Prezentacje: Walka o efektywność (OPK)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Przyglądając się decyzjom zarządów niektórych banków w Polsce, łatwo zauważyć, że instytucje te nie tylko chcą wyjść z kryzysu bez większych uszczerbków, ale też z pewnymi osiągnięciami.

Wielokrotnie pisano już o tak nośnym w ostatnim okresie podejściu do restrukturyzacji kosztów. Podkreślano zarówno zalety, jak i wady wpro­wadzanych programów oszczędnościowych. Jednak rzadko wspomina się o potencjalnych zagrożeniach jako wyniku utraty udziału w rynku usług bankowych, a będących pochodną wpro­wadzanych oszczędności w obszarach, gdzie mówimy o jakości i efektywności działania. Wszyscy jesteśmy klientami banków i wiemy, że jeden niezadowolony klient to wbrew pozorom wielu niezadowolonych klientów. Możliwość bezpośredniego dzielenia się opiniami przez klientów lub wykorzystanie forów internetowych, blogów czy dedykowanych stron nie daje się opanować poprzez wyrafinowane metody marketingowe. Czy banki spółdzielcze mogą wykorzystać okres spowolnienia na rynku usług bankowych na swoją korzyść?

Dzięki doskonałej znajomości rynku lokalnego, dużej gru­pie długoletnich, wiernych klientów, BS-y posiadają znako­mity potencjał rozwoju swojej pozycji w obszarze usług ban­kowych w Polsce.

Jednakże ciągle rosnąca konkurencja ze strony banków komer­cyjnych oraz zwiększenie wymagań raportowych ze strony nad­zoru bankowego sprawiają, że sama znajomość lokalnego rynku nie wystarcza, aby efektywnie prowadzić działalność bankową.

Banki Spółdzielcze stają w związku z tym wobec wielu wy­zwań, do których należą między innymi:

  • zapewnienie efektywności procesów biznesowych, w tym procesu kredytowego, przy zachowaniu niskiego poziomu ryzyka,
  • konieczność spełnienia norm nadzorczych, tj. Nowej Umo­wy Kapitałowej zarówno w kwestii kalkulacji wymogów ka­pitałowych, jak i pomiaru ryzyka stopy procentowej, płyn­ności oraz ryzyka operacyjnego.

Efektywność procesu kredytowego

Efektywny proces kredytowy z jednej strony umożliwia szybką i sprawną obsługę klientów, z drugiej – zabezpiecza ryzyka związane z działalnością bankową. Na przykład w za­kresie ryzyka kredytowego pozwala poprawnie ocenić zdol­ność kredytową i odróżnić „dobrych” klientów od tych, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo zaniechania spłaty należności.

Oba elementy, satysfakcjonująca obsługa i zminimalizowa­ne ryzyko są równie istotne i każdy powinien być realizowany z najwyższą starannością. Dlatego też banki wkładają dużo pracy w prawidłowe opisanie procesów biznesowych i towa­rzyszących im ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI