Program Analityczno-Badawczy WIB / PAB WIB

Książka do ekonomii
BANK 2024/04

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Kiedy wzrośnie oprocentowanie depozytów?

Niska stopa oszczędności gospodarstw domowych pogarsza długoterminowe perspektywy rozwoju polskiej gospodarki. Choć banki mają wysoką nadpłynność i niską relację kredytów do depozytów, udział tych ostatnich w polskim PKB spada. Raport naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego „Kierunki ewolucji depozytów bankowych i ich przyszła rola w rozwoju polskiego sektora bankowego” wyjaśnia, dlaczego oprocentowanie depozytów nie nadąża za inflacją, kreśli przyszłe scenariusze dla banków i deponentów i prezentuje kilka ważnych rekomendacji dla polityki instytucji finansowych i polityki publicznej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/03

Temat Numeru | Rok Edukacji Ekonomicznej | Edukacja finansowa to misja społeczna

Wiedza ekonomiczna Polaków rośnie, ale wciąż jest wiele do zrobienia w tym obszarze. Sami zresztą oceniamy jej poziom jako słaby, co potwierdza, że programy edukacyjne w tym zakresie są potrzebne. Na czym powinny się skupiać? Jak oszczędzać, żeby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. Jak świadomie korzystać z kredytów, adekwatnie do możliwości finansowych. W tym wciąż się gubimy, a finanse osobiste – jak pokazują badania – mają ogromny wpływ na nasz dobrostan psychiczny. Przed edukacją ekonomiczną stoi wiele zadań, a badania pokazują, że nawet misja społeczna.

CZYTAJ WIĘCEJ
rosnące stosy monet, wykres w górę, dłonie człowieka
BANK 2024/03

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Nominalne wysokie zyski banków przesłaniają faktyczne rezultaty

Banki osiągnęły w 2023 r. spektakularnie wysokie wyniki, ale kolejne lata będą znacznie słabsze. To stawia pod znakiem zapytania zdolność sektora do odtwarzania kapitału i finansowania potrzeb inwestycyjnych gospodarki. Pomimo wyglądających na doskonałe nominalnych rezultatów, realnie sektor bankowy wciąż się kurczy i potrzebuje zmiany polityki regulatorów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wyboista droga
BANK 2024/02

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Polskie banki na wyboistej drodze do zrównoważonego rozwoju

Cele klimatyczne, zielona transformacja i zrównoważony rozwój – to pojęcia, które skupiają społeczną uwagę na całym świecie. Banki jako sektor mają być motorem ­społeczno-gospodarczej transformacji. Mają z tym wiele problemów, bo standardy i regulacje dopiero powstają, a wprowadzanie zasad ESG, choć długoterminowo przyniesie korzyści, może być krótkoterminowo kosztem. Jak wobec tego zasady ESG wdrażają polskie banki?

CZYTAJ WIĘCEJ
wirtualny obraz budynku banku
BANK 2024/01

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Wrażliwość banków na straty kredytowe

Polski sektor bankowy dość skutecznie kontroluje ryzyko kredytowe i poziom powstających w jego wyniku strat. Wskaźnik złych kredytów maleje, ale do poziomów w sektorach bankowych krajów Europy Zachodniej mamy spory dystans. Nie jest całkowicie nieprawdopodobny scenariusz makroekonomiczny, w którym gwałtowne pogorszenie sytuacji w krótkim czasie stanowiłoby bardzo duży problem dla polskiego sektora.

CZYTAJ WIĘCEJ
Od prawej: Agnieszka Wachnicka - Wiceprezes ZBP, Bartosz Kublik - Wiceprezes ZBP, Krzysztof Karwowski - Przewodniczący Sekcji BS i BZ ZBP, dr Tadeusz Białek - Prezes ZBP, Włodzimierz Kiciński - Wiceprezes ZBP
Bankowość spółdzielcza

Obradowała Sekcja Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP z udziałem Nowych Członków Związku Banków Polskich

Odbyło się Posiedzenie Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich z udziałem Nowych Członków Związku Banków Polskich.
Pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Karwowskiego – Przewodniczącego Sekcji BS i BZ omówiono zagadnienia mające wpływ na funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Przedstawiono także kolejne Banki Spółdzielcze aplikujące do grona Członków ZBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Prawie połowa beneficjentów wykorzystała wakacje kredytowe na nadpłatę posiadanych zobowiązań

„Blisko połowa beneficjentów wakacji kredytowych wykorzystała środki z niespłacanych rat na nadpłatę posiadanych zobowiązań” napisano w raporcie „Sytuacja gospodarstw domowych ze zobowiązaniami hipotecznymi w złotych o zmiennym oprocentowaniu w latach 2022–2023”, który został opracowany na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/12

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Polskie banki mogą okazać się za małe, by wspierać gospodarkę

Polski sektor bankowy jest mały, najbardziej obciążony w Europie daninami, a to zwiększa jego strukturalne problemy. Najważniejszym jest to, że się kurczy – aktywa i kapitały zmniejszają się w stosunku do PKB. Zyski zależą od wyniku odsetkowego, a spadek stóp spowoduje ich obniżkę i brak szans na odbudowę kapitału. To ogranicza możliwość finansowania przez banki polskiej gospodarki na skalę jej potrzeb.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kamil Sobolewski, Pracodawcy RP,
Gospodarka

Główny ekonomista Pracodawców RP wyjaśnia na czym polega problem z inwestowaniem w Polsce

Średnia stopa inwestycji w Unii Europejskiej przekracza 22%, co jest wyraźnie ponad 5 punktów procentowych wyżej niż w Polsce. Natomiast w krajach naszego regionu w Czechach, Rumunii i na Węgrzech stopa inwestycji osiąga lub przekracza 25%. A zatem strukturalnie w polskiej gospodarce jest coś nie tak, jest ona jedną z trzech gospodarek w Unii Europejskiej, w których inwestuje się najmniej” – mówił Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP podczas webinarium Programu Analityczno-Badawczego poświęconego kredytom i innym źródłom finansowania MSP.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Błędy w implementacji PSD2 okazały się kosztowne

Regulująca rynek płatności dyrektywa PSD2 spowodowała diametralne zmiany w tym segmencie usług finansowych. Zrewolucjonizowała ona zarówno rynek dostawców, zakres ich odpowiedzialności, jak i zasady gry, wpłynęła też na wysokość opłat. W Polsce zapisy dyrektywy przetłumaczono błędnie, myląc pojęcia uwierzytelnienia i autoryzacji. Trzeba to szybko naprawić – twierdzą autorzy raportu „Ocena wybranego zakresu implementacji PSD2 w Polsce i kierunki zmian”.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/10

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Polskie banki z opóźnieniem spełniają wymogi MREL

Polskie banki mają wciąż niedobory do spełnienia wymogu MREL, ale osiągnięcie go w tym roku zwiększy odporność naszego systemu finansowego i bezpieczeństwo niegwarantowanych depozytów. Emisje długu podporządkowanego szacowane na ok. 30 mld zł przy ograniczonych możliwościach pozyskania kapitału i w trudnych warunkach rynkowych pociągną za sobą koszty, które obniżą zyski banków w kolejnych latach.

CZYTAJ WIĘCEJ
wirtualny obraz budynku banku
BANK 2023/09

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Polski sektor bankowy się kurczy

Inflacja pozwoliła bankom osiągnąć lepsze wyniki. W tym roku będą rekordowe, lecz perspektywy na następne lata są znacznie gorsze, gdyż wzrost ten jest przejściowy. Krótkoterminowym wahaniom podlegają również aktywa, akcja kredytowa i kapitały własne banków. Ich erozja może się jeszcze pogłębić, polski sektor bankowy się kurczy i wszedł w okres wysokiej niestabilności.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/08

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | ESG to nie mitręga, ale nowa szansa

Banki dokonują alokacji kapitału i dlatego ich działalność ma zasadnicze znaczenie dla transformacji europejskiej gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju. Raport „ESG w sektorze bankowym” wskazuje, jakie znaczenie powinny mieć w strategii banku zagadnienia ESG, jak mogą one wpływać na postawy swoich interesariuszy oraz jak powinny raportować i komunikować swoją aktywność w tym zakresie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Wiceprezes ZBP o zmianach w Programie Analityczno-Badawczym

Podczas posiedzenia Rady Programowej Programu Analityczno-Badawczego WIB, które odbyło się 5 lipca przedstawiono zmiany dokonane w organizacji Programu, w tym zmiany w definicji obszarów badawczych oraz zaprezentowano postęp prac realizowanych w ramach PAB WIB, a także określono priorytety kolejnych analiz badawczych. O zmianach w funkcjonowaniu Rady Programowej oraz w samym Programie – z Agnieszką Wachnicką, wiceprezes Związku Banków Polskich rozmawiał Robert Lidke.

CZYTAJ WIĘCEJ
osiedle mieszkaniowe
Nieruchomości

Głodu mieszkaniowego nie zlikwiduje kredyt na 2 procent, ani nawet na zero procent

Nawet przy oprocentowaniu kredytu na poziomie 0 procent znacząca liczba polskich rodzin nie ma zdolności do obsługiwania kredytu mieszkaniowego. Zgodnie z szacunkami od 35 procent gospodarstw domowych przy narzucie wzrostu oprocentowania kredytu na poziomie 2 pkt. procentowych do nawet 45 procent przy narzucie wzrostu oprocentowania kredytu na poziomie 5 pkt. procentowych jest odcięta od finansowania hipotecznego – wynika z Raportu „Dostępność kredytów mieszkaniowych w zmiennych uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych. Doświadczenia rynku polskiego.” opracowanego na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Po co dalej osłabiać banki? To się musi źle skończyć

Wyniki banków w 2023 r. nie będą gorsze niż w roku ubiegłym – mówią prognozy. Wieloletnie trendy pokazują jednak, że obciążenia sektora doprowadziły już do zachwiania modelu biznesowego, a instytucje coraz mniej efektywnie wykorzystują środki finansujące ich działalność. Sektor się kurczy, następuje deprecjacja kapitałów, słabnie akcja kredytowa, a banki finansują zadłużenie państwa zamiast gospodarkę.

CZYTAJ WIĘCEJ
Technologie i innowacje | Wydarzenia

Czy da się ucywilizować rynek kryptowalut?

W piątek 21 kwietnia odbędzie się webinarium Programu Analityczno-Badawczego WIB poświęcone kryptowalutom. Po prezentacji raportu „Kryptowaluty – wybrane kluczowe aspekty” odbędzie się jak zwykle dyskusja z udziałem zaproszonych gości i uczestników webinarium. Raport został przygotowanych przez zespół naukowców w składzie: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, dr Elżbieta Lewańska oraz dr inż. Przemysław Błaśkiewicz.

CZYTAJ WIĘCEJ
Koszyk na zakupy
BANK 2023/04

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Banki powinny podejść strategicznie do rynku e-commerce

Dynamicznie rosnący rynek e-commerce i zmieniający się błyskawicznie ekosystem metod i dostawców płatności to szansa dla banków. Mają potencjał, by dostarczać wartość na każdym etapie procesu zakupów, jednak muszą wyraźnie określić i wdrożyć swoje strategie, by nie pozostać jedynie „źródłem pieniądza”. Strategiczne propozycje dla banków przedstawiają autorzy raportu PAB-WIB.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | „Modele biznesowe dla prosumentów i łańcucha dostaw”

To tytuł raportu, jaki na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości przygotowali: Ryszard Ciuła, Krzysztof Grochowski, Krzysztof Kalinowski, Tomasz Kowalak i Agata Krzyżanowska. Poświęcili go modelom biznesowym i różnicom w sposobie rozliczeń nadwyżek energii elektrycznej produkowanej przez prosumentów po zmianie zasad z reguły net-metering na net-billing oraz perspektywom rozwoju rynku prosumenckiego.

CZYTAJ WIĘCEJ
PAB WIB, wręczenie medali Mikołaja Kopernika
Wydarzenia | Z rynku finansowego

Już sto raportów Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości

I. Konferencja Programu Analityczno-Badawczego „Sektor bankowy w warunkach spowolnienia gospodarczego i jego rola w odbudowie gospodarki”, która odbyła się 28 marca 2023 r. w Klubie Bankowca była okazją do podsumowania blisko 4 lat działania Programu. W tym czasie przeprowadzono 50 webinariów, podczas których prezentowano raporty w trzech obszarach badawczych – o czym mówił dr Andrzej Banasiak, koordynator Programu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/03

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Dezinflacja musi boleć Im później, tym bardziej

Między Scyllą inflacji a Charybdą recesji nie ma łatwej drogi. Inflacja ma swoje oblicze monetarne, ale też społeczne. Przeprowadzenie dezinflacji jest niemożliwe, kiedy polityka fiskalna, strukturalna i monetarna nie wspomagają się wzajemnie. Im później się za dezinflację zabrać, tym bardziej będzie to bolesne. Jak zatem przeprowadzić ten proces? Doradza w tym raport „Wyzwania polityki antyinflacyjnej w Polsce”.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Nauka i edukacja ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Prawo nie zabrania bankom wykorzystania potencjału zrzeszeń

Banki spółdzielcze, instytucje działające na rzecz lokalnych interesariuszy, funkcjonują w trudnym konkurencyjnym otoczeniu. Mogą w nim obronić swoją pozycję i misję, wykorzystując potencjał zrzeszeń. Jak się do tego zabrać od strony prawnej, by być w zgodzie z zasadami konkurencji – radzą autorzy najnowszego raportu powstałego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
Plansza webinarium WIB,
Gospodarka | Wydarzenia

Ekonomiści o raporcie Programu Analityczno-Badawczego poświęconym ograniczaniu inflacji

W raporcie „Wyzwania polityki antyinflacyjnej w Polsce” została przedstawiona szeroka analiza przyczyn wysokiej i długotrwałej inflacji w naszym kraju, a także zaproponowano w nim szereg rekomendacji, które pozwoliłyby na szybsze dojście do celu inflacyjnego NBP. Po prezentacji raportu odbyła się dyskusja, w której wzięli udział główni ekonomiści banków komercyjnych i instytucji związanych z rynkiem finansowym, byli członkowie RPP, byli prezesi banków komercyjnych, byli członkowie zarządu NBP, profesorowie ekonomii zajmujący się tematyką bankową.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wakacje kredytowe
Z rynku finansowego

Będą kolejne wakacje kredytowe? Akcje banków na GPW tracą na wartości

Przedłużenie wakacji kredytowych zależne będzie od wysokości stóp procentowych, decyzje zapadną w połowie roku – powiedział podczas briefingu rzecznik rządu Piotr Muller. Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz jednoznacznie ocenia ten pomysł: „Przedłużanie wakacji kredytowych to skrajna nieodpowiedzialność”. W tej kwestii wypowiedział się też premier Mateusz Morawiecki.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Banki po trzech kwartałach 2022 roku

Sytuacja epidemiczna przestała być ważnym problemem społecznym i ekonomicznym, wraz z wyeliminowaniem ograniczeń kontaktów społecznych. Zasadniczym problemem ekonomicznym jest dzisiaj wysoka inflacja oraz rozpoczęty spadek dynamiki PKB, który w perspektywie najbliższych kwartałów może doprowadzić do spadku PKB, piszą autorzy raportu PAB WIB poświęconego ocenie wpływu czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w III kwartale 2022 roku. Raport będzie zaprezentowany w czwartek 26 stycznia.

CZYTAJ WIĘCEJ
Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023
Bankowość spółdzielcza

Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023 – podsumowanie

W dniach 17-18 stycznia 2023 r. w Józefowie koło Warszawy odbyło się spotkanie reprezentantów kierowniczych gremiów bankowości spółdzielczej w formule „Konwentu na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023”. Wynikiem prac Konwentu jest przyjęcie strategicznych decyzji dotyczących pożądanych zmian w funkcjonowaniu bankowości spółdzielczej, kierunku rozwoju sektora oraz potrzebnych działaniach wspólnych banków spółdzielczych, banków zrzeszających i systemów ochrony instytucjonalnej (IPS) w najbliższych latach i sposobach ich realizacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 5