Obradowała Sekcja Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP z udziałem Nowych Członków Związku Banków Polskich

Obradowała Sekcja Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP z udziałem Nowych Członków Związku Banków Polskich
Od prawej: Agnieszka Wachnicka - Wiceprezes ZBP, Bartosz Kublik - Wiceprezes ZBP, Krzysztof Karwowski - Przewodniczący Sekcji BS i BZ ZBP, dr Tadeusz Białek - Prezes ZBP, Włodzimierz Kiciński - Wiceprezes ZBP. Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Odbyło się Posiedzenie Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich z udziałem Nowych Członków Związku Banków Polskich. Pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Karwowskiego – Przewodniczącego Sekcji BS i BZ omówiono zagadnienia mające wpływ na funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Przedstawiono także kolejne Banki Spółdzielcze aplikujące do grona Członków ZBP.

W Posiedzeniu obok Zarządu Związku Banków Polskich i prelegentów uczestniczyli Członkowie Związku Banków Polskich tj. Prezesi i Członkowie Zarządów Banków Spółdzielczych oraz Banków Zrzeszających: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank S.A.

W Posiedzeniu uczestniczyły również Podmioty Stowarzyszone z ZBP tj. Systemy Ochrony Instytucjonalnej (IPS): BPS oraz SGB, jak również Zarząd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.

Przedmiotem Posiedzenia Sekcji BS i BZ Związku Banków Polskich było omówienie w gronie Członków ZBP oraz Podmiotów Stowarzyszonych z ZBP szeregu istotnych zagadnień dotykających sektor bankowości spółdzielczej w Polsce.

Uczestnicy on-line Posiedzenia Sekcji BS i BZ ZBP
Uczestnicy on-line Posiedzenia Sekcji BS i BZ ZBP. Źródło: ZBP

Najważniejsze działania bieżące podejmowane przez Zarząd i Biuro ZBP

Prezes ZBP – Pan dr Tadeusz Białek przedstawił najważniejsze informacje o działaniach bieżących podejmowanych przez Zarząd i Biuro ZBP oraz planowanych w najbliższych miesiącach.

W przedstawianych informacjach zwrócił szczególną uwagę na następujące kwestie: działania ZBP w ramach narodowej grupy roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych, projekty dotyczące pomocy dla kredytobiorców, zagadnienia cyberbezpieczeństwa, wspieranie projektów wizerunkowych sektora bankowego i informacyjno-edukacyjnych oraz Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości, działania ZBP związane ze stabilnością sektora bankowego, budowę Sektorowego Centrum Usług AML, jak również działania dotyczące finansowania mieszkalnictwa, listów zastawnych, nowych projektów technologicznych, ograniczania skutków wojny w Ukrainie czy udzielania pomocy obywatelom Ukrainy.

Aktualne zagadnienia legislacyjno – prawne podejmowane przez ZBP

Ponadto Pan dr Tadeusz Białek, Prezes ZBP zreferował uczestnikom spotkania najważniejsze zagadnienia legislacyjno–prawne podejmowane przez ZBP w ostatnim okresie i zwrócił uwagę na zaangażowanie ZBP w wielu pracach legislacyjnych prowadzonych zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim oraz orzecznictwo w zakresie działalności bankowej.

W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na konkretne stanowiska, interwencje i opinie ZBP wobec projektów aktów prawnych i innych regulacji.

Zwrócono uwagę na nowe projekty aktów prawnych, w szczególności na projekt ustawy zakładający przedłużenie wakacji kredytowych. W zakresie legislacji unijnej omówiono najważniejsze obszary, które będzie regulować nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim.

Ponadto, podsumowano ostatnie zmiany prawne i aktywności Związku w obszarze cyfryzacji. Przypomniano, że pomimo uruchomienia możliwości zastrzegania przez obywateli numeru PESEL obowiązek weryfikowania przez banki i inne instytucje czy numer PESEL został zastrzeżony wejdzie w życie dopiero 1 czerwca 2024 r.

Zwrócono uwagę na przesunięcie terminu wdrożenia doręczeń elektronicznych.

Prezes Związku poinformował o zakończeniu prac sektora nad rekomendacjami dotyczącymi przeciwdziałania transakcjom oszukańczym, których celem jest podniesienie bezpieczeństwa konsumentów korzystających z usług bankowości elektronicznej.

