Senat za handlem w niedziele, rząd tego nie rozważa

Senat za handlem w niedziele, rząd tego nie rozważa
By Adrian Grycuk - Own work, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35015894
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Senat przyjął w nocy projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zakładający przywrócenie handlu w niedzielę na okres epidemii i 90 dni po niej. Teraz trafi on do prac sejmowych jako senacka inicjatywa legislacyjna.

W projekcie proponuje się „zniesienie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie do 90. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, zakazu handlu w niedziele, wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele”.

Mateusz Morawiecki: Nie, na razie nie jest brane pod uwagę takie rozwiązanie

Zgodnie z projektem, pracownikowi przysługiwałyby dwie niedziele wolne w ciągu czterech, następujących po sobie.  

Na razie rząd nie bierze pod uwagę czasowego zniesienia zakazu handlu w niedzielę na okres pandemii, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego.

„Nie, na razie nie jest brane pod uwagę takie rozwiązanie” – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej, odpowiadając na pytanie, czy rząd bierze takie rozwiązanie pod uwagę w sytuacji, w sytuacji gdy pojawiła się senacka inicjatywa legislacyjna, dotycząca czasowego zniesienia zakazu.

Nie chodzi tylko o handel w niedziele

Celem projektu ustawy jest rozszerzenie katalogu narzędzi wsparcia przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Każdy będzie mógł wystąpić do właściwego organu albo właściwej państwowej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o wydanie w jego sprawie interpretacji indywidualnej

Ustawa będzie stosowana do przedsiębiorców, ale proponuje się również rozwiązania dedykowane innym niż przedsiębiorcy uczestnikom obrotu prawnego.

W dodawanym do specustawy COVID-19 art. 8g (art. 1 pkt 1 projektu) zapewnia się możliwość uzyskania interpretacji indywidualnej co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek publicznoprawny, każdemu kto poweźmie wątpliwość co do tego, jak należy zastosować przepisy, aby nie narazić się na konsekwencje prawne.

Uprawnienie to dedykowane będzie nie tylko przedsiębiorcom, czy też podatnikom lub płatnikom podatków, ale wszystkim osobom, na których ciąży jakikolwiek obowiązek publicznoprawny.

Zgodnie z propozycją każdy będzie mógł wystąpić do właściwego organu albo właściwej państwowej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o wydanie w jego sprawie interpretacji indywidualnej.

Proponuje się, aby przedsiębiorcy objęci całkowitym zakazem prowadzenia działalności otrzymali z budżetu państwa środki finansowe na pokrycie kosztów prowadzonej działalności.

Dotyczyć to ma kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę na podstawie zawartej umowy:  na dostarczanie paliw gazowych lub energii elektrycznej, na dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków,  najmu lub dzierżawy.

A także wynagrodzeń osób zatrudnianych przez przedsiębiorcę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Źródło: aleBank.pl, ISBnews