Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Bankowość Spółdzielcza: Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2019

Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Bankowość Spółdzielcza: Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2019
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kolejna edycja dorocznej konferencji Forum Liderów Banków Spółdzielczych - najważniejszego wydarzenia Związku Banków Polskich poświęconego problematyce działania banków spółdzielczych w Polsce - odbędzie się w dniach 17-18 września br.

Mariusz Zygierewicz
Dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Regulacyjnego i Rozwoju Kadr Bankowych ZBP

Tegoroczna konferencja będzie przebiegać pod generalnym hasłem „wyzwania modernizacyjne bankowości spółdzielczej w dobie konsolidującego się rynku usług finansowych”. Będzie to swoista kontynuacja dyskusji i przeglądu dorobku sektora bankowości spółdzielczej, prowadzonych już w poprzednim roku.

Pożądane zmiany

W czerwcowym raporcie Narodowego Banku Polskiego o stabilności systemu finansowego opublikowano znaczący materiał poświęcony aktualnej sytuacji i pożądanym zmianom modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej w naszym kraju. Wskazuje się w nim na poważne ograniczenia kontynuacji działalności tej części sektora bankowego w dotychczasowym kształcie i wskazuje oczekiwane kierunki modyfikowania sposobów działania.

Tezy tej części raportu pokrywają się w dużym stopniu z oceną sytuacji i koniecznymi kierunkami zmian modelu działania banków lokalnych, zidentyfikowanymi i zarysowanymi przez sam sektor bankowości spółdzielczej. Wyrazem tych ostatnich są chociażby wnioski wypracowane podczas styczniowego Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej. Mając jednak świadomość skali wyzwań, pożądanych zmian w sposobie funkcjonowania bankowości lokalnej w Polsce, tegoroczne Forum Liderów Banków Spółdzielczych będzie miejscem dyskusji na temat postępu osiągniętego w ostatnich miesiącach we wdrażaniu tych zmian i poszukiwaniem dalszych sposobów poprawy efektywności działania banków spółdzielczych.

Tym zagadnieniom będzie poświęcone gros czasu podczas konferencji, ponieważ nie ma dziś ważniejszej kwestii, która decydować będzie o przyszłości tej części sektora bankowego w Polsce. Dlatego z dużym zainteresowaniem oczekuje się prezentacji raportów obu systemów ochrony instytucjonalnej o sytuacji sektora spółdzielczego i rekomendacji dotyczących zarządzania ryzykiem w tych bankach. W drugim dniu obrad, tradycyjnie już, dużym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszy się opinia przedstawicieli Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego odnośnie wniosków płynących z inspekcji nadzorczych w bankach spółdzielczych. Stanowią one ważny punkt odniesienia dla działalności każdej lokalnej instytucji finansowej, związanej z przestrzeganiem zasad bezpiecznego prowadzenia biznesu bankowego.

Nie mniej ważny będzie raport banków zrzeszających, prezesów reprezentujących zrzeszenia dotyczący skali wdrażania wskazanych wyżej wniosków z Konwentu. Realizacja postanowień Konwentu będzie w dużym stopniu decydować o sukcesie modernizacji sektora bankowości spółdzielczej. Ewentualny brak satysfakcjonującego postępu we wdrażaniu postanowień będzie skutkować brakiem poprawy efektywności działania tych banków i podważy w dużym stopniu możliwość samodzielnej zmiany zasad działania przez sektor bez ustawowej zmiany sposobu funkcjonowania sektora. Jesteśmy przekonani, że ta ostatnia opcja nie objawi się podczas obrad i sektor wskaże obszary postępu we wdrażaniu uzgodnionych zmian.

Informatyzacja i modele biznesowe

W trakcie konferencji bardzo dużo miejsca zostanie poświęcone sprawom informatycznym. Po raz pierwszy pojawia się realna szansa na uzgodnienie w bankowości spółdzielczej wspólnej platformy IT. Prowadzone są w tym zakresie prace między obu zrzeszeniami banków spółdzielczych we współpracy z czołowymi polskimi dostawcami systemów informatycznych. Należy mieć nadzieję, że podczas tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych będzie można zaraportować odpowiedni postęp prac w tym zakresie. Wszyscy są bowiem świadomi, że w dobie digitalizacji i popularyzacji zdalnych kanałów świadczenia usług finansowych rozwój w tym zakresie jest kluczowy dla utrzymania w przyszłości swojej pozycji na rynku. Wskazują na to także doświadczenia zagraniczne. Jest to ogromna szansa dla sektora, trzeba wszakże stworzyć model, który będzie bezpieczny dla banków i dla ich klientów. Stąd wiele uwagi zostanie też poświęcone kwestii cyberbezpieczeństwa.

Odrębnym blokiem tematów dyskusji będzie sprawa modelu biznesowego, konieczność jego zmiany w dobie niskich stóp procentowych na rynku, postępującej konsolidacji sektora bankowego komercyjnego. Należy regularnie dokonywać przeglądu, czy bankowość lokalna osiąga odpowiedni postęp w tym zakresie, czy pojawiają się nowe propozycje wspólnych rozwiązań dla sektora spółdzielczego. Także w tym zakresie warto korzystać z doświadczeń zagranicznych. Warto podglądać, dlaczego innym udaje się utrzymać wysoki poziom udziału bankowości spółdzielczej na rynku usług bankowych, a udziałowcy są zainteresowani utrzymaniem i rozwojem więzi ze swoim bankiem.

Strategia zrównoważonego rozwoju

Szansą dla bankowości lokalnej jest także udział w programach rządowych. Dlatego też analizie i dyskusji w trakcie Forum zostanie poddany projekt „Strategii zrównoważonego rozwoju dla polskiej wsi i rolnictwa„. Organizatorzy chcą także wykorzystać platformę FLBS dla prezentacji szans, jakie mogą wynikać dla bankowości spółdzielczej z udziału w nowym systemie pracowniczych programów kapitałowych. W części regulacyjnej przedstawione zostaną najnowsze zmiany, które mogą wprowadzać ograniczenia w sposobie prowadzenia biznesu, w niektórych przypadkach generujące dodatkowe koszty, które banki muszą uwzględnić, aby pozostać konkurencyjnymi na rynku.

W tegorocznej edycji Forum Liderów Banków Spółdzielczych nie zabraknie też elementów związanych z zarządzaniem kadrami bankowymi. Po prezentacji wniosków z badania kadr w ostatnich latach wiadomo jest, że banki stają także przed wyzwaniami w tym obszarze. Dlatego też chcemy zaproponować sektorowi bankowości spółdzielczej powołanie szkoły transformacji polskiego sektora spółdzielczego, która przygotowywałaby przyszłą kadrę kierowniczą w bankach jako potencjalnych liderów przemian w sektorze w najbliższych latach. Chcemy ponadto przybliżyć prezesom banków spółdzielczych nowe, bardziej elastyczne metody zarządzania kadrami, gdyż dziś coraz częściej instytucje te są postrzegane przez potencjalnych pracowników jako skostniałe, niedające szansy rozwoju osobistego. Warto zatem podejmować próby modyfikacji sposobu zarządzania kadrami, aby być bardziej otwartymi na zmiany zachodzące w społeczeństwie i nadal przyciągać najlepszych pracowników do pracy w bankowości spółdzielczej.

Źródło: Nowoczesny Bank Spółdzielczy / NBS