Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny będzie dostępny dla Polaków

Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny będzie dostępny dla Polaków
Fot. stock.adobe.com / okolaa
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym, przedłożony przez ministra finansów, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

„Projekt ustawy przewiduje powstanie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE).

Rozwiązanie ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę.

Jego największą wartością będzie możliwość inwestowania transgranicznego, a także przenoszenia OIPE przy zmianie miejsca zamieszkania, z jednego do innego państwa członkowskiego UE” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Czy Polacy będą mieli europejskie emerytury?

OIPE – najważniejsze rozwiązania

* W Polsce za zbliżony produkt do OIPE można uznać IKE (indywidualne konto emerytalne), które funkcjonują w III filarze emerytalnym. Dlatego w OIPE zastosowane zostaną podobne rozwiązania podatkowe jak w IKE.

* Wprowadzone zostaną zwolnienia z opodatkowania dochodów generowanych w czasie oszczędzania na subkoncie OIPE. Dotyczyć to będzie także dochodów powstałych w momencie wypłaty środków z takiego subkonta, po zrealizowaniu celu oszczędzania.

* Roczny limit wpłat na OIPE będzie stanowił kwotę odpowiadającą 3-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Przykładowo, w 2023 r. wysokość wpłat na OIPE w naszym kraju wynosiłaby maksymalnie 20 805 zł.

* Aby zachować równość osób, które oszczędzają w ramach OIPE w Polsce i na terytorium innego państwa UE, wprowadzone zostanie zwolnienie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym świadczeń z OIPE.

* Limit kosztów i opłat związanych z prowadzeniem OIPE będzie wynosił 1% zgromadzonego kapitału.

* Oszczędzający, którzy zmienią miejsce zamieszkania w UE, będą mogli dalej dokonywać wpłat na OIPE, który wykupili w państwie swojego pierwotnego miejsca zamieszkania. Zachowają oni przy tym prawo do korzyści związanych z nieprzerwanym inwestowaniem w ten sam produkt.

* Rejestrację, oferowanie oraz dystrybucję OIPE w Polsce nadzorować będzie Komisja Nadzoru Finansowego, wymieniono w informacji.

Czytaj także: Polacy coraz bliżej emerytur z III filara Unii Europejskiej

Fundusze własne w SKOK-ach

„Projekt przewiduje ponadto realizację rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej, jeśli chodzi o poprawę i wzmocnienie bazy kapitałowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK).

Chodzi o spełnienie przez kasy wymagań dotyczących m.in. minimalnego poziomu funduszy własnych” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews