Sejm przyjął ustawę dot. rozwoju rynku finansowego

Sejm przyjął ustawę dot. rozwoju rynku finansowego
Fot. stock.adobe.com / Pio Si
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sejm przyjął ustawę dotyczącą zapewnienia rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, której celem jest m.in. zmniejszenie obciążeń regulacyjnych nałożonych na podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Za ustawą głosowało 235 posłów, przeciw było 50, a wstrzymało się 166.

Ustawa wprowadza zmiany w ustawach regulujących wykonywanie działalności przez podmioty rynku finansowego, w szczególności:

banki,

fundusze inwestycyjne,

zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji,

krajowe instytucje płatnicze,

spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Zakłada m.in.: rozszerzenie i wzmocnienie kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego, zwiększenie poziomu cyfryzacji w realizacji przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) obowiązków nadzorczych, w szczególności w zakresie trybu prowadzenia czynności kontrolnych przez KNF oraz wprowadzenie wobec pomiotów nadzorowanych mechanizmu tzw. czynnego żalu.

Jednolita licencja bankowa

Reguluje także kwestie ustanowienia tzw. jednolitej licencji bankowej, nie wymagającej od banków uzyskania dodatkowego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, umożliwia bankom państwowym prowadzenie działalności maklerskiej, a także określa szczególne zasady powierzania wykonywania czynności z zakresu działalności bankowej (outsourcing) w przypadku banków hipotecznych.

Banki powiernicze a pośrednictwo

W regulacji zawarto także przepisy dotyczące umożliwienia bankom powierniczym wykonywania czynności w zakresie pośrednictwa w zawieraniu transakcji pożyczek papierów wartościowych, ograniczono możliwość wprowadzania praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych do obrotu wśród osób fizycznych oraz wprowadzono zakaz zaciągania przez alternatywne spółki inwestycyjne pożyczek od osób fizycznych.

Czytaj także: Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych

Regulacje dot. obligacji korporacyjnych i TFI

Jednocześnie ograniczono możliwość oferowania obligacji korporacyjnych wśród klientów detalicznych poza rynkiem regulowanym, alternatywnym systemem obrotu oraz platformami finansowania społecznościowego przez wprowadzenie minimalnej wartości nominalnej takich obligacji w przypadku, gdy są oferowane takim klientom (min. 40 tys.  euro lub równowartość tej kwoty wyrażona w walucie polskiej), a także wprowadzono obowiązek sprzedaż obligacji klientom detalicznym wyłącznie za pośrednictwem firm inwestycyjnych.

Ustawa zawiera przepisy umożliwiające towarzystwom funduszy inwestycyjnych (TFI) nabywanie papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa.

Banki: zmniejszenie liczby dokumentów i procedur

Wprowadzone zmiany mają skutkować zmniejszeniem liczby dokumentów i procedur, skróceniem czasu na załatwienie sprawy, zwłaszcza w przypadku wykonywania czynności outsourcingu/podoutsourcingu bankowego w zakresie zwolnienia z szeregu obowiązków w przypadku, gdy dostawcą usług dla banku jest inny bank, instytucja kredytowa, jak również w przypadku rezygnacji z bezwzględnego stosowania umowy agencyjnej jako formy powierzenia części czynności w ramach outsourcingu, podoutsourcingu bankowego.

Nastąpić ma również ograniczenie obowiązków informacyjnych banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wobec gmin uprawnionych do dziedziczenia do niezbędnego minimum.

Nowe obowiązki sprawozdawcze dla banków

Jednocześnie projekt zakłada, że w niektórych obszarach nastąpi zwiększenie liczby dokumentów i procedur.

Powyższe związane jest m.in. z nałożeniem na banki obowiązku sprawozdawczego w przypadku oferowania, zawierania lub umożliwienia zawarcia umowy lokaty strukturyzowanej, czy obowiązkiem informowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) o działaniach dotyczących planu naprawy banku.

Czytaj także: Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Po co dalej osłabiać banki? To się musi źle skończyć

Digitalizacja procedur pomiędzy KNF a pomiotami nadzorowanymi

Ustawa wprowadza także rozwiązania w zakresie digitalizacji i doręczeń elektronicznych, które mają ułatwić i usprawnić wzajemną współprace pomiędzy KNF a pomiotami nadzorowanymi (skrócą czas na załatwienie sprawy, zmniejszenie obrotu korespondencji papierowej), np. wdrożenie elektronicznego zawiadamiania o zmianach statutów funduszy inwestycyjnych i notyfikacji obrotu znacznymi pakietami akcji z wykorzystaniem formularza elektronicznego.

Przyspieszeniu oraz uproszczeniu ma ulec ocenienie nadesłanych przez podmiot nadzorowany dokumentów, dokonywanie zawiadomień i notyfikacji oraz obniżenie kosztów obsługi administracyjnej podmiotów nadzorowanych wskutek braku konieczności pobierania dodatkowych opłat np. za pobranie dodatkowego wypisu aktu notarialnego dla KNF.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | REGULACJE | Cyfrowy asystent prawny pomoże bankowi i jego klientom

Źródło: ISBnews