Obradowała Sekcja Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP pod przewodnictwem Prezesa Krzysztofa Karwowskiego

Obradowała Sekcja Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP pod przewodnictwem Prezesa Krzysztofa Karwowskiego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Odbyło się zdalne Posiedzenie Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Karwowskiego – nowego Przewodniczącego Sekcji i Prezesa Banku Spółdzielczego w Szczytnie, by w gronie Członków ZBP omówić zagadnienia mające wpływ na funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej w Polsce.

Uczestnicy Posiedzenia on-line Sekcji BS i BZ ZBP
Źródło: ZBP

W Posiedzeniu obok Zarządu Związku Banków Polskich i prelegentów uczestniczyli Członkowie Związku Banków Polskich tj. Prezesi i Członkowie Zarządów Banków Spółdzielczych oraz Banków Zrzeszających: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB Bank S.A. W Posiedzeniu uczestniczyły również dwa Podmioty stowarzyszone z ZBP tj. Systemy Ochrony Instytucjonalnej (IPS): BPS oraz SGB.

Przedmiotem Posiedzenia Sekcji BS i BZ Związku Banków Polskich było omówienie w gronie liderów i ekspertów szeregu istotnych zagadnień dotykających sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Program Posiedzenia obejmował szeroki zakres spraw rozpoczynając od wstępu, w którym Przewodniczący Sekcji BS i BZ – Pan Prezes Krzysztof Karwowski oraz Pan Bartosz Kublik, Wiceprezes ZBP podkreślili znaczenie spotkania oraz jego cele.

Od prawej: Agnieszka Wachnicka - Wiceprezes ZBP, Bartosz Kublik - Wiceprezes ZBP, Krzysztof Karwowski - Przewodniczący Sekcji BS i BZ ZB, dr Tadeusz Białek - Prezes ZBP, Włodzimierz Kiciński - Wiceprezes ZBP, Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych ZBP
Od prawej: Agnieszka Wachnicka – Wiceprezes ZBP, Bartosz Kublik – Wiceprezes ZBP, Krzysztof Karwowski – Przewodniczący Sekcji BS i BZ ZB, dr Tadeusz Białek – Prezes ZBP, Włodzimierz Kiciński – Wiceprezes ZBP, Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych ZBP

Prezes ZBP – Pan dr Tadeusz Białek przedstawił najważniejsze informacje o działaniach bieżących podejmowanych przez Zarząd i Biuro ZBP oraz planowanych w najbliższych miesiącach. W ramach przedstawianych informacji zwrócił szczególną uwagę na następujące kwestie: działania ZBP w ramach narodowej grupy roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych, projekty dotyczące pomocy dla kredytobiorców, zagadnienia cyberbezpieczeństwa, wspieranie projektów wizerunkowych sektora bankowego i informacyjno-edukacyjnych oraz Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości, działania ZBP związane ze stabilnością sektora bankowego, budowę Sektorowego Centrum Usług AML, jak również działania dotyczące finansowania mieszkalnictwa, listów zastawnych, nowych projektów technologicznych, ograniczania skutków wojny w Ukrainie czy udzielania pomocy obywatelom Ukrainy.

Ponadto Pan dr Tadeusz Białek, Prezes ZBP zreferował najważniejsze zagadnienia legislacyjno – prawne podejmowane przez ZBP w ostatnim okresie i zwrócił uwagę na zaangażowanie ZBP w wielu pracach legislacyjnych prowadzonych zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim oraz orzecznictwo w zakresie działalności bankowej. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na konkretne stanowiska, interwencje i opinie ZBP wobec projektów aktów prawnych i innych regulacji, a także przedstawił informację o aktualnym stanie prac Narodowej Grupy Roboczej w zakresie reformy wskaźników referencyjnych, wskazując na wyzwania związane z reformą oraz potrzebę budowania społecznej świadomości reformy w związku z prowadzoną kampanią edukacyjno-informacyjną dla klientów banków.

W dalszej kolejności Pan Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP przedstawił aktualną informację o działalności zagranicznej ZBP w ostatnim okresie, odwołując się do materiału pokazującego szczegółowo szereg prac prowadzonych w izbie w ramach współpracy międzynarodowej. W ramach swojej wypowiedzi Prezes Włodzimierz Kiciński przedstawił najistotniejsze działania podejmowane w ramach Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli, informacje na temat przebiegu ważnych dla polskiego sektora procesów legislacyjnych Unii Europejskiej oraz prac koncepcyjnych Komisji Europejskiej, jak również wskazał najbardziej aktualne stanowiska polskiego sektora bankowego w toku prac odnośnie projektów legislacyjnych prowadzonych przez Komisję Europejską, Radę i Parlament Europejski. Ponadto wymienił działania ZBP podejmowane na forum Unii Europejskiej w zakresie budowy wizerunku polskiego sektora bankowego jako stabilnego, bezpiecznego i innowacyjnego oraz rozwijającej się polskiej gospodarki.

Z kolei Pan Bartosz Kublik, Wiceprezes ZBP przedstawił aktualny stan prac izby w zakresie aktualizacji Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków oraz omówił kolejne kroki, które będą podejmowane przez Związek Banków Polskich w tym obszarze w najbliższym czasie. Wiceprezes ZBP – Pan Bartosz Kublik zaprosił również Członków Związku Banków Polskich i Podmioty stowarzyszone z ZBP do rejestracji udziału w: Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2023, które odbędzie się w dn. 19-20.09.2023 r. (szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie: www.Bank.pl/FLBS) oraz II edycji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej realizowanej w dwóch sesjach zjazdowych: I sesja w dn. 05-06.12.2023 r. oraz II sesja w dn. 20-21.02.2024 r. (szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie: www.Bank.pl/StrategicznaSzkolaBS). Dodatkowo Pan Prezes Bartosz Kublik podsumował przebieg tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2023, które odbyło się w dn. 31 maja – 1 czerwca 2023 r. w Warszawie.

Tadeusz Białek, prezes ZBP

W nadchodzących miesiącach jednym z najważniejszych priorytetów będzie reforma wskaźników referencyjnych, która stanowi dla sektora bankowego bez cienia przesady największą tego rodzaju, zmianę systemową w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Tranzycja wszak dotyczyć będzie umów i instrumentów finansowych wiążących strony przez lata, i nie chodzi wyłącznie o kredyty hipoteczne. W nadchodzącym czasie następować będą kluczowe wydarzenia, zapisane w „Mapie Drogowej”: rozpoczęcie masowej (wyłącznej) sprzedaży produktów finansowych opartych na WIRON-ie, ogłoszenie rozporządzenia dotyczącego zamiany WIBOR-u na WIRON (konwersja portfela historycznego), emisja obligacji Skarbu Państwa opartych o WIRON czy wreszcie wygaszenie samego WIBOR-u – powiedział dr Tadeusz Białek, Prezes Związku Banków Polskich, Przewodniczący Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych.

„Sekcja BS i BZ Związku Banków Polskichstanowi dla jego Członków platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów oraz kształtowania opinii, stanowisk, rekomendacji w sprawach o istotnym znaczeniu dla przyszłości sektora bankowości spółdzielczej w Polsce, mając na celu wspieranie jego wzrostu i stabilny rozwój. Wobec aktualnych wyzwań makroekonomicznych i zrównoważonego rozwoju, szczególnego znaczenia nabiera rozwijanie współpracy pomiędzy Bankami Spółdzielczymi z całej Polski. Wymaga to szczególnej aktywności Liderów spośród Banków Spółdzielczych w celu wypracowywania najlepszych możliwych rozwiązań dla całego sektora spółdzielczego.” – powiedział Bartosz Kublik, Wiceprezes Związku Banków Polskich.

„Bankowość spółdzielcza potrzebuje obecnie skutecznej strategii rozwoju i nowych modeli biznesowych by zapewnić jej stabilną pozycję w sektorze usług finansowych. Potrzebne jest również wzmocnienie kompetencji zawodowych i odpowiednie przygotowanie kadry zarządzającej Banków Spółdzielczych zarówno w kwestiach merytorycznych, jak i kompetencjach miękkich do podjęcia wyzwań czekających sektor spółdzielczy w przyszłości i potrzeby dokonywania zmian w prowadzeniu biznesu bankowego. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Związek Banków Polskich organizuje drugą edycję Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej, do udziału w której – jako absolwent pierwszej edycji – gorąco zachęcam wszystkich Prezesów i Członków Zarządów oraz kandydatów na Członków Zarządów Banków Spółdzielczych z całej Polski. To unikalny i prestiżowy projekt szkoleniowy dla wyżej wymienionych interesariuszy, realizowany przez praktyków z różnych branż z bogatym doświadczeniem” – powiedział Pan Prezes Krzysztof Karwowski, Przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich.

W trakcie Posiedzenia Sekcji BS i BZ ZBP dokonano również przeglądu aktualności Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP (FinCERT.pl BCC ZBP) w zakresie najważniejszych informacji z obszaru cyberbezpieczeństwa Banków Spółdzielczych oraz ich klientów. Uczestnicy spotkania otrzymali również informacje o stanie realizacji projektu mObywatel oraz działań podjętych przez izbę pod kątem finansowania rolnictwa w zakresie Ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej z dnia 14 kwietnia 2023 r., jak również nowej pomocy krajowej dla sektora AGRO i ostatnich zmian w systemie kredytów preferencyjnych dla agrobiznesu.

Ponadto, podczas Posiedzenia Sekcji BS i BZ ZBP przedstawiono również informację przeglądową na temat Komitetów, Rad, grup roboczych i zespołów działających w ramach struktur Związku Banków Polskich, apelując o szerszy udział w ich pracach przedstawicieli sektora bankowości spółdzielczej.

Łukasz Bogusz, Doradca Zarządu, Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających, Związek Banków Polskich Kontakt e-mail: Lukasz.Bogusz@zbp.pl
Łukasz Bogusz, Doradca Zarządu, Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających, Związek Banków Polskich Kontakt e-mail: Lukasz.Bogusz@zbp.pl
Źródło: BANK.pl