Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023 – podsumowanie

Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023 – podsumowanie
Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniach 17-18 stycznia 2023 r. w Józefowie koło Warszawy odbyło się spotkanie reprezentantów kierowniczych gremiów bankowości spółdzielczej w formule "Konwentu na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023". Wynikiem prac Konwentu jest przyjęcie strategicznych decyzji dotyczących pożądanych zmian w funkcjonowaniu bankowości spółdzielczej, kierunku rozwoju sektora oraz potrzebnych działaniach wspólnych banków spółdzielczych, banków zrzeszających i systemów ochrony instytucjonalnej (IPS) w najbliższych latach i sposobach ich realizacji.

W Konwencie uczestniczyła kadra kierownicza bankowości spółdzielczej tj. członkowie zarządów banków zrzeszających, systemów ochrony instytucjonalnej, jak również członkowie rad nadzorczych banków zrzeszających oraz rad zrzeszenia, czyli grupa osób najbardziej predystynowanych do kierowania pracami sektora bankowości spółdzielczej nad wdrożeniem Rekomendacji przyjętych w trakcie Konwentu oraz kształtowania myśli strategicznych, wokół których rozwijać się będzie polska bankowość lokalna.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście m.in. z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Biura Informacji Kredytowej, Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023 otworzył prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

Czytaj także: Prezes ZBP otwiera Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej

UKNF o procesach zachodzących w bankowości spółdzielczej

Przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego Bogdan Furtak, Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej UKNF oraz Urszula Leszczyńska, zastępca Dyrektora Departamentu Bankowości Spółdzielczej UKNF zwrócili szczególną uwagę na postępujące w sektorze procesy łączeniowe banków spółdzielczych, prowadzące do wzmocnienia pozycji rynkowej, wzrostu efektywności, bezpieczeństwa i obniżenia kosztów działania w czasach wysokiej inflacji.

Przedstawiciele UKNF podkreślili również, że wynik finansowy polskiej bankowości spółdzielczej mocno uzależniony jest od ryzyka stopy procentowej, dlatego skierowali apel do zarządów banków spółdzielczych i banków zrzeszających, by te wykorzystały dobre wyniki finansowe ostatniego roku na: budowanie zdrowego portfela depozytowego i kredytowego, tworzenie rezerw i funduszy pomocowych oraz inwestowanie w rozwój bankowych systemów cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości elektronicznej, mobilnej, ale również stron internetowych banków.

W tym zakresie dużą rolę do odegrania mają audyty bezpieczeństwa IT inicjowane przez systemy ochrony instytucjonalnej oraz dobra współpraca organizacyjna z bankami zrzeszającymi.

Czytaj także: Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej: jak zagospodarować wysokie zyski banków lokalnych?

BIK o spadku sprzedaży głównych produktów bankowych

Następnie wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej SA Rafał Bednarek dokonał prezentacji portfela i perspektyw dla bankowości spółdzielczej. Makroekonomia: nadal wysoka inflacja, wysokie ceny nośników energii oraz utrzymanie stóp procentowych NBP na podwyższonym poziomie oraz wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego, bardzo silnie wpływają na wszystkie sfery krajowej gospodarki, a co za tym idzie również wyniki banków spółdzielczych i zrzeszających.

Przedstawiciel BIK w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt,  że banki spółdzielcze odnotowują głębsze spadki sprzedaży głównych produktów bankowych niż bankach komercyjnych (dynamika: kredyty mieszkaniowe: – 54,6% oraz kredyty gotówkowe: – 24,4%).

ALTERUM o uwarunkowaniach makroekonomicznych sektora bankowego w 2023 roku

Kolejne wystąpienie należało do prof. nadz. dr hab. Lecha Kurklińskiego, Dyrektora  ALTERUM Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego, który przedstawił analizę polskiego sektora bankowości spółdzielczej wobec wyzwań makroekonomicznych i zrównoważonego rozwoju.

Główne uwarunkowania makroekonomiczne, pod wpływem których będzie się kształtowała w 2023 roku sytuacja polskiego sektora bankowego to przede wszystkim: inflacja, PKB – spowolnienie gospodarcze (problemy: inwestycje, budownictwo, innowacyjność), kulminacja „gorączki” przedwyborczej (dominacja populizmu w polityce – wpływ na gospodarkę), polityka monetarna RPP (utrzymanie się relatywnie wysokich stóp procentowych), polityka MIX, problemy budżetowe (zwiększanie skali zadłużenia państwa, koszt jego obsługi), relacje Polska – UE (m.in. kwestia KPO), kryzys energetyczny (wysokie koszty nośników energii, zagrożenie dla dekarbonizacji gospodarki, znaczenie OZE, problem infrastruktury), wyzwania zrównoważonego rozwoju ESG (zarządzanie ryzykiem klimatycznym), wojna na Ukrainie (brak perspektyw zakończenia wojny), rynek pracy (bezrobocie, spadek płac realnych).

Prof. Lech Kurkliński wskazał na zagrożenie ze strony banków komercyjnych, które z uwagi na gwałtownie spadającą liczbę udzielanych kredytów mieszkaniowych mogą skierować swoją uwagę na klienta lokalnego, tradycyjnie obsługiwanego przez banki spółdzielcze. Mówił także o tym, że mimo dobrych wyników finansowych udział banków spółdzielczych w rynku bankowym utrzymuje się nadal na niskim poziomie 7-8 procent.

Koszty odsetkowe w bankach spółdzielczych (r/r) wzrosły blisko 25-krotnie

Wystąpienie dr. Tomasza Pawlonki, Doradcy Zarządu Związku Banków Polskich dotyczyło omówienia sytuacji sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Ekspert przedstawił m.in. najistotniejsze dane statystyczne sektora.

W szeregu zaprezentowanych informacji należy zwrócić uwagę na niektóre z nich jak: przychody odsetkowe w bankach spółdzielczych, które  wzrosły r/r o prawie 400% – wyraźnie silniej niż w bankach komercyjnych.

Banki spółdzielcze w 2022 r. odwróciły trend widoczny od 2014 r. i gwałtownie zwiększyły swój udział w przychodach odsetkowych sektora bankowego – wyraźny wzrost rozpoczął się wraz z początkiem cyklu wzrostu stóp procentowych – jesienią 2021 r. (9,19% na koniec października 2022 r.).

W tym samym czasie w bankach spółdzielczych koszty odsetkowe (r/r) wzrosły blisko 25-krotnie – przyrost wyższy niż w bankach komercyjnych (miesięczne koszty odsetkowe BS przekroczyły 235 mln zł w październiku 2022 r. i pozostają w silnym trendzie wzrostowym, w tym samym okresie 2021 r. miesięczne koszty odsetkowe BS nie przekraczały 10 mln zł).

Odpisy i zawiązywane rezerwy w bankach spółdzielczych w 2022 r. są wyraźnie wyższe niż w ub.r.

Koszty BS powiększone o odpisy i rezerwy wzrosły r/r o ok. 500%. Suma rezerw i odpisów po 10 miesiącach 2022 r. osiągnęła w BS poziom 1,135 mld zł (wobec 0,2 mld zł w analogicznym okresie 2021 r.).

Wyzwania dla banków spółdzielczych z punktu widzenia działalności kredytowej

Kluczowe uwagi dotyczące stabilności sektora bankowości spółdzielczej zaprezentowali: Michał Ołdakowski, prezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB oraz dr Sławomir Czopur, prezes Zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

W toku dyskusji wskazano najważniejsze wyzwania z jakimi będą musiały się zmierzyć banki zrzeszające i spółdzielcze w 2023 roku z punktu widzenia działalności kredytowej, a mianowicie: zmiany demograficzne i strukturalne wśród klientów (m.in. starzenie się społeczeństwa, napływ na rynek pracy obcokrajowców, procesy migracyjne wewnątrz kraju, malejąca liczba osób pracujących w rolnictwie), inflacja, niepewność koniunktury, problemy z dostępnością surowców, niski popyt na kredyty przy rosnącym ryzyku kredytowym, zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem, czynniki ESG, spadek marży odsetkowej, zmiany przepisów.

Z uwagi na powyższe istnieje ryzyko, iż niektóre banki spółdzielcze – szczególnie te mniejsze – będą miały w przyszłości duży problem z pozyskaniem nowych klientów i utrzymaniem się na rynku.

Rozwój wspólnych działań biznesowych

Następny blok tematyczny dotyczył stanu prac w zakresie rozwoju wspólnych działań biznesowych, co zostało omówione przez Artura Adamczyka, prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Mirosława Skibę, prezesa Zarządu SGB Bank S.A.

Prezes Artur Adamczyk w swoim wystąpieniu określił rolę „Zrzeszenia”, jako unikalne połączenie pomiędzy bankiem zrzeszającym, a wieloma bankami spółdzielczymi, które pozostają z nim w indywidualnej relacji, w celu wspólnego działania na rzecz zaspokajania potrzeb klienta i tworzenia dla niego wartości. Podkreślił w tym miejscu także znaczenie nowej umowy zrzeszenia. Ponadto wskazał główne obszary wspólnych działań biznesowych, na które w 90% składają się: depozyty i kredyty (oferowanie i sprzedaż produktów w kanale online) oraz rozliczenia (płatności internetowe, mobilne, zbliżeniowe).

Umocnienie pozycji sektora bankowości spółdzielczej będzie możliwe także dzięki: ujednolicaniu systemów IT i rozwiązań w zakresie kart płatniczych, dopracowaniu rozwiązań informatycznych wykorzystywanych przez banki spółdzielcze w obszarze wymiany danych w ramach Zrzeszeń (Hurtownia Zrzeszeniowa) oraz inwestowaniu w nowoczesne rozwiązania technologiczne, które pozwolą zwiększyć udział młodych klientów w portfelu banków.

Z kolei prezes Mirosław Skiba odniósł się do procesu transformacji Zrzeszenia, który w ubiegłym roku postępował w trzech głównych obszarach: wyzwań biznesowych (wybuch wojny w Ukrainie, wzrost stóp procentowych, przyjęcie strategii marki, wdrożenie kredytu gotówkowego online), rozwoju i nowych technologii (rozwój trwałego nośnika, Tarcza PRF 2.0, wakacje kredytowe, rozwój AML, rozwój bankowości internetowej, hurtownia w chmurze) oraz przyszłych rozwiązań (WIRON – przygotowanie procesu, stabilizacja procesów technologicznych, rozwój SGB Mobile i PaymentHub, realizacja nowej kampanii reklamowej).

Podstawowym celem strategii Zrzeszenia jest postawienie interesu klientów w centrum uwagi, wzrost konkurencyjności oraz poprawa wyników Zrzeszenia, dzięki dostarczaniu nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań finansowych, odpowiadających potrzebom lokalnych społeczności, konkurencyjnej ofercie, pozyskaniu nowych klientów oraz wzroście uproduktywnienia klientów istniejących, ale również efektywnym procesom wspieranym przez technologię, bezpieczny system, stabilność rozwiązań, partnerskie relacje i spójny wizerunek.

Realizacja Strategii Zrzeszenia opiera się na filarach, z których najważniejsze to: wzmacnianie siły zrzeszeniowości na bazie wymiany doświadczeń i wiedzy (konferencje, spotkania), koncentracja na niezawodności rozwiązań dostarczanych bankom spółdzielczym, cyfryzacja procesów, cyberbezpieczeństwo w centrum uwagi, działania promocyjne, które wychodzą również poza sektor bankowości spółdzielczej (internet, telewizja, VOD, radio, spotify, ulotki i plakaty).

Raport WIB o uwarunkowaniach prawnych świadczenia wspólnych produktów bankowych

Ważnym punktem Konwentu była prezentacja najważniejszych wniosków z analizy rynku oraz dyskusja na temat raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości o uwarunkowaniach prawnych świadczenia wspólnych produktów bankowych – przedstawionego przez dr. Jarosława Bełdowskiego z Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoły Głównej Handlowej oraz Włodzimierza Kicińskiego, wiceprezesa Związku Banków Polskich.

Analiza rozwiązań niemieckich, austriackich i fińskich wskazuje, że bankowość spółdzielcza może proponować swoim klientom wspólne produkty bankowe, co jak wskazuje np. ocena urzędu antymonopolowego w Niemczech nie ogranicza konkurencji i nie stanowi zmowy cenowej niezależnych banków spółdzielczych.

Warunkiem jest jednak dobrowolność przystąpienia banku spółdzielczego do wspólnego produktu, który musi mieć łatwość wejścia do procesu i łatwość wyjścia z niego, a bank zrzeszający nie może narzuć bankowi spółdzielczemu, jaki produkt powinien sprzedawać. Należy jednak do takiego stanowiska przekonać w Polsce UOKiK.

Uwarunkowania prawne prowadzenia biznesu bankowego

Kolejnym punktem Konwentu było omówienie aktualnych wyzwań wynikających z uwarunkowań prawnych prowadzenia biznesu bankowego – w ramach panelu dyskusyjnego moderowanego przez dr. Tadeusza Białka, wiceprezesa Związku Banków Polskich, w którym udział wzięli:

Bartosz Kublik, przewodniczący Rady Związku Banków Polskich, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej; Sławomir Flissikowski, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skórczu oraz Robert Banach, wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

W toku dyskusji uczestnicy panelu odnieśli się do kwestii: nieautoryzowanych transakcji płatniczych oraz stanowiska UOKiK w zakresie praw przysługujących klientom banku w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej; problematyki wakacji kredytowych; rozpoczynającego się procesu kwestionowania kredytów złotowych w oparciu o zarzuty dotyczące WIBOR-u; problematyki procesu tranzycji na nowy wskaźnik WIRON, jak również problematyki procesów restrukturyzacyjnych i windykacyjnych.

Usługi outsourcingu dla banków spółdzielczych

Następnie Adam Matyaszek, wiceprezes Zarządu ITCARD S.A. dokonał prezentacji jak ITCARD wpływa na rozwój banków spółdzielczych dzięki świadczeniu pakietu usług płatniczych oraz rozwiązań outsourcingowych w ramach jednej platformy.

Chodzi o zarządzanie bankomatami i recyclerami, outsourcing sieci terminali POS, wydawnictwo i obsługa kart płatniczych, obsługa płatności online.

Największe zagrożenia dla sektora bankowego w 2023 roku – rekomendacje

Prezentacji rekomendacji i wniosków płynących dla banków spółdzielczych z wybranych raportów i webinariów organizowanych w ramach Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości (PAB WIB), dokonał dr Tomasz Pawlonka, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich.

Na szczególną uwagę zasługuje raport pn. „Modele funkcjonowania zrzeszeń w europejskiej bankowości spółdzielczej – możliwości adaptacyjne w warunkach polskich” oraz „Wspólne rozwijanie działalności depozytowo-kredytowej przez Banki Spółdzielcze w Polsce na przykładach wybranych krajów europejskich”.

Zwrócono także uwagę na największe zagrożenia dla sektora bankowego w 2023 roku, wśród których należy wymienić: złą sytuację banków w zakresie kapitałów, złą perspektywę makroekonomiczną, długotrwałą inflację, pogarszanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw, brak możliwości rezerw finansowych państwa, ryzyko eskalacji NPL.

W kolejnym wystąpieniu Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskichzaprezentował stan realizacji dotychczasowych Rekomendacji Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, zakończonego w 2022 roku.

Następnie, w gronie kadry kierowniczej bankowości spółdzielczej, w ramach prac trzech Zespołów roboczych: Współpracy Produktowej, Systemów Ochrony Instytucjonalnej oraz Wizerunkowo-Reputacyjnego wypracowano kształt strategicznych decyzji w formie rekomendacji dotyczących pożądanych zmian w funkcjonowaniu bankowości spółdzielczej, kierunku rozwoju sektora oraz potrzebnych działaniach wspólnych banków spółdzielczych, banków zrzeszających i  systemów ochrony instytucjonalnej (IPS) w 2023 roku.

Medale Mikołaja Kopernika ZBP

Podczas Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej odbyła się również uroczystość wręczenia Medali Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich.

Medal został ustanowiony w 2019 r. jako zaszczytne, honorowe wyróżnienie za wyjątkowe osiągnięcia w zakresie rozwoju i bezpiecznej działalności banków i infrastruktury bankowej oraz tworzenia prawnego otoczenia dla sprawnego funkcjonowania polskiej bankowości.

Stanowi wyraz uznania za osobiste, kreatywne w działania na jej rzecz.

Czytaj także: Medale Mikołaja Kopernika ZBP dla bankowców spółdzielczych

Nowe technologie w bankowości spółdzielczej

Drugi dzień Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej rozpoczął się od bloku tematycznego poświęconego technologii w bankowości spółdzielczej w zakresie perspektyw banków oraz oczekiwań klientów.

Krzysztof Kokot, wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na kwestię – dlaczego czołowe banki gromadzą i analizują dane własne i ze źródeł zewnętrznych, argumentując to koniecznością precyzyjnej segmentacji klientów i lepszym dopasowaniem oferty banku, możliwością pogłębionej, wieloczynnikowej analizy ryzyka oraz ułatwieniem podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju banku, dzięki precyzyjnej analizie trendów i budowie modeli predykcyjnych.

Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości wskazał także następstwa równoległego wdrażania kilku rozwiązań proklientowskich realizowanych przez poszczególnych dostawców, zamiast rozwijania systemu centralnego, co znacząco wpływa na wysokość kosztów oraz tempo wdrażania projektów zrzeszeniowych.

Z kolei Błażej Mika, wiceprezes Zarządu SGB Bank S.A. w trakcie prezentacji wskazał największe wyzwania bankowości spółdzielczej w obszarze technologicznym w 2023 roku, wśród których znalazło się: cyberbezpieczeństwo, sprostanie nowym i aktualnym wymogom regulacyjnym (np. WIRON), popularyzacja i standaryzacja procesów i usług w zrzeszeniach, optymalizacja kosztów IT oraz architektury aplikacji, jak również kapitał ludzki i pozyskanie odpowiednich kompetencji.

Budowa i dostarczanie wspólnych rozwiązań technologicznych w ramach zrzeszenia jest priorytetem – dotyczy to zwłaszcza kanałów zdalnych, rozwoju oferty dla młodych i aplikacji mobilnych, procesów cyfrowych (także obsługi klienta – chat, voice boty), automatyzacji procesów restrukturyzacji i windykacji, płatności czy chmury obliczeniowej.

Metabanking przyszłością banków?

Kolejne wystąpienie pt. „Metabanking przyszłością banków?” należało do Wojciecha Pantkowskiego, wiceprezesa Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

Metaverse to równoległy świat wirtualny, w którym możemy spotykać się z innymi, robić zakupy, grać w gry, szkolić się i studiować, załatwiać interesy. To idea, która polega na przeniesieniu praktycznie każdego obszaru naszego życia do wersji cyfrowej.

Metaverse w bankowości na razie sprowadza się głównie do działań wizerunkowych i reklamowych (np. PKO Bank Polski, Bank Pekao, ING Bank Śląski). Banki testują rozwiązania i możliwości, ale w przyszłości zakres usług będzie niewątpliwie rozszerzany – 91% europejskich bankowców szacuje, że generacja Z będzie miała znaczący wpływ na ich wyniki finansowe przez najbliższe 5 lat. Instytucje finansowe przekonują, że możliwości, jakie dają wirtualne światy, są w zasadzie nieograniczone.

W tym momencie użytkownik może za pomocą swojego awatara rozejrzeć się po wirtualnej przestrzeni, ale bankowcy dążą do tego, by docelowo ich obecność w metaverse miała charakter biznesowy.

FinCERT.pl – cyberbezpieczeństwo w dobie współczesnych zagrożeń

Następnie Piotr Balcerzak, Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków Związku Banków Polskich dokonał prezentacji nt. cyberbezpieczeństwa w dobie współczesnych zagrożeń, czyli bez taryfy ulgowej dla mniejszych banków.

Od 2016 r. wymiana informacji o cyberzagrożeniach, podatnościach i incydentach odbywa się za pośrednictwem FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich.

Współpraca międzybankowa oraz z innymi sektorami powinna być kontynuowana i rozwijana poprzez tworzenie dobrych praktyk przez banki i FinCERT.pl w zakresie przetwarzania informacji na temat podatności, zagrożeń lub incydentów, cyberedukację klientów, doskonalenie istniejących i tworzenie nowych międzybankowych systemów wymiany informacji, budowanie kompetencji ekspertów odpowiedzianych za cyberbezpieczeństwo, identyfikację barier prawnych m.in. uniemożliwiających skuteczną wymianę informacji (sektorową i międzysektorową) oraz wykrywanie cyberprzestępstw i ich ściganie, współpracę z organami ścigania oraz z innymi uczestnikami sektora finansowego i podmiotami z innych sektorów, mającymi istotny wpływ na cyberbezpieczeństwo banków oraz ich klientów.

Bankowe Forum AML

Paweł Szulik z Zespołu Bezpieczeństwa Banków Związku Banków Polskich przedstawił stan prac wspólnych w sektorze bankowym w zakresie AML.

Forum ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu przy Radzie Bezpieczeństwa Banków (Forum AML) jest przestrzenią stworzoną w celu wsparcia bankowych komórek AML, wymiany wiedzy, doświadczeń oraz podejmowaniu wspólnych inicjatyw, w tym w relacji z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF).

Prawidłowe rozpoznawanie beneficjenta rzeczywistego jest jednym z najważniejszych obowiązków na gruncie ustawy AML (CRBR – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych).

Ustawa o systemie informacji finansowej – SINF ma na celu zwiększenie transparentności przepływów finansowych dokonywanych w systemie finansowym. Komisja Europejska opublikowała pakiet „Euro AML” tj. pakiet rozwiązań legislacyjnych w obszarze AML/CFT na rzecz kompleksowej unijnej polityki zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Sektorowe Centrum Usług AML to partnerskie przedsięwzięcie KIR i ZBP, które ma na celu przygotować i udostępnić katalog usług wspierających w bankach procesy AML/CFT.

WIBOR – WIRON

Ostatni panel dyskusyjny Konwentu z udziałem: Aleksandry Bluj, wiceprezes Zarządu GPW Benchmark, Ewy Kamińskiej, wiceprezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB oraz Mariana Gola, wiceprezesa Zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS dotyczył największego projektu w sektorze bankowym od czasu transformacji po roku 1989 tj. WIBOR-u i mapy drogowej dla wprowadzenia WIRON-u oraz uwarunkowań stosowania stałej stopy procentowej przez banki spółdzielcze w kredytach hipotecznych.

Debatę moderował dr Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich, Przewodniczący Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych, zaś wprowadzenia do tematyki reformy wskaźników referencyjnych w Polsce dokonał Paweł Preuss, Partner EY, Lider Grupy Rynków Finansowych EY Polska.

Najważniejszym wnioskiem z tej debaty było stwierdzenie jej uczestników, że im szybciej banki spółdzielcze zaczną wprowadzać do swojej oferty produkty oparte o WIRON, co jest już możliwe od początku roku 2023, tym łatwiej będzie się im dostosować do procesu tranzycji wskaźników referencyjnych. 

Czytaj także: Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej o wskaźniku WIRON

Podstawowym źródłem informacji na temat planowanej likwidacji WIBOR oraz wprowadzenia wskaźnika WIRON są strony internetowe instytucji odpowiedzialnych za ten proces, a więc GPW Benchmark: https://gpwbenchmark.pl/ oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego: https://www.knf.gov.pl.

Polecamy także uwadze specjalną zakładkę na portalu informacyjnym „Banki w Polsce” dostępną pod adresem: https://www.bankiwpolsce.pl/wibor-wiron/.

Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023 zakończył obrady

Na zakończenie Konwentu Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich dokonał oficjalnego podsumowania Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023 oraz podziękował za współorganizowanie Konwentu Zarządom:

SGB Bank S.A. i Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.;

partnerom generalnym: Asseco, BIK, ITCARD, NOVUM, SoftNet;

partnerom: KIR i Fundacji Polska Bezgotówkowa;

jak również partnerom medialnym: portalowi BANK.pl i Miesięcznikowi Finansowemu BANK.

Złożył także specjalne podziękowania prelegentom i wszystkim uczestnikom Konwentu, w szczególności: zarządom systemów ochrony instytucjonalnej, członkom rad nadzorczych banków zrzeszających oraz rad zrzeszenia.

Czytaj także: Rekomendacje Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023>>>

Całość podsumowania obrad Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023: na stronie internetowej ZBP

Źródło: BANK.pl