Nie żyje Andrzej Nowina-Jankowski, były wiceprezes Sądu Polubownego przy ZBP

Nie żyje Andrzej Nowina-Jankowski, były wiceprezes Sądu Polubownego przy ZBP
Andrzej Nowina-Jankowski,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Andrzej Nowina-Jankowski, był ekspertem w zakresie prawa cywilnego i bankowego, zaangażowanym w działalność na rzecz polskiego sektora finansowego. Uczestniczył w przygotowywaniu statutu Związku Banków Polskich, był także autorem regulaminu Sadu Polubownego przy ZBP, w którego składzie zasiadał przez długie lata, pełniąc m.in. funkcję sekretarza i wiceprezesa.

Andrzej Nowina-Jankowski ze Związkiem Banków Polskich był związany od samego początku – jako radca prawny PKO Banku Polskiego uczestniczył w pracach redakcyjnych nad zapisami statutu ZBP. Osobiście też uczestniczył w uzgadnianiu ostatecznej treści tego dokumentu podczas zebrania założycielskiego Związku 24 stycznia 1991 r.

Także i w kolejnych latach Andrzej Nowina-Jankowski wykazywał aktywne zaangażowanie w działalność izby gospodarczej polskiego sektora bankowego, zapewniając obsługę prawną Biura ZBP, aktywnie uczestniczył w pracach legislacyjnych nad przepisami regulującymi działalność banków.

Równolegle uczestniczył w pionierskim jak na owe czasy przedsięwzięciu, jakim było utworzenie przy ZBP Sądu Polubownego. To spod ręki Zmarłego wyszedł regulamin tego organu arbitrażowego, był on też pierwszym sekretarzem Sądu Polubownego, a następnie jego wiceprezesem.

Dziś, z perspektywy czasu, śmiało można powiedzieć, iż inicjatywa tworzenia sektorowego sądownictwa polubownego, w czym Andrzej Nowina-Jankowski odegrał kluczową rolę, wyprzedzała o wiele lat współczesne trendy europejskie, zgodnie z którymi rozstrzyganie sporów pomiędzy dostawcami usług a ich klientami na drodze arbitrażu powinno mieć charakter priorytetowy.

Także i w kolejnych latach Zmarły aktywnie uczestniczył w budowie bezpiecznego i stabilnego rynku finansowego w Polsce, wchodząc m.in. w skład pierwszego zarządu utworzonego pod koniec roku 1994 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Funkcję tę pełnił do roku 1998.

Za swą wieloletnią i owocną działalność na rzecz polskiego rynku finansowego został w roku 2011 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego.

W 2016 roku został uhonorowany Złotym medalem Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich.

Źródło: BANK.pl