Marcin Czugan

0001
Artykuły

Unia rynków kapitałowych coraz bliżej?

W ramach budowy Unii rynków kapitałowych, w ślad za opublikowaną pod koniec 2015 r. Zieloną Księgą w sprawie detalicznych usług finansowych, Komisja Europejska opracowała dokument pt. „Plan działania w dziedzinie konsumenckich usług finansowych”. W prace nad realizacją głównych celów tej inicjatywy zostało zaangażowanych wiele podmiotów z krajów należących do UE, m.in. krajowych organów nadzorczych, organizacji konsumenckich czy wreszcie dostawców usług finansowych. Z racji swej przynależności do europejskiej platformy samorządowej sektora kredytowego EUROFINAS, nad propozycjami zmian treści dokumentu pracuje także Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Proces sekurytyzacji wierzytelności

Prosty, przejrzysty i jednolity w krajach członkowskich Unii Europejskiej – taki ma być proces sekurytyzacji wierzytelności. Perspektywa ujednolicenia zasad sekurytyzacji w drodze regulacji unijnej wymusi działania także po stronie polskiego ustawodawcy, a praktyka biznesowa podmiotów, spowoduje konieczność uwzględnienia nowych przepisów. O rosnącym znaczeniu sekurytyzacji dla rynku finansowego świadczy fakt, że – według najnowszego raportu „Wielkość polskiego rynku wierzytelności” – spośród wierzytelności zarządzanych przez Członków KPF, aż 83% pod względem wartościowym stanowią te obsługiwane na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych. Zagadnienie unifikacji zasad sekurytyzacji stanie się przedmiotem debaty podczas IV Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowanych (KPF).

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

KE proponuje nową formułę współpracy dla ograniczania ryzyka niewypłacalności

kpf.04.400x267Komisja Europejska powołała Konsultacyjną Grupę Ekspertów w sprawie Doradztwa dla Zadłużonych. Jest to materialny wyraz troski tej instytucji o ograniczanie zjawiska nadmiernego zadłużenia i niewypłacalności. Analiza zjawiska nadmiernego zadłużenia gospodarstw domowych, dokonana przez Komisję Europejską i opublikowana w listopadzie 2014 roku, dowodziła, że ma ono charakter wielopłaszczyznowy, a jego przyczyny są splotem wielu czynników.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

KPF: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o polityce wynagrodzeń w świetle dyrektywy CRD IV

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA – European Banking Authority) 21 grudnia 2015 roku opublikował końcową wersję wytycznych (guidelines) dotyczących prawidłowej polityki wynagrodzeń, zgodnej z zasadami określonymi w art. 92-95 dyrektywy 2013/36/UE (znanej jako CRD IV). Wersja ta uwzględnia wyniki przeprowadzonych wcześniej konsultacji, w trakcie których istotne uwagi zgłosiła także jedna z największych reprezentacji europejskiego rynku kredytowego, EUROFINAS. Aktywnym Członkiem EUROFINAS jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF).

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Wierzyciel szybko sprawdzi komornika

kpf.04.400x267Monitor Postępowania Egzekucyjnego, czyli portal dostępowy dla wierzycieli i komorników, zyskał istotną, z punktu widzenia efektywności postępowania egzekucyjnego funkcjonalność – dzięki serwisowi stworzonemu przez spółkę Currenda Sp. z o.o. w szybki i łatwy sposób wierzyciele mogą sprawdzić, czy dany komornik ma możliwość przyjęcia sprawy spoza swojego rewiru. Wdrożono ją wskutek sugestii Zespołu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Krajowej Rady Komorniczej ds. usprawnienia informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, od prawie półtora roku formułującego propozycję rozwiązań w zakresie elektronizacji postępowań sądowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

UE dopuszcza zakaz wypłaty prowizji doradcom, a nie pośrednikom

kpf.04.400x267Unijna dyrektywa nr 2014/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi, zwana dyrektywą hipoteczną, zawiera między innymi wymóg informowania konsumentów o wysokości prowizji otrzymywanej przez pośrednika finansowego od kredytodawcy.  Dyrektywa dopuszcza również możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie zakazu wynagradzania przez kredytodawcę. Tyle, że wskazuje ona nie – jak chcieliby niektórzy – na pośredników kredytowych wykonujących usługi pośrednictwa, a na podmioty świadczące usługi doradcze. To zasadne podejście z punktu widzenia ochrony praw konsumentów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Ustawa o rencie dożywotniej niepotrzebna?

klucze.mieszkanie.02.400x266Ustawa o dożywotnim świadczeniu pieniężnym, której liderem jest Ministerstwo Gospodarki, pomimo zdecydowanego oczekiwania wielu społecznych uczestników co do konieczności jej wejścia w życie w trybie pilnym, nie przebrnęła dotąd procesu legislacyjnego. Co opóźnia jej wprowadzenie? Eksperci zgodnie podkreślają, że na stosowne regulacje czekają między innymi Seniorzy, fundusze hipoteczne, rynek kapitałowy. Może być również korzystna z punktu widzenia sektora bankowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość | Finanse i gospodarka | Kadry | Raporty

Powołano Radę Programową Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami

150232.kongres.400xOcena najistotniejszych przepisów, regulujących funkcjonowanie rynku wierzytelności i postulaty zmian w kierunku rozwiązań, racjonalizujących i ułatwiających obrót wierzytelnościami staną się przedmiotem debaty praktyków gospodarczych oraz organizacji samorządowych podczas Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami. Wyłoniono Radę Programową wydarzenia, które po raz trzeci zorganizuje Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. 

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Projekt II Dyrektywy o pośrednictwie ubezpieczeniowym w decydującej fazie legislacji

euro.bruksela.02.400x300Dyrektywa o pośrednictwie ubezpieczeniowym 2 (Insurance Mediation Directive 2) wprowadzi nowe otoczenie prawne, które istotnie wpłynie ystrna dystrybucję ubezpieczeń w krajach UE. Pod koniec lutego 2015 r. rozpocznie się jedna z ostatnich faz europejskiego procesu legislacyjnego, tzw. procedura trialogowa, czyli uzgodnienia przedstawicieli Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego w zakresie ostatecznego kształtu projektu regulacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Ograniczenie prawa wyboru komornika niekonstytucyjne?

dokument.04.400x265Ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego przez wierzyciela, do czego zmierza poselski projekt zmiany ustawy o komornikach sądowych i egzekucji skomplikuje proces windykacji, wydłuży go, bez jednoczesnego wpływu na wzrost odzyskanych przez wierzycieli należności. Straty z tytułu rosnących kosztów zarządzania wierzytelnościami, dotkną przede wszystkim wierzycieli. Na niekonstytucyjność projektowanego przepisu od początku uwagę zwracała Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), a sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka ten punkt widzenia podzieliła, kierując regulację do dalszych prac w Podkomisji i Komisji Ustawodawczej. Niestety, z uwagi na kwestie regulaminowe, Komisja Ustawodawcza nie rozstrzygnęła problematyki konstytucyjności przepisów. Tymczasem KPF zdecydowanie podtrzymuje odrzucenie projektu ustawy  przez ustawodawcę.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Opóźnia się uchwalenie ustawy o rencie dożywotniej

emeryci.02.400x267Po dwóch konferencjach uzgodnieniowych i zakończonych konsultacjach społecznych, projekt ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym, podobnie jak ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym, miał trafić do prac parlamentarnych. Rekomendowane wdrożenie obu regulacji w tym samym czasie miało spełnić racjonalne cele kompleksowego uregulowania odwróconej hipoteki w Polsce i dać potencjalnym beneficjentom szansę na wybór produktu dostosowanego do ich potrzeb.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Zaledwie 0,001% skarg konsumentów w BIG-ach

zestawienie.wykres.04.400x267Ministerstwo Gospodarki, w ramach potrzebnej i oczekiwanej przez uczestników rynku  kompleksowej nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, proponuje nowe zasady usuwania z baz BIG informacji o zobowiązaniach tzw. przedawnionych. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, w imieniu reprezentowanego przez siebie środowiska zarówno dostawców usług udostępniania informacji gospodarczej oraz ich użytkowników masowych, zdecydowanie sprzeciwia się tej propozycji, wskazując na brak jej merytorycznego uzasadnienia, a jednocześnie przewiduje negatywne skutki społeczne, gospodarcze wdrożenia takich zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

20 PLN za wyszukanie księgi wieczystej – ucierpi realizacja celu regulacji

dlon.gotowka.02.400x267Proponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości wysokość opłaty – 20 PLN – za wyszukanie księgi wieczystej w centralnej bazie ksiąg wieczystych jest nieuzasadniona i uderzy przede wszystkim w wierzycieli dochodzących swoich należności na drodze postępowania egzekucyjnego. Dlatego proponujemy jej likwidację lub znaczne obniżenie – głosi stanowisko Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Nowy przepis dotyczy dostępu do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (CIKW) – bazy dostępnej dla komorników sądowych i notariuszy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Koniunktura na europejskim rynku kredytu konsumenckiego w statystykach EUROFINAS

euro.kalkulator.02.400x267EUROFINAS jest największą na obszarze Unii organizacją zrzeszającą  wszystkich kredytodawców i pożyczkodawców, finansujących konsumentów. Obecnie skupia ona 17  narodowych samorządów finansowych,  co daje w sumie 600 instytucji pożyczkowych, zatrudniających ponad 90 tysięcy osób w UE. Obejmują one w sumie 47% rynku kredytu konsumenckiego na obszarze unijnym.  W tej liczbie mieszczą się zarówno gospodarki  należące do strefy euro, jak i te posługujące się nadal walutami narodowymi.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Nie będzie rejestru firm pożyczkowych

zestawienie.wykres.01.400x267Firmy pożyczkowe będą nabywały prawo do prowadzenia działalności po spełnieniu ustalonych warunków, ale bez tworzenia osobnego rejestru dla tej branży. Weryfikacją spełnienia przez firmę pożyczkową nowych obowiązków zajmie się prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale w zakresie już posiadanych ustawowo kompetencji do nadzoru merytorycznego, a także w ramach proponowanego wprowadzenia instytucji ostrzeżeń publicznych. Takie rozwiązania przewiduje Ministerstwo Finansów w opublikowanej, czwartej już wersji założeń do zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, prawie bankowym i niektórych innych ustaw. To nowość w stosunku do prezentowanych wcześniej wersji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Regres w sprawie rejestru

pln.06.400x253Firmy pożyczkowe będą nabywały prawo do prowadzenia działalności po spełnieniu ustalonych warunków, ale bez tworzenia osobnego rejestru dla tej branży. Weryfikacją spełnienia przez firmę pożyczkową nowych obowiązków zajmie się prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale w zakresie już posiadanych ustawowo kompetencji do nadzoru merytorycznego, a także w ramach proponowanego wprowadzenia instytucji ostrzeżeń publicznych. Takie rozwiązania przewiduje Ministerstwo Finansów w opublikowanej, czwartej już wersji założeń do zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, prawie bankowym i niektórych innych ustaw. To nowość w stosunku do prezentowanych wcześniej wersji.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 3 Z 3