IT@BANK 2021 | RANKING | Firmy technologiczne trzymają się mocno

IT@BANK 2021 | RANKING | Firmy technologiczne  trzymają się mocno
fot. Adobe stock
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
XVI edycję Rankingu IT@BANK, czyli zestawienia zawierającego dane i wyniki firm technologicznych współpracujących z sektorem finansowym, przeprowadziliśmy w specyficznym czasie. Rozpatrujemy bowiem dane z ostatnich dwóch lat, warto zatem pamiętać o warunkach prowadzenia biznesu w Polsce w tych czasach. Mogły one bowiem wpływać na wyniki poszczególnych firm.

Ranking przygotowała
Katarzyna Pawlik
doradca zarządu Zespół Ekonomiczno-Regulacyjny
Związek Banków Polskich Warszawa, listopad 2021 r.

Do 2019 r. nasz kraj cieszył się względnym dobrobytem i rozwojem ekonomicznym, w 2020 r. w związku z rozprzestrzenieniem się pandemii wprowadzony został lockdown, paraliżujący życie gospodarcze i społeczne na wielu płaszczyznach. Prowadzenie biznesu na tym samym poziomie, przy jednoczesnym dążeniu do sprostania oczekiwaniom klientów, stanowiło i nadal stanowi olbrzymie wyzwanie. Trzeba jednak dodać, że z perspektywy sektora IT czas ten mógł być szansą, a to z racji konieczności wprowadzenia w wielu branżach rozwiązań zdalnych, a także nowych innowacyjnych systemów.

Czy firmom technologicznym udało się sprostać wyzwaniom, jakie postawiła przed nimi pandemia? Które zakończyły rok 2020 z tarczą, a które na niej?

Jak oceniamy?

Naszym czytelnikom zapewne nie trzeba przypominać, że dla sektora bankowego firmy technologiczne są niezwykle istotnym partnerem. Banki w Polsce są mocno zaawansowane technologicznie, a przy tym stale dążą do podnoszenia poziomu jakości oferowanych usług, w coraz większym stopniu świadczonych w sposób cyfrowy. Dlatego współpraca z firmami technologicznymi, nowoczesnymi i innowacyjnymi, nabrała jeszcze większego znaczenia w dobie pandemii koronawirusa, kiedy to coraz większa część działalności biznesowej – zarówno na poziomie wewnętrznej organizacji pracy, jak i świadczenia usług – przeniosła i przenosi się do sfery wirtualnej. To zresztą nie dotyczy tylko wielkich banków komercyjnych, ale również lokalnych środowisk – banków spółdzielczych, które zostały niejako zmuszone do przyspieszenia procesu modernizacji swoich systemów i oferty skierowanej do klientów. Nie może zatem dziwić, że w rankingu IT@BANK 2021 skupiamy się przede wszystkim na podmiotach współpracujących blisko z sektorem finansowym.

Zacznijmy od metodologii przeprowadzenia zestawienia. Przygotowując IT@BANK 2021, bazowaliśmy na rozwiązaniach i doświadczeniach wykorzystywanych już w poprzednim latach, dzięki czemu zachowana została ciągłość i porównywalność danych prezentowanych w kolejnych odsłonach rankingu.

Ocena firm technologicznych uczestniczących w nim – tak w rankingu głównym, jak i podrankingach – oparta jest na zestawie wskaźników reprezentujących osiągnięcia danej firmy w ostatnim pełnym roku obrachunkowym (ewentualnie w ostatnim półroczu – w przypadku niektórych wskaźników użytych w podrankingach). Wykorzystaliśmy najbardziej aktualne wyniki i na ich podstawie wyliczona została ocena punktowa. Maksymalna ilość punktów do uzyskania zależy od ilości podmiotów biorących udział w danym rankingu. W tym roku, z wyjątkiem podrankingu dotyczącego współpracy z sektorem bankowości spółdzielczej, najwyższy możliwy wynik to 46. Kolejne firmy w zestawieniu otrzymują odpowiednio mniejszą ilość punktów.

Bardzo istotnym elementem punktacji przyznawanej każdej firmie IT (branym pod uwagę bezpośrednio – albo mającym wpływ na wynik innych wskaźników) była ocena bazy klientów, jednakże przyjętej w specyficznym rozumieniu, gdyż odnoszącej się do ilości i wielkości klientów instytucji finansowych, obsługiwanych przez poszczególne podmioty IT, a nie do samej bazy klientowskiej firmy IT [1]. W zastosowanej punktacji wykorzystaliśmy odpowiednio określone wagi przypisane na podstawie wielkości klientów. Podawana przez nas ich liczba jest ważona sumą bilansową instytucji finansowych według następujących zasad: banki o sumie bilansowej do 2 mld zł mają przypisaną wagę 1, te o sumie bilansowej od 2 do 10 mld zł wagę 5, a banki z aktywami ponad 10 mld zł wagę 10. Niebankowe instytucje finansowe będące klientami firm IT dostawały wagę 1, niezależnie od ich wielkości. Oznacza to, że duży bank traktowany jest na równi z 10 małymi czy niebankowymi instytucjami finansowymi. Niestety, nie wszystkie firmy biorące udział w zestawieniu przesłały informację o podziale klientów (w tabelach są oznaczone znakiem*) pod względem rodzaju i wielkości, stąd w przypadkach braku takiej informacji otrzymywały one 1 punkt za każdego klienta z branży finansowej. Jednocześnie brak tej informacji nie pozwalał na wyliczenie porównywalnego z innymi podmiotami wskaźnika przychodów na klienta z sektora finansowego, stąd w zestawieniu podrankingu efektywności, w tych polach musieliśmy wstawić: brak danych.

Punktacja ostateczna prezentowanych zestawień stanowi średnią sumy ocen cząstkowych za poszczególne kategorie. Jeśli nie można było wyliczyć jakiegoś wskaźnika, lub miał on wartość ujemną, dana firma otrzymywała za niego 0 punktów. Nasz ranking nie przewiduje bowiem punktów ujemnych.

Kolejny raz poprosiliśmy firmy technologiczne o udzielenie odpowiedzi na pytania o najbardziej innowacyjne ich zdaniem instytucje finansowe, a także o wskazanie, które podmioty w okresie pandemii (marzec 2020 – sierpień 2021 r.) wdrożyły produkt lub usługę najbardziej użyteczną dla rynku bankowo-finansowego. Obie te kategorie oparte są na subiektywnej ocenie jakościowej. Pozwalają jednak poznać ­reprezentatywną opinię menedżerów sektora IT i porównać wyniki z prezentowanymi w ub.r..

Udział firm IT w naszym rankingu ma charakter dobrowolny. Aby w nim uczestniczyć, musiały one przesłać wypełnione ankiety, zawierające prezentowane w zestawieniu informacje, na podstawie których obliczono poszczególne wskaźniki. W aktualnej edycji prezentujemy dane 46 podmiotów; w ubiegłorocznym badaniu było ich 45. Poszczególne firmy same klasyfikowały rodzaj swojej działalności do jednego, ewentualnie kilku segmentów, w których w sposób szczególny się wyróżniają (kategoriami tymi są: dostawca oprogramowania, dostawca sprzętu, integrator, data centre, telekom oraz inne). Ich zestawienie według segmentów wraz z informacją o przychodach i wynikach finansowych prezentujemy w tabeli 1.

Banki są mocno zaawansowane technologicznie, a przy tym stale dążą do podnoszenia poziomu jakości oferowanych usług, w coraz większym stopniu świadczonych w sposób cyfrowy. Dlatego współpraca z firmami technologicznymi, nowoczesnymi i innowacyjnymi, nabrała jeszcze większego znaczenia w dobie pandemii koronawirusa.

Gratulacje składany wszystkim uczestnikom, gdyż niezależnie od zajętego miejsca w poszczególnych rankingach, transparentność danych jest elementem bardzo istotnym i budującym zaufanie.

Zwycięzca może być tylko jeden

Po omówieniu wszelkich formalności metodologicznych z ogromną przyjemnością przechodzimy do prezentacji wyników Rankingu Głównego, czyli najlepszych z najlepszych w branży IT. Pierwsze miejsce w odświeżonej edycji IT@BANK zajęła drugi rok z rzędu Asseco Poland SA, zdobywając 38 pkt.

Firma może pochwalić się trzecimi pod względem wartości przychodami z prowadzonej działalności. Na jej sukces wpływ miała również bardzo wysoka rentowność netto (2. miejsce z wynikiem 26,6%) i jeden z najwyższych wskaźników wydatków na badania i rozwój (stanowią aż 13,4% wartości uzyskanego przychodu). Niższe noty przyznano Asseco Poland za liczbę aktywnych klientów – instytucji finansowych i procentowy udział przychodów od tej grupy podmiotów w przychodach ogółem – jest to 32%. Widać zatem, że współpraca z sektorem finansowym stanowi około 1/3 zysków firmy. Jednakże wysokie noty we wcześniej wspomnianych trzech kategoriach, pozwoliły mu na potwierdzenie pozycji lidera rankingu.

Jako dostawca oprogramowania, za swój flagowy i najbardziej innowacyjny produkt Asseco Poland SA uważa Asseco BooX (Bank out of the Box). To pierwsza w Polsce uniwersalna platforma procesowa i technologiczna do sprzedaży oraz obsługi produktów finansowych. Może stanowić zalążek do budowy nowego banku, jak również być wykorzystana do przebudowy lub modernizacji istniejącej instytucji finansowej. Asseco BooX zawiera zdefiniowany komplet procesów przeznaczonych do obsługi produktów finansowych z możliwością dostosowania ich do działania na praktycznie każdym rynku. Zdaniem twórców, jako platforma subskrypcyjna, działająca w chmurze, idealnie sprawdza się do testowania hipotez biznesowych i dowodzenia słuszności nowych modeli banków i platform e-handlu. Stanowi bardzo dobre rozwiązanie dla neobanków, banków podlegających konsolidacji, sandboxów testowych, regulacyjnych i rozwiązań typu marketplace (w e-commerce).

Drugie miejsce w Rankingu IT@BANK 2021, a raczej drugie i trzecie ex aequo z wynikiem 33,8 pkt zajęły Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. i VSoft SA. Dla ZUI NOVUM, które po istotnym awansie na podium, jaki odnotowało w ubiegłorocznym zestawieniu, to potwierdzenie, że ciężko pracuje na swój sukces, a zeszłoroczny przeskok nie był przypadkowy. Jednakże, VSoft SA również nie chce pozostać w tyle i pnie się w górę. W rankingu IT@BANK 2020 firma ta zajmowała dopiero piątą pozycję. Pod względem wielkości przychodów żaden z obu podmiotów nie jest gigantem na tle pozostałych (25. i 26. pozycja). Pomimo to skala współpracy z instytucjami finansowymi (która stanowi aż 98%-100% przychodów tych firm) oraz wysoka rentowność (17,6% w przypadku VSoft i 16,7% ZUI NOVUM) pozwoliły na uzyskanie tak wysokiego miejsca. Wyniki te potwierdzają obiektywność i zróżnicowanie dobranych wskaźników, branych pod uwagę w rankingu. Nie tylko najwięksi mają szansę na bycie docenionymi.

Więcej o ofercie Zakładu Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. powiemy przy okazji kolejnych zestawień. Przyjrzyjmy się za to przez chwilę ofercie VSoft SA. Warto zwrócić tu uwagę na VSoft Mobile Workforce (VMW), nowoczesne rozwiązanie dla menedżerów zespołów terenowych, wspierające procesy bankowe. Produkt ten jest istotny dla obszarów, gdzie niezbędna jest wizyta pracowników banku lub zewnętrznych partnerów u potencjalnego lub obecnego klienta. Rozwiązanie VMW umożliwia dostęp do planowania i śledzenia trasy, jaką wykonuje pracownik banku działający w terenie w celu realizacji zadania zleconego przez bank. Aplikacja wspiera go także w przypadku konieczności wykonania i przekazania dodatkowych plików np. zdjęć, opisów, notatek, przyjęcia deklaracji spłat, ankiet, raportu z oceny nieruchomości i innych zdefiniowanych pól. Informacje te mogą być przekazywane bezpośrednio do procesu kredytowego przy użyciu API. Narzędzie to idealnie wpasowuje się w procesy związane z czynnościami windykacyjnymi, w tym windykacją terenową, kontrolą inwestycji u klienta czy wyceną nieruchomości realizowaną przez pracowników banku. Ponadto umożliwia wycenę przez zewnętrznych partnerów, ocenę ekologiczną przedsięwzięcia czy też monitorowanie postępu realizacji inwestycji.

Konkurencja nie śpi

Tuż za podium, ze stratą zaledwie 0,2 pkt. uplasowała się Comarch SA. Na kolejnych pozycjach znalazły się firmy o bardzo zróżnicowanej wielkości przychodów, specjalizacjach i wynikach uzyskanych w danym roku: 5. miejsce – Sii Polska (tu niestety odnotowaliśmy spadek z podium), 6. – Blue Media SA (utrzymanie pozycji), 7. – Asseco Data Systems SA (awans z pozycji 9.), 8. – Integrated Solutions (przeskok z 10.), 9. – Ailleron SA (awans do pierwszej dziesiątki z miejsca 14.), 10. miejsce ex aequo – Identt Sp. z o.o. (awans z miejsca 29. zeszłorocznego zestawienia) i Advatech Sp. z o.o. (spadek z pozycji 8.).

Wyjaśnijmy, że w bieżącym roku w przygotowywanych przez nas zestawieniach pojawiło się kilku debiutantów, co nie powinno dziwić, gdyż rynek IT charakteryzuje się sporą konkurencją i pojawiają się na nim nowe firmy startupowe. Dlatego też nawet dzisiejsi debiutanci mają duże szanse na sukces i zwycięstwo w kolejnych odsłonach naszego zestawienia.

W rankingu głównym wyliczaliśmy finalną ocenę na bazie pięciu wskaźników: bezwzględna kwota przychodów ze sprzedaży, udział przychodów od sektora finansowego w całości przychodów, relację wydatków na badania i rozwój do przychodów, ważoną liczbę aktywnych klientów [2] oraz wskaźnik rentowności netto. Wyniki rankingu głównego oraz wskaźniki, na bazie których powstała końcowa ocena, można znaleźć w tabeli 2.

Źródło: redakcja

Analizując poszczególne wskaźniki, chcielibyśmy zwrócić uwagę na zdecydowanego lidera pod względem osiągniętych w 2020 r. przychodów z prowadzonej działalności, gdyż firma Sii Polska Sp. z o.o., jako jedyna z naszego zestawienia, osiągnęła wynik powyżej 1 mld zł. Drugie i trzecie miejsce osiągnęły odpowiednio Comarch SA i Asseco Poland SA.

Jeżeli chodzi natomiast o rentowność ocenianych firm, słowa uznania za osiągnięte wyniki pragniemy skierować do Heuthes Sp. z o.o. Drugi rok z rzędu może poszczycić się najwyższym poziomem rentowności, który na koniec ubiegłego roku wyniósł 30,7%. Drugie miejsce pod względem wielkości tego wskaźnika również nie stanowi niespodzianki, gdyż zajął je zwycięzca rankingu głównego – Asseco Poland SA (26,6%), natomiast na trzeciej pozycji znalazła się Atende SA (24,8%).

Jeśli spojrzymy na wskaźnik, jakim jest ważona liczba aktywnych klientów instytucji finansowych, to rok 2020 wyłonił nowego lidera – Integrated Solutions Sp. z o.o. (z wynikiem 579), a na kolejnych miejscach uplasowały się Blue Media SA (467) i Unit4 Polska Sp. z o.o. (436).

Bez rozwoju nie ma przyszłości

Świat IT pędzi do przodu, firmy stojące w miejscu nie mają szans na sukces. Rozwój innowacyjnych rozwiązań technologicznych nabrał na znaczeniu w dobie pandemii COVID-19. Praktycznie nikt już nie wyobraża sobie życia bez technologii, która stanowi odpowiedź na coraz to nowe potrzeby dnia codziennego.

Dlatego też podmioty z sektora technologicznego muszą się wykazywać innowacyjnością i dążyć do ciągłego rozwoju, tylko w ten sposób sprostają oczekiwaniom swoich klientów. W podrankingu potencjału rozwojowego – tabela 3, staramy się w możliwie obiektywny sposób ocenić dążenie poszczególnych firm do rozwoju oferty i efektywności tych dział...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK