Nie będzie szkoleń BHP dla pracowników biurowych?

Nie będzie szkoleń BHP dla pracowników biurowych?
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd chce, aby pracownicy administracyjna – biurowi, którzy zwykle nie są narażeni na czynniki szkodliwe dla zdrowia, byli w określonych okolicznościach zwolnieni z odbywania okresowych szkoleń bhp. Nad odpowiednimi zmianami w kodeksie pracy pracuje już Sejm

#MałgorzataJankowska: Obecnie #KodeksPracy nazbyt rygorystycznie wdraża regulacje unijne w sprawie szkoleń #BHP

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (druk sejmowy nr 2862), ma na celu, jak piszą jego autorzy w uzasadnieniu uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Jednym z rozwiązań, które odciążyć mają pracodawców jest ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach o najniższych wskaźnikach wypadkowości i warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

Teraz każdy pracownik musi być przeszkolony

Obecnie bez względu na to, na jakim stanowisku pracownik jest zatrudniony ma obowiązek odbywania wstępnych i okresowych szkoleń bhp. Przesądza o tym art. 237 [3] § 2 kp, zgodnie, z którym pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Tymczasem jak wynika z art. 12 dyrektywy Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) (Dz. Urz. UE L 183 z 29.06.1989, str. 1), pracodawca powinien zapewnić, aby każdy pracownik otrzymał odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, w szczególności w postaci przyswojenia informacji i instrukcji specyficznych dla swojego miejsca pracy lub rodzaju wykonywanych czynności:

– podczas przyjmowania do pracy,

– w wypadku przeniesienia na inne stanowisko robocze,

– w wypadku wprowadzenia nowego wyposażenia lub zmiany wyposażenia miejsca pracy,

– w wypadku wprowadzenia nowej technologii.

Szkolenie powinno być:

– dostosowane, z uwzględnieniem charakteru występujących nowych lub zmienionych zagrożeń, oraz

– powtarzane okresowo, jeżeli jest to konieczne.

Zdaniem rządu oznacza to, że obecnie Kodeks pracy nazbyt rygorystycznie wdraża regulacje unijne w sprawie szkoleń, obejmując wszystkich pracowników obowiązkiem odbywania szkoleń okresowych, a nie ograniczając się jedynie – jak to jest wskazane w dyrektywie – do sytuacji, gdy jest to konieczne i uzasadnione.

Pracownicy administracyjno-biurowi bez szkoleń okresowych

Dlatego proponuje, aby pracownicy administracyjno-biurowi, byli w określonych okolicznościach wyłączeni z takiego obowiązku szkoleniowego. Dla tych pracowników konieczność powtórzenia szkolenia bhp uzależniona byłaby od tego, do jakiej kategorii ryzyka zostałby zakwalifikowany zatrudniający ich pracodawca. Chodzi tu kategorię ryzyka danej grupy działalności, określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005).

Decyduje kategoria ryzyka

Projekt ustawy zakłada, zatem, by szkolenia okresowe bhp pracowników nie było wymagane dla pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba, że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226, wynika, że jest to konieczne.

Należy podkreślić, że są to grupy działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

Przy czym jeśli kategoria ryzyka pracodawcy, u którego zatrudnieni są wymienieni pracownicy, uległaby zmianie na wyższą takie szkolenie oczywiście musieliby przejść. Pracodawca będzie zobowiązany je przeprowadzić w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

 Ważne

Kategorię ryzyka, od której uzależniony ma być wymóg odbycia przez pracownika szkolenia okresowego, ustala się dla grupy działalności w zależności od ryzyka określonego rzeczywistymi wskaźnikami częstości, takimi jak: poszkodowani w wypadkach przy pracy ogółem, poszkodowani przy pracy śmiertelnie i ciężko, stwierdzone choroby zawodowe, zatrudnieni w warunkach zagrożenia. Informacje w zakresie powyższych wskaźników przekazują pracodawcy do ZUS.

Instruktaże zostają

Proponowane zmiany nie oznaczają też, co podkreślają autorzy projektu ustawy w uzasadnieniu, że pracownicy administracyjno- biurowi nie będą objęci obowiązkiem jakichkolwiek szkoleń i instruktaży.

Zgodnie, bowiem z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860, z późn. zm.), pracownik na stanowisku administracyjno-biurowym, na którym występują warunki narażenia na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, podlega instruktażowi stanowiskowemu (dodatkowemu szkoleniu).

Pracownik, który przenoszony jest na ww. stanowisko lub w przypadku wprowadzenia zmian warunków techniczno-organizacyjnych, zgodnie z § 11 tego rozporządzenia, jest zobowiązany odbyć instruktaż stanowiskowy.

Zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (druk sejmowy nr 2862) po pierwszym czytaniu, które odbyło się 3 października został skierowany Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Zmiany przewidziane w art.2 dotyczącym nowelizacji Kodeksu pracy mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.