Rada UE osiągnęła porozumienie ws. ochrony inwestorów detalicznych

Rada UE osiągnęła porozumienie ws. ochrony inwestorów detalicznych
Fot. stock.adobe.com / weyo
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Unii Europejskiej osiągnęła porozumienie w sprawie wzmocnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony inwestorów detalicznych inwestujących na rynkach kapitałowych UE, podała Rada.

Porozumienie toruje drogę do rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych.

„Pakiet inwestycji detalicznych ma na celu zapewnienie inwestorom detalicznym takiego samego poziomu informacji, traktowania i ochrony, niezależnie od tego, z jakich produktów inwestycyjnych, kanałów marketingu i dystrybucji korzystają.

W tym celu pakiet ma na celu unowocześnienie i uproszczenie przepisów dotyczących ochrony inwestorów, tak aby były one spójne w różnych sektorach i przepisach UE” – czytamy w komunikacie.

Rada UE podjęła decyzję o usunięciu proponowanego zakazu stosowania zachęt (określanych jako prowizje) otrzymywanych za sprzedaż, podano także.

Ponadto dodatkowo wzmocniła gwarancje, wprowadzając nadrzędne zasady, których należy przestrzegać przy dawaniu lub otrzymywaniu zachęt.

Wskazała, że zachęty nie powinny zachęcać firm do rekomendowania określonych produktów innym, nie powinny być nieproporcjonalne do oferowanej wartości.

Porozumienie ws. ochrony inwestorów detalicznych

Pakiet, przedstawiony w 2023 roku przez Komisję Europejską, wprowadza nową koncepcję stosunku jakości do ceny, aby zapewnić, że produkty inwestycyjne będą oferowane klientom detalicznym tylko wtedy, gdy oferują dobry stosunek jakości do ceny.

Zgodnie z nowymi przepisami producenci i dystrybutorzy ocenialiby, czy koszty i opłaty związane z produktem są uzasadnione i proporcjonalne w odniesieniu do jego wyników, innych korzyści i cech, celów oraz strategii.

Czytaj także: EKF 2024 – debata o unii rynków kapitałowych

ESMA i EIOPA opracują nowe unijne standardy nadzorcze

Rada UE zgodziła się, że europejskie organy nadzoru: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) – opracują unijne standardy nadzorcze, które miałyby być narzędziem umożliwiającym organom krajowym wykrywanie produktów inwestycyjnych niezapewniających stosunku jakości do ceny.

Ponieważ wskaźniki referencyjne stosowane jako narzędzia nadzoru nie byłyby bezpośrednio wiążące dla producentów i dystrybutorów, Rada zgodziła się również na wzmocnienie ich procesu zarządzania produktami za pomocą systemu grup porównawczych.

Producenci i dystrybutorzy porównywaliby swoje produkty inwestycyjne z grupą podobnych produktów inwestycyjnych w UE, aby ustalić, czy produkt inwestycyjny zapewnia stosunek jakości do ceny, podano.

Porównanie opierałoby się na informacjach zawartych w bazach danych zarządzanych przez ESMA i EIOPA.

Zgodnie ze stanowiskiem Rady Unii Europejskiej ramy dotyczące stosunku jakości do ceny zostaną poddane przeglądowi siedem lat po rozpoczęciu ich stosowania.

Czytaj także: Członek zarządu EBC o unii rynków kapitałowych

Pakiet inwestycji detalicznych – jednolity rynek kapitałowy

Komisja Europejska w maju 2023 roku przedstawiła swoją propozycję pakietu inwestycji detalicznych w ramach działań mających na celu pogłębienie unii rynków kapitałowych (CMU), której celem jest dokończenie budowy jednolitego rynku kapitałowego.

Pakiet obejmuje dwa wnioski ustawodawcze:

– wniosek dotyczący dyrektywy zbiorczej zmieniającej dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych (MIFID), dyrektywę w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD), dyrektywę Solvency II, dyrektywę w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz dyrektywę w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMD);

– wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie PRIIP (detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych).

W chwili obecnej zasady ochrony inwestorów i informowania są określone w przepisach sektorowych (takich jak między innymi dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MIFID), dyrektywa Wypłacalność II i dyrektywa w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMD)).

Pakiet ma na celu nałożenie tych samych wymogów w zakresie przejrzystości i informacji we wszystkich przepisach UE. Jednocześnie dostosuje ustawodawstwo do środowiska cyfrowego.

Obejmuje to między innymi dostosowanie zasad ujawniania informacji, zapewnienie, że produkty inwestycyjne przynoszą inwestorom detalicznym rzeczywistą wartość w stosunku do ceny oraz wzmocnienie współpracy nadzorczej w celu zapewnienia, że zasady są właściwie stosowane w całej UE.

Z drugiej strony, pakiet dotyczy zasad ujawniania informacji i opracowywania dokumentów zawierających szczegółowe informacje na temat produktów inwestycyjnych i ich wyników.

Źródło: ISBnews