TFI bardziej transparentne, blisko 40% funduszy realizuje katalog Dobrych Praktyk Informacyjnych

TFI bardziej transparentne, blisko 40% funduszy realizuje katalog Dobrych Praktyk Informacyjnych
Fot. stock.adobe.com / Kantamard
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Po pierwszym kwartale od wdrożenia już 276 funduszy inwestycyjnych działających w Polsce spełnia zestaw 5 Dobrych Praktyk Informacyjnych, 477 funduszy poprawiło ocenę (więcej spełnianych kryteriów) w stosunku do września 2020 roku, a 8 TFI w pełni realizuje wymagania zwiększające transparentność rynku. We wrześniu 2020 roku, kiedy ogłaszaliśmy projekt współczynnik realizacji wynosił 36%, dziś sięga on już 70% ‒ informują IZFiA i Analizy Online.

Uruchomione z początkiem 2021 roku Dobre Praktyki w zakresie prezentowania informacji dla inwestorów już po pierwszym kwartale znalazły odzwierciedlenie w bardzo wyraźnym wzroście transparentności rynku funduszy w Polsce.

Projektowi organizowanemu przez Izbę Zarządzających Aktywami i Analizy Online wsparcia i patronatu udzieliła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz PFR Portal PPK.

Od początku 2021 roku rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce monitorowany jest przez pryzmat wypracowanych oddolnie Dobrych Praktyk Informacyjnych. Założenia projektu były przed tą datą dyskutowane w środowisku branżowym, w szczególności wśród podmiotów zrzeszonych w IZFiA. Wraz z początkiem roku implementacja regulacji przybrała na sile i według najnowszego przeglądu rynku wypełnione zostało blisko 70% z możliwych do spełnienia 3455 Praktyk.

Czytaj także: Fundusze inwestycyjne w styczniu 2021 ‒ najlepszy wynik od marca 2013 roku

Uczestnicy inicjatywy Dobrych Praktyk

Oznacza to, że już blisko 40% działających w Polsce funduszy detalicznych wypełnia komplet Dobrych Praktyk Informacyjnych, podczas gdy przed rozpoczęciem projektu żaden produkt nie realizował wymaganych kryteriów. Według najnowszych danych 8 TFI wprowadziło Dobre Praktyki dla całej swojej oferty funduszy otwartych, a kilka kolejnych znajduje się na ostatnim etapie prac wdrożeniowych.

Musimy zadbać, aby proces nabywania jednostek uczestnictw uprościć i usunąć zbędne bariery regulacyjne, nie tracąc z oczu troski o bezpieczeństwo

Inicjatywą samoregulacji objęte są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które w swojej ofercie posiadają fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), a także wszystkie podmioty zarządzające Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK). Instytucje, które spełniają kryteria samoregulacyjne będą mogły korzystać ze znaku graficznego Dobrych Praktyk Informacyjnych w swojej komunikacji skierowanej do inwestorów.

Pięć obszarów komunikacji Dobrych Praktyk

Stosowanie Dobrych Praktyk Informacyjnych przez instytucję finansową polega na wdrożeniu określonych rekomendacji w pięciu obszarach komunikacji. Pierwsza z nich zakłada regularną publikację składów portfeli funduszy, a jej wymogiem jest co najmniej kwartalne prezentowanie składów portfeli. Kolejna dotyczy regularnego publikowania danych o bilansie sprzedaży funduszy i zakłada również comiesięczne publikowanie informacji o zgromadzonych aktywach.

Współczynnik realizacji Dobrych Praktyk na poziomie 70% to sukces, ale prawdziwym wyzwaniem będzie przebicie bariery 90% na koniec roku

Następna rekomendacja w zakresie Dobrych Praktyk związana jest z prezentowaniem struktury portfela funduszu i wprowadza wymóg prezentowania informacji o strukturze aktywów według typów lokat oraz o ekspozycji walutowej funduszu. Przedostatnia rekomendacja zakłada prezentowanie stóp zwrotu benchmarku funduszu oraz samego funduszu w określonych horyzontach inwestycyjnych.

Katalog Dobrych Praktyk zamyka publikowanie opłat dla wszystkich typów jednostek uczestnictwa, co ma umożliwić inwestorom zapoznanie się z poziomem opłat w funduszu w rozbiciu na klasy jednostek.

Czytaj także: Cenne wskazówki dla inwestorów, ruszają Dobre Praktyki Informacyjne w branży funduszy

Mniej barier dla klientów funduszy inwestycyjnych

– Stworzenie Dobrych Praktyk w zakresie prezentowania informacji dla inwestorów detalicznych było jednym z naszych najważniejszych celów w ubiegłym roku, określonym w dokumencie Priorytetów przyjętym przez Radę Izby. Nie jest to jednak jedyne działanie w ramach samoregulacji naszego rynku, o którą wielokrotnie apelował urząd nadzoru.

W ramach dążenia do jeszcze większej transparentności oferowanych w Polsce funduszy inwestycyjnych w naszych strukturach po raz pierwszy w historii powołaliśmy Komisję Etyczną. Utworzenie tego ciała doradczego powstało z potrzeby promowania postaw etycznych w instytucjach zarządzających powierzonym przez klientów kapitałem i jednocześnie monitorowania wszelkich przejawów nieprawidłowości, które mogą rzutować na cały rynek.

Chciałabym więc podkreślić, że przedstawiciele instytucji finansowych poddają się działaniom samoregulacji sugerowanym w publicznej debacie. Bardzo liczymy więc, że ta aktywność i otwartość zostanie dostrzeżona przez administrację państwową i dzięki temu dialog między biznesem i jego potrzebami, a przedstawicielami instytucji państwowych będzie nie tylko bardziej syntetyczny, ale również skuteczniejszy, bo leży to przede wszystkim w interesie klientów.

Warto zauważyć, że mimo niespotykanego kryzysu od roku, w zasadzie cywilizacyjnego, aktywa polskich funduszy rosną, co świadczy o potrzebie inwestorów detalicznych korzystania z tego skutecznego narzędzia gromadzenia kapitału na przyszłe cele, jakim są fundusze. Musimy zadbać, aby proces nabywania jednostek uczestnictw uprościć i usunąć zbędne bariery regulacyjne, nie tracąc z oczu troski o bezpieczeństwo mówi Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IZFiA.

W ramach dążenia do jeszcze większej transparentności oferowanych w Polsce funduszy inwestycyjnych w naszych strukturach po raz pierwszy w historii powołaliśmy Komisję Etyczną

Otwarta komunikacja to nie awangarda, ale konieczność w wielu dziedzinach gospodarki, dlatego Dobre Praktyki Informacyjne mogą stać się podstawą do odbudowy i wzrostu zaufania.

Atutem całego projektu jest formuła samoregulacji oraz nastawienie na potrzeby inwestorów, którzy jak każdy klient mają zaufanie do tych firm, które są transparentne.

Współczynnik realizacji Dobrych Praktyk na poziomie 70% to sukces, ale prawdziwym wyzwaniem będzie przebicie bariery 90% na koniec roku. Wszystko w naszych rękach mówi Michał Duniec, prezes zarządu Analiz Online.

Standardy dobrych praktyk są dostępne na dedykowanej projektowi stronie: https://www.analizy.pl/dobre-praktyki-informacyjne oraz w serwisie IZFiA: https://www.izfa.pl/standardy-rekomendacje-i-kodeksy

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami / IZFiA, Analizy Online