mBank: 834,52 mln zł zysku netto, stabilne dochody

mBank: 834,52 mln zł zysku netto, stabilne dochody
Fot. stock.adobe.com / OlekAdobe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
mBank odnotował 834,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 1 631,12 mln zł straty rok wcześniej, podał Bank, prezentując wybrane, niezaudytowane dane finansowe.

„Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku w IV kwartale 2022 roku wyniósł 834,5 mln zł w stosunku do straty netto w wysokości 2 279,2 mln zł w III kwartale. Zysk brutto wyniósł 1 004,4 mln zł, pomimo zaksięgowania wysokich kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w walutach obcych.

Jednocześnie, zysk brutto głównego biznesu (rozumianego jako Grupa mBanku bez wyników segmentu Walutowe Kredyty Hipoteczne) wyniósł 1 443,1 mln zł w porównaniu do straty w III kwartale 2022 roku.

Dochody ogółem Grupy mBanku wzrosły o 126,5% w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosły 2 434 mln zł. Po skorygowaniu dochodów III i IV kwartału o wpływ tzw. 'wakacji kredytowych’, dochody były stabilne w ujęciu kwartalnym” – czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 974,48 mln zł wobec 1 197,48 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 467,75 mln zł wobec 483,24 mln zł rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek w IV kwartale 2022 roku wyniósł 1 974,5 mln zł. Po skorygowaniu o wpływ wakacji kredytowych, wynik z tytułu odsetek był stabilny w ujęciu kwartalnym. W IV kwartale 2022 roku nastąpił wzrost przychodów z tytułu odsetek do 3 324,4 mln zł, głównie dzięki wcześniejszym podwyżkom stóp procentowych ogłoszonym przez Radę Polityki Pieniężnej. Po skorygowaniu o wpływ 'wakacji kredytowych’ przychody z tytułu odsetek wzrosły o 6,5% w ujęciu kwartalnym. Jednocześnie nastąpił wzrost kosztów z tytułu odsetek, spowodowany głównie wyższym kosztem depozytów od klientów, podano także.

Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku pozostała stabilna w ujęciu kwartalnym i w IV kwartale 2022 roku osiągnęła poziom 4,03%.

Wynik z tytułu opłat i prowizji obniżył się o 9% z powodu wyższych kosztów z tytułu prowizji, podano także.

„W IV kwartale 2022 roku zaksięgowano koszty konkursów sprzedażowych oraz wyższe koszty procesów należytej staranności wobec klientów, a także wyższe koszty związane ze sprzedażą produktów banku przez zewnętrzne podmioty. W IV kwartale grupa zmieniła sposób ujęcia przychodów z tytułu sprzedaży ubezpieczeń powiązanych z kredytami hipotecznymi. Część tych przychodów jest obecnie wykazywana w ramach przychodów odsetkowych a część w ramach przychodów prowizyjnych” – czytamy dalej.

Wynik na działalności handlowej wyniósł 27,1 mln zł. Grupa mBanku zanotowała też straty z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów oraz zobowiązań finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, związane ze sprzedażą obligacji skarbowych, w wysokości -34,3 mln zł. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wyniosło -16,6 mln zł.

W IV kwartale 2022 roku koszty działalności i amortyzacja w Grupie mBanku zmniejszyły się o 23,5% w stosunku do III kwartału i wyniosły 631,1 mln zł. W III kwartale 2022 roku zaksięgowano składkę na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wysokości 184,1 mln zł. W IV kwartale zmniejszono kwotę zaksięgowanej składki o 13,1 mln zł. W IV kwartale nastąpił również wzrost kosztów pracowniczych o 18,9%, spowodowany wzrostem kosztów wynagrodzeń. Jednocześnie koszty rzeczowe obniżyły się o 6,2%, głównie za sprawą niższych kosztów administracji i obsługi nieruchomości oraz IT. Amortyzacja nieznacznie obniżyła się w ujęciu kwartalnym, wymieniono.

„Efektem opisanych powyżej trendów był spadek wskaźnika kosztów do dochodów do 25,9%. Znormalizowany wskaźnik (z wyłączeniem wpływu 'wakacji kredytowych’ oraz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców) wyniósł 33,5% w porównaniu do 31,9% w poprzednim kwartale” – wskazano.

Utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek (liczona jako suma dwóch pozycji: utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz zyski lub straty z tytułu kredytów i pożyczek nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy) w Grupie mBanku wyniosły 188,1 mln zł w IV kwartale (koszt ryzyka na poziomie 61 punktów bazowych). W porównaniu z poprzednim kwartałem były one nieznacznie wyższe (+2,8%).

„Istotny negatywny wpływ na zysk operacyjny Grupy mBanku miały koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi, które osiągnęły wartość 430,1 mln zł. Koszty te wynikają głównie z uwzględnienia kosztów prawomocnych wyroków sądowych, kosztów zawartych ugód oraz aktualizacji parametrów rynkowych uwzględnianych w modelu. […] Bank rozpoznał również aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 198,9 mln zł, które wynika z prowadzonego programu ugód skierowanych do klientów posiadających kredyty walutowe w CHF” – napisał Bank.

Aktywa razem banku wyniosły 209,89 mld zł na koniec 2022 r. wobec 198,37 mld zł na koniec 2021 r.

W całym 2022 r. Bank miał 702,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 178,75 mln zł straty rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2022 r. wyniosła 696,72 mln zł wobec 1 215,35 mln zł straty rok wcześniej.

Komentarz: fundamentalnie wyniki lekko pozytywne

Zdaniem analityków poniżej oczekiwań wypadła w IV kwartale 2022 roku strona przychodowa mBanku, także zysk netto był lekko poniżej oczekiwań przez wysoki podatek dochodowy, ale fundamentalnie wyniki można ocenić lekko pozytywnie.

Maciej Marcinowski, Trigon DM:

Strona przychodowa lekko poniżej oczekiwań, głównie przez słabszy wynik prowizyjny. Zwracamy uwagę, że wynik odsetkowy uwzględnia jeszcze 40 mln zł kosztów wakacji kredytowych, czego nie zakładaliśmy, natomiast pozostałe przychody zawierają odwrócenie rezerwy na wakacje kredytowe na kwotę 52 mln zł. Skorygowany wynik odsetkowy jest więc powyżej oczekiwań, ale pozostałe przychody istotnie poniżej.

Ubytek raportowanych przychodów został odrobiony, głównie dzięki niższym kosztom ryzyka i po części lepszym kosztom operacyjnym (odwrócenie 13 mln zł rezerwy na FWK). Zysk brutto wypadł nawet nieco powyżej naszych oczekiwań (1004 mln zł vs. 995 mln zł), ale podatek dochodowy okazał się istotnie wyższy niż zakładaliśmy (170 mln zł vs. 116 mln zł). W efekcie zysk netto wypadł poniżej oczekiwań, ale fundamentalnie wyniki oceniamy lekko pozytywnie. Skorygowany zysk netto wynosi ok. 1 mld zł. Pozytywnie oceniamy wzrost Tier1 do 13,9 proc.

Czytaj także: ING Bank Śląski, PKO BP, mBank i PFR wspierają budowę elektrowni łączącej energię słoneczną i wiatrową

1 886 ugód z frankowiczami do końca 2022 r.

mBank zawarł łącznie 1 886 ugód w kwestii kredytów indeksowanych do CHF na dzień 31 grudnia 2022 r. (wobec 33 ugód na dzień 31 grudnia 2021 r.), podał bank.

