Faktoring skutecznym wsparciem finansowym MŚP w okresie stagflacji

Faktoring skutecznym wsparciem finansowym MŚP w okresie stagflacji
Źródło: BPS Leasing i Faktoring
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od ponad dwóch lat sytuacja makroekonomiczna poddawana jest wstrząsom i zaburzeniom, wywołanym najpierw przez pandemię COVID-19, a od dwóch miesięcy wojną w Ukrainie. Te globalne wydarzenia spowodowały m.in. przerwanie szeregu powiązań handlowych i łańcuchów dostaw, wzrost niepewności biznesowej oraz zmienne nastroje rynków finansowych.

Coraz częściej mówi się obecnie o nasilających się trendach stagflacji, tzn. jednoczesnym występowaniu w gospodarce zarówno znaczącej inflacji, jak i stagnacji gospodarczej.

Eksperci prognozują dłuższe utrzymywanie się negatywnych czynników i ich pogłębiający się wpływ na obniżenie wzrostu PKB przy równoczesnym skokowym wzroście inflacji oraz turbulencjach na rynku pracy i na rynku pieniężnym.

Czytaj także: Leasing i faktoring nie zwalniają tempa w bankowości spółdzielczej

Jak zapewnić firmie bezpieczną płynność finansową?

W tej sytuacji instrumentem finansowym, służącym złagodzeniu skutków powyższych zjawisk, może być faktoring, stanowiący bezpieczny, szybki i skuteczny sposób poprawy płynności finansowej oraz zabezpieczania się przed zaległościami w należnościach i dochodzeniem zapłat od kontrahentów bądź ich windykacją.

Już rok 2021 pokazał wzrastającą rolę i znaczenie faktoringu w polskiej gospodarce. Obroty faktoringowe wzrosły o 25,8% r/r i osiągnęły wysokość 362,4 mld PLN. Aż 2/3 klientów, korzystających z usług faktoringowych, to firmy produkcyjne, dystrybucyjne oraz przetwórcze, sprzedające swoje wyroby w Polsce i za granicę na dłuższe terminy płatności.

Tomasz Szurmak, prezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring

‒ Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z faktoringu, aby zapewnić sobie finansowanie bieżącej działalności. Dzięki faktoringowi zyskują oni pewność swoich obrotów i przepływów pieniężnych oraz wzmacniają swoją pozycję konkurencyjną.

Zwłaszcza firmy z sektora MŚP wobec wyzwań obecnej sytuacji, takich jak wzrost inflacji, spowolnienie gospodarcze czy załamanie sieci zbytu, sięgają po finansowanie faktoringowe.

Dla nas jest to podstawowy i najważniejszy segment klientów, których obsługujemy, dodatkowo oferując jeszcze usługi leasingu. W zakresie budowy platformy klientów i ich kompleksowej obsługi współpracujemy zarówno z Bankiem BPS, jak i z siecią banków spółdzielczych – mówi Tomasz Szurmak, prezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring.

Czytaj także: Nowa marka BPS Leasing i Faktoring już na rynku

Kto korzysta na faktoringu?

Przykładami branż, dla których faktoring jest skutecznym i korzystnym narzędziem walki ze stagflacją, są przetwórstwo przemysłowe i handel hurtowy. Mając na uwadze rosnące ceny surowców, półproduktów, materiałów i towarów, a także ich braki i dłuższy cykl realizacji zamówień, faktoring – dzięki natychmiastowym finansowaniu Klientowi jego sprzedaży – umożliwia mu szybsze i na większą skalę dokonywanie zamówień oraz zakupów tych produktów i towarów, jak również ich negocjacje cenowe.

Z drugiej strony Klient, dzięki ubezpieczeniu przez faktora scedowanych należności w towarzystwie ubezpieczeniowym, zwalnia się z ryzyka braku zapłaty, opóźnienia w płatnościach lub dochodzenia roszczeń od swoich kontrahentów, które mogą być spowodowane spowolnieniem gospodarczym. Tym samym pozycja konkurencyjna Klienta, korzystającego z faktoringu, ulega poprawie oraz wzmocnieniu w otoczeniu rynkowym.

Adam Surowski, wiceprezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring.

– Obecne okoliczności makroekonomiczne w sektorze finansowym implikują konieczność pełnej oferty dla klientów instytucji finansowych, w tym również leasingu i faktoringu.

Wspólne standardy produktowe faktoringu i leasingu wpływają na wzrost zaufania i pogłębienie relacji z klientami banków spółdzielczych oraz zwiększają  możliwości pozyskania nowych klientów.

Tym samym, uzupełniając ofertę bankową Zrzeszenia BPS i banków spółdzielczych o faktoring i leasing, jesteśmy atrakcyjnym partnerem finansowym dla wszystkich obecnych i przyszłych Klientów bankowości spółdzielczej  – dodaje Adam Surowski, wiceprezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring.


BPS Leasing i Faktoring jest spółką produktową Banku BPS powstałą w wyniku połączenia spółki BPS Leasing S.A. ze spółką BPS Faktor S.A. Od dnia połączenia tj. 1 grudnia 2021 r. Spółka występuje pod firmą BPS Leasing S.A. oraz używa marki BPS Leasing i Faktoring, oferując w ramach Zrzeszenia BPS zarówno produkty leasingowe, jak i faktoringowe.

Dla wszystkich grup klientów: dużych, średnich i małych firm, a także mikro-przedsiębiorców oznacza to szybszy, prostszy i bardziej kompleksowy dostęp do obu tych produktów.

Kontakt dla zainteresowanych ofertą finansowania leasingiem lub faktoringiem w Zrzeszeniu BPS z Regionalnymi Przedstawicielami – za pośrednictwem strony: www.BPSLeasing.pl/kontakt.

BPS Leasing i Faktoring, logo
Źródło: BPS Leasing i Faktoring

Źródło: aleBank.pl