EBC obniżył stopy procentowe o 25 pb., zgodnie z oczekiwaniami

EBC obniżył stopy procentowe o 25 pb., zgodnie z oczekiwaniami
European Parliament from EU, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Europejski Bank Centralny (EBC) obniżył trzy podstawowe stopy procentowe o 25 pb., podał Bank. Oznacza to, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym spadną do odpowiednio: 4,25%, 4,50% i 3,75%, ze skutkiem od 12 czerwca 2024. W czerwcowych projekcjach makroekonomicznych ekspertów Eurosystemu oczekiwania co do inflacji ogółem, jak i inflacji bazowej zostały zrewidowane w górę na 2024 i 2025 rok.

„Rada Prezesów postanowiła dziś obniżyć trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych. Jak wynika z aktualnej oceny perspektyw inflacji, dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej, zasadne jest zmniejszenie obecnie stopnia restrykcyjności polityki pieniężnej po dziewięciu miesiącach utrzymywania stóp na stałych poziomach.

Od posiedzenia Rady Prezesów z września 2023 inflacja obniżyła się o ponad 2,5 pkt proc., a perspektywy inflacji wyraźnie się poprawiły. Niższa jest także inflacja bazowa, co wzmacnia oznaki osłabienia się presji cenowej, a oczekiwania inflacyjne obniżyły się w każdym horyzoncie.

Pod wpływem polityki pieniężnej warunki finansowania pozostawały zaostrzone. Przez tłumienie popytu i utrzymywanie mocnego zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych istotnie przyczyniło się to do powrotu inflacji do niższego poziomu” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: EBC reaguje na kryzys na rynku nieruchomości komercyjnych – niemieckie banki w kłopotach?

EBC: projekcje inflacji ogółem, jak i inflacji bazowej zostały zrewidowane w górę na 2024 i 2025

W porównaniu z projekcjami z marca najnowsze projekcje ekspertów Eurosystemu dotyczące zarówno inflacji ogółem, jak i inflacji bazowej zostały zrewidowane w górę na 2024 i 2025.

„Obecnie eksperci oceniają, że inflacja ogółem wyniesie średnio 2,5% w 2024, 2,2% w 2025 i 1,9% w 2026. Inflacja z wyłączeniem cen energii i żywności według projekcji ekspertów wyniesie średnio 2,8% w 2024, 2,2% w 2025 i 2% w 2026″ – czytamy dalej.

Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie instrumenty w ramach swojego mandatu, by doprowadzić do powrotu inflacji do docelowego poziomu 2% w średnim okresie i utrzymać płynną transmisję polityki pieniężnej.

Ponadto dostępny jest instrument ochrony transmisji, który ma przeciwdziałać nieuzasadnionej, niekontrolowanej dynamice rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej we wszystkich krajach strefy euro, dzięki czemu Rada Prezesów może skuteczniej wypełniać swój mandat w zakresie utrzymania stabilności cen” – podsumowano w komunikacie.

Czytaj także: EBC jest gotowy do obniżania stóp procentowych

Christine Lagarde: EBC nie wszedł jeszcze w fazę wycofywania restrykcji w polityce monetarnej

EBC nie wszedł jeszcze w fazę wycofywania restrykcji w polityce monetarnej – poinformowała prezeska EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC. Christine Lagarde dodała, że pewność EBC co do ścieżki dla inflacji zwiększyła się w ostatnich miesiącach.

„Czy przesuwamy się dzisiaj w kierunku wycofywania restrykcyjnego stanowiska w polityce pieniężnej? Nie powiedziałabym tak. (…) Potrzebujemy analizy kolejnych danych, by potwierdzić, że nadal jesteśmy na ścieżce dezinflacji” – powiedziała prezeska EBC.

„Nie mogę potwierdzić, że jesteśmy na ścieżce, na której ten proces się rozpoczął. Niepewna jest szybkość, w której będziemy się poruszać ani czas, jaki zajmie ten proces” – dodała.

Lagarde powiedziała, że w kolejnych miesiącach może pojawić się wiele „wybojów” na ścieżce dezinflacyjnej.

Przewodnicząca Rady Prezesów podkreśliła, że pewność EBC co do ścieżki dla inflacji zwiększyła się w ostatnich miesiącach.

„Nasza pewność co do przyszłej ścieżki dla inflacji zwiększyła się w ciągu ostatnich miesięcy. (…) Na podstawie niezawodności i solidności prognoz gospodarczych podjęliśmy decyzję o obniżkach stóp procentowych. Co do przyszłych decyzji ws. stóp proc. powtórzę to, co jest napisane w komunikacie, czyli, że pozostajemy zależni od danych i będziemy podejmować decyzje od spotkania do spotkania” – powiedziała.

Christine Lagarde powiedziała, że decyzja Rady Prezesów była prawie jednogłośna, oprócz głosu jednego członka EBC. Prezeska banku centralnego dodała, że EBC nie jest blisko osiągnięcia neutralnego poziomu stóp procentowych dla gospodarki.

Według przewodniczącej Rady Prezesów EBC, krajowa presja inflacyjna pozostaje wysoka.

„Większość miar inflacji bazowej spadła jeszcze bardziej w kwietniu, ostatnim miesiącu, dla którego dostępne są dane, potwierdzając obraz stopniowo malejącej presji cenowej. Jednak inflacja krajowa pozostaje wysoka.

Płace nadal rosną w szybkim tempie, rekompensując poprzedni wzrost inflacji. Ze względu na stopniowy charakter procesu dostosowywania płac i ważną rolę jednorazowych płatności, koszty pracy prawdopodobnie będą się wahać w krótkim okresie, co widać po wzroście wynagrodzeń negocjowanych w pierwszym kwartale.

Jednocześnie wskaźniki prognozujące sygnalizują, że wzrost płac będzie umiarkowany w ciągu roku. Zyski pochłaniają część wyraźnego wzrostu jednostkowych kosztów pracy, co zmniejsza jego skutki inflacyjne” – powiedziała.

„Oczekuje się, że inflacja będzie wahać się wokół obecnych poziomów przez resztę roku, w tym z powodu efektów bazowych związanych z energią. Następnie oczekuje się, że spadnie w kierunku naszego celu w drugiej połowie przyszłego roku, z powodu słabszego wzrostu kosztów pracy, skutków naszej restrykcyjnej polityki pieniężnej oraz słabnącego wpływu kryzysu energetycznego i pandemii Covid-19.

Miary długoterminowych oczekiwań inflacyjnych pozostały generalnie stabilne i w większości wyniosły około 2 proc.” – dodała.

Prezeska EBC oceniła, że gospodarka strefy euro kontynuuje odbicie.

„Sektor usług się rozwija, a produkcja wykazuje oznaki stabilizacji na niskim poziomie. Oczekujemy, że gospodarka będzie nadal się odradzać, ponieważ wyższe płace i lepsze warunki w handlu podniosą realne dochody.

Silniejszy eksport powinien również wspierać wzrost PKB w nadchodzących kwartałach, ponieważ globalny popyt na towary i usługi wzrośnie. Wreszcie, polityka pieniężna powinna wywierać mniejszy wpływ na popyt w miarę upływającego czasu” – powiedziała Lagarde.

„Zgodnie z naszą strategią polityki pieniężnej, Rada Prezesów EBC dokładnie oceniła powiązania między polityką pieniężną a stabilnością finansową. Banki strefy euro pozostają odporne. Poprawiające się perspektywy gospodarcze sprzyjają stabilności finansowej, ale zwiększone ryzyko geopolityczne przesłania horyzont. Nieoczekiwane zaostrzenie globalnych warunków finansowania może spowodować zmianę wyceny aktywów finansowych i niefinansowych, co może mieć negatywne skutki dla gospodarki” – dodała.

Przewodnicząca Rady Prezesów wskazywała, że ryzyka dla wzrostu gospodarczego są zrównoważone w krótkim okresie.

„Ryzyka dla wzrostu gospodarczego są zrównoważone w krótkim okresie, ale w bilansie ryzyk przeważają czynniki negatywne w średnim okresie. Słabsza gospodarka światowa lub eskalacja napięć handlowych między głównymi gospodarkami wpłynęłyby na wzrost PKB w strefie euro.

Nieuzasadniona wojna Rosji z Ukrainą i tragiczny konflikt na Bliskim Wschodzie są głównymi źródłami ryzyka geopolitycznego. Może to spowodować, że firmy i gospodarstwa domowe staną się mniej pewne przyszłości, a handel światowy zostanie zakłócony.

Wzrost PKB może być również niższy, jeśli skutki polityki pieniężnej okażą się silniejsze niż oczekiwano. Wzrost PKB może być wyższy, jeśli inflacja spadnie szybciej niż oczekiwano, a rosnące zaufanie i dochody realne oznaczają, że wydatki wzrosną bardziej niż oczekiwano lub jeśli gospodarka światowa wzrośnie silniej niż oczekiwano” – powiedziała Christine Lagarde.

„Inflacja może okazać się wyższa niż oczekiwano, jeśli płace lub zyski wzrosną bardziej niż oczekiwano. Ryzyko wzrostu inflacji wynika również ze zwiększonych napięć geopolitycznych, które mogą podnieść ceny energii i koszty transportu w krótkim okresie i zakłócić handel światowy.

Ponadto ekstremalne zjawiska pogodowe i rozwijający się kryzys klimatyczny w szerszym ujęciu mogą spowodować wzrost cen żywności.

Z drugiej strony inflacja może okazać się nieoczekiwanie słabsza, jeśli polityka pieniężna osłabi popyt bardziej niż oczekiwano lub jeśli sytuacja gospodarcza w pozostałych częściach świata niespodziewanie się pogorszy” – dodała.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews