Wyższy zysk netto BNP Paribas BP w III kw. 2023 roku

Wyższy zysk netto BNP Paribas BP w III kw. 2023 roku
Fot. stock.adobe.com / Fotokon
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
BNP Paribas Bank Polska odnotował 445,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 346,6 mln zł straty rok wcześniej, podał Bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 364,72 mln zł wobec 123,7 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 286,84 mln zł wobec 279,75 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem Banku wyniosły 156,87 mld zł na koniec III kw. 2023 r. wobec 151,52 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W I-III kw. 2023 r. BNP Paribas BP miał 1 393,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 188,81 mln zł zysku rok wcześniej.

„Szacuje się, że w warunkach porównywalnych tj. po wyeliminowaniu wpływu wakacji kredytowych na wyniki (z zastosowaniem standardowej stawki podatku dochodowego) zysk netto w trzech kwartałach 2023 r. wyniósłby 1 366 381 tys. zł i byłby o 395 919 tys. zł, tj. o 40,8% wyższy od zrealizowanego w trzech kwartałach 2022 r. (970 462 tys. zł).

Wynik z działalności bankowej Grupy w analizowanym okresie wyniósłby 5 424 080 tys. zł i byłby wyższy o 826 793 tys. zł, tj. o 18% r/r (po trzech kwartałach 2022 r. wyniósłby 4 597 287 tys. zł)” – czytamy w raporcie.

Czytaj także: Zmiana w zarządzie BNP Paribas Bank Polska

Czynniki wpływające na wynik netto BNP Paribas BP

Raportowany wynik z działalności bankowej Grupy w analizowanym okresie wyniósł 5 457,08 mln zł i był wyższy o 50,2% r/r.

„Czynnikiem istotnie wpływającym na poziom wyniku netto Grupy w trzech kwartałach 2023 r. pozostają koszty z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi.

Obciążyły one wyniki Grupy kwotą 961 260 tys. zł, o 604 523 tys. zł (tj. o 169,5%) wyższą w ujęciu r/r.

Jednocześnie Grupa rozpoznała aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego związanego z zawartymi ugodami dotyczącymi kredytów mieszkaniowych. Na koniec III kwartału 2023 r. wartość aktywa wyniosła 24,19 mln zł” – czytamy dalej.

BNP Paribas BP zawarł 3 174 ugody z kredytobiorcami CHF

BNP Paribas Bank Polska zawarł 3 174 ugody z kredytobiorcami we frankach do końca września br., podał Bank. Bank przedstawił indywidualne propozycje ugody 12 548 klientom.

„Po wydaniu wyroku TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie C-520/21 bank zaobserwował nieznaczne zmiany w zachowaniach klientów (m.in. związane z wycofaniem się przez niektórych klientów z zawarcia ugody, pomimo wcześniejszej akceptacji jej warunków), które wpływają na parametry i założenia przyjęte dotychczas, w tym skłonność klientów do zawierania ugód.

Na dzień 30 września 2023 roku Bank przedstawił indywidualne propozycje ugody 12 548 klientom i 3 778 klientów zaakceptowało warunki przedstawionych propozycji, z czego podpisano 3 174 ugody” – czytamy w raporcie kwartalnym.

Wartość bilansowa brutto kredytów hipotecznych mieszkaniowych udzielonych klientom indywidualnym w CHF na dzień 30 września 2023 roku wyniosła 3,35 mld zł, w porównaniu do 4,09 mld zł na koniec 2022 roku, podano także.

„Według stanu na dzień 30 września 2023 roku bank był pozwanym w 5 266 (2 183 nowych spraw w 2023 roku) toczących się postępowaniach sądowych (z uwzględnieniem spraw prawomocnie zakończonych klienci wytoczyli łącznie 6 002 powództwa przeciwko Bankowi), w których żądają bądź stwierdzenia nieważności umowy kredytu hipotecznego walutowego lub denominowanego do waluty CHF, bądź stwierdzenia trwałej bezskuteczności umowy i zapłaty kwot dotychczas uiszczonych” – czytamy dalej.

Bank nie jest stroną żadnego pozwu zbiorowego, którego przedmiotem byłyby takie umowy kredytów. Łączna wartość dochodzonych roszczeń w aktualnie toczących się sprawach na dzień 30 września 2023 r. wynosiła 2 544 mln zł (na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 1 549,46 mln zł), a w sprawach prawomocnie zakończonych 278,58 mln zł (150,36 mln zł na dzień 31 grudnia 2022 roku), wskazano także.

„Do dnia 30 września 2023 roku w 736 prawomocnie zakończonych postępowaniach zapadło 200 orzeczeń na korzyść Banku, w tym 138 w związku z zawarciem ugody sądowej, a w 536 sprawach sądy orzekły na niekorzyść banku stwierdzając nieważność lub trwałą bezskuteczność umowy kredytu” – czytamy też w raporcie.

Czytaj także: Pierwsza transakcja faktoringowa z celami ESG w Grupie BNP Paribas w Polsce

ROE w górę

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł po trzech kwartałach br. 15,2% (wobec 11,4% rok wcześniej), zaś bez wpływu wakacji kredytowych sięgnął 14,7%, podano w prezentacji wynikowej.

„Poprawa raportowanego wskaźnika Koszty/Dochody w ujęciu narastającym, w rezultacie wzrostu wyniku z działalności bankowej oraz niższym kosztom regulacyjnym.

Bez uwzględnienia kosztów BFG, SOBK i wakacji kredytowych wskaźnik wyniósłby 39,6% (+0,3 pkt proc. vs 6M 2023 oraz 2,3 pkt proc. vs 9M 2022)” – czytamy dalej w prezentacji.

Wyższa marża odsetkowa na aktywach

Marża odsetkowa na aktywach netto wyniosła w III kw. br. 3,52% (wobec 3,33% kwartał wcześniej i 2,98% rok wcześniej), zaś bez wpływu wakacji kredytowych sięgnęła 3,49%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 1 369,77 mln zł wobec 148,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Czytaj także: BNP Paribas BP miał 459,65 mln zł zysku netto w II kw. 2023 r.; powyżej oczekiwań rynku

***

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 151,5 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews