Prezentacje: Współpraca Związku Banków Polskich z władzą samorządową Jak zadbać o bezpieczeństwo inwestycji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Związek Banków Polskich od wielu lat utrzymuje dobre relacje z samorządami lokalnymi wszystkich szczebli. Wynika to nie tylko z faktu, że samorządowcy korzystają z baz danych, nad którymi ZBP trzyma pieczę, ale również z szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej i potrzeby wzajemnego wsparcia w rozwiązywaniu ważnych problemów. To wyjątkowy przykład dobrej współpracy, niezwykle korzystnej dla obu stron. Współpracy, która z roku na rok rozwija się coraz lepiej.

Jednym z ważnych jej elementów, są cykliczne spotkania kierownictwa Związku Banków Polskich z przedstawicielami Unii Metropolii Polskich oraz specjalistami wielu dziedzin bankowości i finansów. To robocze sesje, których celem jest bezpośrednia konfrontacja osób, odpowiadających w samorządach lokalnych za finanse oraz fachowców specjalizujących się w jak najlepszym zarządzaniu środkami na inwestycje. Spotkanie, które odbyło się w połowie czerwca, poświęcone było między innymi systemom informacji gospodarczej i ich przydatności w codziennej pracy samorządowców.

Od kilku lat obserwujemy narastający problem zadłużania się ludzi i nie jest to zjawisko obojętne dla nas – tłumaczy Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. – A informacja o tym, że ktoś traci płynność finansową, jest potrzebna nie tylko po to, by go ścigać, ale również do tego, by mu pomóc. Taka spirala zadłużenia, z której często człowiek sam nie potrafi wyjść, prowadzi do społecznych wykluczeń, do ogromnych problemów życiowych. Nasze programy i propozycje nie są nastawione na piętnowanie dłużników i eliminowanie ich ze społeczeństwa, ale staramy się przede wszystkim pomagać w poszukiwaniu rozwiązań.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Został stworzony przez banki po to, aby eliminować z obrotu utracone dokumenty tożsamości. Przechowywane są w nim numery seryjne najważniejszych dokumentów – dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy i wiele innych, w tym także kart płatniczych i dowodów rejestracyjnych – które zostały zagubione lub skradzione.

Centralna Baza Danych Systemu DZ pracuje on-line. Z uwagi na tryb pracy i liczbę dziennych transakcji – zasoby informacyjne aktualizowane są niemalże w czasie rzeczywistym.

Choć pierwotne system został stworzony na potrzeby banków, to z jego zasobów korzysta coraz więcej przedsiębiorców i dużych firm. Szczególnie, że dostęp do baz danych jest niezwykle prosty, wystarczy komputer podłączony do sieci i przeglądarka internetowa.

Dla samorządów konieczność wykorzystywania informacji gospodarczych jest pewną nowością, która jednak szybko zyskuje zwolenników. Do czerwca tego roku, zaledwie w dwa miesiące po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o udostępnieniu informacji gospodarczej, z oferty Centrum Informacji Gospodarczej skorzystało ponad 1500 gmin w całym kraju. Podczas spotkania prelegenci podkreślili, że na szczególną uwagę zasługują System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE oraz prowadzony przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA Program „Dłużnik Alimentacyjny”.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE stanowi ochronę dla osób, które mogą stać się ofiarami nadużyć i oszustw, dokonywanych na podstawie skradzionych lub zagubionych dokumentów tożsamości – tłumaczy Dariusz Kozłowski, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji. – Współpraca z samorządami jest bardzo cenna, bo od kiedy miasta i gminy włączyły się w Kampanię Systemu, świadomość społeczna na temat możliwości skutecznego zastrzegania dokumentów wzrosła dwukrotnie.

A jest o co walczyć, bo statystyki są przerażające. Tylko w 2008 roku policja zanotowała ponad 19 tys. przypadków posługiwania się dokumentami innej osoby i ponad 30 tys. przypadków ich podrabiania. W bankach złożono ponad 11 tys. wniosków z fałszywymi dokumentami tożsamości, próbując wyłudzić kredyty konsumenckie na kwotę 400 mln zł. Wiedza ludzi o tym, że mogą zastrzec utracony dokument, jest zatem niezwykle ważna, nie tylko dla nich samych, ale również dla wzmocnienia bezpieczeństwa w obrocie finansowym i gospodarczym.

Z drugiej strony, dla samorządów niezwykle cenny jest dostęp do tej bazy danych. Przecież spółki komunalne uczestniczą w normalnym obrocie gospodarczym. Każdego dnia podpisują umowy najmu i zlecenia na wykonanie wielu prac o znacznej wartości. Możliwość sprawdzenia wiarygodności płatniczej i prawidłowej identyfikacji partnera to najlepszy model zarządzania majątkiem gminy.

Oferta InfoMonitora

InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA pośredniczy w udostępnianiu informacji gospodarczych. Dotyczą one najczęściej niespłacanych należności – zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Umieszczenie danych w Centralnej Ewidencji Dłużników InfoMonitora powoduje, że wiedza o nierzetelności jest łatwo dostępna, co oznacza dla dłużników problemy z uzyskaniem kredytu bankowego, leasingu czy nawet z kupnem telefonu…

Dla samorządów lokalnym InfoMonitor przygotował dwa programy:

„Na Straży Finansów Miasta i Gminy”

To propozycja kompleksowej współpracy z gminą lub miastem, polegająca na umożliwieniu przekazywania informacji o tych, którzy zalegają z płatnościami wobec spółek gminy; wykorzystywaniu narzędzi „miękkiej windykacji” oraz pozwalająca na sprawdzanie informacji o przedsiębiorcach i konsumentach w dostępnych zasobach informacyjnych.

„Dłużnik Alimentacyjny”

Program dla miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Pozwala na przekazywanie do baz danych informacji o nierzetelnych płatnikach alimentów. Obecnie w programie uczestniczy około 1500 gmin.

Głównym elementem tego modelu jest sprawne odzyskiwanie należności od przedsiębiorców, mieszkańców gminy, a także od dłużników alimentacyjnych bez używania długotrwałej drogi sądowej, przy zdecydowanie niższych kosztach działań komorniczych i windykacyjnych gmin.

Do tego celu gminy wybierają Program „Dłużnik Alimentacyjny”. – To dla nas rodzaj misji społecznej i jedno z najistotniejszych zadań – mówi Mariusz Hildebrand prezes zarządu InfoMonitora.

– Ponieważ rozumiemy, jak ważnym problemem jest możliwie najlepsza ściągalność należności alimentacyjnych, zaproponowaliśmy bardzo dobre warunki przystąpienia do systemu. Trzy minione miesiące pozwoliły odzyskać od dłużników alimentacyjnych w całym kraju niemal 23 miliony złotych.

Z propozycji InforMonitora skorzystało już niemal 60 proc. gmin. A informacje o dłużnikach pozwalają dyscyplinować nierzetelnych płatników. Bo chodzi również o to, by uświadomić ludziom, że zadłużenie wobec samorządu lokalnego czy spółki komunalnej nie jest już bezkarne.

– Oferujemy dostęp do informacji powstałej m.in. na podstawie analizy 60 mln rachunków bankowych, należących do 25 mln klientów. To potężna wiedza o ponad 3 mln długów, którą można wykorzystać do sprawdzenia wiarygodności biznesowej zarówno ludzi, jak i firm – podkreśla prezes Pietraszkiewicz. – I co równie ważne, nasze systemy zabezpieczają nie tylko prowadzone interesy i inwestycje, ale gwarantują zwiększenie bezpieczeństwa prawnego osób podejmujących decyzje. Dzisiaj w przypadku jakichkolwiek niejasności prokurator ma prawo zapytać, czy została dochowana staranność i kontrahent był sprawdzony w ogólnie dostępnych bazach informacji gospodarczej. Czasami bowiem, w sytuacjach wątpliwych możliwość staje się powinnością.

AMRON dla starostw powiatowych

AMRON to ogólnopolska platforma wymiany informacji o nieruchomościach. Umożliwia m.in.: weryfikację wartości nieruchomości oraz analizę poszczególnych segmentów rynku. AMRON gromadzi i przetwarza dane o wszystkich typach nieruchomości, również o obiektach użyteczności publicznej (szpitale, szkoły, przedszkola, obiekty sportowo-rekreacyjne), nieruchomościach komunalnych (stacje uzdatniania wody, wysypiska śmieci, oczyszczalnie ścieków) oraz nieruchomościach przemysłowych (magazyny, centra logistyczne, stacje paliw). Na koniec maja 2009 roku w bazie danych było ponad 700 tys. informacji.

System AMRON jest doskonałym narzędziem pracy dla starostw powiatowych, które mają obowiązek gromadzenia danych wynikający z kilku ustaw:

  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami: obowiązek prowadzenia rejestru cen nieruchomości z transakcji kupna-sprzedaży z aktów notarialnych oraz określanych przez rzeczoznawców w operatach, których wyciągi przekazywane są do ewidencji gruntów i budynków. Ustalanie cen nieruchomości przekazanych w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę.
  • Ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków: prowadzenie i aktualizacja podstawowych rejestrów: gruntów, budynków, lokali, a także cen nieruchomości, określonych w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych.
  • Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy: analiza wartości transakcji obrotu nieruchomościami pod kątem obowiązku raportowania do GIIF.
    Dając dostęp do danych ogólnopolskich, system AMRON umożliwia starostwom powiatowym analizę zachowań rynku lokalnego, a także stałe monitorowanie trendów na rynku nieruchomości. Poza tym dostęp do bazy danych jest wsparciem w procesie ustalania cen nieruchomości skarbu państwa, przekazywanych w użytkowanie wieczyste, zarząd lub na wynajem. AMRON jest narzędziem skutecznie wspierającym wypełnianie obowiązków wynikających z powyższych ustaw.