Nowy Przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich

Nowy Przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich
Przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich Krzysztof Karwowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie. Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniu 13 kwietnia 2023 r. odbyło się zdalne Posiedzenie Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich z udziałem 47 Członków Związku Banków Polskich, wśród których znaleźli się przedstawiciele Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB Bank S.A. W Posiedzeniu uczestniczyły również 2 Podmioty stowarzyszone z ZBP tj. Systemy Ochrony Instytucjonalnej: IPS BPS i SGB.

Drugie Posiedzenie Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających w 2023 r.
Źródło: ZBP

Przedmiotem posiedzenia Sekcji BS i BZ był wybór nowego Przewodniczącego Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich oraz przedstawienie informacji nt. propozycji aktualizacji Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

Uczestnicy Posiedzenia Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich
Uczestnicy Posiedzenia Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich. Źródło: ZBP

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Sekcji BS i BZ – Pan Bartosz Kublik, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, który jednocześnie złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Sekcji BS i BZ.

W tym punkcie agendy Posiedzenia Sekcji BS i BZ Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich oraz Pan dr Tadeusz Białek Wiceprezes Związku Banków Polskich w imieniu Zarządu ZBP podziękowali Panu Prezesowi Bartoszowi Kublikowi ustępującemu z funkcji Przewodniczącego Sekcji BS i BZ za wieloletnią, pełną zaangażowania współpracę w Radzie Związku oraz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających, jak również za osobisty wkład wniesiony na rzecz rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Polsce.

Następnie Pan Prezes Bartosz Kublik oraz Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich przeprowadzili wybory na nowego Przewodniczącego Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich. W tej części Posiedzenia Sekcji Członkowie Związku Banków Polskich mieli możliwość zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego Sekcji BS i BZ. Prezes Zarządu SGB-Banku – Pan Mirosław Skiba przedstawił kandydaturę Pana Krzysztofa Karwowskiego, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie, który wyraził zgodę na objęcie tej funkcji. W wyniku przeprowadzonych wyborów Pan Prezes Krzysztof Karwowski, został wybrany na nowego Przewodniczącego Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP.

„W ostatnich latach bankowość spółdzielcza w Polsce przebyła długą drogę. Mamy dziś zupełnie inną, lepszą architekturę instytucjonalną sektora w postaci systemów ochrony. Jesteśmy gotowi do zmierzenia się z wyzwaniami bieżącymi, jak choćby reforma wskaźników referencyjnych. Są też wyzwania o charakterze strukturalnym, jak globalizacja.

Środowisko bankowości spółdzielczej obserwując gospodarkę realną na jej najbardziej podstawowym poziomie zwracało od dawna uwagę, że bezkrytyczne poddanie się globalizacji oraz rewolucji cyfrowej może mieć bolesne skutki uboczne. Chodzi nie o negowanie globalizacji i cyfryzacji! Chodzi o mądre korygowanie jej skutków, dzielenie jej owoców oraz tworzenie silniejszych struktur lokalnych!” – powiedział Pan Bartosz Kublik – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, ustępujący z funkcji Przewodniczącego Sekcji BS i BZ ZBP.

Podziękowania Zarządu ZBP dla Przewodniczącego Sekcji BS i BZ. od lewej: dr Tadeusz Białek - Wiceprezes Związku Banków Polskich, Bartosz Kublik - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej ustępujący z funkcji Przewodniczącego Sekcji BS i BZ ZBP.
Podziękowania Zarządu ZBP dla Przewodniczącego Sekcji BS i BZ. od lewej: dr Tadeusz Białek – Wiceprezes Związku Banków Polskich, Bartosz Kublik – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej ustępujący z funkcji Przewodniczącego Sekcji BS i BZ ZBP. Źródło: ZBP

„Sięgamy po wzorce za zachodnią granicę. Tam działa symbioza lokalnych władz, lokalnych banków oraz niemieckich firm rodzinnych, które często przeobraziły się w globalne. Budujmy na tych wzorcach. Zawsze powtarzam, że polski sektor Banków Spółdzielczych, który obsługuje 20% MŚP, 60% rolników oraz odpowiada w 40% za finansowanie JST to jest polska specjalność. Wyróżnia nas to na tle państw Europy Centralnej, które przeszły transformację. Sektor bankowości spółdzielczej pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie dostępu do usług finansowych oraz środków pomocowych w Polsce gminnej. To rola nie do przecenienia… Natomiast globalizacja nagle się nie zatrzyma, dlatego musimy wzmacniać się oddolnie, gdyż zawsze będziemy konkurować z mocnymi graczami. Jedną z metod jest integracja! Procesy integracyjne zachodzą poziomo i pionowo. Łączą się ze sobą Banki Spółdzielcze, ale też dochodzi do ściślejszej współpracy między Bankami Zrzeszonymi i Bankiem Zrzeszającym. Tak jest w krajach, gdzie bankowość spółdzielcza ma znaczenie” – dodał Prezes Bartosz Kublik.

Pan Przewodniczący Krzysztof Karwowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie, jako nowo wybrany na kierującego pracami Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP określił największe wyzwania jakie stoją przed sektorem bankowości spółdzielczej w najbliższym czasie, wskazując je tym samym jako priorytetowe dla prac izby.

„Wybór na Przewodniczącego Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP to dla mnie ogromne wyróżnienie i zobowiązanie. Kontynuacja działań mojego poprzednika Prezesa Bartosza Kublika – na rzecz rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Polsce – w Radzie Związku oraz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających jest niezwykle ważna. Kwestia roli bankowości spółdzielczej w społecznej gospodarce rynkowej jest sprawą o fundamentalnym znaczeniu, dlatego jednym z priorytetów dla prac Sekcji BS i BZ ZBP będą działania zmierzające do minimalizacji negatywnego wpływu na Banki Komercyjne i Spółdzielcze transformacji reformy wskaźników referencyjnych i zastąpienie WIBOR-u WIRON-em.” – powiedział Pan Prezes Krzysztof Karwowski, Przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich.

Nowy Przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich Krzysztof Karwowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie
Nowy Przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich Krzysztof Karwowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie. Źródło: ZBP

„Kolejnym wyzwaniem z jakim przyjdzie się nam zmierzyć jest problematyka pojawiających się już działań zmierzających do kwestionowania umów kredytowych w oparciu o zarzuty dotyczące WIBOR-u, bo to w takim samym stopniu albo nawet większym dotyka zarówno Banki Spółdzielcze, jak i Banki Komercyjne, w przeciwieństwie do problemów odnoszących się do kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich. W tej chwili i właściwie już zawsze, ogromnym, ciągłym wyzwaniem i to oczywiście dla całego sektora bankowego niezmiennie pozostaje konieczność podejmowania działań w zakresie cyberbezpieczeństwa, nieustająca edukacja klientów w tym obszarze, ale także działania zmierzające do adekwatnej legislacji, a w następstwie orzecznictwa sądowego w tym zakresie. Ponadto ważnym elementem dla całego sektora bankowego jest dbałość o tworzenie dobrych rozwiązań prawnych, które jego dotyczą i tutaj na pewno istotną kwestią pozostanie wspomniana już transformacja WIBOR’u na WIRON czy zmiana przepisów związanych z tworzeniem rezerw odnoszących się do kredytów.” – dodał Prezes Krzysztof Karwowski.

W kolejnym punkcie agendy Posiedzenia Sekcji BS i BZ Pan dr Mariusz Zygierewicz, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego i Rozwoju Kadr Bankowych ZBP przedstawił wypracowane w grupie roboczej propozycje aktualizacji Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków oraz omówił kolejne kroki, które będą podejmowane przez Związek Banków Polskich oraz Członków ZBP, w tym zakresie w najbliższym czasie.

Następnie odbyła się dyskusja na ten temat z udziałem Systemów Ochrony Instytucjonalnej BPS i SGB, Banków Spółdzielczych oraz Banków Zrzeszających.

Dyskusja ws. propozycji aktualizacji Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko
Dyskusja ws. propozycji aktualizacji Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko. Źródło: ZBP

W sprawach różnych Pan dr Tadeusz Białek, Wiceprezes Związku Banków Polskich przekazał uczestnikom spotkania informację o trwających pracach Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych, a także przypomniał o kwestiach formalnych związanych z udziałem w obradach XXXVI Walnego Zgromadzenia ZBP.

Na zakończenie Pan Łukasz Bogusz, Sekretarz Sekcji BS i BZ zaprosił Członków Związku Banków Polskich i Podmioty stowarzyszone z ZBP do rejestracji udziału w Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej (31.05-01.06.2023 r.)
(link: https://konferencje.bank.pl/konferencje/forum-technologii-bankowosci-spoldzielczej-2023/) oraz dokonywania zgłoszeń rozwiązań technologicznych na rzecz rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Konkursie „Spółdzielcza Technologia Roku 2022” (link: https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/III-edycja-Konkursu-Spoldzielcza-Technologia-Roku-2022).

Wobec wyczerpania programu Posiedzenia Sekcji BS i BZ podziękowano uczestnikom spotkania za obecność oraz czynny udział w dyskusji.

Łukasz Bogusz, Doradca Zarządu, Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających, Związek Banków Polskich Kontakt e-mail: Lukasz.Bogusz@zbp.pl
Autor: Łukasz Bogusz, Doradca Zarządu, Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających, Związek Banków Polskich. Kontakt e-mail: Lukasz.Bogusz@zbp.pl
Źródło: BANK.pl