Rada UE przyjęła rozporządzenie w sprawie płatności natychmiastowych

Rada UE przyjęła rozporządzenie w sprawie płatności natychmiastowych
Fot. stock. adobe.com / New Africa
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada UE przyjęła dziś (26.02.2024) rozporządzenie, które w pełni udostępni płatności natychmiastowe w euro konsumentom i przedsiębiorstwom w UE i krajach EOG. Nowe przepisy poprawią strategiczną autonomię europejskiego sektora gospodarczego i finansowego, ponieważ pomogą zmniejszyć nadmierną zależność od instytucji i infrastruktury finansowej z państw trzecich. Poprawa możliwości mobilizacji przepływów pieniężnych przyniesie korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom oraz umożliwi świadczenie innowacyjnych usług o wartości dodanej, czytamy na stronach Rady UE.

W dniu 7 lutego 2024 r. Parlament Europejski, po pierwszym czytaniu, przyjął rozporządzenie w sprawie płatności natychmiastowych w euro, potocznie określane jako Instant Payments Regulation – Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenia nr 260/2012 i (UE) 2021/1230 oraz dyrektywy 98/26/WE i (UE) 2015/2366 w odniesieniu do natychmiastowych poleceń przelewu w euro („Projekt Rozporządzenia Instant Payments” lub „Projekt IPR”)

Celem projektu Instant Payments Regulation – IPR jest stworzenie ram prawnych dla rozwoju przelewów natychmiastowych w euro.

Przepisy zakładają m.in. uprawnienie instytucji płatniczych do uczestnictwa w wyznaczonych systemach płatności (direct access), a także obowiązek weryfikacji danych odbiorcy przed dokonaniem transferu.

Dostawcy usług płatniczych powinni zapewnić, aby wszystkie rachunki płatnicze, do których można uzyskać dostęp dla poleceń przelewu, były również dostępne dla natychmiastowych poleceń przelewu przez 24 godziny na dobę i w każdym dniu kalendarzowym.

Czytaj także: Parlament Europejski przegłosował bankowe przelewy natychmiastowe

Płatności natychmiastowe poza strefą euro

Dostawca usług płatniczych znajdujący się w państwie członkowskim, którego walutą nie jest euro, nie powinien być zobowiązany do oferowania użytkownikom usług płatniczych usługi płatniczej polegającej na wysyłaniu natychmiastowych poleceń przelewu w euro powyżej limitu na transakcję, z rachunków płatniczych denominowanych w walucie krajowej tego państwa członkowskiego, w czasie gdy ten dostawca usług płatniczych nie wysyła, ani nie otrzymuje transakcji niebędących natychmiastowymi poleceniami przelewu w euro w odniesieniu do takich rachunków płatniczych. Limit ten powinien zostać ustalony przez właściwe organy i nie powinien być niższy niż 25 000 EUR.

Składanie poleceń przelewu instant na zasadach określonych w Projekcie IPR powinno być możliwe za pośrednictwem wszystkich tych samych kanałów inicjowania płatności, za pośrednictwem których płatnicy ci mogą składać zlecenia płatnicze dotyczące innych poleceń przelewu.

Czytaj także: Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego: 10 sekund na przelew w euro

Płatności natychmiastowe – limity i opłaty

Na wniosek użytkowników usług płatniczych dostawcy usług płatniczych powinni oferować użytkownikom usług płatniczych możliwość ustalenia limitu określającego maksymalną kwotę, która może zostać przesłana za pomocą natychmiastowego polecenia przelewu.

Wszelkie opłaty pobierane przez dostawców usług płatniczych od płatników i odbiorców w związku z wysyłaniem i otrzymywaniem natychmiastowych poleceń przelewu nie powinny być wyższe niż opłaty pobierane przez tego dostawcę usług płatniczych w związku z wysyłaniem i otrzymywaniem innych poleceń przelewu tego samego rodzaju.

Zgodnie z zasadami przewidzianymi w Projekcie Rozporządzenia Instant Payments, operacja przelewu natychmiastowego w euro ma być dostępna w każdym banku i ma trwać nie więcej niż 10 sekund.

Kluczowy obowiązek przewidziany w Projekcie IPR, czyli obowiązek umożliwienia odbierania i nadawania przelewów na zasadach określonych w projekcie w krajach strefy euro, zacznie obowiązywać odpowiednio 9 miesięcy (dla odbierania przelewów) i 18 miesięcy (dla nadawania przelewów) po wejściu w życie aktu.

W stosunku do dostawców usług płatniczych, którzy zlokalizowani są w państwach członkowskich spoza strefy euro, obowiązek odbierania i nadawania przelewów instant euro zacznie obowiązywać po 33 miesiącach (dla odbierania) i po 39 miesiącach (dla nadawania) od dnia wejścia w życie.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte po pierwszym czytaniu w sprawie Projektu IPR zostało skierowane do Rady UE, Komisji Europejskiej i do parlamentów poszczególnych państw członkowskich. Rada UE przyjęła dziś (26.02.2024) to rozporządzenie.

Czytaj także: Przelew natychmiastowy powinien być standardem wg 34% klientów banków

Źródło: Rada UE, gov.pl