Najnowsze wydanie tło Najnowsze wydanie miesięcznika BANK
zamknij menu
PARTNER PORTALU

Polityka prywatności

BANK.pl

Polityka prywatności serwisu

I. Definicje:

1) Administrator – administrator danych dotyczących Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest, tj. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą, przy ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035860, posiadającej numer NIP 526-021-30-95 i REGON: 01105283000000.

2) Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3) Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności Serwisu.

4) Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

5) p.t. – Ustawa Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1648 z ze zm.)

6) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7) Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem https://bank.pl/ wraz z podstroną https://konferencje.bank.pl/.

8) u.o.d.o. – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).

9) u.ś.u.d.e. – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

10) Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce Prywatności.


II. Informacje Ogólne

Jako Administrator odpowiedzialny za bezpieczeństwo korzystania z Serwisu przez wszystkich Użytkowników, szanujemy Twoje prawo do prywatności, a w szczególności dbamy o ochronę Twoich Danych Osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w Twoją prywatność przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Ci poczucia pełnego bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym: RODO, p.t. , u.o.d.o., u.ś.u.d.e. W związku powyższym podkreślamy, iż przetwarzamy Twoje Dane Osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych w ramach Serwisu usług, a także w celu uzyskania informacji o Twojej aktywności w Serwisie.

Polityka Prywatności reguluje Przetwarzanie oraz ochronę Twoich Danych Osobowych jako Użytkownika w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Ciebie żadnych Danych Osobowych, niemniej wówczas również dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych (patrz p. III). Ponadto w zakresie korzystania z innych funkcjonalności Serwisu (założenie i korzystanie z konta w Serwisie, możliwość zapisania się do newslettera i innych form marketingu, możliwość zakupu prenumeraty MF BANK, możliwość rejestracji udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach), możesz zostać poproszony o podanie dotyczących Ciebie Danych Osobowych w zakresie właściwego formularza.

Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele Przetwarzania Twoich Danych Osobowych gromadzonych podczas korzystania z funkcjonalności Serwisu.

 

III. Korzystanie z Serwisu bez rejestracji

Korzystanie przez Ciebie z Serwisu poprzez jego przeglądanie nie wymaga podawania Danych Osobowych w postaci wypełniania żadnych formularzy. Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, iż w tym zakresie nie otrzymujemy od Ciebie i nie przetwarzamy Twoich Danych Osobowych. Podczas przeglądania Serwisu zbieramy Twoje Dane Osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie (rejestrowane w logach systemowych), tj.: adres IP urządzenia, z którego korzystasz do przeglądania Serwisu; informacje o stosowanej przez Ciebie przeglądarce internetowej oraz systemie operacyjnym; datę i czas Twojej aktywności w tym działania podejmowane przez Ciebie w ramach Serwisu; przybliżoną lokalizację oraz wszelkie inne informacje zbierane za pośrednictwem cookies.

Podanie ww. Danych Osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do badania Twojej aktywności w Serwisie, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości ich analizy oraz ewentualnie brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu, które wymagają przekazania tych Danych Osobowych (więcej informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych w zakresie korzystania z Serwisu bez rejestracji znajduje się w rozdziale poświęconym cookies).

Twoje Dane osobowe w zakresie przeglądania Serwisu bez rejestracji będą przetwarzane w następujących celach:

1) zarządzanie i administrowanie Serwisem oraz zapewnienie jego funkcjonalności – art. 6 ust 1 lit. f RODO;

2) udostępnianie Użytkownikowi treści gromadzonych w Serwisie – art. 6 ust 1 lit. b RODO;

3) zapewnienie bieżącego kontaktu z Użytkownikiem – art. 6 ust 1 lit. b RODO;

4) prowadzenie analizy aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu – art. 6 ust 1 lit. f RODO;

5) ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami i odszkodowaniami – art.6 ust 1 lit. f RODO;

6) zabezpieczenia i zarchiwizowania informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze – art.6 ust 1 lit. f RODO.

Będziemy przetwarzali ww. Dane Osobowe do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu; osiągnięcia celu przetwarzania lub usunięcia właściwych cookies. Po tym okresie ww. Dane Osobowe mogą być przez nas w dalszym ciągu przetwarzane nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub upłynięcia okresu obligatoryjnego przechowywania tych Danych Osobowych określonego przez obowiązujące przepisy, w zależności od tego która z tych podstaw przetwarzania wygaśnie później.

 

IV. Komunikacja z Użytkownikiem

Podjęcie przez Ciebie kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie Serwisu poprzez wysyłanie wiadomości drogą elektroniczną, na którykolwiek z adresów e-mail podany w Serwisie w podstronie „Kontakt” wiąże się bezpośrednio z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych. Kontaktując się z nami w powyższy sposób przekazujesz nam przede wszystkim swoje imię i nazwisko oraz swój adres e-mail wraz z jego treścią, która może stanowić Dane Osobowe.

Podanie ww. Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje Dane osobowe w zakresie realizacji bieżącego kontaktu z Użytkownikiem będą przetwarzane w następujących celach:

1) zapewnienie bieżącego kontaktu z Użytkownikiem, w tym udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem drogi elektronicznej – art. 6 ust 1 lit. b RODO;

2) Identyfikowanie potrzeb Użytkowników – art.6 ust 1 lit. f RODO;

3) zarządzanie i administrowanie Serwisem oraz zapewnienie jego funkcjonalności – art. 6 ust 1 lit. f RODO;

4) ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami i odszkodowaniami – art.6 ust 1 lit. f RODO;

5) zabezpieczenia i zarchiwizowania informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze – art.6 ust 1 lit. f RODO.

Będziemy przetwarzali ww. Dane Osobowe do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu; osiągnięcia celu przetwarzania, tj. do czasu zakończenia sprawy będącej przedmiotem przekazanej nam wiadomości. Po tym okresie ww. Dane Osobowe mogą być przez nas w dalszym ciągu przetwarzane nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub upłynięcia okresu obligatoryjnego przechowywania tych Danych Osobowych określonego przez obowiązujące przepisy, w zależności od tego która z tych podstaw przetwarzania wygaśnie później.

 

V. Rejestracja konta w Serwisie

Jeżeli zdecydujesz się dokonać rejestracji swojego konta w Serwisie, zostaniesz poproszony o podanie Danych Osobowych oznaczonych jako niezbędne do utworzenia i obsługi konta, tj.: imię i nazwisko; adres e-mail (nazwa Użytkownika); rodzaj konta (bankowcy, studenci, nauczyciele akademiccy, samorządowcy, przedsiębiorcy, standard) oraz danych oznaczonych jako fakultatywne, tj.: województwo zamieszkania oraz numer telefonu. W przypadku wyboru jednego z kilku rodzajów kont zostaniesz poproszony o podanie dodatkowych danych niezbędnych do utworzenia i obsługi tego rodzaju konta, tj.:

1) konto bankowcy: rodzaj banku lub instytucji, nazwa banku lub instytucji oraz rodzaj stanowiska;

2) konto studenci: nazwa uczelni;

3) konto nauczyciele akademiccy: nazwa uczelni;

4) konto samorządowcy: rodzaj stanowiska.

Podanie ww. Danych Osobowych oznaczonych jako niezbędne jest dobrowolne ale konieczne do założenia i obsługi Twojego konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rejestracji konta oraz korzystania z powiązanych z nim funkcjonalności, takich jak składanie zamówień na MF BANK w wersji elektronicznej. Podanie pozostałych danych oznaczonych jako fakultatywne jest dobrowolne, a ich niepodanie nie skutkuje brakiem możliwości rejestracji konta.

Twoje Dane Osobowe w zakresie rejestracji konta w Serwisie będą przetwarzane w następujących celach:

1) świadczenie usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie, w tym realizacja zamówienia na MF BANK – art. 6 ust 1 lit. b RODO;

2) zapewnienie bieżącego kontaktu z Użytkownikiem w zakresie realizacji usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie, w tym realizacją zamówienia na MF BANK – art. 6 ust 1 lit. b RODO;

3) realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4) prowadzenie analizy aktywności Użytkownika w zakresie sposobu korzystania z konta, a także jego preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu – art. 6 ust 1 lit. f RODO;

5) ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami i odszkodowaniami – art.6 ust 1 lit. f RODO;

6) zabezpieczenie i zarchiwizowania informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze – art.6 ust 1 lit. f RODO.

Będziemy przetwarzali ww. Dane Osobowe tak długo jak będziesz korzystał z konta w Serwisie, tj. do czasu jego usunięcia, ewentualnie do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. Po tym okresie ww. Dane Osobowe mogą być przez nas w dalszym ciągu przetwarzane, nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub upłynięcia okresu obligatoryjnego przechowywania tych Danych Osobowych określonego przez obowiązujące przepisy, w zależności od tego która z tych podstaw przetwarzania wygaśnie później.

 

VI. Zamówienie prenumeraty Miesięcznika Finansowego BANK w wersji elektronicznej

W przypadku złożenia zamówienia na prenumeratę Miesięcznika Finansowego BANK w wersji elektronicznej poprzez złożenie zamówienia online, zostaniesz poproszony o 1) zalogowanie się na swoje konto Użytkownika lub o 2) podanie Danych Osobowych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta, tj. adres e-mail (nazwa Użytkownika) oraz fakultatywnie numer telefonu lub o 3) podanie Danych Osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia jako gość, tj. adres e-mail (nazwa Użytkownika) oraz fakultatywnie numer telefonu.

W przypadku złożenia zamówienia na prenumeratę Miesięcznika Finansowego BANK w wersji elektronicznej poprzez złożenie zamówienia w formie tradycyjnej zostaniesz poproszony o przesłanie uzupełnionego skanu formularza zamówienia prenumeraty i podanie w nim Danych Osobowych niezbędnych do złożenia tego zamówienia, tj. nazwa banku/firmy; dane zamawiającego (imię i nazwisko); adres e-mail; adres korespondencyjny oraz numer NIP.

Podanie ww. Danych Osobowych oznaczonych jako niezbędne jest dobrowolne ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia na Miesięcznik Finansowy BANK w wersji elektronicznej. Podanie pozostałych danych oznaczonych jako fakultatywne jest dobrowolne, a ich niepodanie nie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia.

Twoje Dane osobowe w zakresie złożenia zamówienia na Miesięcznik Finansowego BANK w wersji elektronicznej będą przetwarzane w następujących celach:

1) wykonanie umowy sprzedaży MF BANK w wersji elektronicznej w wyniku złożenia zamówienia art. 6 ust 1 lit. b RODO;

2) zapewnienie bieżącego kontaktu z Użytkownikiem w zakresie realizacji zamówienia na MF BANK w wersji elektronicznej – art. 6 ust 1 lit. b RODO;

3) realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

4) ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami i odszkodowaniami – art.6 ust 1 lit. f RODO;

5) zabezpieczenie i zarchiwizowanie informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze – art.6 ust 1 lit. f RODO.

Będziemy przetwarzali ww. Dane Osobowe przez czas realizacji umowy prenumeraty Miesięcznika Finansowego BANK w wersji elektronicznej ewentualnie do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. Po tym okresie ww. Dane Osobowe mogą być przez nas w dalszym ciągu przetwarzane nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub upłynięcia okresu obligatoryjnego przechowywania tych Danych Osobowych określonego przez obowiązujące przepisy, w zależności od tego która z tych podstaw przetwarzania wygaśnie później.

 

VII. Zamówienie Miesięcznika Finansowego BANK w wersji papierowej

W przypadku złożenia zamówienia na prenumeratę Miesięcznika Finansowego BANK w wersji papierowej poprzez złożenie zamówienia online, zostaniesz poproszony o podanie Danych Osobowych oznaczonych jako niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia tj.: imię i nazwisko lub nazwa firmy; ulica, kod pocztowy, miejscowość oraz danych oznaczonych jako fakultatywne, tj.: adres e-mail oraz numer telefonu.

W przypadku złożenia zamówienia na prenumeratę Miesięcznika Finansowego BANK w wersji papierowej poprzez złożenie zamówienia w formie tradycyjnej zostaniesz poproszony o przesłanie uzupełnionego skanu formularza zamówienia prenumeraty i podanie w nim Danych Osobowych niezbędnych do złożenia tego zamówienia, tj. nazwa banku/firmy; dane zamawiającego (imię i nazwisko); adres e-mail; adres korespondencyjny oraz numer NIP.

Podanie ww. Danych Osobowych oznaczonych jako niezbędne jest dobrowolne ale koniecznie do złożenia i realizacji zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia na Miesięcznik Finansowy BANK w wersji papierowej. Podanie pozostałych danych oznaczonych jako fakultatywne jest dobrowolne, a ich niepodanie nie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia na Miesięcznik Finansowego BANK w wersji papierowej.

Twoje Dane osobowe w zakresie złożenia zamówienia na Miesięcznik Finansowego BANK w wersji papierowej będą przetwarzane w następujących celach:

1) wykonanie umowy sprzedaży MF BANK w wersji papierowej w wyniku złożenia zamówienia art. 6 ust 1 lit. b RODO;

2) zapewnienie bieżącego kontaktu z Użytkownikiem w zakresie realizacji zamówienia na MF BANK w wersji papierowej – art. 6 ust 1 lit. b RODO;

3) realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4) ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami i odszkodowaniami – art.6 ust 1 lit. f RODO;

5) zabezpieczenie i zarchiwizowanie informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze – art.6 ust 1 lit. f RODO.

Będziemy przetwarzali ww. Dane Osobowe do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub przez czas realizacji umowy prenumeraty Miesięcznika Finansowego BANK w wersji papierowej. Po tym okresie ww. Dane Osobowe mogą być przez nas w dalszym ciągu przetwarzane nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub upłynięcia okresu obligatoryjnego przechowywania tych Danych Osobowych określonego przez obowiązujące przepisy, w zależności od tego która z tych podstaw przetwarzania wygaśnie później.

 

VIII. Newsletter

Jeżeli zdecydujesz się zapisać do newslettera i wyrazisz zgodę na otrzymywanie wraz z nim informacji o nowościach i promocjach, zostaniesz poproszony o podanie Danych Osobowych oznaczonych jako niezbędne do jego obsługi, tj.: imię i nazwisko; adres e-mail (nazwa Użytkownika) oraz danych oznaczonych jako fakultatywne, tj.: branża, którą się zajmujesz.

Podanie ww. Danych Osobowych oznaczonych jako niezbędne jest dobrowolne ale ich niepodanie skutkuje niemożliwością otrzymywania przez Ciebie newslettera. Podanie pozostałych danych oznaczonych jako fakultatywne jest dobrowolne, a ich niepodanie nie skutkuje brakiem możliwości otrzymywania przez Ciebie newslettera.

Twoje Dane osobowe w zakresie zapisania się do newslettera będą przetwarzane w następujących celach:

1) realizacja usługi newslettera – art. 6 ust 1 lit. b RODO;

2) cele reklamowe, promocyjne i marketingowe własnych produktów i usług w przypadku wyrażenia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3) zapewnienie bieżącego kontaktu z Użytkownikiem w zakresie realizacji usługi newslettera, w tym w celach marketingowych i promocyjnych oraz wysyłki informacji handlowej – art. 6 ust 1 lit. b RODO;

4) ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami i odszkodowaniami – art.6 ust 1 lit. f RODO;

5) zabezpieczenie i zarchiwizowanie informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze – art.6 ust 1 lit. f RODO.

Będziemy przetwarzali ww. Dane Osobowe tak długo jak będziesz chciał otrzymywać newsletter, tj. wypisania się z newslettera lub cofnięcia zgody na jego otrzymywanie, ewentualnie do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. Po tym okresie ww. Dane Osobowe mogą być przez nas w dalszym ciągu przetwarzane nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub upłynięcia okresu obligatoryjnego przechowywania tych Danych Osobowych określonego przez obowiązujące przepisy, w zależności od tego która z tych podstaw przetwarzania wygaśnie później.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub poprzez kontakt:

1) telefoniczny, za pośrednictwem Biura Marketingu pod numerem (22) 48 68 426;

2) mailowy, na adres poczty elektronicznej marketing@cpb.pl.

 

IX. Marketing bezpośredni

Abstrahując od powyższych podstaw przetwarzania Twoich Danych Osobowych w zakresie realizacji usługi newslettera podkreślamy, iż w polskim porządku prawnym istnieją inne podstawy prawne wymagające wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie jakichkolwiek informacji handlowych.

Art. 10 ust. 2 u.ś.u.d.e., stanowi iż przesyłanie wszelkich informacji handlowych drogą elektroniczną wymaga zgody osoby zainteresowanej na ich otrzymywanie.

Art. 172 ust.1 p.t. stanowi, iż używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego lub przesyłania niezamówionej informacji handlowej wymaga uprzedniej zgody użytkownika końcowego.

Biorąc pod uwagę, iż usługa newslettera sprowadza się do przesyłania informacji o charakterze handlowym, również dla celów marketingu bezpośredniego zaznaczamy, że realizacja usługi newslettera wymaga od Użytkownika łącznego wyrażenia obydwu ww. zgód.

 

X. Udział w wydarzeniu

W ramach Serwisu oferujemy Ci możliwość zgłoszenia udziału w jednym z wielu organizowanych przez nas wydarzeń takich jak konferencje, webinaria, szkolenia. Dokonanie rejestracji na którekolwiek z ww. wydarzeń wiąże się z koniecznością podania określonych Danych Osobowych, które zależenie od rodzaju wydarzenia mogą obejmować: imię; nazwisko; kraj pochodzenia; nazwę instytucji lub uczelni; numer NIP instytucji lub uczelni; stanowisko; departament; adres e-mail; numer telefonu.

Podanie ww. Danych Osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w danym wydarzeniu.

Twoje Dane osobowe w zakresie udziału w wydarzeniu będą przetwarzane w następujących celach:

1) zorganizowanie i przeprowadzenie określonego wydarzenia w tym w celu niezbędnym do podęcia kontaktu w związku z jego realizacją, a także w celu zawierania i wykonania umów niezbędnych do jego organizacji (art.6 ust. 1 lit. b RODO);

2) ogólne rejestrowanie przebiegu wydarzenia (zdjęcia i wideo) w celach archiwizacyjnych oraz promocyjnych z prawem do rozpowszechniania nagranych materiałów przedstawiających wizerunek Uczestnika wydarzenia (art.6 ust. 1 lit. f RODO); cele reklamowe, promocyjne i marketingowe własnych produktów i usług w przypadku wyrażenia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3) realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4) ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami i odszkodowaniami – art.6 ust 1 lit. f RODO;

6) zabezpieczenie i zarchiwizowanie informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze – (art.6 ust 1 lit. f RODO)

Będziemy przetwarzali ww. Dane Osobowe do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, tj. do czasu zakończenia wydarzenia. Po tym okresie ww. Dane Osobowe mogą być przez nas w dalszym ciągu przetwarzane nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub upłynięcia okresu obligatoryjnego przechowywania tych Danych Osobowych określonego przez obowiązujące przepisy, w zależności od tego która z tych podstaw przetwarzania wygaśnie później.

Organizator może utrwalać przebieg Konferencji dla celów stworzenia dokumentacji lub promocji i rozpowszechniania treści z Konferencji. Organizator może korzystać z takiego nagrania lub fotografii lub jej fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek uczestnika, prelegenta lub innej osoby przebywającej na Konferencji oraz je rozpowszechniać, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych (tj. z dnia 6 czerwca 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1231), w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie, w tym wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 4. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, z wyłączeniem form obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

 

XI. Aplikacja „BANK. Miesięcznik Finansowy”

Udostępniamy Użytkownikom możliwość korzystania z aplikacji mobilnej Miesięcznika Finansowego BANK („Aplikacja”) dostępnej na mobilne urządzenia cyfrowe pracujące w systemach iOS oraz Android, za pośrednictwem której możesz dokonać zakupu lub pobrania poszczególnych wydań Miesięcznika w wersji elektronicznej.

Jeżeli skorzystasz z funkcjonalności Aplikacji pozwalającej na sprawdzenie dostępu do kupionych wydań Miesięcznika zostaniesz poproszony o zalogowanie się na swoje konto Użytkownika.

Ponadto podjęcie przez Ciebie kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie Aplikacji poprzez wysyłanie wiadomości drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w zakładce „Skontaktuj się z pomocą techniczną” wiąże się bezpośrednio z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych. Kontaktując się z nami w powyższy sposób przekazujesz nam przede wszystkim swoje imię i nazwisko oraz swój adres e-mail wraz z jego treścią, która może stanowić Dane Osobowe.

Podanie ww. Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne by móc sprawdzić dostęp do kupionych wydań Miesięcznika lub by nawiązać kontakt w celu wsparcia technicznego.

Twoje Dane osobowe w zakresie sprawdzenia dostępu do kupionych wydań Miesięcznika Finansowego BANK lub nawiązania kontaktu w celu wsparcia technicznego będą przetwarzane w następujących celach:

1) zarządzanie i administrowanie Aplikacją oraz zapewnienie jej funkcjonalności – art. 6 ust 1 lit. f RODO;

2) świadczenie usług związanych z prowadzeniem i obsługą funkcjonalności Aplikacji – art. 6 ust 1 lit. b RODO;

3) zapewnienie bieżącego kontaktu z Użytkownikiem w zakresie realizacji funkcjonalności Aplikacji– art. 6 ust 1 lit. b RODO;

4) Identyfikowanie potrzeb Użytkowników – art.6 ust 1 lit. f RODO;

5) prowadzenie analizy aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Aplikacji – art. 6 ust 1 lit. f RODO;

6) realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

7) ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami i odszkodowaniami – art.6 ust 1 lit. f RODO;

8) zabezpieczenie i zarchiwizowanie informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze – art.6 ust 1 lit. f RODO.

Będziemy przetwarzali ww. Dane Osobowe:

1) tak długo jak będziesz korzystał z Aplikacji, tj. do czasu jej odinstalowania, ewentualnie do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub

2) do czasu osiągnięcia celu przetwarzania, tj. do czasu zakończenia sprawy będącej przedmiotem przekazanej nam wiadomości w zakresie wsparcia technicznego, ewentualnie do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Po tym okresie ww. Dane Osobowe mogą być przez nas w dalszym ciągu przetwarzane, nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub upłynięcia okresu obligatoryjnego przechowywania tych Danych Osobowych określonego przez obowiązujące przepisy, w zależności od tego która z tych podstaw przetwarzania wygaśnie później.

 

XII. Prowadzenie profili w mediach społecznościowych

Jako Administrator prowadzimy szereg profili zarówno Serwisu, jak i Miesięcznika Finansowego BANK w najpopularniejszych mediach społecznościowych, tj.: Facebook, LinkdedIn, Twitter oraz YouTube (tylko Serwis).

Korzystanie przez Ciebie z naszych profili w mediach społecznościowych nie wymaga podawania Danych Osobowych w postaci wypełniania żadnych formularzy. Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, iż w tym zakresie nie otrzymujemy od Ciebie i nie przetwarzamy Twoich Danych Osobowych. Podczas korzystania z naszych profili zbieramy Twoje Dane Osobowe dotyczące Twojej aktywności w naszych profilach zbierane za pośrednictwem cookies. Ponadto poprzez swoją aktywność na ww. profilach (m.in. polubienie naszych profili lub ich zaobserwowanie; dołączenie do grupy tematycznej; komentowanie naszych postów; wysyłanie wiadomości oraz inne funkcjonalności zapewnianie przy ww. serwisy społecznościowe) przekazujesz nam przede wszystkim swoje imię i nazwisko (lub nazwę swojego profilu) lub inne dane oznaczone jako publiczne, w tym swój udostępniony wizerunek oraz treść komentarzy umieszczanych przez Ciebie na naszych profilach lub przesyłanych do nas wiadomości prywatnych, które mogą stanowić Dane Osobowe.

Podanie ww. Danych Osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje niemożliwością korzystania z profili Serwisu oraz Miesięcznika Finansowego BANK.

Twoje Dane osobowe w zakresie korzystania z profili Serwisu oraz Miesięcznika Finansowego BANK będą przetwarzane w następujących celach:

1) prowadzenie i zarządzenie profilami Serwisu oraz Miesięcznika Finansowego BANK w serwisach Facebook, Twitter, LinkdedIn oraz YouTube – art.6 ust 1 lit. f RODO;

2) zapewnienie bieżącego kontaktu z Użytkownikiem w zakresie korzystania z profili Serwisu oraz Miesięcznika Finansowego BANK, w tym w celach marketingowych i promocyjnych – art. 6 ust 1 lit. b RODO;

3) cele reklamowe, promocyjne i marketingowe własnych produktów i usług w przypadku wyrażenia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4) ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami i odszkodowaniami
– art.6 ust 1 lit. f RODO;

5) zabezpieczenie i zarchiwizowanie informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze – art.6 ust 1 lit. f RODO.

6) prowadzenie statystyk dotyczących sposobu korzystania z profili przez Użytkowników – art.6 ust 1 lit. f RODO

Będziemy przetwarzali ww. Dane Osobowe:

1) tak długo jak będziesz korzystał z naszych profili, tj. do czasu zaprzestania ich obserwowania lub „lubienia”, opuszczenia grupy tematycznej, zaprzestania korzystania z innych funkcjonalności zapewnianych przez ww. serwisy społecznościowe lub do czasu usunięcia swojego konta lub komentarza, ewentualnie do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub

2) do czasu osiągnięcia celu przetwarzania, tj. do czasu zakończenia sprawy będącej przedmiotem przekazanej nam wiadomości, ewentualnie do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub

3) do czasu usunięcia właściwych cookies.

Po tym okresie ww. Dane Osobowe mogą być przez nas w dalszym ciągu przetwarzane nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub upłynięcia okresu obligatoryjnego przechowywania tych Danych Osobowych określonego przez obowiązujące przepisy, w zależności od tego która z tych podstaw przetwarzania wygaśnie później.

 

XIII. Media Społecznościowe

Informujemy że w Serwisie umieściliśmy wtyczki prowadzące bezpośrednio do naszych profili Serwisu oraz Miesięcznika Finansowego BANK w mediach społecznościowych wskazanych w rozdziale XII powyżej. Po kliknięciu w logotyp jednego z ww. mediów społecznościowych zostaniesz przeniesiony na jeden z naszych profili, co wiąże się z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych według zasad ustalonych przez podmioty odpowiedzialne za ww. media społecznościowe. Podkreślamy, że te podmioty samodzielnie i niezależnie od nas ustalają cele i zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące na danej platformie opisane w politykach prywatności oraz innych regulaminach, dlatego też wszelkie pytania i roszczenia wynikające z korzystania przez Ciebie z tych mediów społecznościowych powinieneś kierować bezpośrednio do ww. podmiotów.

Dla dodatkowej transparentności zamieszczamy poniżej linki do polityk prywatności tych mediów społecznościowych, do zapoznania z którymi zachęcamy wszystkich Użytkowników:

1) Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation;

2) LinkedIn – https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy;

3) YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399

4) Twitter – https://twitter.com/en/privacy.

 

XIV. Udostępnianie Danych Osobowych

Dla osiągnięcia celów wskazanych w Polityce Prywatności, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe sami, a także przekazujemy je podmiotom z nami współpracującym w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Podmioty te przetwarzają Twoje Dane Osobowe w naszym imieniu i są zobowiązane do zachowania ich pełnej poufności.

Twoje Dane Osobowe mogą być udostępnione przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. Policji, organom egzekucyjnym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, urzędom skarbowym) oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 RODO m.in. jeśli Jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Ponadto Twoje Dane Osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, takim jak dostawcy usług informatycznych, transportowych, biura rachunkowe, kancelarie prawne, dostawcy przesyłek listowych, paczkowych, kurierskich, finansowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Twoje Dane Osobowe przekazujemy również podmiotom, które świadczą dla Ciebie usługi powiązane z naszymi usługami, a które są odrębnymi administratorami Danych Osobowych przetwarzającymi Twoje dane we własnym imieniu – należą do nich, m.in. firmy kurierskie lub pocztowe, banki oraz instytucje płatnicze.

Podkreślamy, że Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Stany Zjednoczone oraz Kanada), przede wszystkim w wyniku korzystania przez z nas z usług takich firm jak Google LLC (Youtube), Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i Instagram) oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company (LinkedIn). W tym miejscu zaznaczamy, iż przekazanie Twoich Danych Osobowych do wskazanych państw trzecich opiera się na odpowiedniej podstawie prawnej zapewniającej odpowiednią ich ochronę. Mogą to być odpowiednie decyzje Komisji Europejskiej, czy też standardowe klauzule umowne stosowane przez ww. podmioty.

 

XV. Profilowanie i podejmowane decyzji w sposób zautomatyzowany

Informujemy dodatkowo, iż w niektórych przypadkach możemy podejmować wobec Ciebie decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania, czyli automatycznego przetwarzania Twoich Danych Osobowych, a także możesz podlegać badaniu preferencji i zachowań podczas wykonywania czynności w ramach funkcjonalności Serwisu, przez podmioty współpracujące z nami z wykorzystaniem oprogramowania służącego do automatyzacji procesów marketingowych, celem umożliwienia dostarczenia spersonalizowanych treści oraz polepszenia funkcjonowania Serwisu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Profilowanie stosowane przez nas, polega na wykorzystywaniu algorytmów komputerowych do analizy Twoich Danych Osobowych (zachowanie Użytkownika w Serwisie, dane zebrane za pomocą plików cookie, historia zakupów prenumeraty, preferencje zakupowe Użytkownika, a także podane przez Użytkownika Dane Osobowe) w celu wyświetlania na Twoje potrzeby bezpośrednio w Serwisie, lub też za pośrednictwem marketingu bezpośredniego (wiadomości e-mail, marketing telefoniczny etc.) spersonalizowanej oferty, opartej o potencjalne preferencje i zainteresowania Użytkownika mogące dotyczyć produktów i usług Administratora.

 

XVI. Uprawnienia Użytkownika

W związku z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych, masz prawo do:

– wglądu w swoje Dane Osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach tych Danych Osobowych;

– sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych bądź ich usunięcia;

– żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania Danych Osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

– przeniesienia Danych Osobowych;

– cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w każdym momencie;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony Danych Osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wszelkie Twoje wnioski lub żądania a będą realizowane niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania stosownego wniosku lub żądania.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W niektórych przypadkach Twoja zgoda jest potrzebna do świadczenia określonych usług lub dokonania czynności. W takim przypadku cofnięcie zgody sprawi, że świadczenie takiej usługi lub dokonanie takiej czynności będzie niemożliwe.

Możesz również w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym wobec operacji opartych na profilowaniu, a także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Danych Osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora, innego niż marketing bezpośredni i profilowanie. Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych w konkretnym celu, będziemy mogli jako Administrator w dalszym ciągu przetwarzać te dane do innych celów.

Przetwarzanie Danych Osobowych zostanie wyłączone na podstawie zgłoszonego przez Ciebie w każdym czasie żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania Danych Osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez wysłanie wiadomości e-mail – iod@cpb.pl lub zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Podkreślamy jednocześnie, że ww. uprawnienia nie będąc Ci przysługiwały w każdym przypadku i w wybranym przez Ciebie zakresie, a sposób ich realizacji może być zależny od okoliczności niemożliwych obecnie do przewidzenia. W żadnym wypadku jednak nie będzie to oznaczało ograniczenia Twoich jakichkolwiek praw, a jedynie stosowanie przez nas obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

 

XVII. Gromadzenie danych dotyczących Użytkownika – Zapytania http

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

– publicznego adresu IP urządzenia końcowego z którego nadeszło zapytanie;

– nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;

– czasu nadejścia zapytania;

– pierwszego wiersza żądania http;

– kodu odpowiedzi http;

– liczby wysłanych przez serwer danych;

– adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;

– informacji o przeglądarce Użytkownika;

– informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji operacji http.

Informacje określone powyżej w żaden sposób nie są łączone z Twoimi Danymi Osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia Twojej tożsamości z zastrzeżeniem wypadków, gdy w celu skorzystania z usług Serwisu istnieje konieczność, wnioskowania, rejestracji czy logowania.

Serwis może zbierać w sposób automatyczny informacje w tym informacje zawartych w plikach cookie. Gromadzone informacje wykorzystywane są m.in. do:

– zarządzania Serwisem;

– stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;

– badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych;

– badania preferencji i zachowań Użytkowników.

Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Powinieneś sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

 

XVIII. Wykorzystanie cookies

Informujemy jako Administrator, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisów w Twoim urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Instagram etc. w celu umożliwienia skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania cookies.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, żebyś przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Serwis korzysta z cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cookies wykorzystywane są w celu:

– ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;

– późniejszej identyfikacji Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z jego zasobów co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;

– dostosowania zawartości Serwisu do określonych preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z Serwisu dostosowanego do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

W ramach Serwisu możemy wykorzystywać następujące rodzaje cookies:

– niezbędne – pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania Serwisu, zapewniające podstawowe funkcje i zabezpieczenia Serwisu umożliwiające, m.in. wykorzystywanie podstawowych funkcji takich jak nawigacja, czy tez dostęp do obszarów Serwisu wymagających uwierzytelnienia;

– marketingowe – pliki cookie stosowane do analizowania aktywności Użytkowników, wyświetlania odpowiednich reklam i kampanii marketingowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników i tym samym bardziej efektywne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

– analityczne – pliki cookie wspomagające zebranie anonimowych danych statystycznych i analitycznych związanych z aktywnością Użytkowników w ramach Serwisu. Pomagają nam analizować liczbowe aspekty ruchu użytkowników Serwisu oraz służą do zrozumienia, w jaki sposób Użytkownicy wchodzą w interakcje z Serwisem. Te pliki cookie pomagają uzyskać informacje na temat liczby odwiedzających, współczynnika odrzuceń, źródła ruchu itp.

