Strefa euro stworzyła dodatkową siatkę bezpieczeństwa tylko dla swoich banków

Strefa euro stworzyła dodatkową siatkę bezpieczeństwa tylko dla swoich banków
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
27 stycznia 2021 r. państwa członkowskie UE będące członkami strefy euro podpisały dwie ważne wielostronne umowy międzynarodowe dotyczące funkcjonowania European Stability Mechanism (ESM) oraz wprowadzenia dodatkowego zabezpieczenia płynności i finansowania dostępnego w razie potrzeby w ramach Single Resolution Fund (SRF). Te rozwiązania nie dotyczą banków spoza strefy euro, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

SRF to po polsku jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, ustanowiony w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.

Na środki zawarte w SRF składają się kontrybucje instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych z 19 uczestniczących państw członkowskich unii bankowej. Przewiduje się, że SRF osiągnie poziom docelowy co najmniej 1% kwoty gwarantowanych depozytów wszystkich instytucji kredytowych w unii bankowej do końca 2023 r.

ESM dysponował do tej pory środkami na poziomie 700 mld euro

Natomiast ESM to Europejski Mechanizm Stabilności – wielostronne porozumienie państw strefy euro wywodzące się z European Financial Stability Facility (EFSF), powołane w 2010 jako rozwiązanie tymczasowe do zwalczania skutków kryzysu finansowego.

ESM powołano w 2012 roku jako stałą organizację, której głównym celem jest wspieranie finansowe państw borykające się z kryzysem nadmiernego długu publicznego, a które nie mogą uzyskać finansowania rynkowego z uwagi na niski popyt na papiery dłużne danego państwa.

ESM dysponował do tej pory środkami na poziomie 700 mld euro.

Zwiększenie płynności SRF

Głównym problemem, który był dostrzegany przy opracowywaniu i stosowaniu w praktyce przepisów dotyczących jednolitego funduszu restrukturyzacji (SRF) było ryzyko niewystarczającego poziomu środków w funduszu, szczególnie w sytuacji gdy wparcie będzie potrzebne jednocześnie dla większej liczby instytucji.

Pamiętać należy, że mówimy o największych i najistotniejszych systemowo instytucjach, objętych bezpośrednim nadzorem SSM ( single supervisory mechanism czyli jednolity mechanizm nadzorczy – system nadzoru finansowego, złożony z EBC i właściwych organów krajowych).

ESM nie był dotąd przeznaczony do wspierania sektora prywatnego

W przypadku działań w ramach resolution, niezbędne jest podjęcie szybkich i zdecydowanych kroków, by wyprzedzić negatywne reakcje rynku. Stąd potrzeba dostępu do płynnego finansowania, które można uruchomić niezwłocznie w razie potrzeby.

Powstała inicjatywa, aby stworzyć mechanizm wsparcia i wykorzystać środki zgromadzone w ramach funduszy ESM na wsparcie w razie potrzeby funduszu SRF.

Mechanizm w formie pożyczek określany po angielsku jako ” common backstop to the SRF” – podnosiłyby tymczasowo płynność i zdolność szybkiego działania przez Single Resolution Board.

Jednakże ESM nie był dotąd przeznaczony do wspierania sektora prywatnego, lecz do środków pomocowych dla budżetów państw członkowskich.

Zmiany wymagał zatem traktat regulujący funkcjonowanie ESM.

Reforma ESM została pierwotnie co do założeń zatwierdzona przez szefów państw strefy euro do działań w celu ukończenia unii bankowej i wzmocnienia unii walutowej i gospodarczej z końcem 2018 r.

Od tamtego czasu toczyły się negocjacje w tej sprawie, zakończone porozumieniem osiągniętym przez ministrów finansów w Eurogrupie 30 listopada 2020 r.

Podpisanie umowy w tym tygodniu stanowi efekt tego porozumienia i kończy prace nad zmianą Traktatu.

Warto zwrócić uwagę, że uzgodniono również, że common backstop będzie miał zastosowanie szybciej tj. z początkiem 2022 r., a nie z początkiem 2024 r. jak przewidywano pierwotnie.

Zmieniony traktat wejdzie w życie po ratyfikacji przez parlamenty wszystkich 19 członków ESM.

Założenia mechanizmu ochronnego

Gdy mechanizm ochronny zostanie wdrożony, ESM będzie mógł udzielać pożyczek na rzecz  SRF do kwoty 68 mld EUR na sfinansowanie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku.

Będzie on stosowany tylko w ostateczności jeśli środki zebrane w SRF ze składek banków zostaną wyczerpane, a Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) nie będzie w stanie zebrać wystarczających funduszy z innych źródeł.

EMS będzie uważnie śledził rozwój sytuacji makrofinansowych we wszystkich 19 krajach strefy euro

Znowelizowany traktat przyznaje również ESM większą rolę w przyszłych programach dostosowań gospodarczych i zapobieganiu kryzysom.

Europejski Mechanizm Stabilności we współpracy z Komisją Europejską będzie opracowywać, negocjować i monitorować przyszłe programy pomocy.

Poza programami EMS będzie uważnie śledził rozwój sytuacji makrofinansowych we wszystkich 19 krajach strefy euro.

Ponadto reforma zapewnia ESM nowe narzędzia w ramach funkcji prewencyjnych. Proces wnioskowania o zapobiegawcze linie kredytowe będzie łatwiejszy, a instrumenty będą skuteczniejsze.

Źródło: aleBank.pl