RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian, tak niski poziom utrzyma się przez cały 2021 rok?

RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian, tak niski poziom utrzyma się przez cały 2021 rok?
Fot. stock.adobe.com/andranik123
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu 2 grudnia utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej - podała RPP w komunikacie

„Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

– stopa referencyjna 0,10 proc. w skali rocznej;

– stopa lombardowa 0,50 proc. w skali rocznej;

– stopa depozytowa 0,00 proc. w skali rocznej;

– stopa redyskonta weksli 0,11 proc. w skali rocznej;

– stopa dyskontowa weksli 0,12 proc. w skali rocznej” – napisano w komunikacie.

Czytaj także: Prawdopodobieństwo dalszego łagodzenia polityki pieniężnej znacząco zmalało >>>

Po obradach RPP w dn. 2 grudnia ponownie nie odbyła się konferencja prasowa. Jest to dziewiąte decyzyjne posiedzenie RPP, po którym Rada nie będzie oficjalnie komunikować się z rynkiem ani w tradycyjnej formie, ani za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji.

Ostatnia konferencja prasowa po posiedzeniu RPP miała miejsce 4 marca 2020 r. (273 dni temu, czyli 8 miesięcy i 29 dni).

Według regulaminu RPP, w terminach określonych przez Radę jej przewodniczący albo prowadzący posiedzenie, przy udziale dwóch członków Rady, przekazuje środkom masowego przekazu komunikat o ustaleniach podjętych na jej posiedzeniu.

Czytaj także: Kolejnych obniżek stóp procentowych w Polsce nie będzie?

NBP poinformował w czerwcu Ministerstwo Finansów, że w związku ze skróceniem posiedzeń decyzyjnych RPP do jednego dnia i ograniczeniem liczby posiedzeń Rady do jednego w miesiącu, ze względu na poświęcanie dużej ilości czasu na odbycie posiedzenia zrezygnowano z przeprowadzania konferencji prasowych bezpośrednio po decyzjach Rady. Informacje te MF zamieścił w odpowiedzi na interpelację poselską.

Na posiedzeniach między 17 marca a 28 maja 2020 r. RPP trzykrotnie obniżyła stopę referencyjną, łącznie o 140 pb., w krokach po 50, 50 i 40 pb., do poziomu 0,10 proc.

RPP: poziom PKB w 2021 r. prawdopodobnie pozostanie niższy niż przed pandemią

W przyszłym roku nastąpi ożywienie aktywności gospodarczej, choć poziom PKB prawdopodobnie pozostanie niższy niż przed pandemią, stwierdziła RPP podczas grudniowego posiedzenia.

„Utrzymuje się przy tym niepewność dotycząca kształtowania się koniunktury, a jej źródłem pozostaje dalszy przebieg pandemii oraz jej wpływ na sytuację gospodarczą w kraju i za granicą” – czytamy w komunikacie banku centralnego opublikowanym po posiedzeniu RPP.

Zdaniem Rady, pozytywnie na koniunkturę będą oddziaływać dotychczasowe działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej.

„Wzrost aktywności może być natomiast ograniczany przez podwyższoną niepewność oraz słabsze niż w poprzednich latach nastroje podmiotów gospodarczych. Tempo ożywienia gospodarczego może być także ograniczane przez brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP” – powtórzyła RPP.

Czytaj także: Stopy procentowe bez zmian nawet do 2022 roku? Jest najnowszy raport NBP o inflacji >>>

Narodowy Bank Polski (NBP) będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od warunków rynkowych, podano także w komunikacie.

NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki, podano także.

„Polityka pieniężna NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, wspiera aktywność gospodarczą oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym ze średniookresowym celem inflacyjnym NBP. Poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców oddziałuje także w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego” – podsumowano.

„RPP nie musi podejmować działań przez dłuższy czas”

RPP nie musi podejmować działań przez dłuższy czas, a NBP będzie w kolejnych miesiącach koncentrować się na instrumentach niestandardowych w postaci skupu aktywów – oceniają ekonomiści, komentując wyniki grudniowego posiedzenia RPP.

MONIKA KURTEK, BANK POCZTOWY:

„W świetle ponownego wyhamowania aktywności gospodarczej w IV kwartale br. i jednocześnie dużego prawdopodobieństwa, że wyhamowanie to będzie znacznie mniejsze niż w II kwartale br., nie ma w tej chwili konieczności podejmowania kolejnych działań przez Radę. Takiej konieczności nie będzie także raczej w kolejnych kwartałach 2021 r. Tym samym nadal najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje utrzymywanie przez Radę stóp procentowych na obecnych niskich poziomach przez co najmniej cały przyszły rok. Podwyżki stóp, biorąc pod uwagę zakładaną skalę odbicia gospodarczego w 2021 r., wydają się także mało prawdopodobne”.

PIOTR BARTKIEWICZ, BANK PEKAO:

„(…) (Komunikat RPP – przyp. red.) nie przynosi żadnych istotnych zmian w stosunku do listopada br.

W komunikacie powtórzono wzmiankę dotyczącą braku istotnego dostosowania kursu walutowego do pandemicznego szoku i dotychczasowych działań w polityce pieniężnej NBP oraz jego negatywnego wpływu na tempo ożywienia, ale zagadnienie to znajduje się (wobec stabilności złotego) daleko na liście priorytetów Rady.

W naszej opinii nie należy spodziewać się podwyżek stóp procentowych przed końcem kadencji większości członków obecnej RPP, tj. przed 2022 rokiem. Działalność NBP będzie w kolejnych miesiącach koncentrować się na instrumentach niestandardowych, choć obecne wyceny rynkowe średnio- i długoterminowych papierów skarbowych i gwarantowanych przez SP sugerują utrzymanie symbolicznej skali kolejnych aukcji odkupu. Instrument ten pozostanie w zanadrzu, gdyby doszło do znaczących zaburzeń rynkowych lub ponownego pogorszenia perspektyw wzrostu gospodarczego.

Istniejąca w RPP jastrzębia mniejszość (4 członków Rady) może zacząć proponować podwyżki stóp procentowych w II połowie przyszłego roku, ale jest bardzo mało prawdopodobne, aby ewentualne wnioski o podwyżkę spotkały się wtedy z przychylnością reszty członków RPP”.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews