Każdy obywatel Unii Europejskiej będzie miał indywidualny rachunek szkoleniowy?

Każdy obywatel Unii Europejskiej będzie miał indywidualny rachunek szkoleniowy?
Fot. stock.adobe,com / ra2 studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska proponuje wprowadzenie indywidualnych rachunków szkoleniowych i mikropoświadczenia, co ma służyć obywatelom Unii i cyfrowemu rynkowi pracy, pisze Szymon Stellmaszyk, Doradca Zarządu ZBP w Zespole ds. współpracy międzynarodowej.

Poprawa umiejętności w dobie rozwoju gospodarki cyfrowej i transformacji ekologicznej są niezbędne w warunkach szybko zmieniającego się rynku pracy i zapotrzebowania różnych sektorów.

Komisja Europejska podaje, że przy pewnym poziomie umiejętności cyfrowych wymaganym już w ponad 90 proc. obecnych miejsc pracy, tylko 56 proc. dorosłych posiadało podstawowe umiejętności cyfrowe w 2019 r.

Tymczasem  w Europie problemem jest słabe zainteresowanie regularnymi działaniami edukacyjnymi po zakończeniu etapu kształcenia i szkolenia wstępnego. Wynika to głównie z braku środków finansowych, czasu i świadomości korzyści płynących z doskonalenia zawodowego i uczenia się nowych umiejętności.

Komisja Europejska chce zapewnić wszystkim dorosłym dostęp do szkoleń, które byłyby dostosowane do potrzeb, przez całe życie zawodowe i niezależnie od aktualnego statusu zatrudnienia

Przywódcy unijni określili więc ambitny cel, zgodnie z którym w 2030 r. 60 proc. dorosłych osób powinno uczestniczyć każdego roku w różnego rodzaju szkoleniach.

Komisja wypełniając to zobowiązanie zaproponowała państwom członkowskim rozwiązania, które mają poprawić umiejętności pracowników, ofertę edukacyjną oraz możliwości zatrudnienia.

Indywidualne rachunki szkoleniowe

Koncepcja indywidualnych rachunków szkoleniowych i mikropoświadczeń nie jest jednak zaskoczeniem. Zapowiadano to od ubiegłego roku, ale przez ten czas zastanawiano się, jak praktycznie zmierzyć się z tą propozycją.  

Komisja Europejska chce zapewnić wszystkim dorosłym dostęp do szkoleń, które byłyby dostosowane do potrzeb, przez całe życie zawodowe i niezależnie od aktualnego statusu zatrudnienia.

W tym celu planowane jest usunięcie podstawowych barier, które uniemożliwiają szkolenia, jak motywacja, czas i finansowanie. Dlatego – zgodnie z wnioskami Komisji – państwa członkowskie i ich partnerzy społeczni powinny:  

  • stworzyć indywidualne (wirtualne) konta szkoleniowe i zapewnić uprawnienia do szkoleń wszystkim dorosłym w wieku produkcyjnym;
  • sporządzić wykaz szkoleń gwarantowanej jakości, które mają być istotne dla rynku pracy, kwalifikować się do finansowania w ramach indywidualnych rachunków szkoleniowych i być dostępne za pośrednictwem elektronicznego rejestru;
  • oferować możliwości poradnictwa zawodowego i walidacji nabytych wcześniej umiejętności, a także zapewniać płatny urlop szkoleniowy.

Państwa członkowskie będą decydować o konstrukcji indywidualnych kont, w tym np. o wysokości finansowania nabywanych uprawnień.

Mikropoświadczenia

Komisja chce również zapewnić funkcjonowanie mikropoświadczeń we wszystkich instytucjach, przedsiębiorstwach, sektorach i krajach.

Takie mikropoświadczenia mają służyć poświadczeniu efektów uczenia się w następstwie profesjonalnych kursów lub szkoleń. Mają one pomóc w poszerzaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do rozwoju zawodowego i osobistego.

W tym celu państwa członkowskie powinny uzgodnić:

  • jasną definicję mikropoświadczeń;
  • standardowe elementy ich opisu oraz;
  • kluczowe zasady ich projektowania i wydawania.

Zapewnienie wysokiej jakości mikropoświadczeń i przejrzysty sposób ich wydawania mają budować zaufanie do całego systemu oraz umożliwić wszystkim dorosłym zdobywanie nowych lub dodatkowych umiejętności w sposób dostosowany do potrzeb. Mikropoświadczenia będą oczywiście stanowić część oferty edukacyjnej objętej indywidualnymi rachunkami szkoleniowymi.

Dostawcą mikropoświadczeń będą instytucje edukacyjne i szkoleniowe, takie jak instytucje szkolnictwa wyższego i organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego, partnerzy społeczni, pracodawcy, przemysł, organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Mają one współpracować z rządami na etapie projektowania, dostarczania i wydawania mikropoświadczeń dla formalnego, pozaformalnego i nieformalnego uczenia się.

Teraz Wnioski Komisji dotyczące zaleceń Rady w sprawie indywidualnych rachunków szkoleniowych i mikropoświadczeń na rzecz uczenia się przez całe życie i szans na zatrudnienie będą przedmiotem negocjacji z państwami członkowskimi.

Po ich przyjęciu przez Radę Komisja będzie wspierać rządy i ich partnerów we wdrażaniu tych zaleceń.

Więcej. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_21_6477

Źródło: aleBank.pl