Wiceprezes ZBP o zmianach w Programie Analityczno-Badawczym

Wiceprezes ZBP o zmianach w Programie Analityczno-Badawczym
Agnieszka Wachnicka, fot. ZBP,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas posiedzenia Rady Programowej Programu Analityczno-Badawczego WIB, które odbyło się 5 lipca przedstawiono zmiany dokonane w organizacji Programu, w tym zmiany w definicji obszarów badawczych oraz zaprezentowano postęp prac realizowanych w ramach PAB WIB, a także określono priorytety kolejnych analiz badawczych. O zmianach w funkcjonowaniu Rady Programowej oraz w samym Programie - z Agnieszką Wachnicką, wiceprezes Związku Banków Polskich rozmawiał Robert Lidke.

Robert Lidke: Jakie zmiany zostały w prowadzone w Programie Analityczno-Badawczym Warszawskiego Instytutu Bankowości i dlaczego tych zmian dokonano?

Agnieszka Wachnicka: Zdecydowaliśmy się zmienić nieco dotychczasowe zasady funkcjonowania Rady Programowej PAB WIB i sam zakres tematyczny programu. Do tej pory członkowie Rady byli powołani bezterminowo. Uznaliśmy, że warto wprowadzić rozwiązanie bardziej transparentne i również bardziej dostosowane do zasad funkcjonowania innych tego rodzaju gremiów, jak na przykład Komisja Etyki Bankowej, gdzie członkowie Komisji są powoływani na trzyletnie kadencje. Dodam, że kadencja zarządu ZBP też trwa trzy lata.

W związku z tym powołaliśmy nowy skład Rady już na nową, trzyletnią kadencję.

Poszerzyliśmy również nieco skład Rady Programowej tak, aby mocniej odzwierciedlić rolę przedstawicieli sektora bankowego i środowiska akademickiego. Uznaliśmy, że bankowcy jako eksperci w swojej dziedzinie mogą nam dostarczyć unikalną wiedzę i ekspertyzę w tych obszarach, w których potrzebujemy pogłębionych badań i analiz.

Jednak z drugiej strony chcieliśmy również, żeby w Radzie była silna reprezentacja środowiska naukowego, które patrzy na sektor bankowy z trochę z innej perspektywy. Liczymy na to, że członkowie Rady będą wskazywać ekspertów, którzy będą mogli dla nas przygotowywać różnego rodzaju analizy i opracowania, czy też uczestniczyć w procesie ich tworzenia.

Czy w większym stopniu autorami analiz i opracowań będą naukowcy, czy też eksperci ze środowiska bankowego?

To będzie zależało od tego, o jakim obszarze badań będziemy mówić, bo to jest drugi zakres zmian, który już się dokonał w Programie. Badania i analizy, które do tej pory były prowadzone, obejmowały sześć obszarów tematycznych.

Wsłuchując się w głos naszych członków, czyli banków, ale też szerzej interesariuszy rynku finansowego doszliśmy do wniosku, że nasze badania i analizy powinny w większym stopniu skupiać się na kwestiach związanych z funkcjonowaniem banków, w różnych oczywiście aspektach. Dotychczas zdarzało się, że niektóre tematy prowadzonych badań i analiz, jakkolwiek dotyczące kluczowych problemów gospodarki, były dosyć luźno związane z funkcjonowaniem sektora bankowego.

Postanowiliśmy wyodrębnić nowe obszary badawcze. Jest ich pięć.

Pierwszy z nich dotyczy bardzo szeroko rozumianego obszaru funkcjonowania sektora bankowego, efektywności i stabilności otoczenia makroekonomicznego. Realizowany w poprzednich edycjach obszar pn. Zdolność banków do finansowania gospodarki – w dużej mierze będzie się wpisywał w ten nowy obszar, choć trzeba zaznaczyć, że zakres badań będzie znacznie szerszy.

Kolejny obszar analiz to cyberbezpieczeństwo, które też poprzednio było przedmiotem analiz PAB WIB. Ten zakres tematyczny postanowiliśmy rozszerzyć o nowe technologie i usługi płatnicze, ponieważ są to obszary bardzo blisko ze sobą powiązane, a wręcz się niekiedy przenikające.

Obszar, który dotychczas nie znajdował swojego wyodrębnionego obszaru w ramach Programu, ale jednak wydaje nam się, że jest szalenie istotny, to prawo i regulacje.

Dotychczas Program Analityczno-Badawczy skupiał się raczej na analizie ekonomicznej. Dzisiaj, biorąc pod uwagę, jak dużo w działalności banków waży ryzyko prawne i jak mocno działalność sektora bankowego jest determinowana przez regulacje, zdecydowaliśmy, że obszar prawno-legislacyjny powinien mieć dedykowane miejsce w naszym programie.

Chcemy również analizować poszczególne obszary funkcjonowania banków. Czyli wszelkiego rodzaju usługi bankowe – czy to kredytowe, czy depozytowe, także emisje obligacji, jak również badać funkcjonowanie wskaźników referencyjnych.

Tematem bardzo szerokim i bardzo zyskującym na znaczeniu również w świetle regulacji unijnych są wszelkie kwestie związane z ESG. Ten obszar też chcemy  zagospodarować analitycznie jako oddzielną dziedzinę badań.

Czy poszczególne tematy do badań w danym obszarze będą zawsze dostarczane przez akademików? Niekoniecznie, tym bardziej, że w ramach tzw. nowego otwarcia zarządu ZBP spotykamy się i nawiązujemy relacje z szeregiem innych organizacji, z reprezentacją pracodawców z różnych obszarów gospodarki, na przykład z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich, Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji. W obszarach ich działania na styku z sektorem bankowym również widzimy pola do współpracy w ramach Programu Analityczno-Badawczego.

W zależności od konkretnych potrzeb badawczych niektóre tematy badań będą miały wymiar węższy, bardziej praktyczny, niektóre zaś będą ujmowały problem w ujęciu systemowym. Dobór ekspertów, którzy będą realizować dany temat badawczy będzie zatem uzależniony od konkretnej potrzeby, określonej przez Radę Programową.

Jednym z tematów, którym szeroko zajmował się do tej pory Program, było finansowanie rynku nieruchomości. Co się stanie z tą tematyką?

W poprzednim Programie rzeczywiście był wyodrębniony obszar badawczy dotyczący szeroko rozumianego rynku nieruchomości. W nowej edycji PAB WIB będzie on realizowany w poszczególnych obszarach badawczych, przede wszystkim w obszarze dotyczącym funkcjonowania banków.

Jest to niezwykle ważny aspekt dla sektora bankowego, na co zwracali uwagę członkowie Rady Programowej podczas jej ostatniego posiedzenia i z całą pewnością będzie przedmiotem dalszych analiz.

Raporty PAP WIB mają unikalny, szeroki, pogłębiony i często bardzo aktualny charakter. Świadczy o tym także stale rosnąca liczba osób obserwujących webinaria PAB WIB w czasie rzeczywistym, jak również oglądających webinaria i czytających raporty w terminach późniejszych. Czy wobec tego są plany szerszego upowszechniania niektórych z tych opracowań?

Na pewno webinaria zostaną utrzymane. Mamy zaplanowany cykl webinariów do końca roku, ale również w nowym Programie one będą utrzymane.

Natomiast z pewnością, o czym też mówiono w dyskusji podczas posiedzenia Rady Programowej, część tych publikacji będzie szerzej upowszechniana. Chcemy, aby już na etapie planowania konkretnych tematów badawczych, określany był docelowy katalog adresatów, czy dane badanie będzie adresowane do szerokiej publiczności, czy raczej skierowane do węższego grona ekspertów z sektora bankowego, a być może do ścisłego grona ekspertów, w tym spoza sektora bankowego.

Możliwe będą różne formy publikacji wyników prac PAB WIB, łącznie z publikacjami książkowymi.

O Programie PAB-WIB

PAB-WIB powstał w 2019 r. jako odpowiedź na potrzeby sektora bankowego w zakresie wysokiej jakości analiz i badań z obszaru cyberbezpieczeństwa i nowych technologii, a także szeroko rozumianego otoczenia sektora bankowego.

Program powstał przy wsparciu Związku Banków Polskich, Krajowej Izby Rozliczeniowej oraz Biura Informacji Kredytowej.

Webinaria Programu skierowane są przede wszystkim do pracowników sektora bankowego, pracowników naukowych i praktyków z branży finansowej.

Źródło: BANK.pl