Senat: pilne wprowadzenie zmian Kodeksu postępowania cywilnego zakończone sukcesem rolników i bankowców

Senat: pilne wprowadzenie zmian Kodeksu postępowania cywilnego zakończone sukcesem rolników i bankowców
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
4 lutego br. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako kontynuacja inicjatywy senackiej. W posiedzeniu stacjonarnym uczestniczyli przedstawiciele Związku Banków Polskich, z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, prezesem Zarządu ZBP.

Przedmiotem posiedzenia połączonych Komisji jest ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 625, druki sejmowe nr 1938, nr 1973).

Poprzedzone to zostało wcześniejszymi uchwałami: Senatu z dnia 13 stycznia br. i Sejmu w dniu 27 stycznia 2022 roku ws. nowelizacji procedury cywilnej, które potwierdziły możliwość skorygowania przepisów o egzekucji rolnej.

Brak możliwości wprowadzenia korekty uniemożliwiałby prowadzenie akcji kredytowej w sektorze agro oraz wpływał na istotnie pogorszenie sytuacji kapitałowej banków zaangażowanych w finansowanie rolnictwa.

Czytaj także: Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej: celem wspólnych inicjatyw powinno być zwiększenie dostępności kapitału dla polskiej wsi

Stabilizacja finansowania dla sektora agro

W swoim wystąpieniu prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz podziękował za szybką inicjatywę Senatu i zaangażowanie w sprawnym przeprowadzeniu tego procesu, wskazał na stanowisko ZBP popierające zaproponowane zmiany.

Zwrócił m.in. uwagę na potrzebę kontynuowania działań nad wypracowaniem zmian do ustawy restrukturyzacyjnej gospodarstw rolnych, przegląd mechanizmów pomocy krajowej w ramach notyfikowanej pomocy publicznej w kolejnym okresie programowania oraz wsparcie bankowości lokalnej w procesach zmian infrastrukturalnych i teleinformatycznych.

Współpraca środowisk na rzecz zmiany kpc

Przypomnijmy, iż procedowana zmiana polegała na odwróceniu negatywnych skutków ustawy z dnia 2 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, która bezwzględnie ograniczała finansowanie rolnictwa.

Jednogłośny wynik głosowania, połączonych Komisji, wskazuje na pełne zrozumienie wprowadzanych zmian i stanowi dobry prognostyk dla szybkiego wprowadzenia zmiany w przedmiotowej ustawie.

To jest wielki sukces środowiska bankowego, organizacji rolniczych, organizacji branżowych oraz samych rolników w zapewnieniu i ustabilizowaniu procesów finansowania.

Warto przy tej okazji podziękować wszystkim parlamentarzystom, z którymi prowadzone były rozmowy za ich zaangażowanie, instytucjom finansowym i organizacjom rolniczym za działania w społecznościach lokalnych, za wsparcie podejmowanych działań.

Również bankom zrzeszającym i lokalnym bankom spółdzielczym za podejmowanie inicjatyw lokalnych w zakresie konieczności wprowadzenia zmian.

Aktualnie oczekujemy na kolejne głosowanie w Senacie i podpis Prezydenta RP.

Źródło: aleBank.pl