BANK 2012/09

BANK 2012/09

Rynek finansowy: Kronika – wrzesień 2012

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Komisja Nadzoru Finansowego nie widzi potrzeby poszerzania kompetencji i obejmowania swoim nadzorem instytucji parabankowych. Oprócz Amber Gold na liście podmiotów, które prowadzą działalność bankową bez jej zezwolenia jest jeszcze 15 podmiotów. W latach 2008- 2012 komisja złożyła doniesienia do prokuratur o podejrzeniu popełnienia przez nie przestępstwa. KNF pozbawiona jest jakiegokolwiek instrumentu nadzorczego w stosunku do podmiotów działających bez zezwolenia, nie może też przeprowadzać w nich kontroli. Powierzone im środki finansowe nie podlegają ochronie np. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/09

Bank i Klient: Ranking polskich i europejskich placówek bankowych

Tegoroczne badanie mystery shopping w placówkach bankowych zostało podzielone przez firmę badawczą International Service Check na dwie kategorie. Ocenie zostały poddane nie tylko banki i instytucje/grupy finansowe, ale także bankowość mobilna. W klasyfikacji generalnej Polska wśród pozostałych państw europejskich (Czech, Bułgarii, Węgier i Słowacji) zajęła trzecie miejsce. Najlepszymi placówkami w kraju okazały się: Nordea, Crédit Agricole oraz MultiBank.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/09

Bank i Klient: Pomiędzy teorią a rzeczywistością

Zasady dobrych praktyk bankowych nie są nową instytucją na gruncie polskiej bankowości. Wraz z popularyzacją koncepcji corporate governance (tzw. ładu korporacyjnego) wśród polskich spółek coraz większą wagę zaczęto przykładać do roli etyki i właściwego zarządzania w prowadzeniu konkretnej działalności gospodarczej. Z uwagi na istotną rolę banków w obrocie gospodarczym konieczne stało się wypracowanie kanonu zasad wzmacniających zaufanie klientów i inwestorów do instytucji finansowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/09

Bank i Klient: Program na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) – nadal otwarty dla polskich banków

bank.2012.09.foto.044.150xProgram ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) ma na celu rozwój konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Jego zadaniem jest wspieranie rozwoju działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/09

Prezentacja: Technologie: (Nie)bezpieczne smartfony – czy jesteśmy gotowi na nowe zagrożenia?

Ludzie przez wiele lat przyzwyczaili się do beztroskiego korzystania z telefonów. Pod względem bezpieczeństwa niewiele mogło się tu wydarzyć. To przyzwyczajenie będzie musiało się zmienić, ponieważ współczesne telefony to zaawansowane urządzenia, oferujące przestępcom znacznie większe możliwości niż zwykłe komputery. Zwłaszcza smartfony.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/09

Centrum Prawa Bankowego i Informacji : Jubileusz: Nie tylko szkolenia

Powstający po 1990 r., praktycznie od podstaw, nowoczesny system bankowy w Polsce wymagał odpowiednio przygotowanych kadr. Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji jako nieliczne wtedy instytucje posiadały i gromadziły wiedzę o nowoczesnym rynku finansowym. Należało zatem stworzyć kolejne, które jak najszerzej dzieliłyby się informacjami, i to często zdobywanymi bezpośrednio u źródła.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/09

Prawo: Nowe zasady ochrony danych osobowych

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych obowiązują w UE od 1995 r. Wtedy to Parlament Europejski i Rada UE uchwaliły Dyrektywę 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Przepisy te nie uwzględniają istniejących dziś wielu nowych zag rożeń dla bezpieczeństwa i integralności danych osobowych. K omisja Europejska przedstawiła zatem projekt nowych przepisów regulujących tę kwestię.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/09

Opinie: Paternalizm

bank.2012.09.foto.076.150xGlobalny kryzys finansowy pozwolił na dostrzeżenie tej części systemu finansowego, która była ukryta przed spojrzeniami regulatorów i nadzorców. Shadow banking to instytucje, które pełnią wszystkie funkcje banków poza jedną, przyjmowaniem depozytów. Ono bowiem podlegało regulacji oraz nadzorowi od Republiki Weneckiej. Jej władze pozwalały bankierom wywodzącym się z gminy żydowskiej na przyjmowanie depozytów jedynie na podstawie umowy, której ramy były przedmiotem kontroli policji, a więc wyspecjalizowanego nadzoru bankowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/09

Strefa VIP:Czy można wierzyć danym?

bank.2012.09.foto.078.250xInstytucje gromadzące dane, zarówno te odpowiedzialne za system statystyki publicznej, na które obowiązek prowadzenia działalności nakłada prawo, jak i prywatne firmy badawcze, są dziś pod silną presją. Z jednej strony, w konsekwencji kryzysu posądzane są o zaniedbania i błędy, o to, że zawiodły, bo nie były w stanie przewidzieć nadchodzącej burzy i ostrzec o niebezpieczeństwie; z drugiej muszą sprostać coraz większemu zapotrzebowaniu na informację i oczekiwaniom jakościowym. Danych ma być dużo, mają być dostarczone szybko i być dobre, a często tych trzech rzeczy nie da się na raz pogodzić i trzeba dokonać wyboru. W tym kontekście w Klubie Polska 2015+ padło pytanie – czy można wierzyć danym?

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2