Getin Noble Bank: 133,1 mln zł straty netto w IV kw. i 559,39 mln zł w całym 2020 roku; nie ma ryzyka przymusowej restrukturyzacji?

Getin Noble Bank: 133,1 mln zł straty netto w IV kw. i 559,39 mln zł w całym 2020 roku; nie ma ryzyka przymusowej restrukturyzacji?
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Strata netto grupy Getin Noble Banku w czwartym kwartale 2020 roku wyniosła 133,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 245 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. Wynik okazał się 21 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się straty na poziomie 167,9 mln zł.

Oczekiwania trzech biur maklerskich, co do straty netto banku za IV kwartał, wahały się od 155,8 mln zł do 188 mln zł.

W całym 2020 roku strata netto wyniosła 559,4 mln zł i wynik był pod wpływem istotnych jednorazowych obciążeń związanych z sytuacją pandemiczną, jak i portfelem kredytów walutowych.

Czytaj także: KNF: Getin Noble Bank ma lepszą niż Idea Bank sytuację kapitałową i płynnościową >>>

Bank utworzył w ubiegłym roku utworzył rezerwę w wysokości 122 mln zł związaną z pandemią COVID-19 oraz 121 mln zł dodatkowej rezerwy portfelowej na ryzyko prawne kredytów walutowych.

Poziom łącznego współczynnika kapitałowego TCR dla grupy wynosi 8,59 proc. i jest poniżej wymagań regulacyjnych. Na koniec grudnia 2020 roku wskaźnik płynności LCR był powyżej norm regulacyjnych i wynosił 157 proc.

Aktualizacja planu naprawy grupy

Bank podał, że w połowie stycznia złożył wniosek do KNF z aktualizacją planu naprawy grupy i obecnie trwa postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Według wstępnych danych szacowany poziom łącznego współczynnika kapitałowego TCR na dzień 28 lutego 2021 r. wynosił 7,5 proc.

Czytaj także: Getin Noble Bank utworzył 110 mln zł rezerwy na ryzyko związane z kredytami frankowymi >>>

„(…) Zarząd banku nie spodziewa się zastosowania środków nadzorczych, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na założenie dotyczące kontynuacji działania banku na potrzeby sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego” – napisano w raporcie rocznym.

„Mając jednocześnie na uwadze nieznaczny stopień obniżenia całkowitego współczynnika kapitałowego poniżej progu (…) w opinii zarządu banku przekroczenie tej normy będzie miało charakter przejściowy, a skuteczna realizacja (…) działań w zakresie odbudowy współczynników adekwatności kapitałowej pozwoli na maksymalne skrócenie tego okresu” – dodano.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wzrósł do 241,6 zł z 233 mln zł rok wcześniej i był zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 248,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 243-253,6 mln zł).

Marża odsetkowa wzrosła z 1,9 proc. w 2019 roku do 2,1 proc. w 2020 roku.

Wynik z prowizji wzrósł do 26,5 mln zł z 22 mln zł i był 28 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 20,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 20 mln zł do 21 mln zł).

Bank podał, że osiągnięty koszt bazy depozytowej w IV kwartale 2020 roku był o 17 punktów bazowych niższy niż w III kwartale 2020 roku oraz o 111 punktów bazowych niższy od kosztu w IV kwartale 2019 roku.

W 2020 roku średni koszt pozyskania depozytów klientowskich wyniósł 1,2 proc. W grudniu 2020 roku wyniósł 0,7 proc. i był niższy w relacji do grudnia 2019 roku o 1,1 pp.

Koszty

Koszty w ostatnim kwartale 2020 roku wyniosły 191,2 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwań rynku (193,8 mln zł).

Odpisy (wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe oraz wynik z tytułu modyfikacji nieistotnych) wyniosły 75,3 mln zł, czyli były 34 proc. niższe od konsensusu odpisów na poziomie 114,1 mln zł (przedział wynosił 105-120 mln zł).

Koszt ryzyka kredytowego na koniec grudnia 2020 r. w wysokości 1,6 proc. był o 0,3 pp. poniżej poziomu z końca września 2020 roku.

Koszty ryzyka prawnego kredytów walutowych wyniosły w 2020 roku 121,3 mln zł.

Pod koniec 2020 roku bank był pozwany w 4.893 postępowaniach dotyczących kredytów indeksowanych do waluty CHF o łącznej wartości przedmiotu sporu 1.405 mln złotych, w tym w jednym postępowaniu grupowym dotyczącym 213 kredytów indeksowanych do CHF.

W 2020 roku poziom akwizycji rachunków ROR wyniósł łącznie 99,4 tys., czyli był niższy o 43 proc. niż w 2019 roku, a liczba prowadzonych na koniec 2020 roku rachunków wyniosła 1,1 mln, czyli była na podobnym poziomie jak na koniec 2019 roku.

Na spadek akwizycji nowych ROR w stosunku do roku 2019 miała wpływ w dużej mierze sytuacja epidemiczna oraz wprowadzone przez rząd ograniczenia w przemieszczaniu się, co przełożyło się na okresowe ograniczenie popytu na produkty bankowe.

W 2020 roku poziom sumy bilansowej spadł do 50,1 mld zł, czyli o 6,5 proc. Łączna wartość sprzedanych w 2020 roku kredytów wyniosła 5,3 mld zł, co oznaczało spadek o 27 proc.

Kredyty CHF stanowią 26,4 proc. wartości bilansowej netto całego portfela kredytów Getin Noble Banku.

Ugody ws. kredytów frankowych

Getin Noble Bank ocenia, że decyzja banku o udziale w procesie zawierania ugód z klientami kredytów frankowych powinna zostać poprzedzona analizą orzecznictwa, które ukształtuje się w konsekwencji uchwały Sądu Najwyższego – poinformował bank w raporcie rocznym.

„Ze względu na pytania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skierowane do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, jak również wysoką niepewność w przedmiocie treści rozstrzygnięcia prawnokształtującego, dotyczącego skutków abuzywności klauzul, a także dotychczasową linię orzecznictwa sądów powszechnych, zdaniem zarządu banku decyzja o udziale w procesie zawierania ugód z klientami winna zostać poprzedzona analizą orzecznictwa, które ukształtuje się w konsekwencji wspomnianej uchwały SN” – napisano w raporcie.

„Nie bez znaczenia pozostaną również stanowiska pozostałych Regulatorów, poziom wpływu finansowego przed i po opodatkowaniu oraz konsekwencje kapitałowe, w tym korekty regulacyjne poziomu wymogów kapitałowych związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi. Na moment publikacji niniejszego raportu Zarząd Banku, ani inny organ korporacyjny Banku nie podjął jakiejkolwiek decyzji dotyczącej udziału w procesie zawierania ww. ugód” – dodano.

W IV kwartale bank zawiązał dodatkową rezerwę portfelową na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w wysokości 110 mln zł.

Poziom łącznego współczynnika kapitałowego TCR dla grupy wynosi 8,59 proc. i jest poniżej wymagań regulacyjnych.

Getin Noble Bank odnotował 559,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 591,55 mln zł straty rok wcześniej, podał także bank w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 567,44 mln zł wobec 640,84 mln zł straty rok wcześniej.

Getin Noble Bank nie widzi ryzyka przymusowej restrukturyzacji

Getin Noble Bank nie widzi ryzyka, że będzie objęty procesem przymusowej restrukturyzacji – poinformował prezes banku Artur Klimczak. Luka kapitałowa banku wynosi około 1,4 mld zł.

„Nie widzimy takiego ryzyka” – powiedział podczas telekonferencji Klimczak.

Prezes ocenił, że bank ma nadal potencjał do poprawy kosztów finansowania.

Koszt odsetkowy bazy depozytowej w ostatnim kwartale wyniósł 0,73 proc., czyli był 17 pb poniżej poziomu z III kwartału i 111 pb. niżej niż rok wcześniej.

„Ten proces, jak myślimy, będzie nadal kontynuowany” – powiedział Klimczak.

„Bank ma bardzo mocną pozycję płynnościową” – powiedział Klimczak.

Prezes nie skomentował, czy bank uczestniczy w sektorowych pracach mających na celu wypracowanie zasad zawierania ugód z frankowiczami, zgodnymi z propozycją KNF.

Nie mamy żadnego stanowiska w tej sprawie, przynajmniej do czasu wyroku Sądu Najwyższego. Ten wyrok, jeśli zapadnie, może mieć mocny wpływ na to, jak ten bank, inne banki i klienci będą do tego podchodzili.

– powiedział Klimczak.

Koszt ryzyka kredytowego na koniec grudnia 2020 r. wynosił 1,6 proc. Bank podał, że w IV kwartale odnotował poprawę kosztu ryzyka we wszystkich liniach kredytowych.

Przedstawiciele Getinu podali, że jakość kredytów powracających z tzw. wakacji kredytowych jest zgodna z oczekiwaniami banku. W przypadku kredytów, którym aneksy się zakończyły, wskaźnik opóźnień (tzw. DPD90+) wynosi ok. 1-2 proc.

Bank oczekuje, że jakość kredytów się utrzyma, bądź będzie się poprawiała wraz poprawą sytuacji pandemicznej.

Według wstępnych danych szacowany poziom łącznego współczynnika kapitałowego TCR na dzień 28 lutego 2021 r. wynosił 7,5 proc. 

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews