Zyski instytucji finansowych z prowadzenia PPK za 4, albo za ponad 10 lat?

Zyski instytucji finansowych z prowadzenia PPK za 4, albo  za ponad 10 lat?
Fot. stock.adobe.com/bnorbert3
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
II i III etap wdrożenia PPK odbył się w terminie i bez problemów dzięki większemu niż wymagały tego przepisy zaangażowaniu instytucji finansowych. Ponad połowa ankietowanych instytucji wskazała, że spodziewa się osiągnięcia zysku z prowadzenia PPK najwcześniej za 5-7 lat, wynika z badania Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, które zrzeszają TFI i PTE, instytucje finansowe zarządzające środkami w ramach PPK, przeprowadziły badanie wśród swoich członków, by zebrać doświadczenia po kolejnych etapach wdrożenia programu, wyciągnąć z nich wnioski i na tej bazie przygotować rekomendacje rozwoju systemu.

Nadzwyczajne zaangażowanie instytucji finansowych

Badanie pokazuje, że II i III etap wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych odbył się dzięki dużemu zaangażowaniu instytucji finansowych.

Zdaniem wszystkich badanych podmiotów zakres faktycznego wsparcia udzielonego pracodawcom przy wdrażaniu PPK przez instytucje finansowe przekroczył zakres obowiązków ustawowych. W opinii 71,4% ankietowanych zakres wsparcia był znacząco większy, a według 28,6% był większy od obowiązków ustawowych.

W badaniu dotyczącym I etapu wdrożenia PPK przeprowadzonym w 2020 roku 86,7% badanych uważało, że zakres wsparcia udzielony pracodawcom był większy od wymaganego ustawą, przy czym 66,7% uznało ten zakres za znacząco większy, a 20% za większy (13,3% nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie).

To pokazuje, że w II i III etapie wdrożenia instytucje finansowe były mocniej zaangażowane w pomoc pracodawcom, co wymagało od nich poświęcenia większych nakładów i środków.

Jednocześnie to także dzięki ich ponadnormatywnym działaniom kolejne etapy wdrożenia planów przebiegły w terminie i bez problemów.

– Budowa powszechnego, perspektywicznego systemu długoterminowych oszczędności, który będzie cieszył się zaufaniem i dobrą oceną uczestników, wymaga skoordynowanej współpracy i wysiłków wielu podmiotów. Instytucje finansowe doskonale rozumieją, jak potrzebny jest w Polsce taki system, a także swoją rolę w jego tworzeniu. Wykorzystując swoje zasoby, angażują się w ten proces i podejmują wiele inicjatyw, które wychodzą poza nałożone na nich prawem obowiązki – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IZFiA i prezes IGTE.

Największe wyzwania

Badane instytucje zidentyfikowały największe wyzwania, z jakimi spotkały się podczas II i III etapu wdrażania PPK.

W opinii połowy ankietowanych największą trudność stanowiły – przekonanie pracodawców do wyboru swojej oferty, zaspokojenie potrzeb lub spełnienie oczekiwań pracodawców w zakresie wsparcia wdrożenia oraz niepewność i ograniczenia związane z pandemią COVID-19 i jej następstwami.

Blisko połowa ankietowanych (42,9%) za wyzwanie uznała przekonanie pracodawców do PPK.

Co piąta instytucja (21,4%) wskazała na krótki czas na sprzedaż i wdrożenie planów, wygospodarowanie odpowiednich zasobów do skutecznego konkurowania o pozyskanie pracodawców, uzyskanie aprobaty oferty przez reprezentację pracowników i praktyczne stosowanie przepisów o PPK lub inny aspekt, jako na kwestię problematyczną.

Kiedy zyski z prowadzenia PPK?

Instytucje finansowe określiły również czas, w którym przy założeniu utrzymania posiadanych udziałów w rynku, będą osiągały zysk z prowadzenia PPK.

Ponad połowa ankietowanych podmiotów (54,5%) wskazała, że spodziewa się osiągnięcia zysku w ciągu 5-7 lat. Co czwarta badana instytucja (27,3%) będzie musiała czekać 8-10 lat, a co dziesiąta (9,1%) jeszcze dłużej, by inwestycja jej się opłaciła.

Najszybciej, czyli w ciągu 4 lat, zysk z PPK osiągnie co dziesiąty badany podmiot (9,1%).

– Deklaracje towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych wskazują, że rentowność świadczenia usług w ramach PPK jest znacząco odłożona w czasie. Wynika z tego, że instytucje finansowe wierzą w rozwój i dobre perspektywy programu, a poziom kosztów uczestnictwa jest dostosowany do potrzeb klientów – mówi Małgorzata Rusewicz i dodaje:

– Przy uwzględnieniu faktu dopłat od pracodawców i państwa do prywatnych wpłat, można mieć nadzieję, że z upływem czasu program będzie obejmował swoim zasięgiem coraz większe grupy oszczędzających, a tym samym rósł będzie w społeczeństwie odsetek osób przygotowujących się do finansowania życia po okresie aktywności zawodowej.

Badanie „Wdrożenie PPK w II i III etapie” zostało przeprowadzone przez IZFiA oraz IGTE metodą CAWI w dniach od 22 lutego do 22 marca 2021 roku na próbie 14 instytucji finansowych, TFI i PTE, członkach ww. izb.

Źródło: Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych / IGTE, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami / IZFiA