Nowoczesny Bank Spółdzielczy | XXVII Krajowy Ranking „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze” Miesięcznika Finansowego BANK | Bankowości lokalnej kryzysy niestraszne

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | XXVII Krajowy Ranking „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze” Miesięcznika Finansowego BANK | Bankowości lokalnej kryzysy niestraszne
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej jest znakomitą okazją do zaprezentowania najlepszych instytucji finansowych tego sektora. Prezentujemy zatem laureatów tegorocznego, XXVII Krajowego Rankingu „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze”.

Katarzyna PawlikKatarzyna Pawlik
Doradca Zarządu
Zespół Ekonomiczno-Regulacyjny i Rozwoju Kadr Bankowych
Związek Banków Polskich

Na początku wypada przypomnieć, że w ub.r. nastąpiły pewne zmiany w metodologii prezentowanego zestawienia – połączyliśmy w jeden dwa publikowane przez nas rankingi dotyczące lokalnych instytucji finansowych. Starając się zachować możliwie obiektywne i sprawiedliwe kryteria dokonywanej analizy, w 2023 r. oceniliśmy i nagrodziliśmy banki spółdzielcze, dzieląc je na cztery grupy pod względem wielkości sumy bilansowej, w ramach dwóch zestawień: efektywności oraz popularności.

W roku bieżącym kontynuujemy przyjęty system, jednakże – chcąc rzetelnie podejść do tematu – dokonaliśmy drobnego liftingu. Kategorię popularności zmieniliśmy na bardziej odpowiadającą jej charakterowi – czyli aktywność na rynku, a kryteria oceny uległy pewnemu rozszerzeniu. Uwzględniliśmy bowiem dodatkową specyfikę działalności lokalnych instytucji finansowych.

Wyjaśnijmy zatem, jak tworzyliśmy tegoroczne zestawienia. Otóż, analizie zostały poddane wyniki lokalnych instytucji finansowych z dwóch ostatnich lat – 2022–2023. Warto zwrócić uwagę, że suma bilansowa tego sektora w minionym roku zwiększyła się o 12,4%. Odnotowano też nieco szybszą dynamikę wzrostu aktywów, w konsekwencji jego udział w aktywach całego sektora bankowego wzrósł ponownie do 7%. To powrót, po jednym roku przerwy, do stanu istniejącego przez wiele ostatnich lat. Jedynie w 2022 r. udział ten obniżył się do 6,8%.

Dodajmy, że banki spółdzielcze od 2020 r. mogą pochwalić się lepszymi wskaźnikami efektywności (np. ROE i ROA) niż instytucje komercyjne. Tylko w ub.r. ta różnica wyglądała następująco: ROE banków spółdzielczych wyniosło 24,9%, zaś w przypadku banków komercyjnych 12,1%; wskaźnik ROA ukształtował się odpowiednio na poziomach 2,39% i 0,97%. Bardziej szczegółowa analiza sytuacji i wyników sektora bankowego w Polsce dostępna jest w Raporcie Banki 2023, tegorocznej edycji cyklicznie wydawanej publikacji Związku Banków Polskich i Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Wyjaśnienia słów kilka…

Prośbę o przekazanie wybranych danych finansowych skierowaliśmy do wszystkich banków spółdzielczych, nie dyskryminując nikogo pod względem wielkości sumy bilansowej, członkostwa w zrzeszeniu czy rejonu geograficznego prowadzenia biznesu. Uczestnictwo w rozesłanej ankiecie miało charakter nieobligatoryjny, zatem te instytucje finansowe, które przesłały swoje dane, uznały, że nie mają nic do ukrycia, a wyniki prowadzonej przez nie działalności mogą być powodem do dumy.

W tym roku odpowiedzi otrzymaliśmy od 76 banków spółdzielczych (patrz tab. 0), czyli od 22 instytucji więcej niż w 2023 r. Możemy zatem uznać, iż ubiegłoroczny ranking spotkał się z aprobatą sektora. Z owych 76 lokalnych instytucji finansowych, 43 są członkami SOZ BPS (32 w ub. r.), 31 – SSO SGB (20 rok temu), a dwa banki funkcjonują poza zrzeszeniami. Suma aktywów tych podmiotów stanowi ok. 30% wartości nominalnej aktywów całego sektora, czyli o 10% więcej niż w poprzedniej edycji naszego zestawienia.

