Parlament Europejski przyjmuje korzystne stanowisko dla systemu IPS polskiego sektora banków spółdzielczych

Parlament Europejski przyjmuje korzystne stanowisko dla systemu IPS polskiego sektora banków spółdzielczych
Delegacja IPS i ZBP w Brukseli, luty 2024,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas ostatniego plenarnego posiedzenia Parlamentu Europejskiego tej kadencji w końcu kwietnia 2024 r., europosłowie przyjęli stanowisko PE w pierwszym czytaniu, które będzie stanowiło podstawę do rozmów z Radą w negocjacjach podczas trilogu, pisze dr Piotr Gałązka, dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli, gdzie odpowiada za monitorowanie prac legislacyjnych UE.

Przegląd Ubezpieczenia Depozytów w Zarządzaniu Kryzysowym (CMDI) zawiera zmiany w dyrektywie BRRD, rozporządzeniu SRMR i dyrektywie DGSD. Celem pakietu jest lepsza ochrona deponentów.

Posłowie zgodzili się, że ramy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinny być stosowane do każdego banku, w przypadku, gdy ocenia się, że leży to w interesie publicznym, niezależnie od jego wielkości. Wyjaśnili również, że bank może pełnić krytyczną funkcję na poziomie regionalnym.

Interesy polskiego sektora spółdzielczego

Zgodnie z projektem działanie w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinno być traktowane jako działanie w interesie publicznym, jeżeli likwidacja instytucji w ramach zwykłego postępowania upadłościowego nie spełniłaby celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (takich jak zapewnienie ciągłości funkcji krytycznych, uniknięcie znaczącego niekorzystnego wpływu na system finansowy, ochrona funduszy publicznych i ochrona deponentów) w sposób bardziej skuteczny.

Z perspektywy polskiego rynku bankowego warto odnotować ze stanowisko PE ostatecznie, mimo wcześniej zaproponowanych poprawek, odrzuciło poprawki zmieniające art 13 ust. 1 DGSD, który jest kluczowy dla funkcjonowania obu IPS w sektorze bankowości spółdzielczej.

Poprawka zakładała eliminację przepisu, który obecnie pozwala bankom członkowskim IPS redukować odpowiednio składkę do BFG tak, by pozostałą jej część przekazywać do IPS celem budowania funduszy pomocowych. Gdyby proponowana zmiana została przyjęta przez PE to IPS-y straciłyby możliwość zwiększania funduszy pomocowych, których celem jest wspieranie płynności banków spółdzielczych objętych ochroną IPS. Jest to zatem przepis ustrojowo najistotniejszy dla dalszego rozwoju systemu ochrony instytucjonalnej.

Działania ZBP w interesie IPS

Należy mieć na uwadze, że działania ZBP miały kluczowe i najistotniejsze znaczenie dla ostatecznego kształtu stanowiska PE w tym zakresie i uwzględnienia argumentów przedstawionych przez przedstawicieli IPS w Polsce.

W pierwszej kolejności stały monitoring prac legislacyjnych prowadzonych przez Przedstawicielstwo ZBP w Brukseli pozwolił na przekazanie zarządom obu IPS w odpowiednim momencie informacji o poprawkach przedłożonych przez posła sprawozdawcę do projektu nowelizacji DGSD zaproponowanego przez Komisję Europejską.

Po drugie, dzięki stałej obecności w Brukseli oraz zbudowanymi zaufaniu i wizerunkowi ZBP, możliwe było po podniesieniu obaw przez IPS co do wybranych poprawek, niezwłoczne (w przeciągu kilkunastu godzin) przedstawienie naszych wątpliwości polskim posłom do PE i zwrócenie się o podjęcie działań i zgłoszenie odpowiednich poprawek.

Po trzecie, Przedstawicielstwo ZBP w Brukseli zorganizowało w lutym 2024 r. wizytę w Brukseli reprezentantów Zarządów obu IPS oraz ekspertów, którzy pokazali model funkcjonowania systemu ochrony instytucjonalnej w polskiej bankowości spółdzielczej przedstawicielom Komisji Europejskiej oraz reprezentantom polskiego Stałego Przedstawicielstwa, jak również polskim posłom.

Dzięki temu udało się znacząco zniwelować deficyt informacji na temat sposobu działania IPS w Polsce (odmiennego i niekiedy bardziej efektywnego niż w niektórych krajach tzw. „starej” UE), a co za tym idzie, zbudować przeświadczenie wśród najważniejszych interesariuszy procesu legislacyjnego, że zgłaszane przez nas poprawki są obiektywnie słuszne.

Po czwarte zaś, działania ZBP pozwoliły na kolejnych etapach prac legislacyjnych w PE zapewnić przedstawicielom obu IPS pełną i najświeższą wiedzę na temat rozwoju tychże prac. Ponadto, ZBP stale doradzał obu IPS w zakresie podejmowania czynności na poziomie UE.

Podsumowując powyższe działania, aktywność Związku Banków Polskich na poziomie Brukseli w tym zakresie była nieporównywalna z jakąkolwiek działalnością innej polskiej organizacji. Jesteśmy zadowoleni, że nasze wysiłki przyniosły na tym etapie prac legislacyjnych pozytywny skutek.

dr Piotr Gałązka - prawnik, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej
Piotr Gałązka – doktor nauk prawnych, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej. Pełni funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli, gdzie odpowiada za monitorowanie prac legislacyjnych UE. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Unii Europejskiej University of Cambridge i Uniwersytetu Warszawskiego. sekretarz Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej. Członek Rady Interesariuszy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
Źródło: BANK.pl