Zgoda KNF na powołanie nowych władz banków spółdzielczych

Zgoda KNF na powołanie nowych władz banków spółdzielczych
Fot. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała Komunikat ws. decyzji podjętych w dniu 16 czerwca 2023 r., dotyczących powołania nowych prezesów banków spółdzielczych.

Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

Radosława Bobkiewicza na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Kościanie;

Barbary Frycz na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Miedźnej;

Tomasza Królickiego na stanowisko prezesa zarządu ABS Banku Spółdzielczego;

Joanny Wandtke na stanowisko prezesa zarządu Zjednoczonego Banku Spółdzielczego.

Bank Spółdzielczy w Kościanie

Chęć utrzymania i poszerzenia polskiego stanu posiadania w rolnictwie, przemyśle, handlu i rzemiośle spowodowała utworzenie w dniu 22 czerwca 1868 roku Spółki Pożyczkowej dla Powiatu Kościańskiego.

Pierwszym dyrektorem Spółdzielni został zasłużony propagator idei spółdzielczości na Ziemi Kościańskiej – dr Karol Bojanowski, który pełnił tę funkcję przez 30 lat, czytamy w informacji na stronie internetowej Banku.

16 listopada 1893 roku poprzez zmianę w Statucie zmieniono nazwę Spółdzielni na Bank Ludowy. Nazwa ta przetrwała przez kolejnych 57 lat.

1 listopada 1939 roku podjęto decyzję o likwidacji Banku Ludowego, aby zaraz po wojnie 1 lutego 1946 roku wznowić jego działalność. W 1950 roku decyzją administracyjną zmieniono nazwę z Banku Ludowego na Gminną Kasę Spółdzielczą.

Podważono również zasadę demokratyzmu spółdzielczego, polegającą na ograniczeniu członkostwa do bezrolnych oraz posiadaczy małych i średnich gospodarstw. Następstwem tych ograniczeń było znaczne zmniejszenie liczby członków (w latach 1949 -1950 o 60%). Od 1957 roku w spółdzielczości polskiej nastąpiły „lata odnowy”. Działania władz zorientowane były na reorganizację central spółdzielczych. Utworzono Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych, który posiadał oddziały terenowe. Kościańska Spółdzielnia podlegała pod Oddział w Poznaniu. W Polsce nastąpił proces przywracania nazw spółdzielniom oraz nadawania nowych. 23 marca 1958 roku ten proces dotknął również Kasę Spółdzielczą w Kościanie w następstwie stała się ona Bankiem Spółdzielczym.

Nowa rzeczywistość z jaką zarząd Banku musiał zmierzyć się po 1989 roku stała się wielkim wyzwaniem oraz zmianą sposobu zarządzania i kształtowania sposobu myślenia klientów. Zarząd stanął przed dylematem: czy przyłączyć się do BGŻ, czy współtworzyć struktury nowego, regionalnego zrzeszenia? Zarząd Banku w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą podjął decyzję zmierzającą do współpracy w ramach zrzeszenia przy Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A., współtworzonym wtedy przez 124 banki spółdzielcze.

Chęć umocnienia lokalnej bankowości spółdzielczej na tle wzmagającej się konkurencji banków komercyjnych spowodowała w 1996 roku połączenie trzech banków spółdzielczych: w Kościanie, Kamieńcu i Krzywiniu.

Inicjatorami tego działania byli ówcześni prezesi zarządów Banków: Antoni Bobkiewicz, Jerzy Papierz i Jerzy Kobus.

W wyniku tych przekształceń centralą Banku była dotychczasowa siedziba Banku Spółdzielczego w Kościanie, a oddziały zostały umiejscowione w placówkach w Kamieńcu i Krzywiniu. Konsolidacja trzech Banków pozwoliła skumulować w jednej instytucji zgromadzone kapitały i zasoby, a co najważniejsze zbudować szerszą ofertę i poszerzyć krąg klientów.

Bank Spółdzielczy w Miedźnej

W dniu 8 listopada 1959 roku zwołane zostało w Miedźnej Walne Zgromadzenie założycielskie Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej pod nazwą Kasa Spółdzielcza w Miedźnej. Założycielami Kasy Spółdzielczej w Miedźnej byli członkowie Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej – Kasa Spółdzielcza w Pszczynie z terenu gromad: Miedźna, Góra, Frydek i Wola, którzy uznali za celowe powołanie samodzielnej kasy. Walne Zgromadzenie uchwaliło Status Kasy, który został zarejestrowany przez Sąd Powiatowy w Katowicach w dniu 27 stycznia 1960 roku, czytamy w informacji na stronie internetowej Banku.

W 1972 roku Walne Zgromadzenie Delegatów Spółdzielni Oszczędnościowo–Pożyczkowej w Miedźnej, w dniu 25 czerwca zmieniło nazwę Spółdzielni na Bank Spółdzielczy w Miedźnej, niezmienioną do dnia dzisiejszego.

W wyniku zmian w podziale administracyjnym kraju w 1975 roku, Bank Spółdzielczy w Miedźnej powiększył teren działania o teren gminy Brzeszcze.

Bank jest członkiem Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Fr. Stefczyka w Warszawie, oraz Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w Warszawie.

Po zmianach wywołanych „Ustawą o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszeniu się…” z 2000 roku Bank jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

ABS Bank Spółdzielczy

Historia ABS Banku Spółdzielczego sięga XIX wieku, kiedy to w 1876 roku na terenie miasta Andrychów założono “Stowarzyszenie Oszczędności i Pożyczek”. W statucie zapisano wówczas, że jest to spółdzielnia z nieograniczoną poręką. Instytucja ta przetrwała do końca grudnia 1923 roku, czytamy w informacji na stronie internetowej Banku.

Wtedy to na jego miejsce Bank Gospodarstwa Krajowego utworzył swój Oddział w Andrychowie. Na skutek bardzo małych obrotów gotówkowych Oddział ten zlikwidowano z końcem czerwca 1925 roku, a na jego miejsce powołano w dniu 17 czerwca 1925 roku spółdzielnię pod nazwą Bank Mieszczańsko-Ludowy w Andrychowie – spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością. Placówka ta rozwijała się bardzo korzystnie przez pierwsze lata istnienia, jednak na początku lat trzydziestych na skutek niesolidnej pracy kierujących nią dyrektorów zaczęła podupadać. Straty pokrywano udziałami i dopłatami członków spółdzielni.

W roku 1939 po wybuchu drugiej wojny światowej i przyłączeniu administracyjnym Andrychowa do powiatu bielskiego władze niemieckie utworzyły Kreissparkasse Bielitz. Od dłużników z okresu międzywojennego zaczęto ściągać raty pożyczek zaciągniętych w poprzednim Banku.

Po wyzwoleniu dopiero w dniu 10 listopada 1946 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków byłego Banku Mieszczańsko-Ludowego. Członkowie powołali do życia placówkę finansową pod nazwą Bank Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością w Andrychowie.

Bank rozpoczął swe czynności w lutym 1947 roku. Załatwiał wszystkie czynności wchodzące w zakres bankowości w Okręgu tutejszego Sądu Grodzkiego. Likwidował wszelkie sprawy byłego Banku Mieszczańsko-Ludowego – spółdzielni z nieograniczoną odpowiedzialnością w Andrychowie.

W roku 1947 Bank Spółdzielczy zrzeszał 216 członków. W oparciu o dekret z 25 października 1948 roku o reformie bankowej w latach 1948–1949 do Banku Spółdzielczego w Andrychowie przyłączyły się Kasy Stefczyka – spółdzielnie z nieograniczoną odpowiedzialnością działające na terenie gmin Andrychowa.

Zarządzeniem Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1950 roku Bank Spółdzielczy został przekształcony w Gminną Kasę Spółdzielczą w Andrychowie z odpowiedzialnością udziałami (GKS). Terenem działania Kasy było miasto Andrychów oraz gminy: Andrychów i Wieprz. Celem działania GKS było gromadzenie oszczędności oraz udzielanie pomocy kredytowej dla bezrobotnych, małorolnych i średniorolnych chłopów, zgodnie z planami rozwoju gospodarczego wsi.

W 1962 roku po uchwaleniu przez Zebranie Przedstawicieli nowego Statutu zgodnego z ustawą o spółdzielniach i ich związkach z roku 1961, przyjęto nazwę – Bank Spółdzielczy w Andrychowie.

Pod takim szyldem Bank działał do 2011 roku, kiedy decyzją Zebrania Przedstawicieli i za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego zmienił się w ABS Bank Spółdzielczy.

Zjednoczony Bank Spółdzielczy

Bank Rumia Spółdzielczy powstał 17 lipca 1950 roku, jako Gminna Kasa Spółdzielcza w Rumi. W dniu 3 stycznia 2022 roku połączył się z Bankiem Spółdzielczym w Łebie.

Dzięki temu powstał jeden, większy, silniejszy i bezpieczniejszy podmiot finansowy o nowej nazwie Zjednoczony Bank Spółdzielczy, który obecnie posiada 9 oddziałów oraz 2 filie, czytamy w informacji na stronie internetowej Banku.

Bank jest spółdzielnią prowadzącą samodzielnie i samorządnie swoją działalność oraz działa na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego / KNF, BANK.pl