Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Fot. stock.adobe.com / Tomasz Warszewski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zmierzający do wprowadzenia jednolitych rozwiązań dotyczących przyznawania i wypłaty świadczeń, a także usprawnienie funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Projekt został przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej.

„Projekt ustawy przewiduje zmiany dotyczące zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi, prawa do świadczeń, usprawnienia obsługi i uporządkowania działań płatników składek oraz usprawnienia obsługi prowadzenia rozliczeń z płatnikami składek” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Pogłębia się kryzys systemu emerytalnego >>>

W ocenie Rady Ministrów, nowe rozwiązania mają pozytywnie wpłynąć na spójność i jakość systemu ubezpieczeń.

Rozwiązania zaproponowane w projekcie

 W projekcie zaproponowano:

– wprowadzenie obowiązku przekazywania do ZUS niezbędnych danych do ustalenia uprawnień i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przez płatników i ubezpieczonych

– rozwiązanie problemu tzw. emerytur czerwcowych (braku waloryzacji kwartalnej i w konsekwencji niższych świadczeń dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu); emerytury mają być ustalane w taki sposób, jak w maju, jeśli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego

– wprowadzenie zmian dotyczących wypłat dla nowych świadczeniobiorców, którzy nabędą świadczenia od 1 stycznia 2022 r.; wypłata gotówkowa (za pośrednictwem operatora pocztowego) oraz za pośrednictwem banku będzie miała charakter równorzędny, bez uprzywilejowywania którejkolwiek z form wypłaty

– wprowadzenie możliwości ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w przypadku, gdy niezdolność ta powstała w okresach pobierania świadczeń opiekuńczych, za które nie było obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów

– wprowadzenie nowych zasad zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego (zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności, jak i z przerwą nie dłuższą niż 60 dni, ale niezależnie od tego czy niezdolność byłaby spowodowana tą samą, czy inną przyczyną)

– skrócenie okresu możliwości pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia do 91 dni

– wprowadzenie ograniczenia przekazywania korekt deklaracji ubezpieczeniowych tylko do 5 lat od momentu wymagalności składek

– ujednolicenie przepisów dotyczących częstotliwości zgłaszania wniosków o ponowne ustalenie wysokości świadczenia przez emerytów kontynuujących aktywność zawodową

– wprowadzenie obowiązku założenia Platformy Usług Elektronicznych przez wszystkich płatników składek od 1 stycznia 2023 r.

– wprowadzenie możliwość umorzenia, odroczenia lub udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przez ZUS

– uproszczenie procedury przy przyznawaniu prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

– uzyskanie przez ZUS dostępu do elektronicznego centralnego rejestru dotyczącego zezwoleń na pracę cudzoziemców

Nowe rozwiązania miałyby wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Źródło: ISBnews