KNF zatwierdziła dwoje nowych prezesów banków spółdzielczych

KNF zatwierdziła dwoje nowych prezesów banków spółdzielczych
Fot. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W opublikowanym Komunikacie ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) 28 czerwca 2024 roku czytamy, że Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: Izabelli Makuch na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Warce oraz Andrzeja Sitnika na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

Bank Spółdzielczy w Warce

O początkach spółdzielczości bankowej w mieście Warka, świadczy zachowany wyciąg z protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Kasy Spółdzielczej, które odbyło się w dniu 29 stycznia 1928 roku i rozpatrywało między innymi sprawozdanie Zarządu i Rady za rok 1923, zatwierdziło bilans markowy na ten rok i bilans otwarcia w złotych na dzień 1 stycznia 1925 roku oraz sprawę uruchomienia Kasy i przyjęcia nowego statutu.

Odbyte Walne zgromadzenie 29 stycznia 1928 roku przyjęło Statut, który określał, iż jest to Kasa Spółdzielcza z nieograniczoną, a terenem działania miasto Warka, gmina Konary i te wsie z gminy Nowa Wieś i Lechanice, które należały do parafii Warka. Wysokość udziału określano na 25 zł a wpisu 2 zł wpisu. Zgromadzenie to wybrało 6-cio osobową Radę Nadzorczą.

Nieprzerwany wzrost ilości członków, a także wzrastające obroty i wielkość wkładów, tak w okresie drugiej wojny światowej, i jak bezpośrednio w latach powojennych świadczą o tym, iż działalność Banku pomimo tego trudnego okresu nie uległa zahamowaniu.

2 lipca 1950 roku powstaje z połączenia Banku Spółdzielczego w Warce, Kasy Stefczyka w Gośniewicach i Kasy Spółdzielczej im.Stefczyka w Lechanicach – Gminna Kasa Spółdzielca w Warce, obejmująca działalnością gminę Lechanice, Konary, Nową Wieś i miasto Warkę. Straty Kas w Gościenicach i Lechanicach w wysokości 82.162 złote uchwalono pokryć z funduszu zasobowego Banku Spółdzielczego.

W dalszej historii funkcjonowania Banku mają miejsce kolejne zmiany jego nazewnictwa, a także zmiany jego statutów, które wynikają z poszczególnych, następujących po sobie faz rozwoju spółdzielczości bankowej oraz zmian w ustawodawstwie i funkcjonowaniu administracji państwowej. I tak z dniem 8 lipca 1956 roku przyjęta zostaje w statucie nazwa Kasa Spółdzielcza w Warce, a teren działania obejmuje miasto Warkę oraz Gromadzkie Rady Narodowe: Konary, Klonową Wolę, Murowankę, Wrociszew, Grzegorzowice i Michałów.

Pięć lat później, 26 marca 1961 roku, przyjęta zostaje ponownie nazwa Bank Spółdzielczy, a teren działania obejmuje miasto Warkę oraz Gromady: Konary, Klonową Wolę, Murowankę i Wrociszew.

W 1962 roku obszar działania Banku Spółdzielczego w Warce zawęża się do miasta Warka oraz Gromad – Klonowa Wola, Murowanka, Wrociszew. Natomiast z dniem 17 marca 1973 roku określa się, iż terenem obsługiwanym przez BS jest miasto i gmina Warka.

Następują też zmiany w Statucie banku w związku z dostosowaniem do przepisów ustawy o prawie bankowym z dnia 12 czerwca 1975 roku oraz do ustawy z 6 września 1982 roku „Prawo Spółdzielcze” i z 12 lutego 1982 „Prawo Bankowe”.

W dniu 14 grudnia 1994 roku przyjęto nowy Status w dostosowaniu do ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ, w którym zachowany jest zakres działania Banku Spółdzielczego w Warce na obszarze miasta i gminy Warka.

Od 15 września 2011 roku Bank Spółdzielczy w Warce działa w ramach zrzeszenia SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, czytamy na stronach internetowych Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Warce:

Izabella Makuch, prezes zarządu;

Katarzyna Kalwarczyk, zastępca prezesa zarządu;

Robert Bubek, członek zarządu.

Czytaj także: Transformacja technologiczna w Zrzeszeniu SGB

Bank Spółdzielczy w Leśnicy

Lipiec 2024: Bank posiada 16 placówek, w tym: 6 oddziałów, 9  filii, 1 punkt kasowy.

W okresie swojego ponad 77-lecia istnienia Bank Spółdzielczy w Leśnicy przekształcił się z banku jedno oddziałowego w instytucję finansową posiadającą  16 placówek, w tym: 6 oddziałów, 9  filii, 1 punkt kasowy.

W dobie narastającej konkurencji Bank na bieżąco podejmuje działania zmierzające do wzmocnienia pozycji Banku. Świadczyć o tym mogą wyniki finansowe, wzrost kapitałów własnych i wielkość portfela kredytowego.  Działalność Banku silnie wiąże się z potrzebami miejscowej społeczności. Oprócz rolników znaczną część klientów stanowią osoby fizyczne a także małe i średnie firmy oraz jednostki administracji publicznej.

Bank Spółdzielczy w Leśnicy; jako w stu procentach polski bank; stara się spełniać wszystkie potrzeby klientów – od rachunków, poprzez lokaty, aż do kredytów. Okazuje się, że tradycyjna bankowość, nastawiona na stałe relacje z klientem, ma dziś wielu zwolenników.

Bank Spółdzielczy w Leśnicy jako instytucja zaufania publicznego poprzez swoją działalność buduje zaufanie klientów oraz kształtuje pozytywny wizerunek sektora bankowości spółdzielczej. Uczciwość, rzetelność, staranność, odpowiedzialność oraz profesjonalizm stanowią normy postępowania wszystkich pracowników Banku.

Historia Banku Spółdzielczego w Leśnicy

1947 r. w Leśnicy powstaje  Oddział Strzeleckiej Komunalnej Kasy Oszczędności KKO.

1950 r. KKO zostaje przekształcona w Gminną Kasę Spółdzielczą w Leśnicy. Dnia 15 kwietnia 1950r. odbywa się Zgromadzenie Założycielskie Gminnej Kasy Spółdzielczej z odpowiedzialnością udziałami. 36 osób podpisuje deklaracje przystąpienia do spółdzielni.

4 marca 1951 r. pierwsze Walne Zgromadzenie. Liczba członków wynosi 112 osób. Do końca 1951r. ilość członków wzrasta do 275 osób.

6 lipca 1956 r. zmiana nazwy na „Kasa Spółdzielcza w Leśnicy Opolskiej”. Liczba członków wzrasta do 499 osób. Terenem działania Kasy są gromady: Leśnica Opolska, Ujazd Śląski, Zimna Wódka, Góra Świętej Anny, Ligota Dolna.

1961 r. zmiana nazwy na Spółdzielczy Bank Ludowy.

1973 r. zmiana nazwy z Spółdzielczy Bank Ludowy na „Bank Spółdzielczy” oraz zwiększenie terenu działania; obejmuje miasto Leśnicę wraz z sołectwami: Góry św. Anny, Wysokiej, Kadłubca, Dolnej, Poręby, Lichyni, Zalesia Śl., Czarnocina, Raszowej, Krasowej, Łąk Kozielskich. To czas przemian administracyjnych- powstanie gmin.

1990 r. zakup pierwszych komputerów; to czas rozpoczęcia realizacji ważnych dla przyszłości banku zadań tj. komputeryzacja i modernizacja.

1995 r. przejęcie placówki w Jemielnicy (od GBPZ S.A. we Wrocławiu). Bank Spółdzielczy w Leśnicy posiada Oddziały w: Ujeździe, Zdzieszowicach, Jemielnicy.

1 grudnia 1997 r. przyłączenie Banku Spółdzielczego w Dobrodzieniu.

1 stycznia 1999 r. połączenie (fuzja) z Bankiem Spółdzielczym w Ozimku  (wraz z Filią w Chrząstowicach) oraz Bankiem Spółdzielczym w Izbicku.

28 lutego 2002 r. przejęcie; będącego w likwidacji; Banku Spółdzielczego w Pawonkowie na podstawie uchwały Komisji Nadzoru Bankowego nr 20/KNB/02 z dnia 06.02.2002r. Poszerzenie działalności o teren powiatu lublinieckiego. Bank posiada 10 placówek.

2003 r. to czas intensywnego rozwoju Banku, nie tylko w dziedzinie poszerzania świadczonych usług – tj. wprowadzenie skupu i sprzedaży walut, ale także  zakupu bankomatów, rozpoczęcia modernizacji kolejnych placówek (w Leśnicy i Zdzieszowicach) oraz budowy nowego obiektu dla Filii w Chrząstowicach.

2004 r. następuje oddanie nowego budynku Filii w Chrząstowicach. Bank nadal prężnie się rozwija – kupuje kolejne bankomaty, wdraża system obsługi rachunków bankowych za pośrednictwem Internetu, poszerza usługi o prowadzenie rozliczeń dewizowych, fundusze inwestycyjne Union Inwevestment. Podejmuje kolejne zadania inwestycyjne – modernizacja budynku w Ujeździe.

18 stycznia 2010 r. otwarcie nowej placówki – Filii w Opolu przy ulicy Reymonta 30. W samym centrum miasta, w miejscu, gdzie wcześniej działał oddział Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., czytamy na stronach internetowych Banku.

Skład zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy:

1. Andrzej Sitnik – prezes zarządu;

2. Małgorzata Plachetka – wiceprezes zarządu;

3. Gabriela Waloszek – wiceprezes zarządu.

Czytaj także: FTBS 2024: bankowość spółdzielcza jest nowoczesna, gdyż wszystko, co jest dostępne dzisiaj na rynku dla klientów, udało się jej wdrożyć

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego / KNF