Źródła finansowania: Jak sfinansować ze środków UE przygotowanie terenów inwestycyjnych w gminie?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

becla.michal.01.100xeds.2009.09.foto.40.a.100xFundusze Unii Europejskiej nakierowane są na wsparcie zarówno projektów realizowanych przez sektor publiczny, jak i projektów dla sektora przedsiębiorstw. Szczególną zaś grupą wspieranych inwestycji są jednak projekty polegające na zakładaniu/rozwoju terenów inwestycyjnych, z których bezpośrednie korzyści czerpią zarówno beneficjenci publiczni (głównie jednostki samorządu terytorialnego), jak i pośrednio, przedsiębiorcy lokujący swe inwestycje na obszarach objętych wsparciem.

Michał Becla, project manager PNO, mbecla@pno.com.pl
Tomasz Zima, konsultant PNO, tzima@pno.com.pl

Podstawowym źródłem dofinansowania infrastruktury terenów inwestycyjnych w ramach programów krajowych jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

W ramach poddziałania 6.2.2. PO IG „Wsparcie działań studyjno koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych (o pow. co najmniej 40 ha) dla projektów inwestycyjnych” wspierane mogą być projekty polegające na:

 • przygotowaniu opracowań dotyczących koncepcji zagospodarowania terenu, w tym oceny stanu infrastruktury technicznej, analizę kosztową uzbrojenia;
 • przygotowaniu opracowań dotyczących kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenia warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych;
 • przygotowaniu studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych;
 • przygotowaniu informacji o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji;
 • opracowaniu harmonogramów procesu inwestycyjnego;
 • przygotowaniu analiz formalnoprawnych nieruchomości;
 • przygotowaniu analiz kosztowych makroniwelacji;
 • opracowaniu raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko naturalne;
 • opracowaniu projektów doradczo-promocyjnych, w tym działań rozpoznawczych w ocenie możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowaniu informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym.

 

becla.michal.01.100x

MICHAŁ BECLA
zima.tomasz.01.100x

TOMASZ ZIMA

Projekty wspierane mogą być w maksymalnej wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji (nie więcej niż 650 tys. zł). Planowane terminy nabory wniosków to: sierpień i październik 2009 r. (pierwszy nabór odbył się w maju 2009 r.). Działanie to wydaje się być bardzo interesujące dla potencjalnych beneficjentów, jednakże istotną jego słabość stanowi możliwość sfinansowania jedynie prac przygotowawczych, bez twardych elementów procesu inwestycyjnego.

Możliwości sfinansowania inwestycji infrastrukturalnych w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych dają również regionalne programy operacyjne (RPO) oraz Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (dla pięciu województw północnej i wschodniej Polski). W tabeli 1 przedstawione zostały możliwości wsparcia w ramach poszczególnych RPO.

Ciekawym przykładem, który przedstawiony zostanie bardziej szczegółowo, jest Podkarpacki RPO, w którym w ramach działania 1.3. Regionalny system innowacji dofinansowaniem objąć można projekty polegające na:

 • wspieraniu tworzenia nowych lub rozwoju istniejących parków naukowo-technologicznych, parków przemysłowych, inkubatorów technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości akademickiej, centrów innowacji, centrów transferu wiedzy, centrów transferu nowoczesnych technologii wytwarzania, innowacyjnych klastrów przemysłowych, laboratoriów świadczących usługi innowacyjne dla przedsiębiorstw itp. oraz
 • wsparciu inwestycyjnym na rozbudowę lub tworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w zakresie przedsięwzięć zgodnych z regionalną strategią innowacji.

Wnioski składać mogą w tym przypadku instytucje otoczenia biznesu, szkoły wyższe, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym jednostki samorządu terytorialnego), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną oraz wskazane wyżej podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 30 mln zł (nie dotyczy to jednak projektów wymienionych w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym). Procentowo dofinansowanie nie może przekroczyć:

 • 70 proc. wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną;
 • 85 proc. z maksymalnej intensywności pomocy publicznej w przypadku projektów objętych pomocą publiczną;
 • 85 proc. wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów wymienionych w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym.

Dodatkowo, projekty w zakresie wsparcia parków technologicznych mogą opiewać maksymalnie na kwotę 40 mln zł kosztów kwalifikowanych. Naboru wniosków należy spodziewać się w lutym 2010 r.

eds.2009.2(09).wykres.41.a.400x

Działaniem komplementarnym do powyższego w ramach podkarpackiego RPO jest działanie 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu. Schemat A – Projekty inwestycyjne − kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych. Prawdopodobnie w grudniu 2009 r. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki będą mogły składać wnioski na projekty inwestycyjne polegające na kompleksowym przygotowaniu terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na ich terenie (w maksymalnej wysokości wsparcia 70 proc. wydatków kwalifikowanych).

Wsparcie projektów związanych z terenami inwestycyjnymi oferuje również Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). W działaniu 1.3 Wspieranie innowacji sfinansować można przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby stworzenia obszarów produkcyjnych oraz stref nowoczesnych usług (tj. centra logistyczne, parki maszynowe itp.), w tym kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje wraz z budową dróg wewnętrznych i połączeniem ich z istniejącym układem komunikacyjnym oraz doprowadzeniem mediów. Pośród szerokiego katalogu potencjalnych beneficjentów działania wymienić należy: • uczelnie publiczne i niepubliczne • jednostki naukowe, w tym podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe • jednostki samorządu terytorialnego • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego • instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionu (np. centra transferu technologii, parki technologiczne, przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości) • przedsiębiorców • agencje i fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego oraz • organizacje pozarządowe.

Pamiętać jednak należy, że duże możliwości wspierania projektów inwestycyjnych z programów krajowych i regionalnych muszą jednak iść w parze z koncepcyjnym przygotowaniem danego beneficjenta do skorzystania ze środków pomocowych. Dlatego też w wielu gminach często opracowywane są specjalne dokumenty o charakterze strategicznym, tj. np.: program rozwoju przedsiębiorczości w gminie czy lokalny plan rewitalizacji uwzględniający elementy inwestycyjne.