Jest rządowy projekt dokumentu„Krajowa Strategia Edukacji Finansowej. Polityka na rzecz rozwijania kompetencji finansowych”

Jest rządowy projekt dokumentu„Krajowa Strategia Edukacji Finansowej. Polityka na rzecz rozwijania kompetencji finansowych”
Fot. stock.adobe.com / ra2 studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniu 12 lutego 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia polityki publicznej „Krajowa Strategia Edukacji Finansowej. Polityka na rzecz rozwijania kompetencji finansowych”.

„Krajowa Strategia Edukacji Finansowej. Polityka publiczna na rzecz rozwoju kompetencji finansowych”, zwana dalej „Strategią”, jest polityką publiczną w rozumieniu art. 5 pkt 7b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225, z późn. zm.).

Strategia określa ogólne ramy strategiczne w zakresie edukacji finansowej na lata 2024 – 2030 oraz pierwszy plan jej wdrażania.

Czytaj także: Rok Edukacji Ekonomicznej 2024: eksperci GPW o znaczeniu wiedzy finansowej

Edukacja finansowa Polaków a oszczędzanie długoterminowe

Strategia realizuje cele Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.

SOR uznaje za ważne budowanie kultury oszczędzania i zwiększanie zrozumienia przez Polaków korzyści płynących z długoterminowego inwestowania.

Edukacja finansowa może się przyczynić do poprawy zrozumienia przez Polaków znaczenia krótko- i długoterminowego oszczędzania oraz do wzrostu ich zaufania do inwestowania na rynkach finansowych.

Strategia realizuje też rekomendacje zawarte w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) przyjętej uchwałą nr 114 Rady Ministrów z dnia 19 października 2019 r. (Dz. U. poz. 1027).

Jednym z celów SRRK jest między innymi przeciwdziałanie ograniczonemu udziałowi inwestorów detalicznych w rynku kapitałowym, pobudzanie zainteresowania inwestycjami długoterminowymi w tej grupie osób oraz poprawianie znajomości zagadnień finansowych wśród mieszkańców Polski.

Czytaj także: Jak ważna jest edukacja ekonomiczna dla rynku kapitałowego?

Krajowa Strategia Edukacji Finansowej – cele do realizacji

Przyjęcie Strategii jest niezwykle istotne nie tylko ze względu na wypełnienie rekomendacji SOR i SRRK. Odpowiada ona przede wszystkim na potrzeby mieszkańców Polski w zakresie poprawy kompetencji finansowych. Ma ona za zadanie usunięcie luk i pokonanie wyzwań w obszarze edukacji finansowej zidentyfikowanych w ramach działań przygotowawczych do opracowania Strategii.

Jej celem jest również zintegrowanie istotnych dla edukacji finansowej interesariuszy i wypracowanie jednolitego pojmowania znaczenia edukacji finansowej oraz zakładanych jej osiągnięć w perspektywie krótko- i długoterminowej. Wyznacza strategiczne kierunki działań w obszarze edukacji finansowej, które mają przynieść korzyści całemu polskiemu społeczeństwu.

Przyjmując Strategię, Polska dołączy do ponad 60 krajów świata, które realizują już własne ogólnokrajowe strategie na rzecz edukacji finansowej.

Jak wskazano w uzasadnieniu, przyjęcie Strategii w 2024 roku byłoby również ważnym i kluczowym wkładem Rady Ministrów oraz wszystkich zaangażowanych w jej powstanie podmiotów w działania związane z ustanowieniem, decyzją Senatu RP, roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej.

Czytaj także: BIG InfoMonitor: oszczędzanie priorytetem Polaków na 2024 rok

Źródło: BANK.pl