„W dniu 26 września 2022 roku bank podjął decyzję o rozpoczęciu programu ugód dla kredytobiorców, którzy posiadają aktywny kredyt indeksowany do CHF, włączając w to kredytobiorców będących w sporze sądowym z bankiem […] Na dzień 31 grudnia 2022 roku bank zawarł łącznie 1 886 ugód (na dzień 31 grudnia 2021 roku: 33 ugody)” – czytamy w raporcie.

„Na dzień 31 grudnia 2022 roku toczyło się 17 849 indywidualnych postępowań sądowych (31 grudnia 2021 roku: 13 373 postępowań) wszczętych przeciwko bankowi przez jego klientów w związku z umowami kredytowymi w CHF, o łącznej wartości roszczeń wynoszącej 5 982,1 mln zł (31 grudnia 2021 roku: 3 506,5 mln zł). W ramach pozwów indywidualnych 17 627 postępowań (31 grudnia 2021 roku: 13 036 postępowań) o łącznej wartości roszczeń wynoszącej 5 977,8 mln zł (31 grudnia 2021 roku: 3 499,9 mln zł) dotyczyło klauzul waloryzacyjnych i zawierało roszczenia dotyczące orzeczenia częściowej bezskuteczności lub częściowej nieważności umów kredytowych, tj. pod względem postanowień dotyczących waloryzacji, lub orzeczenia, że umowy te są nieważne w całości. Na dzień 31 grudnia 2022 roku mBank otrzymał 1 941 prawomocnych orzeczeń w sprawach indywidualnych (31 grudnia 2021 roku: 473 prawomocne orzeczenia), z tego 97 rozstrzygnięć było korzystnych dla banku, a 1 844 rozstrzygnięć było niekorzystnych (31 grudnia 2021 roku: 82 rozstrzygnięcia korzystne oraz 391 niekorzystnych)” – wymieniono.

Jednocześnie na dzień 31 grudnia 2022 roku 33 postępowania przed sądami drugiej instancji pozostawały zawieszone z uwagi na zagadnienia prawne skierowane do Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Od niekorzystnych dla banku prawomocnych wyroków stwierdzających bezwzględną nieważność umowy kredytowej mBank wnosi skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego. Niekorzystne wyroki zostały wydane w oparciu o te same sytuacje faktyczne, które w przeszłości skutkowały odmiennymi orzeczeniami. Około 84% niekorzystnych wyroków doprowadziło do unieważnienia umowy kredytowej, pozostałe do konwersji umowy na PLN + LIBOR/WIBOR oraz zastąpienia klauzuli kursowej średnim kursem NBP, dodał mBank.

Przeciwko bankowi toczy się również pozew zbiorowy dotyczący klauzul waloryzacyjnych. Pozew ten został złożony w Sądzie Okręgowym w Łodzi 4 kwietnia 2016 roku przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów reprezentujący grupę 390 osób – klientów bankowości detalicznej, którzy zawarli umowy kredytów hipotecznych waloryzowane kursem CHF. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wysokość odpisów związanych z pozwem zbiorowym wyniosła 296,5 mln zł, przypomniano.

Wartość bilansowa kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych osobom fizycznym w CHF na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 6,1 mld zł (tj. 1,3 mld CHF), w porównaniu do 9,1 mld zł (tj. 2 mld CHF) na koniec 2021 roku. Ponadto wartość portfela kredytów udzielonych w CHF osobom fizycznym, które zostały już całkowicie spłacone na dzień 31 grudnia 2022 roku, z uwzględnieniem kursu walutowego z dnia uruchomienia poszczególnych transz kredytów, wyniosła 7,5 mld zł (31 grudnia 2021 roku: 6,6 mld zł).

„Łączne koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi ujęte w rachunku zysków i strat w 2022 roku wyniosły 3 112,3 mln zł (w roku 2021 roku: 2 758,1 mln zł). Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na te koszty w 2022 roku był wzrost wpływu ryzyka prawnego związanego z pozwami indywidualnymi, który głównie wynikał ze zmiany rozkładu oczekiwanych scenariuszy orzeczeń sądowych na skutek przyjęcia w modelu obserwacji historycznych, wzrostu prognozowanej liczby kredytobiorców, którzy w przyszłości złożą pozew przeciwko bankowi oraz wzrostu kosztu programu ugód na skutek podjętej we wrześniu 2022 roku przez bank decyzji o rozpoczęciu programu ugód” – czytamy dalej.

Czytaj także: 2800 podpisanych porozumień frankowych w mBanku

Środowisko operacyjne dla banków pozostaje niekorzystne i mało przewidywalne

Środowisko operacyjne dla banków pozostaje niekorzystne i mało przewidywalne, ocenił mBank po wstępnych wynikach IV kw. 2022 r. Krótkoterminowa perspektywa dla Banku w zakresie wyniku odsetkowego i marży jest „lekko negatywna” (w porównaniu do poziomu skorygowanego o wpływ „wakacji kredytowych”), podał Bank.

„Przy podniesionych stopach przekładających się na rosnące koszty depozytów, potencjał dla poprawy marży został wyczerpany. Spadające kredyty mogą wpłynąć na dynamikę przychodów” – czytamy w prezentacji.

Bank pozostaje „neutralny” w ocenie perspektyw dla wyniku prowizyjnego.

„Wzrost bazy klientów i transakcyjności może zostać zniwelowany przez spowolnienie gospodarcze i słabszy popyt na produkty. Istotne dostosowania w tabeli opłat i prowizji już wprowadzone” – napisano.

Krótkoterminowe perspektywy w zakresie kosztów ogółem i odpisów na kredyty są „lekko negatywne”.

„Widoczna presja płacowa i inflacja oddziałują na koszty operacyjne. Rosnąca amortyzacja wiedziona inwestycjami w przyszły wzrost. Obniżone składki na system gwarantowania depozytów” – wymienił Bank w prezentacji.

„Zmieniające się otoczenie makroekonomiczne i sytuacja geopolityczna mogą wpłynąć na sytuację finansową kredytobiorców. Ogólna jakość aktywów nie powinna ulec istotnemu pogorszeniu dzięki ostrożnemu podejściu do udzielania kredytów, chyba że nastąpi bardziej negatywny przebieg wojny i kryzys energetyczny” – ocenia mBank.

Prognoza: kredyty dla gospodarstw domowych spadną o 2,1% r/r, dla firm – wzrosną o 2,2%

Wartość kredytów dla gospodarstw domowych w sektorze bankowym spadnie w tym roku o 2,1% r/r i wzrośnie o 1,5% w 2024 r. (po spadku o 3,8% w ub.r.), prognozuje mBank. Według banku, wartość depozytów dla gospodarstw domowych zwiększy się w tym czasie odpowiednio o 4,5% r/r i 8,9% (po wzroście o 3,3% r/r w ub.r.).

Według mBanku, wartość kredytów hipotecznych w złotych wzrośnie w tym roku o 1,7% r/r i 6,1% w 2024 r. po spadku o 0,6% w ub.r., zaś kredytów niehipotecznych – spadnie o 3,2% r/r w tym roku i 0,1% w 2024 r. po spadku o 5,1% w ub.r., podano w prezentacji.

Kredyty przedsiębiorstw zwiększa w tym roku wartość o 2,2% r/r i o 7,1% w przyszłym po wzroście o 9,6% w ub.r.

mBank prognozuje wzrost depozytów gospodarstw domowych w br. o 4,5% r/r i 8,9% w 2024 r. po wzroście o 3,3% w ub.r. Według Banku, depozyty przedsiębiorstw wzrosną o 0,3% r/r w 2023 r i o 2,7% r/r w 2024 r. po wzroście o 11,6% w ub.r.

Czytaj także: mBank wprowadził rozwiązanie pozwalające odróżnić wiadomości od oszustów od prawdziwych maili z banku

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem Banku wyniosły 199,54 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES