BNP Paribas BP miał 459,65 mln zł zysku netto w II kw. 2023 r.; powyżej oczekiwań rynku

BNP Paribas BP miał 459,65 mln zł zysku netto w II kw. 2023 r.; powyżej oczekiwań rynku
Fot. stock.adobe.com / Fotokon
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
BNP Paribas Bank Polska odnotował 459,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 257,67 mln zł zysku rok wcześniej, podał Bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 239,71 mln zł wobec 1 149,43 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 307,94 mln zł wobec 294,94 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem BNP Paribas Bank Polska wyniosły 150,56 mld zł na koniec II kw. 2023 r. wobec 151,52 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W pierwszej połowie 2023 roku Bank miał 947,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 535,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk netto w I półroczu ‘23 z wyłączeniem wpływu wakacji kredytowych to 929,81 mln zł wobec 535,41 mln zł zysku rok wcześniej, podano w sprawozdaniu zarządu.

BNP Paribas BP: ROE wyższy o 6,4% r/r

„Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) Grupy obliczony na bazie wielkości raportowanych wyniósł w I półroczu 2023 roku 16% i był o 6,4 pkt proc. wyższy niż w I półroczu 2022 r.

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) obliczona w analogiczny sposób wyniosła 1,3% i wzrosła w porównaniu z I półroczem 2022 r. o 0,5 pkt proc.

Na poprawę wskaźników zwrotu wpłynął przede wszystkim wzrost wyniku z działalności bankowej (wyższy wynik odsetkowy, z działalności handlowej oraz prowizyjny) przy jednoczesnym spadku kosztów regulacyjnych (BFG i SOBK).

Było to możliwe pomimo wyższego negatywnego wpływu rezerw na ryzyko związane ze sprawami sądowymi dotyczącymi walutowych kredytów mieszkaniowych” – czytamy w sprawozdaniu.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) Grupy obliczony z wyeliminowaniem wpływu wakacji kredytowych (znormalizowany) wyniósłby w I półroczu 2023 r. 15,4% i byłby o 5,8 pkt proc. wyższy w porównaniu wskaźnika dla I półrocza 2022 r. (9,6%).

W przypadku stopy zwrotu z aktywów (ROA) wskaźnik wyniósłby 1,2% tj. byłby o 0,4 pkt proc. wyższy niż w I półroczu 2022 r., podano także.

Niższy wskaźnik Koszty/Dochody

„Wskaźnik Koszty/Dochody obliczony na bazie wielkości raportowanych wyniósł 42,5% (poziom o 11,1 pkt proc. niższy w porównaniu z I półroczem 2022 r. w rezultacie wspomnianego spadku kosztów regulacyjnych przy jednoczesnej poprawie poziomu wyniku z działalności bankowej).

Wskaźnik obliczony bez wpływu kosztów BFG, SOBK oraz wpływu wakacji kredytowych wyniósłby 39,3%, tj. byłby o 3,1 pkt proc. niższy niż w I półroczu 2022 r.” – napisano dalej.

Marża odsetkowa netto liczona w relacji do średnich aktywów wyniosła 3,3% i była o 0,1 pkt proc. wyższa od poziomu obliczonego dla pierwszego półrocza 2022 r.

Mniej kredytów i pożyczek

„Na koniec czerwca 2023 r. kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom (suma portfeli wycenianych wg zamortyzowanego kosztu i wycenianego wg wartości godziwej) wyniosły 91 502 743 tys. zł i spadły o 1 617 228 tys. zł, tj. o 1,7% w porównaniu do końca 2022 r.” – czytamy też w sprawozdaniu.

Wskaźnik udziału ekspozycji zakwalifikowanych do Fazy 3 w kredytach i pożyczkach brutto udzielonych klientom i wycenianych według zamortyzowanego kosztu wyniósł 3,1% na koniec czerwca 2023 r. i spadł w porównaniu do końca 2022 r. o 0,2 pkt proc. Pokrycie odpisami ekspozycji w Fazie 3 na koniec czerwca 2023 r. wyniosło 60,5% i spadło o 0,9 pkt proc. w porównaniu do końca 2022 r., wskazano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 932,08 mln zł wobec 508,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Czytaj także: Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 – XXVIII Ranking Banków „Miesięcznika Finansowego BANK” | Sektor wciąż trzyma się nieźle

2 617 ugód z kredytobiorcami CHF

BNP Paribas Bank Polska zawarł 2 617 ugód z kredytobiorcami we frankach do końca czerwca br., podał Bank.

„Na dzień 30 czerwca 2023 r. Bank przedstawił indywidualne propozycje ugody 12 120 klientom i 3 399 klientów zaakceptowało warunki przedstawionych propozycji, z czego podpisano 2 617 ugód” – czytamy w raporcie kwartalnym.

Od grudnia 2021 r. Bank prowadzi indywidualne negocjacje z klientami, z którymi pozostaje w sporze lub co do których istnieje uzasadnione ryzyko wdania się w spór.

„Po wydaniu wyroku TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie C-520/21 bank zaobserwował nieznaczne zmiany w zachowaniach klientów (m.in. związane z wycofaniem się przez niektórych klientów z zawarcia ugody, pomimo wcześniejszej akceptacji jej warunków), które wpływają na parametry i założenia przyjęte dotychczas, w tym skłonność klientów do zawierania ugód” – czytamy dalej.

W pierwszym półroczu 2023 r. Bank wykorzystał 213,8 mln zł rezerwy na ryzyko prawne kredytów CHF w związku z zawartymi ugodami (w 2022 r. Bank wykorzystał 150 mln zł rezerwy), podano także.

Czytaj także: Zmiany w składzie zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wyniki BNP Paribas BP – komentarz

Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w II kwartale 2023 roku wzrósł do 459,6 mln zł i był 37 proc. powyżej oczekiwań rynku. Analitycy oceniają, że wpływ na wyniki Banku miały między innymi niższe koszty ryzyka, pozytywnie na tle sektora wyglądają także koszty operacyjne banku.

Maciej Marcinowski, Trigon DM:

„Wynik odsetkowy uwzględnia 11 mln zł rozwiązania rezerwy na wakacje kredytowe, ale nie zaburza to dynamiki kdk, gdyż poprzedni kwartał również zawierał identyczne rozwiązanie. Z pozycji przychodowych pozytywnie zaskoczyły tylko pozostałe przychody, wsparte rewaluacją akcji Visa.

Drugim dużym źródłem przebicia zysku netto były koszty ryzyka, które drugi kwartał z rzędu są rozwiązaniami netto. Wsparte były dużym odzyskiem od jednego klienta korporacyjnego (46 mln zł) oraz zyskiem ze sprzedaży portfela NPL (11 mln zł). Pozytywnie na tle sektora wyglądają również koszty operacyjne, które (skorygowane o BFG/ IPS) rosną tylko o 7 proc. rdr.

Wolumeny wypadły gorzej od naszych założeń (-0,8 proc. kdk), zwłaszcza w segmencie korporacyjnym, jedynym pozytywnym aspektem jest wyraźne odbicie w sprzedaży kredytów gotówkowych.

Wyniki z pewnością przyczynią się do podniesienia naszej prognozy na ten rok o ok. 20 proc., a jeżeli koszty ryzyka miałyby utrzymać się poniżej 50 bps to również na kolejne lata. Nasza wycena Banku implikuje największy potencjał wzrostu w sektorze, który teraz jeszcze się zwiększa”.

Czytaj także: BNP Paribas BP i PKO BP przyznały 257 mln zł kredytu na OZE dla Modus Asset Management

***

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

Aktywa razem Banku wyniosły 151,5 mld zł na koniec 2022 roku.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews