Sekcja Banków Spółdzielczych ZBP o rozmowach z członkami Komitetu Stabilności Finansowej

Sekcja Banków Spółdzielczych ZBP o rozmowach z członkami Komitetu Stabilności Finansowej
Obrady Sekcji Banków Spółdzielczych ZBP 18.02.2020 r. Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
18 lutego 2020 r. obradowała Sekcja Banków Spółdzielczych ZBP. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Sekcji Bartosz Kublik, prezes Zarządu BS Ostrowia Mazowiecka. Informację dotyczącą bieżących działań Zarządu i Biura ZBP przedstawił Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

W dyskusji wskazano, że nadmiar regulacji nie wyklucza zmian w obszarach, gdzie dotychczasowe zapisy nie gwarantują egzekwowania celów zakładanych przez legislację #ZBP #BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza

Prezes ZBP omówił serię rozmów z członkami Komitetu Stabilności Finansowej w KNF, BFG, NBP oraz Ministerstwie Finansów.

Na spotkaniu z sejmową Komisją Finansów Publicznych wiceprezes BFG akcentował sukces, jakim było powołanie w obu Zrzeszeniach Spółdzielczych Systemów Ochrony.

Przedmiotem rozmów była analiza wymogu MREL tak, aby wdrożyć rozwiązania sankcjonujące realne potrzeby i możliwości w tym względzie. Wskazano, że wdrożenie PolishAPI wypełnia dyspozycję dyrektywy PSD2. Szczegółowej analizie poddano skutki, jakie dla sektora generują orzeczenia TSUE.

Program Czyste Powietrze oraz Zielony Ład  o czym Zarząd ZBP rozmawiał w NFOŚ to szansa dla bankowości lokalnej.

Rozporządzenie ws. czynności bankowych

Wiceprezes ZBP mec. Jerzy Bańka w uzupełnieniu informacji wskazał na wagę prac nad projektem Rozporządzenia ministra finansów dotyczącego dokumentów rejestrujących czynności bankowe.

Postulaty środowiska zgłoszono także w odniesieniu do projektu regulacji dedykowanych obrotowi wierzytelnościami. Tzw. małe TSUE z 11 września 2019 rodzi niekorzystne warunki w zakresie rozliczeń z tytułu kredytów spłaconych przed terminem. Stosowne rekomendacje skierowano do UOKiK.

Zapowiedź WZ ZBP

Na spotkaniu z Prezesem NBP podniesiono z kolei ryzyka prawne, wynikające z konwersji kredytów denominowanych we frankach i złożono propozycje zmian w ustawie Prawo bankowe.

Zebrani przyjęli także projekt Uchwały programowej WZ ZBP w sprawie głównych kierunków działania Związku Banków Polskich w latach 2020 − 2023 oraz informację o przygotowaniach do obrad XXXIII Walnego Zgromadzenia ZBP zaplanowanego na 23 kwietnia 2020 roku.

W toku dalszych prac Sekcja Banków Spółdzielczych ZBP zarekomendowała do udziału w pracach Rady Związku, której wybór nastąpi na Walnym Zgromadzeniu ZBP kandydatury Bartosza Kublika,  Artura Adamczyka, Mirosława Skiby i Cezarego Maciejewskiego. Wskazano również przedstawicieli Sekcji do udziału w pracach Komisji XXXIII Walnego Zgromadzenia ZBP.

BS API

Kolejnym punktem prac Sekcji była informacja na temat aktualnej sytuacji banków spółdzielczych oraz stanu prac nad BS API. Przedstawiono także wnioski i rekomendacje w zakresie alokowania części wpłat na BFG w gestię Spółdzielczych Systemów Ochrony.

W uzupełnieniu informacji na temat spotkania w NBP − prezes Bartosz Kublik poinformował zebranych, że na kanwie dyskusji o niedawnych wydarzeniach na Podkarpaciu podjęto z powodzeniem polemikę co do postrzegania sektora.

W efekcie teza, jakoby w obecnych realiach nie było przestrzeni dla mniejszych banków została skorygowana, gdyż poziom integracji w ramach zrzeszeń i skapitalizowanie IPS-ów stanowi rękojmię bezpieczeństwa depozytów.

Rekomendacje Konwentu

W kolejnym punkcie szczegółowo omówiono rekomendacje Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

W dyskusji wskazano, że nadmiar regulacji nie wyklucza zmian w obszarach, gdzie dotychczasowe zapisy nie gwarantują egzekwowania celów zakładanych przez legislację.

Wyzwaniem jest zmiana stanu prawnego w zakresie gwarantowana depozytów samorządowych. Poziom skapitalizowania w IPS-ach oraz informacja w tym zakresie spotkała się ze zrozumieniem posłów, ale praca z samorządami musi wzmocnić świadomość siły i wiarygodności obu grup kapitałowych. 

Fot. aleBank.pl

Źródło: alebank