– Funkcjonalne – pliki cookie, które pomagają w realizacji pewnych funkcji, takich jak udostępnianie zawartości Serwisu na platformach mediów społecznościowych, zbieranie opinii i innych funkcji podmiotów trzecich.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów. W tym celu Administrator może zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików cookie niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu. Obecnie w ramach Serwisu wykorzystujemy następujące pliki cookie:

 

Niezbędne:

Nazwa

Dostawca

Opis

Żywotność

Typ

PHPSESSID

 

Ten plik cookie jest wbudowany w aplikacje PHP. Plik cookie przechowuje i identyfikuje unikalne ID sesji użytkownika w celu zarządzania sesjami użytkowników na stronie internetowej. Plik cookie jest plikiem sesyjnym i zostanie usunięty po zamknięciu wszystkich okien przeglądarki

Sesja

Niezbędne

 

Marketingowe:

Nazwa

Dostawca

Opis

Żywotność

Typ

OAID

AdsWizz.

Zapisuje, czy użytkownik zrezygnował z gromadzenia informacji przez pliki cookie usługi AdsWizz. revive-alebank.lcbox.pl

1 rok

 

Marketingowe

bcookie

.linkedin.com

LinkedIn ustawia ten plik cookie z przycisków udostępniania LinkedIn oraz tagów reklamowych, aby rozpoznać identyfikatory przeglądarek.

1 rok

Marketingowe

li_sugr

.linkedin.com

LinkedIn ustawia ten plik cookie w celu gromadzenia danych o zachowaniu użytkowników w celu optymalizacji witryny i dostosowania reklam w witrynie.

3 miesiące

Marketingowe

bscookie

.linkedin.com

LinkedIn ustawia ten plik cookie w celu przechowywania wykonanych działań na stronie internetowej.

1 rok

Marketingowe


Analityczne:

Nazwa

Dostawca

Opis

Żywotność

Typ

_gat_UA-*

Google Analytics, Google Tag Manager

Umożliwia właścicielom witryn śledzenie zachowania odwiedzających i mierzenie wydajności witryny. Element nazwy zawiera unikalny numer identyfikacyjny konta lub serwisu, do którego się odnosi.

1 minuta

Analityczne

_gcl_au

Google Tag Manager

Służy analizie efektywności reklamowej stron internetowych korzystających z ich usług.

3 miesiące

Analityczne

_ga

Google Analytics

Oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych użytkowników.

Rok, miesiąc i  4 dni

Analityczne

_ga_

Google Analytics

Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu przechowywania i liczenia odsłon strony.

Rok, miesiąc i  4 dni

Analityczne

analyticsSyncHistory

Linkedin

Linkedin ustawia ten plik cookie w celu przechowywania informacji o czasie, w którym została dokonana synchronizacja z plikiem cookie lms_analytics.

1 miesiąc

Analityczne

_fbp

Facebook

Ma na celu wyświetlanie reklam na Facebooku lub na platformie cyfrowej obsługiwanej przez reklamy Facebooka, po odwiedzeniu strony internetowej.

3 miesiące

 

Analityczne


Funkcjonalne:

Nazwa

Dostawca

Opis

Żywotność

Typ

userMatchHistory

Linkedin

LinkedIn ustawia ten plik cookie w celu synchronizacji identyfikatora LinkedIn Ads.

1 miesiąc

Funkcjonalne

lidc

Linkedin

LinkedIn ustawia plik cookie lidc w celu ułatwienia wyboru centrum danych.

1 dzień

Funkcjonalne

li_gc

Linkedin

Linkedin ustawia ten plik cookie w celu przechowywania zgodyodwiedzającego na wykorzystanie plików cookie do celów niewymaganych.

5 miesięcy 27 dni

Funkcjonalne

 

XIX. Kontakt

W celu uzyskania wszelkich informacji o procesie gromadzenia i przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik może kierować na adres:

– Centrum Procesów Bankowych i Informacji Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

 

XX. Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@cpb.pl

 

XXI. Aktualizacja Polityki Prywatności

Polityka Prywatności jest stale poddawana przeglądom i aktualizacją przez co jej treść może ulegać zmianie. Przy każdej jej nowej wersji będziemy umieszczali daty każdej kolejnej aktualizacji celem stosowania postanowień właściwych dla danego przypadku.

 

Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 8 lutego 2024 r.