Będą zmiany wysokości składek banków na rzecz systemu gwarancji depozytów?

Będą zmiany wysokości składek banków na rzecz systemu gwarancji depozytów?
Źródło: Stock Adobe, Vlad Kochelaevskiy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie profilu ryzyka banków i wyznaczania składek na BFG.

„Celem zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów jest dostosowanie przepisów rozporządzenia i załącznika do rozporządzenia do opublikowanych w dniu 21 lutego 2023 r. zmienionych wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie metod obliczania składek na rzecz systemu gwarancji depozytów” – napisano.

MF podaje, że proponowane zmiany nie mają wpływu na wielkość łącznych obciążeń z tytułu składek wnoszonych na fundusz gwarancyjny banków.

Projektowane zmiany zasadniczo dotyczą metodyki, w związku z czym warunkują wyłącznie podział łącznej kwoty składek, określonej na dany rok przez Radę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, pomiędzy poszczególne podmioty objęte obowiązkiem składkowym w danym kwartale” – napisano.

Jednocześnie, jak pisze MF zasady określania profilu ryzyka banków i oddziałów zagranicznych będą dodatkowo wymagały doszczegółowienia w metodach wyznaczania składek.

„Zmiana minimalnych wag wskaźników ryzyka oraz wzoru mającego zastosowanie dla celów przypisania każdemu podmiotowi wnoszącemu składkę całkowitej wagi ryzyka (ARW) z funkcji liniowej na funkcję wykładniczą spowoduje nieznaczne zmiany wysokości składek należnych od poszczególnych banków. W szczególności zmiany w rozporządzeniu spowodują wzrost znaczenia wskaźnika ROA na zagregowane oceny ryzyka (ARS) poszczególnych podmiotów przy jednoczesnym ograniczeniu znaczenia wskaźnika pokrycia wypływów netto” – napisano.

Źródło: BANK.pl