Nowe przepisy CRR/CRD uwzględnią postulaty ZBP

Nowe przepisy CRR/CRD uwzględnią postulaty ZBP
Fot. stock.adobe.com / manassanant
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
27 czerwca 2023 r. ogłoszono osiągnięcie porozumienia w trilogu w sprawie najnowszego pakietu bankowego dotyczącego finalizacji wdrożenia założeń Bazylei III do porządku prawnego Unii Europejskiej w przepisach CRR i CRD. Nowe przepisy uwzględniają też uwagi polskiego sektora bankowego.

W ramach porozumienia uzgodniono, jak stosować tzw. minimalny próg kapitałowy, który ogranicza swobodę banków do obniżania wymogów kapitałowych obliczanych przy użyciu modeli wewnętrznych, a także rozwiązania przejściowe dające uczestnikom rynku czas na dostosowanie się.

Postanowiono też wprowadzić ulepszenia w obszarze ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego i ryzyka operacyjnego, a także uwzględnić w szerszym stopniu zasadę proporcjonalności przepisów nadzorczych w odniesieniu do małych i niezłożonych instytucji.

Zharmonizowane zostaną również przepisy dotyczące oceny kompetencji i reputacji służące sprawdzeniu, czy członkowie organów zarządczych instytucji kredytowych oraz osoby na kluczowych stanowiskach są odpowiedni do pełnienia danych funkcji.

Uwzględnione postulaty ZBP

Warto odnotować także, że w treści przepisów uwzględnione zostaną również postulaty Związku Banków Polskich prezentowane na forum Unii Europejskiej.

Po pierwsze, chodzi o nowelizację art. 429a CRR dotyczącego wyjątku od obliczania wskaźnika dźwigni (LR, leverage ratio) dla zrzeszających banków spółdzielczych w odniesieniu do środków deponowanych przez zrzeszane spółdzielcze banki. Poprawka ta została uwzględniona zarówno w wersji zaproponowanej przez Parlament, jak w podejściu ogólnym Rady, dzięki szeroko zakrojonym działaniom ZBP na forum obu tych instytucji.

Ponadto, w treści uzgodnionego stanowiska znalazły się nowelizacje art. 468 i 500a CRR dotyczące odpowiednio preferencyjnego traktowania wyceny obligacji skarbowych oraz obniżone wagi ryzyka ekspozycji na obligacje skarbowe denominowane w innej walucie niż waluta krajowa.

Związek Banków Polskich wraz z innymi krajowymi związkami bankowymi z Europy środkowej skutecznie zabiegał o wydłużenie stosowania tych przepisów, przyjętych pierwotnie w ramach tzw. CRR quick fix w 1 połowie 2020 r. W znowelizowanych przepisach przewiduje się stosowanie art. 468 do końca 2025 roku. Wagi ryzyka w art. 500a CRR będą wynosiły 0% do końca 2024 r., 20% do końca 2025 roku i 50% do końca 2026 roku.

Treść ostatecznie uzgodnionych przepisów powinny pojawić się z końcem października 2023 roku, po zakończeniu prac legislatorskich i tłumaczeń.

Piotr Gałązka - prawnik, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej
Piotr Gałązka – prawnik, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej. Pełni funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli, gdzie odpowiada za monitorowanie prac legislacyjnych UE. Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Unii Europejskiej University of Cambridge i Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej. Członek Rady Interesariuszy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Źródło: BANK.pl