Redaktor Naczelny miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Prognoza pogody

Redaktor Naczelny miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Prognoza pogody
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Grudzień to szczególny miesiąc. Perspektywa świąt Bożego Narodzenia, bliski koniec 2016 r., wreszcie jubileusze (w kończącym się roku obchodziliśmy dwa - ważne dla środowiska - a mianowicie 25-lecie Związku Banków Polskich i Krajowego Związku Banków Spółdzielczych) skłaniają do bilansów i podsumowań.

Maciej Małek
Redaktor Naczelny

Obok podziękowań iwyróżnień, mniej lub bardziej uroczystych spotkań analizujących jednostkowe i grupowe dokonania, pochylamy się z troską nad wszystkimi tymi problemami, które wyznaczają dzień dzisiejszy i perspektywę rozwojową bankowości spółdzielczej w horyzoncie nowego 2017r.

Oprócz zmian w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym, samo środowisko podjęło trud koniecznych wdrożeń, które stanowiły nie tylko efekt nowych regulacji określających ramy i zasady działania bankowości spółdzielczej, ale wypływały z konkretnych wyzwań, wobec których stanął każdy zbanków zosobna i sektor jako całość. Najbardziej spektakularnym przejawem opisanych zjawisk było zwieńczenie prac zmierzających do wdrożenia systemu ochrony instytucjonalnej. Stanowi on ważny krok na drodze do uczynienia naszego biznesu bardziej transparentnym, przejrzystym i efektywnym. Oba zrzeszenia dochodziły różna droga do finalnych rozwiązań, które zaowocowały zróżnicowana dynamika oraz odmiennymi modelami organizacyjno-funkcjonalnymi. Ich wspólny mianownik stanowi wszakże stworzenie opartego na wzajemnym zaufaniu i współodpowiedzialności mechanizmu wczesnego ostrzegania i przeciwdziałania zjawiskom stanowiącym zagrożenie dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa obrotu.

Problemem, wobec którego stajemy w perspektywie roku 2017, jawi się dalsza aktualizacja modelu biznesowego, zwłaszcza że – podobnie jak ma się to wprzypadku prognozy pogody: Święta po wodzie, czy po lodzie? – budowanie matematycznych modeli iprognoz obarczone jest znacznym marginesem błędu wynikającym zfaktu, że historyczne dane i analizy modelowe ex ante nie do końca przekładają się na realność scenariuszy na przyszłość. Coraz większej wagi i znaczenia nabiera w tych warunkach modelowanie w czasie rzeczywistym i przetwarzanie przez CRM-y całego zasobu danych w zagregowane informacje przydatne do bieżącego korygowania węzłowych decyzji we wszystkich obszarach bankowego biznesu. Zmieniła się filozofia myślenia wspólnotowego, ale także postrzeganie roli i znaczenia IT, które nie tylko wyznacza nowe trendy wbankowości mobilnej, ale trwale wpisuje się w DNA tradycyjnie pojmowanej bankowości transakcyjnej w modelu oddziałowym. Cała mechanika procesowa odbywająca się na bankowym zapleczu decyduje opostrzeganiu przez klientów swojego banku, gdzie obok uśmiechniętej pani Krysi klient ocenia jakość usług przez pryzmat zasięgu sieci akceptacji, czas konieczny do wykonania danej operacji, wreszcie dostęp online do swoich środków, co stało się powszechnie obowiązującym standardem. Jedyny zatem pewnik to ten, że łatwo nie będzie. Póki co życzmy sobie nawzajem, by nadchodzące Święta, bez względu na towarzyszącą im aurę stanowiły czas refleksji, zadumy i radości w rodzinnym gronie, a Nowy 2017 Rok oznaczał nie tylko pomyślność nas inaszych bliskich, ale skuteczną realizację wyzwań jakie przed nami. Mamy nadzieje, jak dotąd, towarzyszyć Państwu wcodziennej trudnej pracy na rzecz realizacji dążeń iaspiracji lokalnych środowisk, upowszechniać dokonania i wspólnie szukać adekwatnych odpowiedzi na wyzwania, które niesie przyszłość.