Obradowała Sekcja Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP

Obradowała Sekcja Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP
Uczestnicy Posiedzenia Sekcji BS i BZ ZBP. Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Odbyło się Posiedzenie Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich z udziałem Nowych Członków Związku Banków Polskich. Pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Karwowskiego – Przewodniczącego Sekcji BS i BZ omówiono zagadnienia mające wpływ na funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej w Polsce.

W Posiedzeniu obok Zarządu Związku Banków Polskich i prelegentów uczestniczyli Członkowie Związku Banków Polskich tj. Prezesi i Członkowie Zarządów Banków Spółdzielczych oraz Banków Zrzeszających: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB Bank S.A.

W Posiedzeniu uczestniczyły również Podmioty Stowarzyszone z ZBP tj. Systemy Ochrony Instytucjonalnej – IPS BPS i SGB oraz Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.

Od prawej: Agnieszka Wachnicka - Wiceprezes ZBP, dr Tadeusz Białek - Prezes ZBP, Bartosz Kublik - Wiceprezes ZBP, Włodzimierz Kiciński - Wiceprezes ZBP
Od prawej: Agnieszka Wachnicka – Wiceprezes ZBP, dr Tadeusz Białek – Prezes ZBP, Bartosz Kublik – Wiceprezes ZBP, Włodzimierz Kiciński – Wiceprezes ZBP. Źródło: ZBP.

Przedmiotem Posiedzenia Sekcji BS i BZ Związku Banków Polskich było omówienie w gronie Członków ZBP oraz Podmiotów Stowarzyszonych z ZBP szeregu istotnych zagadnień dotykających sektor bankowości spółdzielczej w Polsce, w tym przedstawienie informacji o bieżących oraz planowanych w najbliższym czasie działaniach ZBP, najważniejszych zagadnieniach legislacyjno–prawnych podejmowanych przez ZBP na poziomie krajowym i europejskim oraz aktualnych działaniach ZBP w zakresie współpracy międzynarodowej realizowanych m.in. w ramach Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.

Krzysztof Karwowski - Przewodniczący Sekcji BS i BZ ZBP. Źródło: ZBP
Krzysztof Karwowski – Przewodniczący Sekcji BS i BZ ZBP. Źródło: ZBP

Uczestnicy Posiedzenia zapoznani zostali również z najważniejszymi informacjami w zakresie:

 • przedłużenia wakacji kredytowych i liberalizacji Funduszu Wsparcia Kredytobiorców;
 • orzecznictwa sądów powszechnych potwierdzającego, że WIBOR jest wskaźnikiem zgodnym z prawem;
 • opinii Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego;
 • projektu ustawy o powództwach przedstawicielskich;
 • odroczonego terminu wejścia w życie KSeF;
 • prac Ministerstwa Rozwoju i Technologii w zakresie deregulacji;
 • nieautoryzowanych transakcji;
 • podsumowania działań w projekcie PSR;
 • stanowiska UKNF dot. pozaodsetkowych kosztów;
 • sankcji kredytu darmowego;
 • projektu ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze;
 • rekomendacji i postulatów sektora bankowego przedstawionych przez ZBP Prezydium Komisji Finansów Publicznych w kontekście zachowania zdolności do finansowania gospodarki;
 • XIII Raportu Komisji Etyki Bankowej o relacjach między bankami a ich interesariuszami;
 • współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej w zakresie udziału Banków Spółdzielczych i Zrzeszających w Programie InvestEU;
 • portfela kredytów udzielonych rolnikom, pomocy krajowej agro w systemie kredytów preferencyjnych dla agrobiznesu oraz wyników akcji kredytowej z gwarancjami dla sektora rolnego z FGR (BGK/UE) z udziałem Banków Spółdzielczych i Zrzeszających;
 • proponowanych przez sektor bankowy zmian w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

Przygotowania do XXXVII Walnego Zgromadzenia ZBP

Ważnym punktem Posiedzenia Sekcji BS i BZ było omówienie przygotowań do XXXVII Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich oraz wybory Kandydatów Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających do Komisji Walnego Zgromadzenia ZBP.

Przedstawiono również główne kierunki działania ZBP na lata 2024-2026 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających – Członków ZBP, które określone zostały w projekcie Uchwały Programowej XXXVII WZ ZBP.

Nowi Członkowie ZBP

Nowo przyjęte Banki Spółdzielcze w poczet Członków Związku Banków Polskich powitał w sposób szczególny Przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP – Pan Prezes Krzysztof Karwowski oraz Zarząd ZBP.

Uchwałą Rady Związku do grona Członków Sekcji BS i BZ ZBP z dniem 1 stycznia 2024 roku dołączyły:

Bank Spółdzielczy w Cieszynie,

Bank Spółdzielczy w Jaworze,

Bank Spółdzielczy w Otmuchowie,

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach,

Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szepietowie,

Vistula Bank Spółdzielczy.

Bezpieczeństwo Banków

Dokonano także przeglądu aktualności Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP w zakresie najważniejszych informacji z obszaru cyberbezpieczeństwa Banków Spółdzielczych oraz ich klientów, jak również Sektorowego Centrum Usług AML (SCU AML).

Współpraca międzybankowa oraz z innymi sektorami powinna być kontynuowana i rozwijana poprzez tworzenie dobrych praktyk przez Banki i FinCERT.pl.

Zostały przedstawione propozycje działań w zakresie przygotowania banków do wdrożenia Rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA). Dodatkowo przedstawiono informacje dotyczące rozwoju międzybankowych systemów wymiany informacji w obszarze bezpieczeństwa banków i ich klientów.

Konsumeryzacja Rolników

Ponadto zaprezentowany został aktualny stan prac nad poselskim i rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, które mają na celu zniesienie ograniczeń w dostępie rolników do finansowania ich działalności, wynikających z rozszerzenia przepisów o ochronie konsumenckiej na rolników, które miały chronić interesy rolników i paradoksalnie zablokowały im dostęp do kluczowych źródeł finansowania, takich jak kredyty i leasingi.

Związek Banków Polskich wraz z całą branżą finansową, stoi na stanowisku, że szybka nowelizacja jest kluczowa, szczególnie teraz, gdy rolnicy planują inwestycje w materiały i maszyny rolnicze, co zostało wyrażone w licznych spotkaniach, apelach i stanowiskach w tym zakresie.

Kalendarium wydarzeń

Dodatkowo przedstawiono kluczowe wnioski i postulaty dla sektora spółdzielczego wypracowane podczas Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2024 oraz drugiej edycji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej, zapraszając jednocześnie wszystkich przedstawicieli bankowości spółdzielczej w Polsce do udziału w nadchodzących konferencjach orgaznizowanych przez ZBP, jak:

Forum Finansowania Agrobiznesu 2024 (27.03.2024 r.)

oraz Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej (27-28.05.2024 r.).

Kontakt: Łukasz Bogusz, Doradca Zarządu i Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich, e-mail: Lukasz.Bogusz@zbp.pl.

Łukasz Bogusz, Doradca Zarządu, Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających, Związek Banków Polskich Kontakt e-mail: Lukasz.Bogusz@zbp.pl
Łukasz Bogusz, Doradca Zarządu i Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających, Związek Banków Polskich.
Źródło: BANK.pl