Działalność zagraniczna ZBP

W dalszej kolejności Pan Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP przedstawił aktualną informację o działalności zagranicznej ZBP w ostatnim okresie, odwołując się do materiału pokazującego szczegółowo szereg prac prowadzonych w izbie w ramach współpracy międzynarodowej.

W ramach swojej wypowiedzi Prezes Włodzimierz Kiciński przedstawił najistotniejsze działania podejmowane w ramach Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli, informacje na temat przebiegu ważnych dla polskiego sektora procesów legislacyjnych Unii Europejskiej oraz prac koncepcyjnych Komisji Europejskiej, jak również wskazał najbardziej aktualne stanowiska polskiego sektora bankowego w toku prac odnośnie projektów legislacyjnych prowadzonych przez Komisję Europejską, Radę i Parlament Europejski.

Ponadto wymienił działania ZBP podejmowane w zakresie budowy wizerunku polskiego sektora bankowego jako stabilnego, bezpiecznego i innowacyjnego oraz rozwijającej się polskiej gospodarki na forum Unii Europejskiej.

Uczestnicy Posiedzenia Sekcji BS i BZ ZBP
Uczestnicy Posiedzenia Sekcji BS i BZ ZBP. Źródło: ZBP

Aktualne wyzwania sektora bankowego i kluczowe postulaty sektora bankowego wobec nowej kadencji parlamentu

Następnie Pan dr Tadeusz Białek, Prezes ZBP mając na uwadze rozpoczynającą się kadencję Parlamentu RP oraz tworzenie nowego Rządu, omówił postulowane zmiany w otoczeniu prawnym Banków Spółdzielczych, które powinny zostać podjęte w celu rozwoju i usprawnienia funkcjonowania sektora.

Wskazano zarówno na kwestie ogólne, dotyczące w szczególności potrzeby szerokiego dialogu sektora ze stroną rządową, budowania silnego rynku bankowego dla sprawnego finansowania gospodarki, racjonalizacji obciążeń sektora bankowego czy kwestie związane z edukacją, jak również na konkretne rozwiązania prawne, w tym niezbędne zmiany w ustawie o funkcjonowaniu Banków Spółdzielczych, Prawie bankowym, czy też ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wśród propozycji o najwyższym priorytecie ZBP wymienił m.in. kontynuację wspierania wiarygodności i niepodważalności wskaźników referencyjnych, w szczególności WIBOR-u oraz dalsze wspieranie reformy wskaźników, systemowe rozwiązanie problemu kredytów hipotecznych w CHF, ale również włączenie sektora bankowego w realizację inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

ZBP postuluje również zogniskowanie działań pomocowych dla kredytobiorców dotkniętych problemami ze spłatą rat kredytów mieszkaniowych na szerszym wykorzystaniu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zamiast powszechnych, nieograniczonych wakacji kredytowych.

Przygotowania do wprowadzenia WIRON-u – Modyfikacja Mapy Drogowej reformy wskaźników referencyjnych

W trakcie posiedzenia Pan dr Tadeusz Białek, Prezes ZBP i Przewodniczący Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych przedstawił aktualny stan prac w zakresie WIBOR-u i tzw. Mapy Drogowej dla wprowadzenia nowego wskaźnika referencyjnego, wskazując na wyzwania związane z reformą oraz potrzebę budowania społecznej świadomości reformy w związku z prowadzoną kampanią edukacyjno-informacyjną dla klientów banków.

Prezes Tadeusz Białek omówił także dokonane niedawno przez Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych modyfikacje w Mapie Drogowej. Dotychczasowa Mapa Drogowa przewidywała zaprzestanie publikacji wskaźnika WIBOR na początek 2025 roku, a obecnie zakłada się, że nastąpi ono z końcem roku 2027.

Informacja o nowych Członkach ZBP i Podmiocie Stowarzyszonym oraz aktualnie procesowanych aplikacjach członkowskich

Nowo przyjęte Banki Spółdzielcze w poczet Członków Związku Banków Polskich oraz Podmiot Stowarzyszony w ramach Sekcji BS i BZ powitał w sposób szczególny Przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP – Pan Prezes Krzysztof Karwowski oraz Prezesi Związku – dr Tadeusz Białek, Prezes ZBP i Bartosz Kublik, Wiceprezes ZBP.

Uczestnicy stacjonarni Posiedzenia Sekcji BS i BZ ZBP
Uczestnicy stacjonarni Posiedzenia Sekcji BS i BZ ZBP. Źródło: ZBP

Uchwałą Rady Związku w dniu 11 września 2023 r. do grona Członków Sekcji BS i BZ ZBP dołączyły:

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju,

Bank Spółdzielczy w Samsonowie,

Bank Spółdzielczy w Suchedniowie,

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie,

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu,

ale również Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju – Prezes Zarządu: Pani Anna Karwat
Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju – Prezes Zarządu: Pani Anna Karwat. Źródło: ZBP

Bank Spółdzielczy w Samsonowie – Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu: Pan Władysław Jacewicz
Bank Spółdzielczy w Samsonowie – Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu: Pan Władysław Jacewicz. Źródło: ZBP

Bank Spółdzielczy w Suchedniowie – Prezes Zarządu: Pani Agnieszka Fąfara-Markiewicz oraz Wiceprezes Zarządu ds. wsparcia biznesu: Pan Wojciech Gałczyński
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie – Prezes Zarządu: Pani Agnieszka Fąfara-Markiewicz oraz Wiceprezes Zarządu ds. wsparcia biznesu: Pan Wojciech Gałczyński. Źródło: ZBP

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie – Prezes Zarządu: Pan dr Artur Kowalczyk
Bank Spółdzielczy we Włoszczowie – Prezes Zarządu: Pan dr Artur Kowalczyk. Źródło: ZBP

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu – Przewodniczący Rady Nadzorczej: Pan Piotr Godzisz
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu – Przewodniczący Rady Nadzorczej: Pan Piotr Godzisz. Źródło: ZBP

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie – Prezes Zarządu: Pan mgr inż. Piotr Huzior, Wiceprezes Zarządu: Pani dr Dorota Sowińska-Kobelak, Członek Zarządu: Pani Ewelina Dudkiewicz
Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie – Prezes Zarządu: Pan mgr inż. Piotr Huzior, Wiceprezes Zarządu: Pani dr Dorota Sowińska-Kobelak, Członek Zarządu: Pani Ewelina Dudkiewicz. Źródło: ZBP

Natomiast aktualnie procesowane są kolejne aplikacje członkowskie Banków Spółdzielczych, wśród których znalazł się: Bank Spółdzielczy w Cieszynie, Bank Spółdzielczy w Jaworze, Bank Spółdzielczy w Otmuchowie, Bank Spółdzielczy w Sierakowicach, Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szepietowie, Vistula Bank Spółdzielczy.

Bardzo dziękujemy wszystkim Bankom Spółdzielczym nowo przyjętym do grona Członków Związku Banków Polskich za mandat zaufania dla Związku oraz Członków Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP.

Liczymy, że kolejne Banki Spółdzielcze będą do nas dołączać, by wspólnie pracować na rzecz rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Bankowość spółdzielcza potrzebuje obecnie wypracowania skutecznej strategii rozwoju i nowych modeli biznesowych, by zapewnić jej stabilną pozycję w sektorze usług finansowych w przyszłości.

Potrzebne jest współdziałanie Banków Spółdzielczych, wymiana doświadczeń oraz mocniejsze zaangażowanie przedstawicieli sektora bankowości spółdzielczej w prace Związku Banków Polskich na rzecz poprawy warunków funkcjonowania, stabilności i bezpieczeństwa rozwoju sektora bankowego w Polsce w ramach prowadzonych komitetów, rad, grup roboczych i zespołów działających przy ZBP.

Współpraca z innymi Bankami Spółdzielczymi i Komercyjnymi w ramach struktur Związku Banków Polskich umożliwia nam wymianę najlepszych praktyk, dzięki czemu możemy lepiej dostosowywać naszą działalność do zmieniających się potrzeb klientów i rynku finansowego.

Podkreśla to także naszą zaangażowaną rolę w rozwój polskiego sektora bankowego, pozwala bronić interesów naszych klientów oraz wpływać na tworzenie bardziej przyjaznego i stabilnego otoczenia biznesowego – powiedział Pan Prezes Krzysztof Karwowski, Przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich.

Wybory uzupełniające kandydata Sekcji BS i BZ do Rady Związku

Pan Krzysztof Karwowski, Przewodniczący Sekcji BS i BZ ZBP przeprowadził wybory uzupełniające na kandydata Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich do Rady Związku w miejsce Ś.P. Cezarego Maciejewskiego, Prezesa Zarządu Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego, którego pamięć uczczono minutą ciszy.

W tym miejscu podkreślono wieloletnią, pełną zaangażowania współpracę Ś.P. Cezarego Maciejewskiego w Radzie Związku oraz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających, jak również Jego osobisty wkład wniesiony na rzecz rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Polsce.

Nowy Członek Rady Związku Banków Polskich: Pani Alicja Huczyńska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie

Nowy Członek Rady Związku Banków Polskich: Pani Alicja Huczyńska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie. Źródło: ZBP

W tej części Posiedzenia Sekcji Członkowie Związku Banków Polskich mieli możliwość zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego Sekcji BS i BZ.

Prezes Zarządu Banku BPS S.A. – Pan Artur Adamczyk przedstawił kandydaturę Pani Alicji Huczyńskiej, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie, która wyraziła zgodę na objęcie tej funkcji.

Nie zgłoszono innych kandydatur. W wyniku przeprowadzonych wyborów Pani Prezes Alicja Huczyńska została wybrana na Kandydata Sekcji BS i BZ do Rady Związku ZBP.

Informacja o bieżących aspektach regulacyjnych mających wpływ na działalność Banków Spółdzielczych

Pan dr Mariusz Zygierewicz, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego i Rozwoju Kadr Bankowych ZBP przedstawił informację o niebezpiecznej propozycji poprawki 68 w projekcie raportu Parlamentu Europejskiego 2023/0115 dotyczącego zakresu ochrony depozytów, użycia funduszy systemów ochrony depozytów, współpracy transgranicznej oraz przejrzystości.

Proponowana poprawka zakłada usunięcie z obecnego art. 13 ust. 1 podparagrafu 3, który przewiduje obecnie możliwość ustanowienia w Państwie Członkowskim niższej składki dla banków będących członkami IPS.

Poprawka jest niedobra i niesprawiedliwa, Banki-członkowie IPS wpłacają osobne składki do IPS po to, aby być lepiej chronieni jako członkowie IPS, a istnienie systemu IPS obniża wyraźnie ryzyko upadłości banku będącego członkiem IPS. Tym samym ryzyko wypłaty kwot gwarantowanych depozytów przez system ochrony depozytów (DGS) jest znacznie mniejsze niż w przypadku banku, który nie jest członkiem IPS. Z racji mniejszego prawdopodobieństwa upadłości banku będącego członkiem IPS, istnieje prawo do zastosowania niższej składki dla banków będących członkami IPS i powinno ono być naszym zdaniem nadal zachowane.

Ponadto Pan Dyrektor Mariusz Zygierewicz przekazał informację o warsztatach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1710) wydanego na podstawie art. 330 ust. 6 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP (FinCERT.pl BCC ZBP)

W trakcie Posiedzenia Sekcji BS i BZ ZBP Pan Piotr Balcerzak, Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków ZBP dokonał przeglądu aktualności Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP (FinCERT.pl BCC ZBP) w zakresie najważniejszych informacji z obszaru cyberbezpieczeństwa Banków Spółdzielczych oraz ich klientów. Współpraca międzybankowa oraz z innymi sektorami powinna być kontynuowana i rozwijana poprzez tworzenie dobrych praktyk przez banki i FinCERT.pl.

Pan Piotr Balcerzak przedstawił informacje nt. przyjętych przez Zarząd Związku Banków Polskich rekomendacjach w zakresie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa banków i ich klientów. Zostały przedstawione działania sektora bankowego podjęte w zakresie przygotowania banków do wdrożenia Rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA).

Dodatkowo, Piotr Balcerzak przedstawił informacje dotyczące rozwoju międzybankowych systemów wymiany informacji w obszarze bezpieczeństwa banków i ich klientów.

Systemy Wymiany Informacji (SWI) dla Banków Spółdzielczych i Zrzeszających

Pan Dariusz Kozłowski, Wiceprezes Centrum Procesów Bankowych i Informacji przedstawił informację o stanie prac w zakresie przygotowania systemowego rozwiązania integracji Banków Spółdzielczych z Systemami Wymiany Informacji z kluczowymi dostawcami IT dla sektora spółdzielczego.

