14-dniowy, nieprzerwany urlop wypoczynkowy dla samozatrudnionych i zwolnienie ze składki na ZUS?

14-dniowy, nieprzerwany urlop wypoczynkowy dla samozatrudnionych i zwolnienie ze składki na ZUS?
Fot. stock.adobe.com/olly
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy - Prawo przedsiębiorców (Druk nr 1120). Projekt ma na celu dodanie do Kodeksu pracy i Prawa przedsiębiorców postanowień, które będą gwarantować prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 dni dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, nie zatrudniających pracowników, czytamy w Newsletterze Prawa Pracy kancelarii prawnej SPCG.

Projektowana zmiana ma umożliwić krótkotrwałe, dobrowolne zawieszenia działalności gospodarczej, a tym samym skorzystanie z prawa do wypoczynku.

Takie zawieszenie zaś ma powodować zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) w okresie urlopowego zawieszenia działalności gospodarczej.

Proponowany termin wejście w życie nowelizacji to 1 stycznia 2022 roku.

Nowa definicja pracownika

Należy zaznaczyć, że ww. projekt ma dotyczyć osób spełniających pewne dodatkowe kryteria, co związane jest z proponowanym rozszerzeniem definicji pracownika z art. 2 Kodeksu pracy.

Zmiana ma umożliwić krótkotrwałe, dobrowolne zawieszenia działalności gospodarczej (…) zawieszenie zaś ma powodować zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS)

Zgodnie z projektem pracownikiem ma być już nie tylko osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, ale w zakresie uregulowanym w Kodeksie pracy – również osoba świadcząca pracę na podstawie innej umowy, w szczególności umowy o świadczenie usług, o ile wykonuje pracę osobiście, na stałe, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, w wymiarze dobowym czasu odpowiadającym wymiarowi nie mniejszemu niż 1/2 etatu umowy o pracę.

Warto zauważyć, że tego typu definicja może rodzić daleko idące konsekwencje i sugeruje chęć coraz większego zrównywania praw pracowników oraz osób samozatrudnionych lub pracujących na podstawie długoterminowych umów cywilnoprawnych, szczególnie jeśli osoby te współpracują przez dłuższy okres czasu z jednym kontrahentem.

Senacki projekt dot. urlopów dla samozatrudnionych

Co ciekawe, w Sejmie procedowany jest również inny projekt dotyczący urlopów osób samozatrudnionych, tj. senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 1087).

Projekt ten przewiduje, że przedsiębiorcy będący osobą fizyczną, prowadzący działalność gospodarczą nieprzerwanie przez okres przekraczający 6 miesięcy i niezatrudniający pracowników, powinni mieć możliwość skorzystania w danym roku kalendarzowym, w jednym wybranym przez siebie miesiącu, z obniżenia składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne o 50%, z tytułu realizacji prawa do wypoczynku.

Pełny tekst newslettera dostępny jest pod linkiem:

Źródło: Newsletter Prawa Pracy kancelarii prawnej SPCG