Santander Bank Polska: 193,56 mln zł zysku netto i 5,4 mln klientów w IV kw. 2021 roku

Santander Bank Polska: 193,56 mln zł zysku netto i 5,4 mln klientów w IV kw. 2021 roku
Fot. stock.adobe.com/vulcanus
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Santander Bank Polska odnotował 193,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2021 r. wobec 81,55 mln zł zysku rok wcześniej, podał Bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 730,5 mln zł wobec 1 410,72 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 640,92 mln zł wobec 569,3 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem Banku wyniosły 244,88 mld zł na koniec 2021 roku wobec 229,31 mld zł na koniec 2020 roku.

W całym 2021 roku Bank miał 1 111,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 037,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Czytaj także: Santander Bank Polska wyemituje bankowe papiery wartościowe o wartości do 750 mln zł

Zysk przed opodatkowaniem grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku wyniósł 2 057,8 mln zł i zwiększył się o 9,4% r/r, a zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 1 111,7 mln zł i był wyższy o 7,2% r/r.

Ww. wyniki osiągnięto przy wzroście dochodów ogółem o 6,5% r/r do 9 209,5 mln zł, spadku odpisów netto z tytułu oczekiwanych strat kredytowych o 36,2% r/r do 1 124,2 mln zł oraz wzroście całkowitych kosztów operacyjnych o 22,3% r/r do 5 487,2 mln zł pod wpływem rezerw zawiązanych w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych na sprawy sporne i inne aktywa oraz ryzyko prawne” ‒ czytamy w raporcie.

Mniejsze odpisy na oczekiwane straty

W 2021 roku grupa odnotowała spadek w stosunku rocznym odpisów netto na oczekiwane straty kredytowe (-36,2% r/r), zwiększenie przychodów z tytułu dywidend (+393,2% r/r), wzrost wyniku z tytułu prowizji (+15,6% r/r), a także poprawa wyniku handlowego i rewaluacji (+78,1% r/r) oraz wyniku odsetkowego (+1,3% r/r) przy wsparciu trzykrotnej podwyżki stóp procentowych NBP w IV kwartale 2021 roku przeprowadzonej w odpowiedzi na rosnącą inflację.

Wyższy poziom oficjalnych stóp procentowych zwiększył też rentowność dłużnych papierów wartościowych, obniżając wyceny i wyniki na sprzedaży ujęte w wyniku na pozostałych instrumentach finansowych (-63,2% r/r), wymieniono w materiale.

Odpisy netto na oczekiwane straty kredytowe wyniosły 1 124,2 mln zł i zmniejszyły się o 36,2% r/r przy wzroście portfela należności brutto o 3,9%, co odzwierciedla stabilizację lub spadek kosztu ryzyka w poszczególnych portfelach kredytowych i rezygnację z utrzymywania odpisu zarządczego z tytułu COVID-19 (ponad wartości wynikające z modeli) w związku z uwzględnieniem wpływu większości dotychczasowych korekt w bieżącym poziomie parametrów. W okresie porównawczym ww. dodatkowy odpis zarządczy wyniósł 121,4 mln zł” ‒ wskazano w raporcie.

Czytaj także: Credit Agricole i Santander liderami sprzedaży kredytów z okresowo stałą stopą procentową

Kredyty hipoteczne w walutach obcych

Najsilniejszy wpływ na wyniki grupy za 2021 roku miała kształtująca się linia orzecznicza w sprawach związanych z kredytami hipotecznymi w walutach obcych, która coraz bardziej motywowała kredytobiorców do sądowego rozstrzygania kwestii spornych.

Napływ nowych spraw sądowych oraz zmiana szacunków prawdopodobieństwa rozstrzygnięć negatywnych spowodowały zwiększenie ogółu rezerw ujętych w rachunku zysków i strat na sprawy sporne i inne aktywa oraz ryzyko prawne o 989,3 mln zł r/r do 1 468,6 mln zł w ujęciu netto” ‒ czytamy dalej.

Marża odsetkowa netto (annualizowana w ujęciu kwartalnym) w IV kwartale 2021 roku wyniosła 3,07% i zgodnie z kierunkiem rozwoju stóp procentowych w tym okresie wzrosła o 43 pb w porównaniu z poprzednim kwartałem, a w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku zwiększyła się o 41 pb.

Dodatkowo przyspieszyła sprzedaż kredytów hipotecznych i biznesowych, co przełożyło się na wzrost odpowiednich portfeli należności kredytowych kwartał do kwartału. Wzrosła ponadto wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe, co w warunkach wzrostu rentowności tych instrumentów miało korzystny wpływ na marżę odsetkową netto, podał też bank.

W 2021 roku skumulowana marża odsetkowa netto (annualizowana w ujęciu narastającym) uległa zawężeniu do 2,71% z 2,87% w 2020 r. pod wpływem historycznie niskich stóp procentowych obowiązujących od maja 2020 roku do października 2021 roku, kiedy to NBP zapoczątkował serię podwyżek, których skutek będzie odczuwalny w szerszym zakresie dopiero w roku bieżącym.

Spadek marży w ujęciu narastającym to także efekt rosnącego udziału w strukturze aktywów grupy inwestycji w dłużne instrumenty finansowe w związku z utrzymującą się nadpłynnością polskiego sektora bankowego. Przy relatywnie niskiej rentowności papierów dłużnych (do III kwartału 2021 r.), portfel ten wywierał negatywną presję na skumulowaną marżę odsetkową netto” ‒ napisano w raporcie.

Koszty, obciążenia  i rezerwy

Całkowita baza kosztów operacyjnych zwiększyła się o 22,3% r/r do poziomu 5 487,2 mln zł. Po wyeliminowaniu wpływu opłat należnych Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (BFG), rezerwy restrukturyzacyjnej oraz rezerwy na ryzyko prawne i sprawy sporne, porównywalne koszty operacyjne ogółem zwiększyły się o 6,7% r/r, odzwierciedlając wzrost wybranych kosztów działania oraz kosztów wynagrodzeń, podano także.

Koszty pracownicze zmniejszyły się o 2,9% r/r do 1 694,2 mln zł. Koszty działania spadły o 2,7% r/r do 1 477,9 mln zł, głównie za sprawą niższych o 36,1% r/r opłat należnych BFG z tytułu składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków i fundusz gwarancyjny, wynoszących łącznie 262,6 mln zł za 2021 r. Pomijając wpływ obciążeń związanych z BFG, baza kosztów działania wzrosła o 7,1% r/r.

„Pod wpływem wysokiego wzrostu rezerw na sprawy sporne i inne aktywa oraz ryzyko prawne, wskaźnik określający relację kosztów do dochodów wyniósł 59,6% w 2021 r. wobec 51,9% w 2020 r. W ujęciu porównywalnym, wskaźnik efektywności kosztowej za 2021 r. wyniósł 45,4% (45,0% w 2020 r.)” – czytamy dalej.

Obciążenie z tytułu podatku od instytucji finansowych wzrosło o 2,1% r/r do 614,4 mln zł.

Łączny współczynnik kapitałowy osiągnął poziom 18,58% (20,42% na 31 grudnia 2020 r.), który znacznie przekracza normy nadzorcze oraz zapewnia bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost, podał też bank.

Współczynnik kapitału Tier I wyniósł 16,63% wobec 18,38% 31 grudnia 2020 r.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,7% (wobec 4,4% na 31 grudnia 2020 r.). Wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROA) wyniósł 0,5%, bez zmian r/r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 915,88 mln zł wobec 738,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 3,9% r/r w 2021 r., wskaźnik NPL: 5%.

„Należności brutto od klientów wyniosły 154 110,8 mln zł i zwiększyły się o 3,9% r/r za sprawą wzrostu głównych portfeli:

* portfela kredytów dla klientów indywidualnych o 4,3% r/r do 84 898,3 mln zł pod wpływem dynamiki sprzedaży kredytów hipotecznych;

* portfela należności z tytułu leasingu finansowego o 11,8% r/r do 10 937,9 mln zł dzięki wysokiej sprzedaży zarówno w segmencie pojazdów, jak i maszyn i urządzeń;

* portfela należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 1,9% r/r do 58 216,2 mln zł” ‒ czytamy w raporcie.

Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 5% na 31 grudnia 2021 r. wobec 5,8% na 31 grudnia 2020 r. przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto wycenianych w zamortyzowanym koszcie na poziomie 0,76% wobec 1,21% rok wcześniej, podano także.

Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizacyjnym należności niepracujących wyniósł 60,4% wobec 57,9% na 31 grudnia 2020 r.

„Zobowiązania wobec klientów zwiększyły się o 8,1% r/r do 185 373,4 mln zł na skutek wzrostu zobowiązań wobec klientów indywidualnych o 8,2% r/r do 106 267,8 mln zł oraz zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 7,9% r/r do 79 105,6 mln zł.

W 2021 r. głównym motorem wzrostu zobowiązań wobec klientów były w dalszym ciągu salda na rachunkach bieżących klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych i sektora publicznego” – czytamy dalej.

Stosunek klientowskich kredytów netto do depozytów na poziomie 80% według stanu na 31 grudnia 2021 r. wobec 82,8% na 31 grudnia 2020 r.

„W odbudowującym się otoczeniu gospodarczym po szoku z 2020 r. grupa kapitałowa Santander Bank Polska S.A. wygenerowała wzrost kluczowych wolumenów biznesowych, w tym należności kredytowych brutto od klientów o 3,9% r/r i zobowiązań wobec klientów o 8,1% r/r (w ujęciu wartościowym). Jest to przede wszystkim zasługa elastycznej i przejrzystej oferty grupy, jej szerokiej multikanałowej dostępności oraz wielowymiarowego, konsekwentnego doskonalenia jakości doświadczeń klienta.

Oprócz wzrostu skali działalności podstawowej, odnotowano wyższe zainteresowanie klientów ofertą grupy m.in. w zakresie finansowania handlu, płatności zagranicznych i rozwiązań inwestycyjnych.

Zwiększyła się też transakcyjność klientów i ich aktywność w kanałach zdalnych. Dobry, ściśle monitorowany profil ryzyka kredytowego klientów oraz poprawa perspektyw makroekonomicznych ograniczyły poziom odpisów grupy na oczekiwane straty kredytowe” ‒ czytamy w raporcie.

Fundusze inwestycyjne

Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 17,6 mld zł i zwiększyła się w skali roku o 8,6%.

„Do września 2021 r. sprzedaż netto ww. funduszy była dodatnia, jednak w IV kwartale umorzenia przewyższyły sprzedaż o 1,3 mld zł. Powodem obniżenia poziomu sprzedaży netto były wyniki funduszy dłużnych, które uległy pogorszeniu w efekcie materializacji ryzyka stopy procentowej po kolejnych decyzjach Rady Polityki Pieniężnej w sprawie podwyżek stóp procentowych w Polsce” ‒ wyjaśniono w materiale.

Baza klientów Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank liczyła blisko 7,2 mln, z czego 5,4 mln to klienci jednostki dominującej. Liczba klientów lojalnych obu banków na koniec grudnia 2021 r. wyniosła ponad 3,5 mln.

Portfel kont osobistych w złotych Santander Bank Polska osiągnął liczebność na poziomie 4,1 mln sztuk (+4,7% r/r), w tym 2,5 mln Kont Jakie Chcę. Łącznie z kontami walutowymi, Bank obsługiwał ponad 5,1 mln kont osobistych (+5,2% r/r), podano także.

Liczba klientów z dostępem do serwisu bankowości elektronicznej Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank wyniosła 5,7 mln i wzrosła o 5,5% r/r.

Liczba aktywnych klientów bankowości elektronicznej, tzw. „digital customers” Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank (korzystających w ostatnim miesiącu roku przynajmniej raz z bankowości internetowej lub mobilnej) wyniosła ponad 3,2 mln (+10,3% r/r), w tym aktywnych klientów mobilnych było niemal 2,4 mln (+19,9% r/r).

Komentarz Marcina Materny, Millennium DM:

„Podstawowe przychody Banku, bez franków, były bardzo dobre. Bardzo mocno wzrósł wynik odsetkowy, widać tutaj już pierwsze efekty podwyżek stóp procentowych. W pierwszym w kwartale spodziewam się na tej linii dalszego wzrostu. Wynik z tytułu prowizji wzrósł w tempie dwucyfrowym, ale z powodu spadku akcji kredytowej może być tutaj w przyszłości słabiej.

Generalnie Bank pokazał dobre wyniki, mocno były one jednak obciążone frankami.

Są banki, które mają wolumeny wyższe, ale waga tego czynniku będzie się zmniejszała, bo w całym sektorze będą niższe wolumeny.

Bank ma bardzo mocną bazę kapitałową, więc nie spodziewam się ewentualnych problemów z portfelem kredytowym po wzroście stóp procentowych”.

Czytaj także: Santander: tarcza antyinflacyjna może neutralizować wpływ podwyżek stóp procentowych i w dłuższym horyzoncie nasilać presję inflacyjną

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES