Ważna zmiana dla rynku sztuki w rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ważna zmiana dla rynku sztuki w rządowym projekcie   ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Fot. stock.adobe.com / zeralein
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
12 stycznia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Rozwiązania zawarte w projekcie są adresowane do instytucji oraz organów właściwych w sprawach przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ustawa implementuje zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.

Najważniejsze rozwiązania zawarte w projekcie:

• Doprecyzowano listę instytucji, na które obowiązki nakłada ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dzieła sztuki, antyki czy przedmioty o charakterze kolekcjonerskim są obecnie powszechnie wykorzystywane w procederze prania pieniędzy oraz finansowania działalności terrorystycznej

Chodzi m.in. o dodanie do listy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność polegającą na: o obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami, o przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie wspomnianymi towarami – dotyczy to transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro – bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy klika operacji, które wydają się być ze sobą powiązane.

Z raportów organizacji międzynarodowych zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wynika, że dzieła sztuki, antyki czy przedmioty o charakterze kolekcjonerskim są obecnie powszechnie wykorzystywane w procederze prania pieniędzy oraz finansowania działalności terrorystycznej.

Czytaj także: Nieoczekiwane skutki dla rynku sztuki po odrzuceniu veta Donalda Trumpa do ustawy dotyczącej wydatków wojskowych

• Rozszerzony został zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Generalny Inspektor stanowi główny element polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

• Doprecyzowano przepisy dotyczące zasad przekazywania informacji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej organom krajowym oraz zagranicznym.

• Doprecyzowano zasady przechowywania przez odpowiednie instytucje dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

• Wprowadzono mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Centralny Rejestr to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Czytaj także: Skuteczna walka z przestępstwami finansowymi, jaka odpowiedzialność banków, a jaka państwowych systemów nadzorczych

Projekt ustawy był konsultowany z organizacjami skupiającymi instytucje obowiązane, m.in. banki i pozabankowe instytucje finansowe.

Wprowadzono mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Nowe rozwiązania mają ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Czytaj także: Naruszenia AML jeszcze mocniej wpłyną na ocenę osób zarządzających w bankach

Katarzyna Urbańska

Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego

Związek Banków Polskich.

Źródło: aleBank.pl