Jak już wspomnieliśmy, dla zachowania możliwie obiektywnych warunków rywalizacji i porównywalności osiągniętych wyników do poprzedniej edycji, zachowaliśmy podział lokalnych instytucji finansowych, które zgłosiły się do naszego zestawienia, na cztery grupy, stosując takie samo kryterium wielkości sumy bilansowej w przedziałach, jak w roku ubiegłym.

Do walki o laur pierwszeństwa stanęło zatem 16 banków posiadających aktywa o wartości powyżej 1 mld zł, 34 banki, których suma bilansowa mieści się w przedziale między 501 mln zł a 1 mld zł (w minionym roku było ich 18), 15 podmiotów o aktywach 301–500 mln zł, a także 11 instytucji, których suma bilansowa nie przekracza 300 mln zł.

LIDERZY EFEKTYWNOŚCI SPÓŁDZIELCZEGO SEKTORA BANKOWEGO

Pierwsza kategoria prezentowana w rankingu to porównanie efektywności działania poszczególnych instytucji bankowych. Przy wydawaniu werdyktu wzięliśmy pod uwagę pięć obiektywnych czynników: dynamikę przychodów podstawowych (obejmujących dochody odsetkowe, wynik z prowizji i opłat) w ostatnim roku w stosunku do wyniku z 2022 r., wysokość wskaźników ROE, ROA, poziom wskaźnika C/I w 2023 r. oraz koszt ryzyka (rozumiany jako stosunek utworzonych rezerw celowych do sumy aktywów banku).

Tworząc zestawienie efektywności, docenialiśmy oczywiście wyższe tempo wzrostu przychodów, wyższe wskaźniki ROE i ROA, niższy poziom C/I oraz niższy koszt ryzyka. Nie wartościowaliśmy przy tym każdego z tych czynników efektywności, uznając wszystkie analizowane elementy za równie ważne. Dodajmy tylko, że podobne kryteria oceny brane są pod uwagę przy tworzeniu corocznego rankingu banków komercyjnych.

Każdemu bankowi przyznawaliśmy odrębnie punkty za zajęcie kolejnego miejsca w cząstkowych zestawieniach, określonych na podstawie kształtowania się każdego z tych wskaźników dla poszczególnych instytucji w ramach analizowanej grupy. Bank najlepszy uzyskiwał liczbę punktów równą liczbie podmiotów w danej grupie, najsłabszy 1 pkt. Finalny wynik każdej instytucji został zaś określony jako średnia liczba punktów uzyskana dla wszystkich pięciu czynników. W związku z różną liczbą banków spółdzielczych zakwalifikowaną do poszczególnych grup, ocena końcowa nie jest porównywalna między poszczególnymi grupami. Wymagałoby to corocznej zmiany klasyfikacji grup ze względu na ilość zgłaszających się podmiotów. W konsekwencji oznaczałoby to zbyt dużą zmienność w prezentowaniu corocznych zestawień.

Banki spółdzielcze o sumie bilansowej powyżej 1 mld zł

Jako pierwszym przyjrzymy się największym lokalnym instytucjom finansowym, czyli tym o sumie bilansowej powyżej 1 mld zł (patrz tab. 1). Liderem efektywności w tej grupie został członek BPS – Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej. Warto podkreślić, że jest to awans z drugiego miejsca osiągniętego w ub.r. W ramach analizowanej grupy ta instytucja finansowa może poszczycić się najwyższymi wskaźnikami ROE i ROA, przy jednocześnie najniższym C/I.

A czym sam Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej chciałby się pochwalić? Zapytany o to podkreślił, że dzięki ofercie kompleksowych usług finansowych w 2023 r. umocnił swoją pozycję na rynku bankowym, o czym może świadczyć wzrost ilości klientów, wzrost sumy bilansowej oraz depozytów bieżących i terminowych. Bank skoncentrował swoje działania na zwiększeniu atrakcyjności produktów i usług poprzez zastosowanie okresowych promocji oraz wspierał działania prowadzone przez rolników i przedsiębiorców realizujących inwestycje  z udziałem  środków z funduszy rządowych oraz europejskich.

W 2023 r. wdrożono skrócony proces otwierania rachunków dla osób fizycznych usprawniający obsługę klientów, realizowano także projekty uwzględniające zmiany technologiczne i niezbędne dla bezpiecznego, efektywnego oraz sprawnego działania środowiska teleinformatycznego, jak: badania podatności z wykorzystaniem oprogramowania OpenVas, wdrożenie platformy antyfraudowej BIK CFD, wdrożenie platformy Nutanix wraz z dedykowanymi serwerami, stanowiącą podstawę dla technologii wirtualizacji Vmware, czy wdrożenie komunikacji elektronicznej z klientem klasyfikowanej jako trwały nośnik. Równocześnie zainstalowano i uruchomiono 11 recyklerów, które zastąpiły bankomaty bez funkcji wpłatomatu.

Na drugim miejscu uplasował się Bank Spółdzielczy w Kielcach, który nie brał udziału w ubiegłorocznym zestawieniu. Taki start może stanowić dobry prognostyk na przyszły rok. Tym bardziej że choć bank ten jest jednym z mniejszych w tej grupie lokalnych instytucji finansowych, to ambitnie prze do przodu.

Na pozycję trzecią z piątej w roku ubiegłym awansował Bank Spółdzielczy w Brodnicy, który jest największą polską instytucją lokalną, do tego działa niezależnie od obu zrzeszeń.

Banki spółdzielcze o sumie bilansowej 501 mln–1 mld zł

Tradycyjnie już to najliczniejsza grupa banków (patrz tab. 2). Zwycięzcą rankingu efektywności w tej kategorii został debiutant naszego zestawienia – naturoBank.

Co można powiedzieć o debiutancie-zwycięzcy? Oprócz tego, że może pochwalić się jednymi z najwyższych wskaźników ROE, dynamiką przychodów podstawowych, czy niskim kosztem ryzyka, naturoBank w 2023 r. przeszedł kompleksowy proces rebrandingu. Zmianie uległa nazwa banku – z długiej i niehandlowej: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej – na naturoBank. Nowa nazwa banku nawiązuje do natury oraz technologii – nano. Dla ówczesnej grupy docelowej natura stanowiła odniesienie do środowiska pracy i życia, natomiast dla młodego pokolenia to ruch w stronę aktualnie obowiązującego trendu eco.

Hasłem przyświecającym zmianie było: naturalnie nowoczesny! Odświeżony został również wygląd wszystkich 16 palcówek banku, zaś jego oferta odpowiednio zmodyfikowana, by celowała w szerszą grupę odbiorców oraz dodatkowo uatrakcyjniona o nowoczesne produkty. Za całym procesem rebrandingu poszedł również szereg działań PR-owych oraz marketingowych.

W 2023 r. naturoBank zrealizował również kolejny projekt, jakim była zmiana systemu informatycznego. Wynikało to z potrzeby unowocześnienia rozwiązań technologicznych banku, chodziło także o poprawę jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług. Ze zmianą systemu informatycznego wiązała się bezpośrednio zmiana bankowości internetowej oraz wprowadzenie aplikacji mobilnej. Zapewnia ona klientom swobodny dostęp do finansów oraz wygodę użytkowania.

Drugie miejsce zajął kolejny debiutant zestawienia – Lubuski Bank Spółdzielczy, ze stratą do lidera zaledwie 0,6 pkt. Jeśli tej instytucji udałoby się poprawić C/I, to jest szansa, że w przyszłym roku sięgnie po koronę.

Na trzecim miejscu uplasował się natomiast ubiegłoroczny zwycięzca rankingu efektywności w tej grupie – Powiatowy Bank we Wrześni. Należy pokreślić, że wszyscy laureaci tej kategorii należą do grupy SGB.

Banki spółdzielcze o sumie bilansowej 301–500 mln zł

W tej grupie tryumfuje (tab. 3) przedstawiciel zrzeszenia BPS, również nienotowany w ubiegłorocznym zestawieniu. Bank Spółdzielczy w Sejnach zgarnął maksymalną ilość punktów praktycznie w każdej z ocenianych kategorii. Jedynym wyjątkiem jest wskaźnik kosztu ryzyka.

Bank ten działa na terenie województwa podlaskiego. Prowadzi obsługę większości JST z powiatu sejneńskiego. Aktywnie uczestniczy w życiu publicznym regionu, w którym działa, wspiera lokalną działalność społeczną i oświatowo-kulturalną. W trosce o środowisko dokonał montażu paneli fotowoltaicznych. Jest to najbardziej ekologiczny sposób pozyskania energii elektrycznej, gdyż nie emituje szkodliwych substancji do atmosfery, oszczędza zasoby naturalne, a panele można poddać recyklingowi. Dla klientów wprowadzono nowe usługi: Expres Elixir, rentowne lokaty i atrakcyjne kredyty oraz rozwijano aplikację mobilną na telefon.

Drugie miejsce zajął Bank Spółdzielczy w Siedlcu, trzecie zaś ubiegłoroczny zwycięzca – Kujawski Bank Spółdzielczy. Obie instytucje należą do grupy SGB.

Bank Spółdzielczy w Zatorze, który zajął piątą pozycję, jest przykładem lokalnej instytucji finansowej, która w związku ze zwiększeniem wartości sumy bilansowej w 2023 r. stanęła w konkury z większymi bankami niż rok wcześniej i osiągnęła całkiem niezły wynik.

Banki spółdzielcze o sumie bilansowej poniżej 300 mln zł

Pora na najmniejsze instytucje, które zgłosiły swój udział (patrz tab. 4). Jest to najmniej liczna grupa naszego zestawienia, jednak walka o palmę pierwszeństwa była dość intensywna. Zaledwie dzięki 0,2 pkt pozycję lidera zachował Bank Spółdzielczy w Wąsewie. Słowa uznania za konsekwentną i skuteczną politykę prowadzenia biznesu. Instytucja ta otrzymała najwyższe noty w ramach trzech z pięciu ocenianych wskaźników, a i w pozostałych dwóch musieliśmy przyznać bardzo wysoką punktację.

Przypomnijmy, że w ub.r. Bank Spółdzielczy w Wąsewie zajął drugie miejsce w kategorii lider popularności wśród klientów w grupie banków o sumie bilansowej poniżej 300 mln zł. Podmiot ten stawia na rozwój wewnętrzny, a także rozwój lokalnej społeczności. W 2023 r. rozpoczęto generalny remont budynku centrali w Wąsewie, przyczyni się to do podniesienia standardów pracy bankowców oraz jakości obsługi klienta i znacząco zwiększy bezpieczeństwo pracy samej instytucji. Wymieniono także sieci bankomatów na nowoczesne recyklery z funkcją wpłatomatu. Bankomaty recyklingowe nie tylko automatyzują obsługę gotówki, ale również dają możliwość uruchomienia nowych, niedostępnych wcześniej usług – m.in. możliwość wpłat gotówkowych zarówno na rachunki umiejscowione w banku, jak i rachunki w innych instytucjach.

Należy również podkreślić, że szkoły podstawowe, którym Bank Spółdzielczy w Wąsewie patronuje, corocznie osiągają jedne z czołowych miejsc zarówno w Regionalnym, jak i w Krajowym Programie TalentowiSKO. W 2023 r. na szczeblu regionalnym w dziesiątej jego edycji zajęły pierwsze i drugie miejsce w kategorii małych szkół podstawowych, zaś na szczeblu krajowym szkoła wspierana przez tę instytucję zajęła pierwsze miejsce.

Z niewielką stratą drugie miejsce zajął Bank Spółdzielczy w Raszkowie. Natomiast na trzecie miejsce, z ósmego w ub.r., awansował Bank Spółdzielczy w Jutrosinie. To dowód na to, że sytuacja w poszczególnych bankach jest zmienna, a wyniki osiągnięte w jednym roku, nie definiują pozycji w kolejnym.

LIDERZY AKTYWNOŚCI NA RYNKU

Przejdźmy teraz do drugiej z ocenianych kategorii – aktywności na rynku, czyli rozbudowanej wersji wcześniej prezentowanego zestawienia popularności wśród klientów banków. Na podstawie dostępnych danych spróbowaliśmy ocenić, z kim lokalna społeczność chce najbardziej współpracować oraz który bank posiada największą liczbę członków (a nie od dziś wiadomo, że kwestia bazy członkowskiej stanowi jedno z największych wyzwań dla lokalnych instytucji finansowych), u kogo najchętniej klienci (bez zróżnicowania na osoby fizyczne i ­przedsiębiorców), lokują swoje oszczędności i do kogo zwracają się o kredyty (bez rozróżnienia rodzaju udzielonego finansowania).

W tym roku dodaliśmy do tego ocenę współpracy banków spółdzielczych z jednostkami samorządu terytorialnego. Śmiało można przecież powiedzieć, że jest to element działalności lokalnych instytucji finansowych wpisany w ich charakter i specyfikę.

W celu otrzymania optymalnej oceny (mierzonej metodą ilościową) zdecydowaliśmy nagrodzić te banki, którym klienci oraz JST najczęściej powierzali swoje oszczędności: chodziło o nominalną wartość zobowiązań banków wobec klientów w 2023 r., a także ich roczną procentową zmianę oraz od kogo w ub.r. najchętniej pożyczali środki finansowe – również chodziło o ich wartość i procentową zmianę tej pozycji. Ponadto ocenie poddaliśmy liczbę członków(udziałowców) każdego banku spółdzielczego, jej procentową zmianę w skali roku, a także wskaźnik odzwierciedlający liczbę członków do wartości aktywów. Jak w przypadku efektywności, tu również w każdej z 11 kategorii zastosowaliśmy punktację w zależności od osiągniętej pozycji. Końcowa ocena stanowi średnią uzyskanej sumy punktów.

Banki spółdzielcze o sumie bilansowej powyżej 1 mld zł

Zaczynamy ponownie od grupy największych banków biorących udział w rankingu (tab. 5). Liderem aktywności na rynku został Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie. Zarządowi tej instytucji można wystawić laurkę, gdyż – przypomnijmy – RBS Lututów był ubiegłorocznym zwycięzcą popularności. Widać zatem, że nawet rzucanie dodatkowych wyzwań (czytaj: oceny kolejnych wskaźników), nie jest dla tej instytucji finansowej straszne. Zdeklasowała rywali w aż pięciu kategoriach – głównie dotyczących bazy członkowskiej, ale również dynamiki rocznego wzrostu należności od klientów oraz zobowiązań wobec JST.

Strategia Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie zakłada rozszerzenie terenu działania i zwiększenie jej skali, maksymalizację zysków poprzez wzrost wielkości sprzedaży produktów i usług oraz efektywności i jakości obsługi. Ta lokalna instytucja finansowa nie kryje, że jej dążeniem jest bycie liderem w zrzeszeniu SGB. Planuje dalszy wzrost funduszy własnych, przewiduje stabilny rozwój oparty na bezpiecznej bazie kapitałowej. Zakłada również lepsze uproduktowienie swoich klientów oraz pozyskanie nowych, dalszy wzrost sprzedaży produktów i usług, co zapewni stały rozwój. Działania te przełożą się na wzrost sumy bilansowej w dalszej perspektywie czasowej.

Ponadto Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie chce być nowocześniejszym, efektywniejszym, bogatszym o rozwiązania, które nie tylko ułatwią współpracę z klientami, ale także znacząco skrócą czas oczekiwania na dany produkt czy usługę. W ramach dalszego rozwoju podejmowane są działania mające na celu stworzenie cyfrowego oddziału bez wydruków papierowych i gotówki, rozwój strefy samoobsługowej, stworzenie centrum bezpieczeństwa. Planowane jest również wprowadzenie aplikacji dla dzieci poniżej 13 roku życia oraz utworzenie w każdym oddziale kiosków multimedialnych.

W ramach EKO w 2024 r. będą prowadzone działania ograniczające ślad węglowy, a także zostanie zamontowanych 30 budek lęgowych w sześciu lokalizacjach dla jerzyków. Jednocześnie RBS w Lututowie będzie nadal angażował się w rozwój gospodarczy i społeczno-kulturalny regionu, służąc pomocą finansową wielu instytucjom i organizacjom.

Drugie miejsce przypadło Bankowi Spółdzielczemu w Brodnicy. A że jednocześnie osiągnął on wysoką pozycję w efektywności należy pochwalić jego zarząd za sposób zarządzania.

Miejsce trzecie zajął przedstawiciel grupy BPS – Bank Spółdzielczy w Limanowej. Podkreślić wypada, że ta lokalna instytucja finansowa konsekwentnie zajmuje czołowe miejsca w naszych zestawieniach, czego przykładem może być ubiegłoroczne drugie miejsce w popularności wśród klientów.

Banki spółdzielcze o sumie bilansowej 501 mln–1 mld zł

W tej największej pod względem liczebnym grupie (patrz tab. 6) najwyższe miejsce na podium zdobył Lubelski Bank Spółdzielczy. Na sukces tej instytucji z grupy BPS złożyły się wysoka wartość należności i zobowiązań klientowskich oraz zobowiązań wobec JST, a także roczny procentowy przyrost tej pozycji.

Plan banku na rok 2024 zakłada dalszy wzrost sumy bilansowej, a przez to dołączenie do grona miliarderów oraz poprawę wskaźników ekonomicznych. Jeśli chodzi o inwestycje, to najważniejszym zadaniem będzie poprawa jakości świadczonych usług poprzez: rozwój systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) o nowe procesy i funkcjonalności, uruchomienie nowoczesnego kantoru walut w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej, dostępnego całodobowo, przez siedem dni w tygodniu, wykonanie ­rebrandingu Oddziału w Puławach, postawienie na identyfikację wizualną jako pierwszego kontaktu klienta z marką, a także rozwój placówki w Warszawie.

Głównym celem Lubelskiego Banku Spółdzielczego będzie umacnianie własnej pozycji na lokalnym rynku usług finansowych przy zachowaniu zadowalających wyników finansowych i jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb klientów i członków tej instytucji. Zarząd duże nadzieje pokłada w uzyskanej zgodzie KNF na działalność banku na terenie całego kraju, co poszerzy grono potencjalnych klientów oraz da możliwość oferowania produktów nowoczesnymi kanałami elektronicznymi.

Kolejne miejsca na podium zajęły dwa banki z grupy SGB: drugie Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, trzecie zaś Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni. Przy czym różnice w punktacji między poszczególnymi miejscami nie są duże.

Banki spółdzielcze o sumie bilansowej 301 mln–500 mln zł

Podium Rankingu Aktywności na rynku w grupie banków o sumie bilansowej między 301 mln zł a 500 mln zł zdominowali członkowie zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości (patrz tab. 7). Niekwestionowanym liderem tego zestawienia został Bank Spółdzielczy w Rykach. Na jego sukces złożyła się mocna baza członkowska i najwyższe w grupie dynamiki należności oraz zobowiązań klientowskich.

Bank Spółdzielczy w Rykach to lokalna instytucja finansowa działająca na terenie gminy i miasta Ryki oraz sąsiadujących gmin od 1908 r. Dzięki ciągłemu rozwojowi i osiąganym wynikom finansowym pozwalającym zwiększyć fundusze własne, obecnie podmiot ten jest liczącą się na rynku lokalnym efektywną placówką bankową. Oferuje pełny zakres usług i produktów bankowych, projekty typu: BLIK, przelewy na telefon, czy też Express Elixir rozpoczęte w 2023 r. zostały sfinalizowane z początkiem tego roku.

Główny cel strategiczny tej instytucji to utrzymanie pozycji rynkowej, bank planuje inwestycje w nowe technologie, zakłada monitorowanie konkurencji i wyszukiwanie atrakcyjnych i sprawdzonych rozwiązań – przy optymalnych kosztach ich wdrożenia. Głównymi celami tych działań będzie modernizacja zasobów informatycznych gwarantujących świadczenie nowoczesnych usług bankowych, a także zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Tuż za Bankiem Spółdzielczym w Rykach uplasowały się kolejno – na miejscu drugim Bank Spółdzielczy w Niemcach (w ub.r. zajął drugie miejsca w popularności), a na trzecim Bank Spółdzielczy w Chrzanowie.

Banki spółdzielcze o sumie bilansowej poniżej 300 mln zł

Na zakończenie naszych analiz spójrzmy jeszcze na dane najmniejszych, jednak nie mniej ważnych banków biorących udział w naszym zestawieniu (tab. 8). Liderem aktywności na rynku w tej grupie został Bank Spółdzielczy w Raszkowie. Przypomnijmy, że ta lokalna instytucja finansowa zdobyła drugie miejsce w efektywności w swojej kategorii.

Bank Spółdzielczy w Raszkowie chce świadczyć kompleksowe usługi finansowe na rynku lokalnym, zaspokajać potrzeby klientów detalicznych, rolników, małych i średnich przedsiębiorstw, zamieszkujących lub prowadzących działalność gospodarczą na jego terenie, jednostek samorządu terytorialnego, jak również podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności.

Głównymi priorytetami biznesowymi tej lokalnej instytucji finansowej są: zwiększanie kapitałów własnych, realizacja strategii działania oraz planu finansowego i kapitałowego, zapewnienie stabilnej bazy depozytowej, a także minimalizacja ryzyka działalności poprzez kompleksową obsługę, budowanie wysokiego poziomu zaufania, podejmowanie działań w celu pozyskania nowych klientów, zarówno osób fizycznych, jak i firm z terenu działania banku, optymalizacja procesu sprzedaży produktów bankowych w ramach obecnie istniejących placówek, wdrażanie i rozwój systemów informatycznych wspierających obsługę klienta, kontynuowanie współpracy ze Spółdzielczą Grupą Bankową oraz Spółdzielczym Systemem Ochrony SGB, a także wspieranie lokalnych imprez kulturalnych i sportowych oraz inicjatyw społecznych na terenie działalności tego podmiotu.

Tuż za Bankiem Spółdzielczym w Raszkowie na kolejnych miejscach znalazły się – na drugim Bank Spółdzielczy w Kłobucku (zrzeszenie BPS), a na trzecim Bank Spółdzielczy w Nasielsku (zrzeszenie SGB).

Bankowość lokalna kryzysom się nie kłania

Dane z ostatnich lat, zarówno te dotyczące całego sektora bankowości spółdzielczej, jak i prezentowane w tabelach jednostkowe, pokazują skalę sukcesu tych podmiotów. We wcześniejszych latach lokalne instytucje finansowe udowodniły, że potrafią działać w trudnych warunkach i wyciągać wnioski z kryzysów. Dziś banki spółdzielcze dostały podmuch w żagle i dobrze byłoby, aby go odpowiednio wykorzystały, jednak muszą działać szybko. Warto, aby nadzwyczajnie wysokie zyski zostały odpowiednio zagospodarowane w inwestycje prorozwojowe. Ostatnie lata udowodniły wszystkim, że nie da się przewidzieć, co przyniesie przyszłość, nie można zatem wykluczyć ograniczenia skali przychodów sektora bankowego. Dlatego tym bardziej banki spółdzielcze powinny wykorzystać szansę, jaką dostały i nie ustawać w staraniach o swoją pozycję oraz rozpoznawalność na rynku.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK