FN 2009/07-09 (lipiec – wrzesień 2009)

FN 2009/07-09 (lipiec - wrzesień 2009)

Rynek Finansowania Nieruchomości: Warunki finansowania budownictwa w Polsce-wybrane elementy

Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w Europie Zachodniej coraz częściej pojawiały się opinie, że państwo nie jest w stanie roztaczać dotychczasowego parasola ochronnego nad społeczeństwem. Im większa była osłona socjalna, tym większa eskalacja roszczeń i ograniczona aktywność ludzi mniej ambitnych i mniej przedsiębiorczych. Coraz bardziej aktualna stawała się idea odwrotu od „państwa nadopiekuńczego” w kierunku „społecznej gospodarki rynkowej”.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/07-09 (lipiec - wrzesień 2009)

Rynek Finansowania Nieruchomości: Renesans rynku nieruchomości

dziawgo.leszek.01.100xCo w inwestycjach jest realne?

Choć paradoksalnie detonatorem obecnego kryzysu był m.in. rynek nieruchomości, to jednak ten właśnie rynek może okazać się jednym z największych beneficjentów ostatnich zaburzeń. Drastyczny spadek zaufania do banków, instytucji finansowych i ofert finansowych skieruje większą uwagę (i kapitał) na bardziej realne aktywa.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/07-09 (lipiec - wrzesień 2009)

Rynek Finansowania Nieruchomośći: Rola Banku w procesie transakcji zakupu nieruchomości

golabeska.elzbieta.01.100xNieruchomości stanowią niezbędny element ludzkiej egzystencji. Jako jedno z niewielu dóbr, są w stanie zaspokajać wiele rodzajów potrzeb. Można w nich nie tylko mieszkać, ale też pracować, traktować jako towar czy zabezpieczenie kredytów. Niezależnie jednak od funkcji, jaką spełniają, są dobrem stosunkowo drogim. Dlatego konieczny jest system aktywnego finansowania inwestycji w nieruchomości, gdyż są to inwestycje o ogromnych kosztach i rzadko kiedy inwestorzy są w stanie sfinansować je bez sięgania po środki z zewnątrz.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/07-09 (lipiec - wrzesień 2009)

Rynek Finansowania Nieruchomości: Shared equity jako sposób zwiększania dostępności mieszkań na przykładzie programu rządowego w Szkocji

wachnicka.agnieszka.01.100xW obliczu spowolnienia na rynku nieruchomości, będącego skutkiem ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, szczególnie ważne stają się instrumenty wspierania osób fizycznych w nabywaniu własnych mieszkań. Wprowadzony przez rząd Szkocji program Shared Equity jest przykładem inicjatywy umożliwiającej nabywanie mieszkań przez osoby, które samodzielnie nie byłyby w stanie sfinansować takiej inwestycji, a z drugiej strony – umożliwiającej „aktywne” zaangażowanie środków państwowych poprzez partycypację w zmianie wartości nieruchomości w czasie.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/07-09 (lipiec - wrzesień 2009)

Rynek Finansowania Nieruchomości: Part buy – part rent – rozwiązanie kryzysowe na rynku nieruchomości mieszkaniowych?

wachnicka.magdalena.01.100xZmieniające się uwarunkowania na rynkach finansowych nie pozostają bez wpływu na tendencje w zakresie struktury finansowania inwestycji na rynku mieszkaniowym, w szczególności jeśli chodzi o zaangażowanie państwa w tym zakresie oraz dostępność bankowych produktów hipotecznych. Sytuacja kryzysowa, która uwidoczniła się na rynku finansowym w Stanach Zjednoczonych w 2007 r., określania mianem „credit crunch”, spowodowała zawirowania na rynkach hipotecznych i ożywiła działania w zakresie rządowych programów wsparcia w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/07-09 (lipiec - wrzesień 2009)

Rynek Finansowania Nieruchomości:Title insurance – ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości

wydra.michal.01.100xCelem niniejszego raportu jest przedstawienie doświadczeń międzynarodowych, jakie zebrane zostały w Kanadzie i USA w zakresie ochrony ubezpieczeniowej tzw. tytułu prawnego do nieruchomości – ang. Title Insurance (TI). Ubezpieczenie tego typu chroni właściciela nieruchomości przed stratami, jakie mogą wyniknąć ze źle sporządzonej umowy przenoszącej prawa własności do nieruchomości oraz innych błędów, jakie mogły nastąpić przy przenoszeniu tego prawa.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/07-09 (lipiec - wrzesień 2009)

Rynek Finansowania Nieruchomości: Dobroczynna organizacja pozarządowa a rynek mieszkaniowy

chmielewska.mulka.agnieszka.01.100xHabitat for Humanity jest pozarządową, dobroczynną organizacją chrześcijańską, której celem działania jest eliminowanie ubóstwa mieszkaniowego, rozumianego jako brak samodzielnego mieszkania lub zamieszkiwanie poniżej standardów określonych w danym kraju. Habitat for Humanity dąży do zapewnienia ludziom o niskich dochodach, żyjącym w tragicznych warunkach mieszkaniowych, prostego, trwałego i dostępnego finansowo lokum. Swoje działania organizacja opiera na chrześcijańskich zasadach współżycia społecznego i bezinteresownej pomocy bliźniemu.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/07-09 (lipiec - wrzesień 2009)

Rynek Finansowania Nieruchomości: Nowe ujęcie hipoteki – rewolucja w księgach wieczystych

jachowicz.jacek.01.100xInstytucja hipoteki, znana wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego, istnieje w swojej zasadniczej formie od dnia wejścia w życie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, tj. od dnia 1 stycznia 1983 r. Zmiany w otaczającej nas rzeczywistości prawnej, które nastąpiłyod tego czasu spowodowały, że przyjęta pierwotnie forma hipoteki z jej podziałem na zwykłą i kaucyjną w coraz mniejszym stopniu odpowiadała potrzebom obrotu gospodarczego. Mając świadomość wątpliwości i występujących obecnie utrudnień związanych z funkcjonowaniem hipoteki, polski ustawodawca postanowił wprowadzić rozwiązania mające na celu uczynienie hipoteki bardziej efektywną, a jednocześnie bardziej elastyczną formą zabezpieczania wierzytelności pieniężnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/07-09 (lipiec - wrzesień 2009)

Akademia: Koncepcja zarządzania wartością jako źródło kryzysu finansowego

kasiewicz.stanislaw.01.100xJest wysoce zastanawiającym fakt, że wśród przyczyn obecnego kryzysu finansowego wymienia się czynniki makroekonomiczne, instytucjonalne, regulacyjne, a nawet cechy charakteru zarządzających (pazerność, chciwość, egoizm), a same koncepcje zarządzania pozostają poza falą krytyki1. Przedsiębiorstwa i postępowanie menedżerów są głównymi aktorami na konkurencyjnym globalnym rynku. U podłoża zarządzania przedsiębiorstwami tkwią koncepcje, które menedżerowie świadomie akceptują, wdrażają i według ich wskazań podejmują decyzje gospodarcze. Coraz większa liczba sygnałów o sukcesie i powodzeniu danej koncepcji zarządzania prowadzi do ich upowszechniania w całym środowisku biznesowym. Z czasem stają się swoistą modą, a nawet dogmatem. Do tych dominujących współczesnych koncepcji zarządzania zaliczyć należy niewątpliwie zarządzanie wartością dla akcjonariuszy (Value Based Management).

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/07-09 (lipiec - wrzesień 2009)

Akademia: Rynek nieruchomości w Polsce a dostępność produktów kredytowych

golabeska.elzbieta.01.100xRynek nieruchomości w Polsce uznaje się za stosunkowo młody w porównaniu do rynków innych dóbr. Niemniej jednak, poczynając od okresu transformacji systemowej, zarówno polityka mieszkaniowa państwa, jak i rozwój gospodarki rynkowej oraz związanej z tym przedsiębiorczości we wszystkich innych dziedzinach działalności człowieka, niewątpliwie przyczynił się do intensywnego rozwoju rynku nieruchomości. Dotyczy to zarówno rynku pierwotnego, jak i wtórnego.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/07-09 (lipiec - wrzesień 2009)

Raporty: Szersze spojrzenie

hildebrand.mariusz.01.100xTematem, który zawsze jest na czasie, niezależnie od otaczających nas warunków gospodarczych, jest kwestia zadłużenia, terminowość spłaty zobowiązań, zatory płatnicze oraz kwestie uchronienia się przed negatywnymi skutkami tych procesów. Prawdy te aktualne są na każdym rynku i w każdym sektorze funkcjonowania, czy to w nieruchomościach, czy to w branży telekomunikacyjnej, transportowej czy finansowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/07-09 (lipiec - wrzesień 2009)

Raporty: Rynek wynajmu mieszkań – sierpień 2009 r.

 

Im bliżej inauguracji roku akademickiego, tym goręcej na rynku wynajmu mieszkań. Widać to w szczególności w najbardziej popularnych miastach akademickich: Warszawie. Krakowie, Wrocławwiu, Poznaniu czy Gdańsku. Trzeba liczyć się z coraz mniejszą liczbą atrakcyjnych ofert, a także z tym, że czynsze są już nieco wyższe niż w czerwcu. Nieznaczny wzrost czynszów jest nieunikniony pod koniec wakacji, ale ogólnie można powiedzieć, że sytuacja w porównaniu z ubiegłym rokiem uspokoiła się.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/07-09 (lipiec - wrzesień 2009)

Konferencje i szkolenia: VI Kongres finansowania nieruchomości mieszkaniowych w krajach Europy Środkowowschodniej

VI Międzynarodowy Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w Krajach Europy Środkowowschodniej jest organizowany w okresie trudnym dla światowej gospodarki z powodu zjawisk recesyjnych zachodzących w szeregu krajów o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego, gdzieniegdzie spadek PKB, wzrost bezrobocia i obniżenie poziomu siły nabywczej społeczeństwa powodują, że finansowanie budownictwa mieszkaniowego napotyka liczne trudności.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1