Związek Banków Polskich uruchomił projekt mający zapewnić Bankom Spółdzielczym możliwość uzyskania zautomatyzowanego dostępu do pełnej i aktualnej (na moment zapytania) informacji przetwarzanej w następujących Systemach Wymiany Informacji ZBP:

  • DOKUMENTY ZASTRZEŻONE (System DZ) – w ramach, którego realizowany jest dostęp do Rejestrów Państwowych tj. PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Dokumentów Paszportowych, Rejestr istnienia zastrzeżenia numerów PESEL;
  • BANKOWY REJESTR (System BR);
  • System SWOZ;
  • Rejestr Rachunków Bankowych (System RRB);
  • POJAZDY;
  • System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomości (AMRON).

Projekt prowadzony jest wraz z Asseco Poland S.A, Softnet Sp. z o.o., Zakładem Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. oraz I-BS.PL Sp. z o.o., tj. firmami informatycznymi, które dostarczają zarówno kompleksowe rozwiązania, jak i dziedzinowe systemy zwiększające efektywność działania banków spółdzielczych.

W trakcie dyskusji uznano, że projekt ten ma istotne znaczenie dla przyszłego i efektywnego funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej i zasadnym jest aktywne włączenie się w ten projekt Banków Zrzeszających. Dodatkowo zasugerowano rozważenie możliwości włączenia tego projektu do katalogu Projektów Zrzeszeniowych BPS i SGB.

Rolnik konsumentem – i co dalej?

Uczestnicy spotkania otrzymali również informacje o działaniach podjętych przez izbę pod kątem finansowania rolnictwa w zakresie Ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej z dnia 14 kwietnia 2023 r.

ZBP podjął szereg prac mających na celu zablokowanie przepisów mających negatywne konsekwencje dla finansowania sektora rolnego. Wiceprezes Związku Pani Agnieszka Wachnicka podsumowała najważniejsze informacje i wyzwania dla sektora związane z ustawą o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Choć samej regulacji o konsumenckiej pożyczce lombardowej nie stosuje się do banków, to na mocy tej ustawy rozszerzono stosowanie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim również do umów zawieranych z rolnikami.

Ponadto, umowy zawierane z rolnikami będą podlegać ocenie pod kątem niedozwolonych postanowień umownych. Zmiany te wejdą w życie z dniem 7 stycznia 2024 r. Wyzwania związane z wdrożeniem regulacji były omawiane w ramach grup roboczych ds. finansowania agro oraz ds. kredytu konsumenckiego działających przy ZBP.

System gwarancyjno-kredytowy w Polsce po roku 2023

Kluczowe informacje dotyczące wielkości portfela kredytów udzielonych rolnikom, pomocy krajowej agro w systemie kredytów preferencyjnych dla agrobiznesu oraz wyników akcji kredytowej z gwarancjami dla sektora rolnego z FGR (BGK/UE) z udziałem Banków Spółdzielczych i Zrzeszających przedstawił Pan Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych ZBP.

Na koniec października 2023 r. wielkość portfela kredytów udzielonych rolnikom wynosiła 29,3 mld zł. Kredyt dla rolników stanowił ponad 6% całego portfela kredytowego.

Udział BS w sektorze bankowym w kredytowaniu rolników wynosił ponad 64% (19 mld zł).

Wyniki akcji kredytowej w ramach kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR tzw. „płynnościowych” na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych wyniosły ponad 7,8 mld zł (planowana docelowo akcja kredytowa: 10 mld zł), zaś w przypadku kredytów tzw. „skupowych” związanych ze skupem zbóż, materiału siewnego roślin rolniczych i owoców miękkich wyniosły ponad 1,58 mld zł (planowana docelowo akcja kredytowa: 10 mld zł).

Z kolei wartość kredytów objętych gwarancjami dla sektora rolnego z FGR wyniosła ponad 2,63 mld zł (63% tej kwoty wygenerowały Banki Spółdzielcze).

Pan Dyrektor Arkadiusz Lewicki przedstawił także najważniejsze informacje o systemie gwarancyjno-kredytowym w Polsce po roku 2023 i zachęcił Banki Spółdzielczego do korzystania ze wsparcia Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE w obszarze instrumentów gwarancyjnych InvestEU.

FLBS, Strategiczna Szkoła PS BS, Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej ’24

Pan Bartosz Kublik, Wiceprezes ZBP przedstawił założenia programowe, zakres merytoryczny oraz propozycję ewentualnych zmian w formule „Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2024”, który odbędzie się w dniach 17-18.01.2024 r. w Hotelu Holiday Inn Józefów.

W tym miejscu zwrócono uwagę na cel powstania formuły Konwentu, który ma być forum wymiany wiedzy i poglądów pomiędzy: Członkami Rad Zrzeszeń, Członkami Rad Nadzorczych Banków Zrzeszających, Członkami Rad Nadzorczych IPS, Zarządami Banków Zrzeszających i IPS, Zarządami KZBS i ZBP oraz Członkami Komitetu Stabilności Finansowej.

W obecnych warunkach działania sektora bankowości spółdzielczej chcemy uzupełnić skład uczestników Konwentu o Prezesów Banków Spółdzielczych działających samodzielnie, tak aby przedstawiciele całego sektora bankowości spółdzielczej byli obecni na Konwencie.

Dodatkowo Prezes Bartosz Kublik zaprosił również do udziału w II. edycji „Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej” realizowanej w dwóch sesjach zjazdowych: I sesja w dn. 05-06.12.2023 r. oraz II sesja w dn. 20-21.02.2024 r.

Na zakończenie podsumował przebieg tegorocznego „Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2023”, które odbyło się w dn. 19-20.09.2023 r.

(Szczegółowe podsumowanie dostępne jest na stronie: https://konferencje.bank.pl/wp-content/uploads/2023/10/FLBS-2023-PODSUMOWANIE-DEBAT.pdf)

Informacja o Ustanowieniu roku 2024 „Rokiem Edukacji Ekonomicznej”

Pan Waldemar Zbytek, Prezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości przekazał informację nt. podjęcia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwały w sprawie ustanowienia roku 2024 – Rokiem Edukacji Ekonomicznej.
Z inicjatywą wystąpiło pięć największych organizacji społecznych, realizujących działalność edukacyjną w ramach szeroko rozumianej edukacji pozaformalnej w zakresie wiedzy ekonomicznej, w tym finansowej, zawierając porozumienie w tej sprawie.

Jego sygnatariuszami są: Warszawski Instytut Bankowości, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundacja GPW, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Na 2024 rok przypada pięć szczególnych rocznic dla historii gospodarczej Polski tj. 100-lecie reform gospodarczych autorstwa Władysława Grabskiego, 100-lecie powstania polskiego złotego, 100-lecie powstania Banku Polskiego, 100-lecie powstania Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 100-lecie wydania powieści Janusza Korczaka pt. „Bankructwo Małego Dżeka” – książki, która była jednym z pierwszych powszechnych podręczników wiedzy ekonomicznej dla uczniów w polskich szkołach.

Widząc istotną rolę, jaką pełni edukacja z zakresu wiedzy ekonomicznej, zarówno w codziennym życiu Polek i Polaków, jak i w szerokim ujęciu – w wymiarze efektywnego rozwoju państwa i wzmacniania jego potencjału gospodarczego, obchody Roku Edukacji Ekonomicznej 2024, również dzięki udziałowi Bankowości Spółdzielczej, realnie wpłyną na przyszły kształt tej tak ważnej sfery wiedzy, kompetencji i postaw naszego społeczeństwa.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw

Na zakończenie Posiedzenia Sekcji BS i BZ ZBP Pan Bartosz Kublik, Wiceprezes ZBP zapowiedział powrót do prac w zakresie aktualizacji Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków z udziałem: Systemów Ochrony Instytucjonalnej BPS i SGB, Banków Spółdzielczych, Banków Zrzeszających oraz Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.

Kontakt: Łukasz Bogusz, Doradca Zarządu i Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich, e-mail: Lukasz.Bogusz@zbp.pl.

Łukasz Bogusz, Doradca Zarządu, Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających, Związek Banków Polskich Kontakt e-mail: Lukasz.Bogusz@zbp.pl
Łukasz Bogusz, Doradca Zarządu, Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających, Związek Banków Polskich.
Źródło: BANK.pl