Zdaniem ekonomistów Credit Agricole złoty może być mocniejszy

Zdaniem ekonomistów Credit Agricole złoty może być mocniejszy
Fot. stock.adobe.com / Henning Marquardt
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Informacja o odblokowaniu środków unijnych w ramach KPO dla Polski została pozytywnie odebrana przez inwestorów, co znalazło odzwierciedlenie w umocnieniu kursu złotego dwa tygodnie temu. [...] Uważamy, że aprecjacja złotego będzie kontynuowana w kolejnych kwartałach, w efekcie czego kurs EURPLN obniży się do 4,24 na koniec br. i 4,20 na koniec 2025 roku." - czytamy w najnowszym komentarzu ekonomistów Credit Agricole Bank Polska, w MAKROmapie. Poniżej prezentujemy fragment komentarza ekonomistów banku poświęcony gospodarkom państw naszego regionu.

Tendencje w zakresie kształtowania się tempa wzrostu gospodarczego w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej – Polski, Czech, Węgier i Rumunii (dalej: kraje EŚW-4) wyglądały podobnie pod koniec 2023 r.
W IV kw. 2023 r. odnotowano wzrost rocznych dynamik PKB w porównaniu do III kw. w tych krajach.

1 wykres MAKROmapa 4.03.2024, CA
Źródło: MAKROmapa

Uważamy, że wzrost PKB we wszystkich krajach regionu dalej umiarkowanie przyspieszy w kolejnych kwartałach. Głównym czynnikiem dynamizującym wzrost gospodarczy będzie spadająca inflacja, zwiększająca realną siłę nabywczą dochodów gospodarstw domowych i ich konsumpcję.

Oczekujemy bowiem kontynuacji tendencji dezinflacyjnych głównie wskutek oddziaływania efektów wysokiej bazy, a także wygasania zakłóceń w łańcuchach dostaw i spadku presji kosztowej. Dodatkowym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy w 2024 r. będzie oczekiwane przez nas (opóźnione) ożywieniem w strefie euro i światowym handlu, oraz efekty niskiej bazy z 2023 r.

Czynnikiem ograniczającym skalę ożywienia w 2024 r. będą natomiast tendencje w inwestycjach publicznych. Biorąc pod uwagę cykl absorbcji środków unijnych (pauza pomiędzy dwiema siedmioletnimi perspektywami finansowymi) dynamika publicznych nakładów brutto na środki trwałe wyraźnie obniży się w 2024 r. Czynnik ten będzie częściowo łagodzony przez realizację projektów w ramach tzw. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (odpowiednik polskiego KPO).

Zarysowane powyżej perspektywy makroekonomiczne będą ważne z punktu widzenia decyzji podejmowanych przez banki centralne i kształtowania się kursów walutowych w krajach regionu.

Ważnym czynnikiem oddziałującym na kursy walutowe krajów regionu EŚW-4 będą tendencje w zakresie kształtowania się danych o bilansie płatniczym. Nasilająca się w br. absorbcja środków unijnych w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności i perspektywy finansowej 2021-2027 będzie oddziaływała w kierunku poprawy łącznego salda obrotów bieżących i salda obrotów kapitałowych.

Pozytywna dla bilansu płatniczego, poprzez wzrost eksportu, będzie również oczekiwana przez nas poprawa sytuacji gospodarczej u głównych partnerów handlowych państw EŚW-4.

W przeciwieństwie do pozostałych trzech krajów, w przypadku Węgier odblokowanie środków unijnych i tempo ich absorbcji charakteryzuje się podwyższoną niepewnością. Pod koniec ub. r. napięcia na linii Węgry-UE uległy nasileniu w związku z blokadą wypłaty pakietu pomocowego dla Ukrainy przez premiera V. Orbana.

Ostatecznie Węgry poparły inicjatywę UE, a Komisja Europejska odblokowała środki unijne w ramach Funduszu Spójności w wysokości 10,2 mld EUR dla Węgier. Pula ta pozwoli Węgrom na realizację projektów inwestycyjnych w krótkim okresie, jednak dominująca większość środków unijnych nadal pozostaje zablokowana w związku z niespełnieniem wymogów UE w ramach praworządności i tzw. kamieni milowych. Niepewność w zakresie dostępu Węgier do kolejnej puli środków unijnych będzie czynnikiem ograniczającym skalę aprecjacji forinta w kolejnych kwartałach.

Informacja o odblokowaniu środków unijnych w ramach KPO dla Polski została pozytywnie odebrana przez inwestorów, co znalazło odzwierciedlenie w umocnieniu kursu złotego dwa tygodnie temu. Oddziałuje to w kierunku obniżenia punktu startowego naszej prognozy kursu EURPLN i obniżenia jego ścieżki w kolejnych kwartałach.

Ponadto, zgodnie z naszą zrewidowaną prognozą stóp procentowych (por. MAKROmapa z 26.01.2024) oczekujemy, że NBP będzie charakteryzował się bardziej jastrzębim nastawieniem niż wcześniej zakładaliśmy.

Uważamy, że stopy procentowe nie ulegną zmianie w br. Pierwszych obniżek stóp procentowych (łącznie o 50pb) spodziewamy się dopiero w II połowie 2025 r. Wyższa ścieżka stóp procentowych w połączeniu z odblokowaniem środków w ramach KPO skłoniła nas do rewizji w górę naszej prognozy kursu złotego.

Uważamy, że aprecjacja złotego będzie kontynuowana w kolejnych kwartałach, w efekcie czego kurs EURPLN obniży się do 4,24 na koniec br. i 4,20 na koniec 2025 roku.

Czytaj także: Raport CMS Emerging Europe: rynki Europy Środkowo-Wschodniej odporne na wyzwania

Stopy procentowe w krajach CEE

2 wykres MAKROmapa 4.03.2024, CA
Źródło: MAKROmapa

W ostatnich miesiącach Narodowy Bank Węgier (MNB) kontynuował cykl łagodzenia polityki pieniężnej. Bazowa stopa procentowa została obniżona o łącznie 400pb od września 2023 r. do 9,00%. Głównym argumentem na rzecz łagodzenia polityki pieniężnej był silny spadek inflacji. W styczniu wyniosła ona 3,8% r/r i ukształtowała się w dopuszczalnym zakresie odchyleń od celu inflacyjnego MNB 3±1%.

Realne stopy procentowe na Węgrzech pozostają jednak stosunkowo wysokie i naszym zdaniem MNB będzie działał w kierunku ich dalszego obniżenia, co byłyby spójne z ubiegłotygodniowymi wypowiedziami wiceprezesa MNB B. Viraga po lutowym posiedzeniu banku centralnego. Biorąc pod uwagę osłabienie popytu zewnętrznego i prawdopodobny powrót inflacji ogółem do celu MNB w 2025 r., w dalszym ciągu widzimy duże pole do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej w nadchodzących miesiącach.

Dlatego uważamy, że w marcu stopa bazowa zostanie obniżona o 100 pb do 8,00%, a następnie tempo łagodzenia polityki pieniężnej wyhamuje i w czerwcu 2024 r. stopa bazowa osiągnie poziom 6,00%. Ta prognoza jest spójna z wypowiedziami B. Viraga, który zaznaczył, że oczekiwania rynkowe zakładające obniżkę stopy bazowej do około 6% do 7% do połowy 2024 r. wydają się „realistyczne”.

W krótkiej perspektywie kontynuacja łagodzenia polityki przez MNB będzie nieco negatywna dla HUF, ponieważ obniżający się dysparytet stóp procentowych pomiędzy MNB i EBC zmniejszy atrakcyjność aktywów nominowanych w HUF.

Tym samym oczekujemy, że kurs EURHUF wyniesie 371 na koniec czerwca. Następnie będziemy obserwowali lekką aprecjację forinta z zasięgiem 368 i 360 względem euro odpowiednio na koniec 2024 r. i 2025 r.

Cykl łagodzenia polityki pieniężnej rozpoczął się również w Czechach. Stopy procentowe zostały obniżone o 25pb w grudniu i 50pb w lutym. W rezultacie 2-tygodniowa stopa repo wynosi obecnie 6,25%.

Uważamy, że na kolejnych posiedzeniach CNB obniżki w wysokości 50 pb będą kontynuowane z uwagi na wyraźne procesy dezinflacyjne. Zgodnie z lutową projekcją Narodowego Banku Czech (CNB) stopa procentowa zostanie obniżona do ok. 3,00% pod koniec br. i 2,50% pod koniec 2025 r. Niemniej jednak większość członków Zarządu CNB opowiada się za mniejszą skalą łagodzenia polityki pieniężnej niż przewiduje projekcja.

W rezultacie zakładamy, że stopy procentowe zostaną obniżone do 3,75% na koniec 2024 r. i 3,00% na koniec 2025 r. Zawężający się dysparytet stóp procentowych pomiędzy Czechami i strefą euro będzie czynnikiem negatywnym dla kształtowania się kursu korony w kolejnych kwartałach.

Niemniej jednak, z uwagi na oczekiwaną przez nas poprawę koniunktury w Niemczech, oddziałującą w kierunku ożywienia czeskiego eksportu, oczekujemy umiarkowanej aprecjacji korony czeskiej względem euro w horyzoncie naszej prognozy.

Prognozujemy, że kurs EURCZK wyniesie 25,0 na koniec 2024 r. i 24,5 na koniec 2025 r.

3 tabela MAKROmapa 4.03.2024, CA
Źródło: MAKROmapa

Oczekujemy, że inflacja w Rumunii znajdzie się w dopuszczalnym przedziale odchyleń od celu inflacyjnego dopiero na przełomie lat 2025 i 2025, co będzie uzasadniało ostrożność w zakresie podejmowania decyzji w polityce pieniężnej. Narodowy Bank Rumunii (NBR) w ostatnich miesiącach wielokrotnie podkreślał utrzymującą się niepewność dotyczącą perspektyw makroekonomicznych i utrzymywał stopy procentowe na niezmienionym poziomie (7,00%).

Ważnym czynnikiem zwiększającym niepewność w zakresie perspektyw inflacyjnych w Rumunii jest kształt polityki fiskalnej w warunkach trzech wyborów (parlamentarnych, prezydenckich i europejskich) zaplanowanych na 2024 r. Bank centralny zaznaczał, że podczas podejmowania swoich decyzji kieruje się zamiarem trwałego doprowadzenia rocznej stopy inflacji do celu między innymi poprzez zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych w średnim okresie, w sposób prowadzący do osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego.

Biorąc pod uwagę fakt, że prognozowana przez NBR inflacja znajdzie się w dopuszczalnym zakresie odchyleń od celu inflacyjnego (2,5±1%) dopiero w IV kw. 2025 r. uważamy, że cykl łagodzenia polityki pieniężnej w Rumunii zostanie rozpoczęty dopiero w II kw. br. i stopy zostaną obniżone łącznie o 100pb w br.

Nasza prognoza jest spójna z informacjami zawartymi w Minutes po lutowym posiedzeniu NBR. Przedstawiciele banku centralnego wyrazili wówczas gotowość do ostrożnego łagodzenia polityki pieniężnej, jeśli napływające w horyzoncie kilku miesięcy dane zasygnalizują spadek inflacji i wysokie prawdopodobieństwo ukształtowania się jej zgodnie ze ścieżką przewidzianą w lutowej projekcji.

Ze względu na interwencje walutowe banku centralnego uważamy, że kurs EURRON pozostanie relatywnie stabilny w okolicach poziomu 4,96-4,97 do końca 2025 roku.

Czytaj także: RPP zdecydowała o utrzymaniu bez zmian stóp procentowych

Wypowiedzi prezesa NBP mogą umocnić kurs złotego

4 wykresy MAKROmapa 4.03.2024, CA
Źródło: MAKROmapa

W ubiegłym tygodniu (26.02 – 03.03.2024) kurs EURPLN wzrósł do 4,3162 (osłabienie złotego o 0,4%). W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN charakteryzował się relatywnie niską zmiennością i kształtował się lekko powyżej poziomu 4,30. Jego zmiany wynikały z wahań popytu i podaży na rynku walutowym, podczas gdy wpływ opublikowanych w ubiegłym tygodniu danych makroekonomicznych na kurs złotego był ograniczony.

W lekkim trendzie spadkowym kształtował się natomiast kurs EURUSD, czemu sprzyjała seria ubiegłotygodniowych relatywnie jastrzębich wypowiedzi członków FOMC (m.in. L. Mester, J. Williamsa, R. Bostica i T. Barkina).

W tym tygodniu istotna dla złotego będzie zwyczajowa konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego. Uważamy, że może ona sprzyjać umocnieniu złotego.

Z kolei w kierunku podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty mogą oddziaływać posiedzenie EBC oraz wystąpienie szefa Rezerwy Federalnej J. Powella przed Kongresem.

Uważamy, że przewidziane na ten tydzień publikacje ze światowej gospodarki będą neutralne dla kursu złotego.

Konferencja prezesa NBP w centrum uwagi

5 wykresy MAKROmapa 4.03.2024, CA
Źródło: MAKROmapa

W ubiegłym tygodniu (26.02 – 03.03.2024) 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 5,31 (wzrost o 13pb), 5-letnie do 4,77 (wzrost o 13pb), a 10-letnie do 4,82 (wzrost o 11pb). W pierwszej części tygodnia doszło do wzrostu stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi. Zwiększeniu rentowności na rynkach bazowych sprzyjało zmniejszenie oczekiwań na obniżki stóp procentowych przez główne banki centralne.

W czwartek (29.02.2024) doszło do korekty i spadku stawek IRS, które jednak nie powróciły do poziomów z początku tygodnia.

W tym tygodniu (4 – 10.03.2024) kluczowa dla stawek będzie zwyczajowa konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego, które może oddziaływać w kierunku ich wzrostu.

Z kolei podwyższonej zmienności stawek IRS mogą sprzyjać przewidziane na ten tydzień posiedzenie EBC oraz wystąpienie szefa Fed J. Powella przed Kongresem.

Naszym zdaniem przewidziane na ten tydzień publikacje ze światowej gospodarki będą neutralne dla stawek IRS.

Czytaj także: Powell: Fed nie jest przekonany czy zrobił wszystko, by obniżyć inflację

Śródtytuły i wyróżnienia pochodzą od redakcji BANK.pl

Jakub Borowski, Główny Ekonomista;

Krystian Jaworski, Starszy Ekonomista;

Jakub Olipra, Starszy Ekonomista.

MAKROmapa, Credit Agricole Bank Polska SA

Źródło: BANK.pl