Ustawa COVID-owa: Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji

Ustawa COVID-owa: Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji
Fot. stock.adobe.com/weixx
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zakładającą wsparcie dla przewoźników autobusowych, branży lotniczej, kinematograficznej i energetycznej. Wprowadził też do tej noweli szereg poprawek.

Sejm przyjął m.in. poprawkę, zakładającą skrócenie okresu obowiązywania ograniczeń dotyczących stosowania przez kredytodawców maksymalnych wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu.

Dookreślił też termin składania wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, przez podmioty prowadzące określoną działalność w zakresie kultury albo na rzecz muzeów, a także prowadzące muzea nie będące instytucją kultury, wpisane do wykazu muzeów.

Ponadto część poprawek ma charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

Czytaj także: COVID-19: KE zatwierdza polski program wsparcia firm, jego wartość to 1,9 mld euro >>>

Nowela wprowadza możliwość przekazywania środków finansowych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 operatorom publicznego transportu zbiorowego, którzy wykonują przewozy inne niż wojewódzkie, międzywojewódzkie oraz międzynarodowe przewozy w transporcie kolejowym. Ułatwienia mają dotyczyć też podmiotów działających w branży lotniczej, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

Wsparcie dla branży kulturalnej

Wsparcie dla branży kulturalnej ma dotyczyć m.in. produkcji filmowej, promocji czy stypendiów. Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu będzie ma przekazać Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej 120 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID­-19.

W sytuacjach szczególnych, wytwórcy ciepła oraz przedsiębiorstwa przesyłające i dystrybuujące ciepło będą mogły skorzystać z kryzysowego zarządzania przedsiębiorstwem i nakładać dodatkowe rygory na pracowników, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i dostawę ciepła do odbiorców. Nowela przedłuża okres obowiązywania wydanych świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji oraz możliwość zdalnego przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego te kwalifikacje do 180 dni po ustaniu stanu epidemii.

Ulgi w transporcie kolejowym i autobusowym dla tzw. ozdrowieńców

Nowela zakłada też ulgi w transporcie kolejowym i autobusowym dla tzw. ozdrowieńców, którzy zdecydowali się oddać krew lub osocze, aby leczyć innych zakażonych na COVID-19.

Wprowadzono zmiany ułatwiające funkcjonowanie uczelni i szkół wyższych, dotyczące np. praktyk zawodowych wymaganych na studiach o profilu praktycznym.

Czytaj także: Tarcza 6.0: rząd przedłuża wsparcie dla firm, koszt to 5,1 mld zł >>>

W ustawie znalazł się także przepis wprowadzający wyjątek do przepisów dot. wstrzymania wykonania tytułu wykonawczego nakazującego opróżnienie lokalu mieszkalnego (w okresie pandemii), w sytuacji gdy nastąpiło wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa nieruchomości celem realizacji inwestycji celu publicznego (drogi, koleje, lotniska).

Nowela doprecyzowuje zasady ubiegania się o rekompensatę kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika; sposób obliczania przez pracodawcę proporcji liczby dni przestoju oraz spadku przychodu z działalności wytwórczej lub usługowej. Zmienia katalog dokumentów potwierdzających spadek przychodów z działalności wytwórczej lub usługowej, a także wydłuża termin składania przez pracodawcę wniosku o rekompensatę kosztów płacy do 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, którego dotyczy wniosek

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Źródło: ISBnews